Tshivenda 1998 (VEN98)
13

Abramu na Loto vha tshi fhandekana

131Huno Abramu a ṱuwa Egipita a livha Negeve e na musadzi wawe na thundu yawe, na Loto a ṱuwa nae. 2Abramu o vha o pfuma zwihulu nga thakha na siliva na musuku. 3U bva Negeve a tendeleka a tshi ṱoka a tshi ṱokolola a vhuya a swika Bethele, fhaḽa marubini awe vhukati ha Bethele na Ai, 4

13:4
Gen. 12:8
he a ranga u fhaṱa aḽiṱari. Henefho Abramu a rabela.

5Huno Loto o vha a tshi ḓi tendeleka na Abramu. Na ene o vha e na masambi a dzinngu na kholomo, na dzidennde. 6Hone pfulo yo vha i sa eḓani uri vha dzule fhethu huthihi, ngauri vho vha vhe na thakha nnzhi lwe u dzula vhoṱhe zwa si tende. 7Vhalisa vha Abramu na vha Loto vha thoma u fhiriṱana – hafhu na Vhakanana na Vhapherisi vho vha vha tshi dzula-vho henefho shangoni ḽeneḽo.

8Abramu a vhudza Loto a ri, “Nṋe na inwi ri songo vhuya ra fhiriṱana; na vhalisa vhashu vha songo lwa, hufha ri vhathihi. 9Shango a ḽo ngo aṱama naa? Nga ri fhandekane; arali inwi na ṱutshela thungo ya tshamonde, nṋe ndi ḓo ṱutshela thungo ya tshauḽa; arali na ṱutshela thungo ya tshauḽa, nṋe ndi ḓo ṱutshela thungo ya tshamonde.”

10

13:10a
1 Joh. 2:16
Jak. 1:14-15
Loto a livha-livha a vhona govha ḽoṱhe ḽa Jorodani u swika Tsuara ḽi na maḓi manzhi, ḽi tshi nga Ngade ya Muṋe washu, ya Edeni, ḽi tshi nga shango ḽa Egipita. (Hezwo zwo itea miḓi ya Sodoma na Gomora i sa athu phusukanywa.) 11Loto a ḓikhethela govha ḽoṱhe ḽa Jorodani, a takuwa a livha vhubvaḓuvha; vhanna avho vhavhili vha mbo ḓi fhandekana, 12Abramu a dzula shangoni ḽa Kanana, Loto a dzula vhukati ha miḓi ya govhani, a vhuya a akha dennde dzawe tsini ha Sodoma.

13Huno vhathu vha Sodoma vho vha vhe vhavhi, vha tshi khakhela Muṋe washu zwihulu.

Abramu a tshi pfulutshela Hebroni

14Musi Loto na Abramu vho no fhandekana, Muṋe washu a amba na Abramu a ri, “Takusa maṱo au u henefho hune wa vha hone, u sedze devhula na tshipembe, vhubvaḓuvha na vhukovhela. 15

13:15
Gen. 12:7
Shango ḽoṱhe ḽine wa ḽi vhona ndi ḓo ḽi ṋea iwe na vhana vhau, ḽa vha ḽaṋu lini na lini. 16
13:16
Gen. 12:2
Ndi ḓo andisa vhana vhau vha nga buse ḽa ḽifhasi; arali hu na ane a nga kona u vhala buse, izwo na vhana vhau a nga vha vhala. 17Takuwa u tshimbile u tshi tandula masia oṱhe a shango heḽi, ndi khou ḽi ṋea iwe.” 18Ndi hone Abramu a tshi hwala dennde dzawe, a yo dzula tsini ha miri mihulu ya Mamuri muḓini wa Hebroni, a fhaṱela Muṋe washu aḽiṱari henefho.