Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Tsiko (1 – 2)

U sikwa ha shango

11

1:1 – 2:4a
Ps. 8
104
33:6-9
Joh. 1:1-4
1:1
Heb. 11:3
U rangani Mudzimu o sika ḽiṱaḓulu na ḽifhasi. 2Ḽifhasi ḽo vha ḽi si na tshivhumbeo, nahone hu si na tshithu khaḽo; ho vha hu na swiswi, ḽifhasi ḽó tibwa nga dzivha, hone Muya wa Mudzimu o alama kha maḓi.

3Mudzimu a ri, “Nga hu vhe na tshedza!” tshedza tsha mbo ḓi vha hone. 4Mudzimu a sedza a vhona tshedza tshi tshavhuḓi, a fhandekanya tshedza na swiswi. 5Tshedza Mudzimu a ri tshi pfi masiari, swiswi a ri ḽi pfi vhusiku. Ḽa kovhela, ḽa tsha, ḽa vha ḓuvha ḽa u ranga.

6

1:6
Jobo 37:18
Ps. 104:2
Yes. 40:22
Mudzimu a ri, “Nga hu vhe na lutombo vhukati ha maḓi, lu fhandekanye maḓi na maḓi.” 7
1:7
Ps. 148:4
Ndi hone Mudzimu a tshi ita lutombo, a fhandekanya maḓi a fhasi ha lutombo na a nṱha halwo, zwa mbo ralo. 8Lutombo Mudzimu a ri lu pfi ḽiṱaḓulu. Ḽa kovhela, ḽa tsha, ḽa vha ḓuvha ḽa vhuvhili.

9

1:9
Mir. 8:25,29
Ps. 104:7-9
Mudzimu a ri, “Maḓi a re fhasi ha lutombo nga a kuvhangane fhethu huthihi, mavu a sale khagala!” Zwa mbo ralo. 10Mavu Mudzimu a ri a pfi shango, maḓi o kuvhanganaho Mudzimu a ri a pfi lwanzhe. Mudzimu a sedza a vhona zwi zwavhuḓi. 11Ndi hone Mudzimu a tshi ri, “Shango nga ḽi medze zwimela: zwimela zwi no aṋwa mbeu, na miri ya mitshelo i no aṋwa mitshelo i re na mbeu ngomu hayo, i tshi ya nga tshakha dzayo dzo fhambanaho!” Zwa mbo ralo – 12shango ḽa medza zwimela: zwimela zwi no aṋwa mbeu zwi tshi ya nga tshakha dzazwo, na miri i aṋwaho mitshelo i re na mbeu ngomu hayo, i tshi ya nga tshakha dzayo. Mudzimu a sedza a vhona zwi zwavhuḓi. 13Ḽa kovhela, ḽa tsha, ḽa vha ḓuvha ḽa vhuraru.

14

1:14
Mat. 2:9
Mudzimu a ri, “Nga hu vhe na zwiedza lutomboni lwa ḽiṱaḓulu, zwi fhandekanye masiari na vhusiku, zwi vhe zwiga zwi no sumbedza khalaṅwaha na maḓuvha na miṅwaha, 15
1:15
Nzumb. 21:23
Jer. 10:2
zwi vhe zwiedza lutomboni lwa ḽiṱaḓulu, zwi vhonetshele ḽifhasi.” Zwa mbo ralo. 16Mudzimu o ita zwiedza zwivhili zwihulwane – tshihulwane tsha vha tsha u vhusa masiari, tshiṱuku tsha vha tsha u vhusa vhusiku; a ita na dziṋaledzi. 17Mudzimu a dzi vhea lutomboni lwa ḽiṱaḓulu uri dzi vhonetshele ḽifhasi, 18dzi vhuse masiari na vhusiku, dzi fhandekanye tshedza na swiswi. Mudzimu a sedza, a vhona zwi zwavhuḓi. 19Ḽa kovhela, ḽa tsha, ḽa vha ḓuvha ḽa vhuṋa.

20Mudzimu a ri, “Maḓini nga hu tshatshame zwisikwa zwi tshilaho, nṱha ha ḽifhasi hu fhufhe zwiṋoni, zwi buḓekanye lutombo lwa ḽiṱaḓulu.” 21

1:21
Ps. 104:26
Zwenezwo Mudzimu a sika mabuka mahulwane a lwanzheni na zwoṱhe zwi tshilaho zwi tshatshamaho maḓini zwi tshi ya nga tshakha dzazwo, na zwiṋoni zwoṱhe zwi tshi ya nga tshakha dzazwo. Mudzimu a sedza a vhona zwi zwavhuḓi. 22Mudzimu a zwi shudufhadza a ri, “Bebani ni ande ni ḓadze lwanzhe, zwiṋoni zwi ande shangoni!” 23Ḽa kovhela, ḽa tsha, ḽa vha ḓuvha ḽa vhuṱanu.

24Mudzimu a ri, “Ḽifhasi nga ḽi vhe na zwisikwa zwi tshilaho zwi tshi ya nga tshakha dzazwo – zwifuwo na zwisikwa zwi kokovhaho mavuni, na phukha dza ḓaka, zwoṱhe zwi tshi ya nga tshakha dzazwo.” Zwa mbo ralo. 25Mudzimu o vhumba phukha dza ḓaka dzi tshi ya nga tshakha dzadzo, na zwifuwo zwi tshi ya nga tshakha dzazwo, na zwisikwa zwoṱhe zwi kokovhaho mavuni zwi tshi ya nga tshakha dzazwo. Mudzimu a sedza a vhona zwi zwavhuḓi.

26

1:26
Ps. 8:3-8
Jak. 3:7
Ndi hone Mudzimu a tshi ri, “Nga ri vhumbe muthu ri tshi ḓifanyisa, a fane na riṋe, a vhuse khovhe dza lwanzheni, na zwiṋoni, na zwifuwo, na ḽifhasi ḽoṱhe, na zwipuka zwoṱhe zwi kokovhaho mavuni.” 27
1:27
Jak. 3:9
Gen. 9:6
Mat. 19:4
Ef. 4:24
Kol. 3:10
Mudzimu a vhumba muthu a tshi ḓifanyisa; o mu vhumba a tshi fana na Mudzimu; o vha vhumba muṅwe e munna muṅwe e musadzi. 28
1:28
1 Korint. 15:27
Heb. 2:6-9
Nzumb. 4:4
Mudzimu a vha shudufhadza a ri, “Bebani ni ande; ḓadzani ḽifhasi ni ḽi kunde; vhusani dzikhovhe na zwiṋoni na zwipuka zwoṱhe zwi kokovhaho mavuni!” 29Zwenezwo Mudzimu a ri, “Ndi ni kumedza zwimela zwoṱhe zwi aṋwaho mbeu zwi re shangoni, na miri yoṱhe ya mitshelo i re na mbeu ngomu hayo; zwi ḓo vha zwone zwiḽiwa zwaṋu. 30
1:30
Yes. 11:7
Phukha dzoṱhe na zwiṋoni na swisikwa zwoṱhe zwi kokovhaho mavuni, zwoṱhe zwi femaho, ndi zwi kumedza maṱari na hatsi; zwi ḓo vha zwiḽiwa zwazwo.” Zwa mbo ralo. 31
1:31
1 Tim. 4:4
Mudzimu a sedza zwoṱhe zwe a zwi ita, a vhona zwi zwavhuḓi vhukuma. Ḽa kovhela, ḽa tsha, ḽa vha ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuthihi.