Tshivenda 1998 (VEN98)
10

Tshakha dza ḽifhasi dzo bvaho kha Nua

101Vhaḓuhulu vha Semu na Hamu na Jafethe, vhana vha Nua, ngevha. Vho vha beba ho no fhira muḓalo wa maḓi.

Vhana vha Jafethe

2Vhana vha Jafethe vha vhatuka ndi Gomere na Magogo na Madai na JavaniMadai ndi makhulukuku wa Vhamedia; Javani ndi makhulukuku wa Magiriki. na Thubala na Meshekhe na Thirasi. 3Vhana vha Gomere vha vhatuka ndi Ashikenasi na Rifathi na Thogarama. 4Vhana vha Javani ndi Elisha na Tharashishi na Vhakipirosi na Vhadodani. 5Vhenevho ndi vhomakhulukuku wa vhathu vhe vha vha vha tshi dzula khunzikhunzini ya lwanzhe, vha balangana na mashango avho zwi tshi ya nga nyambo na mitupo na tshakha dzavho.

Vhana vha Hamu

6Vhana vha Hamu ndi KushuKushu ndi makhulukuku wa Vhaethopia; Mitsiraimi ndi Egipita; Phuthi ndi Libia. na MitsiraimiKushu ndi makhulukuku wa Vhaethopia; Mitsiraimi ndi Egipita; Phuthi ndi Libia. na PhuthiKushu ndi makhulukuku wa Vhaethopia; Mitsiraimi ndi Egipita; Phuthi ndi Libia. na Kanana. 7Vhana vha Kushu ndi Seba na Havila na Sabutha na Raama na Sabuthekha. Vhana vha Raama ndi Sheba na Dedani. 8Kushu ndi khotsi a Nimirodo; ene o ḓo vha muhali muhulu wa u ranga fhano shangoni. 9Na Muṋe washu o vhona e muzwimi wa nungo. Ndi zwine ha pfi, “Mukene u nga Nimirodo, ane Muṋe washu a vhona e muzwimi wa nungo.” 10O ranga u vhusa Babele na Erekhe na Akhadi na Khalane e shangoni ḽa Shinari. 11U bva shangoni ḽeneḽo a ya Ashuru, a fhaṱa miḓi ya Ninive na Rehobotho Iri na Khala 12na Reseni, une wa vha vhukati ha Ninive na Khala, wone muḓi muhulu.

13Mitsiraimi ndi khotsi a vhathu vha Ludi na Anamu na Lehabu na Nafuthu 14na Phathirosi na Khasilu (ene khotsi a Vhafilista) na Khafuthoro.

15Tanzhe ḽa Kanana ndi Sidoni, ha tevhela Hethe 16na Vhajebusi na Vhaamori na Vhagirigashi 17na Vhahivi na Vhaariki na Vhasini 18na Vhaaravadi na Vhatsemari na Vhahamathi. Ngavhuya vha mitupo ya Kanana vha balangana, 19mikano ya Kanana ya bva Sidoni ya swika Gerara ya guma Gaza, ya vhuya ya guma Sodoma na Gomora na Adima na Tseboimi, u vhuya u swika Lasha. 20Ndi vhone vhana vha Hamu zwi tshi ya nga mitupo yavho na nyambo, zwi tshi ya nga mashango avho na dzitshakha.

Vhana vha Semu

21Semu mukomana wa Jafethe na ene a beba vhana. Ndi ene makhulukuku wa vhana vhoṱhe vha Ebere, vhone Vhaheberu. 22Vhana vha Semu ndi Elamu na Ashuru na Ariphakhadi na Ludi na Aramu.Vhaaramu ndi Vhasiria. 23Vhana vha Aramu ndi Utsi na Hulu na Gethere na Mashi. 24Ariphakhadi ndi khotsi a Shela khotsi a Ebere. 25Ebere o vha na vhana vhavhili: muṅwe o vha a tshi pfi Phelege, ngauri misi yawe vhathu vha ḽifhasi vho vha vho fhandekana; murathu wawe o vha a tshi pfi Jokotani. 26Jokotani ndi khotsi a Alimodadi na Shelefe na Hatsaramavethe na Jera 27na Hadoramu na Uzali na Dikila 28na Obala na Abimaele na Sheba 29na Ofiri na Havila na Jobaba. Vhoṱhe havho ndi vhana vha Jokotani. 30Shango ḽe vha vha vha tshi dzula khaḽo ndi u bva Mesha u swika Sefara, shangoni ḽa vhubvaḓuvha ḽa zwivhanga. 31Havho ndi vhone vhana vha Semu zwi tshi ya nga mitupo yavho na dzinyambo, zwi tshi ya nga mashango avho na dzitshakha.

32

10:32
Mish. 17:26
Mat. 28:18-20
Ndi yone mitupo ya vhana vha Nua vha vhatuka zwi tshi ya nga lutsinga lwa vhubvo havho kha tshakha dzavho. Tshakha dzo balanganaho na ḽifhasi ho no fhira muḓalo wa maḓi dzi bva kha vhenevho.