Tshivenda 1998 (VEN98)
38

Vhuporofita vhu no haṱula Gogo, khosi ya Magogo

381

Ndima dza 38 na 39
Yes. 8:9-10
Zak. 14:1-15
Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo amba na nṋe ḽa ri, 2
38:2
Esek. 32:26-27
“Iwe ṅwana wa muthu, livhana na Gogo wa shango ḽa Magogo, ene muvhusi muhulu wa Meshekhe na Thubala,Kana: “ene khosi khulu ya Meshekhe na Thubala.” u porofite u tshi amba ene 3u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Ndi lwa na iwe Gogo muvhusi wa Roshi na Meshekhe na Thubala.Kana: “ene khosi khulu ya Meshekhe na Thubala.” 4
38:4
Esek. 29:4
39:1-2
Yes. 5:26-30
7:18-20
37:28-29
Ndi ḓo u humisa ndó longa zwilazwulo ṱhahani dzau, nda u khwikhwidza na mmbi dzau na bere dzoṱhe na vhanameli vhadzo vho ḓiṱamaho zwavhuḓi na mmbi yoṱhe heyo khulu yo hwalaho zwiṱangu na zwipileli na mafumo. 5Vha Pheresia na vha Kushu na Phuthi vha navho, vhoṱhe vha na zwipileli na nguwane. 6Vha Gomere na mmbi dzavho dzoṱhe, vha Bethe Thogarama vha devhula-devhula na mmbi dzavho dzoṱhe, na tshakha nnzhi dzine wa vha nadzo. 7Ḓilugiseni vhukumakuma, iwe na mmbi dzau dzoṱhe na vhaṅwe vhe wa vha kuvhanganya, iwe u vhe mulangi wavho. 8Hu ḓo fhela maḓuvha manzhi ndi sa athu u ramba uri u ḓe, hone nga miṅwaha ya vhufhelo u ḓo ḓa wa dia shango heḽi. Vhathu vhaḽo vho vha vho fhela nga pfumo, shango ḽa fhedza miṅwaha na miṅwaha ḽi soga, ḽi si na vhathu, vha vhuya vha vhuelela thavhani dza Israele vha tshi bva he vha dzula vhukati ha tshakha nnzhi. Musi vha tshee vho dzula vho ḓitakalela, 9iwe na mmbi yau na tshakha nnzhi dzine wa ḓo vha u nadzo, ni ḓo gonya na tshimbila unga ḓumbu, na tiba shango unga gole.’ ”

10

38:10
Nzumb. 20:8
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Musi wonoyo u ḓo ḓelwa nga muhumbulo wa luka vhunwa. 11
38:11
Esek. 34:28
Zak. 2:4
U ḓo ri, ‘Ndi ḓo dia shango heḽi ḽi songo tsireledzwaho, nda tshoṱhela lushaka holu lwa mulalo lu no tshila ḽo lala. Vhoṱhe vha dzula miḓini i si na mitsheṱo kana khoro kana tswinga. 12
38:12
Esek. 5:5
Ndi ḓo vha thuba nda vha ṱangula, ndi ḓo swikisa tshanḓa tshanga matumbani ane vha dzula khao, nda rwa lushaka holu lwo kuvhanganywaho lu tshi bva kha dziṅwe tshakha, havha vho pfumaho zwifuwo na thundu, vha dzulaho vhukatikati ha ḽifhasi.’ 13Vha Sheba na vha Dedani, vhone vhashavhi vha Tharashishi na miḓi yawo yoṱhe vha ḓo u vhudzisa vha ri, ‘Wo ḓa u thuba naa? Wo ḓisa mmbi dzau u tshi dzi ḓisela u ṱangula vhathu naa? U ṱoḓa u ṱuwa na musuku na siliva, wa thuba kholomo na thundu, wa thuba thundu i si na vhukono wa ṱuwa nayo naa?’ 14Zwino-ha, iwe ṅwana wa muthu, porofita u vhudze Gogo u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: A si ngoho naa uri u khou luka ḽa u bva pfumo tshifhinga tsha musi vhathu vhanga vha Israele vha tshi khou tshila ḽo lala? 15U khou luka ḽa u takuwa hayani hau ngei devhula-devhula, iwe na tshakha nnzhi dzi no ḓo vha dzi na iwe na mmbi khulu ya gomane dzi si na mbalo, vhoṱhe vhó namela dzibere? 16
38:16
Ek. 14:4
Esek. 38:23
U khou luka ḽa u tshoṱhela vhathu vhanga vha Israele. U ḓo nga gole ḽo tiba ḽifhasi. Nṋe muṋe ndi ḓo u ḓisa nga maḓuvha a vhufhelo, wa ḓa wa dia shango ḽanga; ndi itela uri tshakha dzi ḓivhe zwine nda vha zwone, musi ndo sumbedza vhukhethwa hanga nga iwe Gogo, uri vha vhu vhone.’ ”

17

38:17
Esek. 38:15 na Jer. 1:14;
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Misi ya kale ndo vha ndi tshi amba iwe, ndi tshi amba nga milomo ya vhaḓinḓa vhanga vhaporofita vha Israele, vhe vha porofita vha fhedza miṅwaha vha tshi amba zwa mudio uyo. 18Musi une Gogo a dia shango ḽa Israele – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee – ndi ḓo sinyuwa. Musi ndo sinyuwa, 19ndi ḓo ana nga mbiti khulu nda ri: Musi wonoyo hu ḓo vha na mudzinginyo u ofhisaho shangoni ḽa Israele. 20Khovhe dza lwanzheni na zwiṋoni na zwivhanda zwa ḓaka na zwoṱhe zwi kokovhaho fhasi na vhathu vhoṱhe vha ḽifhasi, zwi ḓo tetemela zwi tshi mmbona. Dzithavha dzi ḓo wa, nngwa dza petekana, mitsheṱo ya wela fhasi; 21
38:21
Rangap. 7:22
ndi ḓo luṱanya mmbi dza Gogo thavhani dzanga vha mbo rungana nga mafumo – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. 22Ndi ḓo fhaladza malofha a mmbi dza Gogo, dza fa nga dwadze; ndi ḓo vha nisela mikumbela na tshifhango na mulilo na tsevhela, zwa vhaisa ene na mmbi dzawe na tshakha nnzhi dzine dza ḓo vha dzi nae. 23
38:23
Esek. 35:14-15
36:23
30:8
Ndi ḓo sumbedza vhuhulwane hanga na vhukhethwa hanga zwa ita uri tshakha nnzhi dzi nnḓivhe; ndi hone vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee.

39

391“Iwe ṅwana wa muthu, porofita u tshi haṱula Gogo u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Zwino ndi lwa na iwe Gogo, muvhusi muhulu wa Meshekhe na Thubala. 2

39:2
Esek. 38:4
Ndi ḓo u dzungulusa, nda u swoga nda u bvisa devhula-devhula nda u isa u dia thavha dza Israele. 3Ndi ḓo vunḓa vhura he wa vhu fara nga tshanḓa tsha monde, nda wisa misevhe ye wa i fara nga tshanḓa tshauḽa. 4Iwe u ḓo vhulawa dzithavhani dza Israele, iwe na mmbi dzau dzoṱhe na tshakha dzine wa vha nadzo. Ndi ḓo u ita zwiḽiwa zwa zwiṋoni zwa tshakha dzoṱhe na zwivhanda zwa ḓaka. 5U ḓo fela nnḓa ḓakani, ngauri ho amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. 6Shangoni ḽa Magogo ndi ḓo posa mulilo, na kha vha no tshila ḽo lala zwiṱangadzimeni, ndi hone vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee. 7
39:7
Esek. 36:2337:28
Ndi ḓo ita uri dzina ḽanga ḽi ḓivhiwe vhukati ha vhathu vha Israele, a thi tsha ḓo tenda dzina ḽanga ḽi tshi shatwa tshika; tshakha dzi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee, Mukhethwa wa Israele. 8
39:8
Esek. 38:17
Zwoṱhe hezwi zwi ḓo itea, zwoṱhe hezwi zwi ḓo vha hone, hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. Heḽi ndi ḓuvha ḽe nda dzula ndo ḽi amba.

Hu tshi kuniswa shango ḽo ḓalaho zwitumbu

9

39:9
Yes. 9:5
Ps. 46:9
“ ‘Vha no dzula miḓini ya Israele vha ḓo bva vha yo dzhia izwo zwihali vha zwi ita khuni vha vhasa mulilo ngazwo: zwiṱangu na zwipileli na vhura na misevhe na migopi na mafumo. Vha ḓo zwi vhasa ha vhuya ha fhela miṅwaha miṱanu na mivhili. 10Vhathu a vha tsha ḓo yo reḓa khuni ḓakani kana vha yo dzi rema maṱakani; vha ḓo vha vha tshi khou vhasa zwihali. Vha ḓo ṱangula vhaṱanguli vhavho, vha thubela vhathubeli vhavho – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.

11“ ‘Musi wonoyo, Gogo ndi ḓo mu ṋea fhethu kha ḽa Israele uri a swiṱwe hone; ndi Govha ḽa Dzikharavani, vhubvaḓuvha ha Lwanzhe lwa Muṋo. Gogo u ḓo swiṱwa henefho na mmbi yawe yoṱhe, govha ḽa ḓala lune zwalo zwa thivhela vhafhiri vha nḓila; ḽi vho ḓo pfi Govha ḽa Mmbi ya Gogo. 12

39:12-16
Num. 19:11-16
Vhathu vha Israele vha ḓo swiṱa avho vhathu ha vhuya ha fhela miṅwedzi miṱanu na mivhili, vha kumulula shango. 13Vhathu vhoṱhe vha shango vha ḓo bwa zwalo, vha huliselwa zwenezwo musi ndi tshi dzumbulula vhugala hanga – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. 14Hu ḓo nangwa vhanna vha ḓi dzula vha tshi tandula shango thungo dzoṱhe u swiṱa vha sa athu swiṱwa na u kumulula shango. Vha ḓo thoma u londa hu tshi fhela ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili. 15Arali muṅwe wavho a vhona marambo a muthu vha tshi khou ḓi tandula shango, u ḓo vhea luswayo tsini nao vhaswiṱi vha vhuye vha a swiṱe Govhani ḽa Mmbi ya Gogo – 16hu ḓo vha na muḓi henefho tsini u no ḓo pfi Mmbi – u ralo ha vha hone vho kumulula shango.’

17

39:17-19
Nzumb. 19:17-18
Yes. 34:6
“Iwe ṅwana wa muthu, Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee ndi ri: Vhudza zwiṋoni zwa tshakha dzoṱhe na zwivhanda zwa ḓaka zwa tshakha dzoṱhe u ri, ‘Kuvhanganani, iḓani fhano, ṱanganani ni tshi bva hoṱhe-hoṱhe ni ḓe tshiṱhavheloni tshine nda khou ni lugisela tshone, ndi tshiṱhavhelo tshihulwane tshine nda ita thavhani dza Israele; ni ḓo ḽa ṋama na nwa malofha. 18Ni ḓo ḽa ṋama ya vhahali na nwa malofha a vhavhusi vha mashango. Vhoṱhe vho nona unga thutha na ngwana na mbudzi na mboho dzo nonaho dza Bashani. 19Ni ḓo ḽa mapfura na fura, na nwa malofha na tou kambwa, kha tshiṱhavhelo hetshi tshine nda khou ni lugisela tshone. 20Ni ḓo dzula ḓafulani yanga na ḽa na fura nga dzibere na vhanameli vhadzo, nga vhahali na maswole avho – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.’

Vhaisraele vha tshi vhuedzedzwa hayani

21

39:21
Esek. 38:16
“Vhugala hanga ndi ḓo vhu sumbedza dzitshakha nga u ralo, tshakha dzoṱhe dzi ḓo pfa ṱhamu yanga musi ndi tshi haṱula, vha pfa maanḓa a tshanḓa tshanga musi ndi tshi vha rwa. 22
39:22
Esek. 39:28
Vhathu vha Israele vha ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee Mudzimu wavho, musi wonoyo na misi i ḓaho. 23
39:23-25
Esek. 36:20-23
Tshakha dzoṱhe dzi ḓo zwi ḓivha uri vhathu vha Israele vha tshi iswa vhuthubwani ndi nga mulandu wa zwivhi zwavho vha tshi ntshandukela nda vhuya nda vha furalela nda vha kumedza maswina avho, vhoṱhe vha lovha nga pfumo. 24Ndo vha ita zwo teaho zwivhi zwavho zwi nengisaho vha tshi ntshandukela, nda vha furalela.”

25Zwino-ha, Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Zwino ndi ḓo ita uri zwi dovhe zwi nakele vhaḓuhulu vha Jakopo, vhathu vhoṱhe vha Israele ndi ḓo vha pfela vhuṱungu, nda lwela dzina ḽanga ḽikhethwa. 26

39:26-27
Esek. 28:25
20:42-44
Vha ḓo hangwa ṱhoni dza musi ndi tshi vhona vha tshi anzela u sa fulufhedzea musi vho dzula shangoni ḽavho ḽo lala, hu si na ane a vha dina. 27Musi ndi tshi vha vhuedzedza hayani vha tshi bva dzitshakhani, musi ndi tshi vha humisela hayani vha tshi bva mashangoni a maswina avho, musi ndi tshi dzumbulula vhukhethwa hanga khavho uri tshakha nnzhi dzi zwi vhone, 28
39:28
Esek. 34:30
ndi hone vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee Mudzimu wavho, ngauri naho ndo vha isa vhuthubwani kha dzitshakha, ndi ḓo dovha nda vha kuvhanganya nda vha vhuisa shangoni ḽa havho, nda si sie na muthihi. 29
39:29
Esek. 36:27
A thi tsha ḓo dovha nda vha furalela, vhunga ndo shululela Muya wanga kha vhathu vha Israele – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.”

40

Thembele ya misi i ḓaho

(40 – 48)

401

40:1
Esek. 24:13:22
Nga ṅwaha wa 25 ri vhuthubwa Babele, mathomoni a ṅwaha, nga ḓuvha ḽa fumi ḽa ṅwedzi, hó no fhela miṅwaha ya 14 tshee Jerusalema wa phusukanywa, nda pfa ndo tsikeledzwa nga tshanḓa tsha Muṋe washu. 2
40:2
Esek. 8:3
Zak. 14:10
O nkhwala ndi kha bono ḽa Mudzimu a nnyisa shangoni ḽa Israele, a mmbea fhasi nṱha ha thavha ndapfu-ndapfu, thungo ya tshipembe tshayo hu tshi nga hu khou fhaṱiwa muḓi. 3
40:3
Zak. 2:1
Nzumb. 21:15
A nnyisa hone, henefho nda vhona munna we a vha a tshi nga o vhumbwa nga musinaseṱha. O vha o fara thambo ya muḓali na luṱanga lwa u ela, o ima khoroni. 4Uyo munna a amba na nṋe a ri, “Iwe ṅwana wa muthu, sedza zwavhuḓi, kolongonya nḓevhe, zwoṱhe zwine nda u sumbedza u zwi dzhiele nzhele, vhunga wo ḓiswa fhano uri ndi u sumbedze zwone. Vhudza vhathu vha Israele zwoṱhe zwine wa zwi vhona.”

Mutsheṱo wa nnḓa

5

40:5 – 42:20
1 Mah. 6
Thembele yo vha yo tingeledzwa nga mutsheṱo. Uyo munna o vha o fara luṱanga lwa u ela, vhulapfu halwo ho vha hu maga maṱanu na ḽithihi. A ela uyo mutsheṱo, vhuphara ha ita luṱanga luthihi, u ya nṱha ha ita luṱanga luthihi.

Khoro ya vhubvaḓuvha ya thembele(ṱhoho): Kha ndima iyi Tshiheberu tshi konḓa nga maanḓa u ṱalutshedza. Dziṅwe vese a dzi vhuyi dza pfala. Kha ndima dza 40 – 48 ḽiga ḽithihi ndi ḽipfufhinyana, ḽa hafumitha.

6Uyo munna a ya khoroni ya vhubvaḓuvha, a namela zwiṱepisi, a ela tshiukhuvha tshayo, vhuphara hatsho ha ita maga maṱanu na ḽithihi. 7-8Rumu iṅwe na iṅwe ya vhalindi yo vha i maga maṱanu na ḽithihi vhulapfu na vhuphara, luvhondo lwa vhukati ha rumu dza vhalindi lwo vha lu na vhuphara ha maga maṱanu. Nga phanḓa ha rumu dza vhalindi ho vha hu na vanḓa ḽo lavhelesanaho na thembele. Uyo munna a ela tshiukhuvha tsha muṋango, wa u bva khaḽo u dzhena thembeleni, tsha ita maga maṱanu na ḽithihi. 9A konou ela vanḓa ḽone ḽiṋe ḽa ita maga maṱanu na mararu, luvhondo lwaḽo thungo ya thembele lwa ita maga mavhili vhudenya halwo. 10Ho vha hu na rumu tharu dza vhalindi ngeno na ngeno ha khoro ya vhubvaḓuvha, vhuraru hadzo dzi tshi eḓana; luvhondo lu re vhukati hadzo lu tshi eḓana nga vhudenya sia ḽiṅwe na ḽiṅwe. 11A ela vhuphara ha khoro ha ita maga a fumi, vhulapfu hoṱhe u tsela khoroni ha ita maga a fumi na mararu. 12Phanḓa ha rumu dza vhalindi ho vha hu na guvha; guvha ḽiṅwe na ḽiṅwe masia oṱhe ḽo vha ḽi tshi ita ḽiga ḽithihi vhudenya haḽo. Rumu dza vhalindi masia oṱhe dzo vha dzi maga maṱanu na ḽithihi masia oṱhe. 13Uyo munna a ela vhuphara ha khoro u bva hune ṱhanga ya kwama luvhondo lwa ngeno u swika hune ya kwama lwa ngei, ha ita maga a 25; miṋango ya rumu dza vhalindi yo vha yo livhana, tharu ngeno, tharu ngeno. 14A ela phuphu dzo vhandekanaho na luvhondo, dza ita maga a 60 u ya nṱha. Vanḓa ḽo vha ḽo tingeledzwa tshoṱhe nga muṱa wa thembele. 15Vhulapfu ha vanḓa ḽoṱhe u bva muṋangoni wa nnḓa u swika kha wa ngomu zwa ita maga a 50. 16Masiani oṱhe a khoro, rumuni dza vhalindi na mbondoni dza vhukati, ho vha hu na mabuli o lavhelesaho ngomu ha khoro. Ho vha ho oliwa miri ya mitshevho kha dzenedzo mbondo.

Muṱa wa nnḓa wa thembele

17Uyo munna a nnzhia ra fhirela muṱani wa nnḓa. Wone wo vha u na dzirumu wo ridelwa u mona hoṱhe; ho vha hu na rumu dza 30. 18Ho ridelwaho ho vha ho adza ha guma nga khoro, phevimennde u aṱama hayo hu tshi lingana na vhunavha hayo; ho ridelwaho honoho hu fhasinyana kha ha ngomu. 19A ela u buḓekanya muṱa wa nnḓa u bva khoroni u swika muṱani wa ngomu, zwa ita maga a ḓana kha masia a vhubvaḓuvha na devhula.

Khoro ya devhula

20Uyo munna a ela vhunavha na vhuphara ha khoro ya devhula ya muṱa wa nnḓa. 21Yo vha i na rumu tharu dza vhalindi ngeno na ngeno; vhuphara ha mbondo vhukati hadzo, na guḓa ḽayo, zwoṱhe zwo vha zwi na mielo i no eḓana na ya khoro iḽa ya u thoma, zwi tshi ita maga a 50 vhunavha na maga a 25 vhuphara. 22Mafasiṱere ayo na guḓa ḽayo na miri yayo ya makolo a muri wa mutshevho zwoṱhe zwo vha zwi na mielo i no eḓana na ya khoro ya vhubvaḓuvha. Ho vha hu na zwiṱepisi zwiṱanu na zwivhili zwi no gonya khayo, vanḓa ḽayo ḽi magumoni nga ngomu. 23Muṱani wa ngomu u lavhelesana na khoro ya devhula, ho vha hu na vanḓa ḽi no fana na ḽo lavhelesanaho na ya vhubvaḓuvha. A ela tshikhala u bva kha iṅwe khoro u swika kha iṅwe zwa ita maga a ḓana.

Khoro ya tshipembe

24Uyo munna a nnzhia a nnyisa sia ḽa tshipembe he ha vha hu na khoro ya tshipembe, a ela rumu dzayo dza vhalindi na vhuphara ha mbondo na guḓa; dzo vha dzi na muelo u no eḓana na dziṅwe. 25Hoṱhe u mona nayo na guḓa ḽayo ho vha hu na mafasiṱere a no fana na maṅwe mafasiṱere; yo vha i na vhunavha ha maga a 50 na vhuphara ha maga a 25, 26nahone yo vha i na zwiṱepisi zwiṱanu na zwivhili zwi no gonya khayo, guḓa ḽayo ḽo vha ḽi magumoni nga ngomu, ḽi na makolo a miri ya mitshevho mbondoni dzaḽo, muthihi nga ngeno, muthihi nga ngei. 27Muṱa wa ngomu wo vha u na khoro ya tshipembe. A ela tshikhala itsho a tshi ya thungo ya tshipembe u bva kha iṅwe khoro u swika kha iṅwe zwa ita maga a ḓana.

Muṱa wa ngomu: Khoro ya tshipembe

28Uyo munna a nnzhia a nnyisa muṱani wa ngomu tsini na khoro ya tshipembe, a ela khoro ya tshipembe; yo vha i tshi eḓana na dziṅwe. 29Rumu dzayo dza vhalindi na vhuphara ha mbondo na guḓa, zwoṱhe zwo vha zwi na mielo i no eḓana na zwiṅwe. Yone na guḓa ḽayo zwo vha zwi na mafasiṱere u mona hoṱhe. Vhunavha hayo ho vha hu tshi ita maga a 50, vhuphara hayo hu tshi ita maga a 25. 30Guḓa ḽayo u mona hoṱhe ḽo vha ḽi na vhunavha ha maga a 25 na vhuphara ha maga maṱanu. 31Guḓa ḽo vha ḽo lavhelesa muṱa wa nnḓa. Ḽo vha ḽo oliwa miri ya mitshevho kha phuphu dzaḽo masia oṱhe, ha vha na zwiṱepisi zwiṱanu na zwiraru zwi no gonya khaḽo.

Muṱa wa ngomu: Khoro ya vhubvaḓuvha

32Uyo munna a nnzhia a nnyisa khoroni ya vhubvaḓuvha a i ela. Yo vha i na mielo i no fana na ya dziṅwe. 33Rumu dzayo na vhudenya ha mbondo dzayo na guḓa ḽayo zwoṱhe zwo vha zwi na mielo i no ḓi nga ya zwiṅwe. Yone na guḓa ḽayo zwo vha zwi na mafasiṱere u mona hoṱhe. He ya adza hone ho vha hu tshi ita vhunavha ha maga a 50, vhuphara vhu tshi ita maga a 25. 34Guḓa ḽayo ḽo vha ḽo lavhelesa muṱa wa nnḓa. Ho vha ho oliwa miri ya mitshevho kha phuphu dzaḽo, masia oṱhe ha vha na zwiṱepisi zwiṱanu na zwiraru zwi tshi gonya khayo.

Muṱa wa ngomu: Khoro ya devhula

35Uyo munna a nnzhia a nnyisa khoroni ya devhula a i ela. 36Rumu dzayo dza vhalindi na vhudenya ha mbondo dzayo na guḓa ḽayo, zwoṱhe zwo vha zwi na mielo i no nga ya zwiṅwe. Yo vha i na mafasiṱere u mona hoṱhe. He ya adza hone ho vha hu tshi ita maga a 50 vhunavha na maga a 25 vhuphara. 37Guḓa ḽayo ḽo vha ḽo lavhelesa muṱa wa nnḓa. Ho vha ho oliwa miri ya mitshevho kha phuphu dzaḽo, masia oṱhe, ha vha na zwiṱepisi zwiṱanu na zwiraru zwi no gonya khayo.

Zwifhaṱo zwa tsini ha khoro ya devhula

38Ho vha hu na rumu i na muṋango, ye muthu a vha a tshi dzhena khayo a tshi bva guḓani ḽa dzikhoro. Henefho ho vha hu tshi ṱanzwiwa zwiṱhavhelo zwi fhiswaho. 39Masia oṱhe a guḓa ḽa khoro ho vha hu na maḓafula mavhili sia ḽiṅwe na ḽiṅwe hune ha shidzhelwa zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na zwa u hangwelwa vhutshinyi na zwipfumelo. 40U ya devhula u swika nga khoro, ho vha hu na maḓafula mavhili nnḓa na maṅwe hafhu maḓafula mavhili magumoni a guḓa ḽa khoro. 41Ho vha hu na maḓafula maṋa ngomu ha guḓa na maḓafula maṋa nnḓa ha guḓa, oṱhe o ṱangana o vha e maḓafula maṱanu na mararu e zwiṱhavhelo zwa vha zwi tshi ṋekedzelwa nṱha hao. 42Ha dovha ha vha na maḓafula maṋa a matombo o vhaḓiwaho a zwiṱhavhelo zwi fhiswaho. Ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽo vha ḽi na vhunavha vhu no ita ḽiga na hafu na vhuphara ha ḽiga na hafu na vhulapfu u ya nṱha ha ḽiga ḽithihi. Nṱha hao ho vha hu tshi vhewa zwoṱhe zwi ṱoḓeaho hu tshi shidzhwa tshiṱhavhelo na dziṅwe nduvho. 43Ho vha hu na lubomo lwa vhuphara ha hafu ya ḽiga, lwo mona na nga nṱha hao, nahone nṱha ha maḓafula ayo hu tshi vhewa ṋama ya zwiṱhavhelo.

44Muṱani wa ngomu ho vha hu na rumu mbili nnḓa ha khoro; iṅwe yo vha yo vhandekana na khoro ya devhula, muṋango wayo wo lavhelesa tshipembe; iṅwe yo vha yo vhandekana na khoro ya tshipembe, muṋango wayo wo lavhelesa devhula. 45Uyo munna a mmbudza a ri, “Nnḓu yo lavhelesaho tshipembe ndi ya vhotshifhe vhane vha shuma thembeleni, 46

40:46
Esek. 44:15-16
48:10-12
1 Mah. 1:8,39
1 Koron. 6:4-8
nnḓu yo lavhelesaho devhula ndi ya vhotshifhe vhane vha shuma aḽiṱarini. Havho ndi vhana vha Tsadoko; ndi vhone vhana vha Livi vhe vhoṱhe vhane vha sendela tsini ha Muṋe washu vha mu shumela.”

Muṱa wa ngomu

47

40:47
Esek. 43:13-17
Uyo munna a ela muṱa wa ngomu. Masia awo oṱhe o vha a tshi eḓana, vhunavha vhu maga a ḓana na vhuphara vhu maga a ḓana, ho ima aḽiṱari phanḓa ha thembele.

Thembele: Vanḓa

48

40:48
1 Mah. 6:3
Uyo munna a nnzhia a nnyisa vanḓani ḽa thembele a ela mihangammbwa ya vothi ḽayo, sia ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽo vha ḽi maga maṱanu, u aṱama ha muṋango ho vha hu maga a fumi na maṋa, ha vha na mutsheṱo wa maga mararu nga vhudenya, sia ḽiṅwe na ḽiṅwe. 49
40:49
1 Mah. 7:21
Vhunavha ha vanḓa ho vha hu maga a 20, vhuphara vhu maga a 12. Ho vha hu na zwiṱepisi zwa fumi zwine zwa gonya khaḽo, nahone phanḓa ha thikho dza muṋango ho vha hu na phuphu mbili, iṅwe kha ḽino sia, iṅwe kha ḽiḽa.