Tshivenda 1998 (VEN98)
34

Vhalisa vha Israele

341

34:1-31
Jer. 23:1-6
Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo amba na nṋe ḽa ri, 2“Iwe ṅwana wa muthu, porofita u tshi haṱula vhalisa vha Israele; porofita u vha vhudze u ri, ‘Inwi vhalisa, Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Khombo i ḓo wela vhalisa vha Israele vhane vha ḓifusha vhone vhaṋe! Tsha mulisa a si u lisa sambi ḽawe ḽa dzinngu naa? 3
34:3-4
Zak. 11:15-16
Hone inwi no ḓifusha nga mafhi, na ḓiitela zwiambaro nga vhukuse hadzo, na ṱhavha dzo nonesaho, hone na kundwa u lisa sambi ḽa nngu. 4A no ngo farisa dzi si na nungo, kana u lafha dzi lwalaho, kana u pomba mbonzhe dza dzo huvhalaho. A no ngo humisa dzo pambuwaho, kana u ṱoḓa dzo xelaho. Tshaṋu ho vha u dzi vhusa nga tshiṱuhu ni tshi dzi huvhadza. 5
34:5-6
1 Mah. 22:17-18
Mat. 9:36
Dzo balangana nge dza kundwa mulisa, dza pondwa nga zwivhanda zwa ḓaka; dzo balangana dza zwika kule. 6Sambi ḽa nngu dzanga ḽo sokou tendeleka na dzithavha na mivhundu; sambi ḽanga ḽa nngu ḽo balangana na shango ḽoṱhe; a hu na ane a dzi londa, a hu na ane a yo dzi ṱoḓa. 7Zwino ndi zwone, inwi vhalisa, ipfani ipfi ḽa Yahavee! 8Nga vhutshilo hanga – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee – ndi ri vhunga sambi ḽa nngu dzanga ḽo fhaḓiwa nge dza kundwa mulisa zwino dzi khou ḽiwa nga zwivhanda zwa ḓaka, vhunga vhalisa vhanga vha si tsha londa sambi ḽa nngu dzanga, vha tshi vho ḓifusha vha si tsha fusha sambi ḽa nngu dzanga, – 9zwenezwo inwi vhalisa ipfani ipfi ḽa Yahavee. 10Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee ndi ri: Ndi ḓo sengisa vhalisa. Ndi ḓo vha dzhiela sambi ḽa nngu dzanga, a thi tsha ḓo vha tendela vha tshi lisa sambi ḽa nngu dzanga. Ngauralo vhalisa a vha tsha ḓo ḓifusha. Ndi ḓo ponyokisa nngu dzanga milomoni yavho; a vha tsha ḓo dovha vha dzi ḽa.’ ”

Mulisa wavhuḓi

11

34:11-16
Yes. 40:10Jer. 31:8-10
Ps. 23
Joh. 10:11-16
Luk. 15:4-7
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Ndi ḓo lisa sambi ḽa nngu dzanga Nṋe muṋe, nda dzula ndi tshi dzi londola. 12
34:12-13
Esek. 28:25Jer. 50:19
Ndi ḓo londola nngu dzanga unga mulisa a tshi londola nngu dzawe dzo balanganaho musi e nadzo. Ndi ḓo dzi lamukisa hoṱhe he dza balanganela hone musi wa khuli na swiswi. 13Ndi ḓo dzi pfulusa mashangoni ane dza vha khao; ndi ḓo dzi kuvhanganya mashangoni asili nda dzi humisela shangoni ḽa hadzo. Ndi ḓo dzi lisa thavhani dza Israele, milambwanani na hoṱhe hune ha dzula vhathu shangoni. 14Ndi ḓo dzi lisa pfuloni yavhuḓi; dzi ḓo fula miṱumbani ya thavha dza Israele. Dzi ḓo awela pfuloni yavhuḓi; dzi ḓo fula pfuloni ya manona thavhani dza Israele. 15Nṋe muṋe ndi ḓo lisa nngu dzanga, Nṋe muṋe ndi ḓo dzi isa hune dza awela hone – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. 16Ndi ḓo ṱoḓa dzo xelaho, dzo pambuwaho nda dzi humisa, nda pomba dzi re na mbonzhe, nda lafha dzi lwalaho. Dzo nonaho dzone na dzo khwaṱhaho ndi ḓo dzi lozwa. Ndi ḓo dzi lisa nga pfanelo.

17

34:17-22
Esek. 7:10-11
Yes. 1:23
Ps. 9:13
“A vha inwi, nngu dzanga,” Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “ndi ḓo haṱula nngu na nngu, nda fhandekanya mmbi na mbuya, nda haṱula thutha na mbokoṱo nda dzi khethekanya. 18Ni tshi fula pfuloni yavhuḓi ni pfa ni songo rudza mbilu naa? Zwino no vha no fanela u dovha na kandekanya pfulo ya dziṅwe naa? Ni tshi nwa maḓi avhuḓi no pfa ni songo rudza mbilu naa? 19Zwino no vha no fanela u dovha na dzikusa a dziṅwe nga khwanḓa dzaṋu naa?” 20Zwino ndi zwone, Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Nṋe muṋe ndi ḓo ṱuwa ndi tshi haṱula nngu dzo nonaho na dzo ondaho nda dzi khethekanya. 21No khurumedza nngu dzoṱhe dzi si na nungo nga lurumbu na mahaḓa, na dzi runga nga maṋanga na vhuya na dzi thathela kule. 22Ndi zwone, ndi ḓo ḓa nda lamulela nngu dzanga dza si tsha fhuriwa; ndi ḓo haṱula nngu na nngu nda dzi khethekanya.

23

34:23-31
Esek. 37:24-28
34:23-24
Esek. 37:22,24Jer. 3:1823:5Hos. 1:11
Nzumb. 7:17
“Ndi ḓo vhea mulisa muthihi, ene mulanda wanga Dafita, nda mu vhea uri a dzi lise, u ḓo dzi fulisa a vha mulisa wadzo. 24Nṋe Yahavee ndi ḓo vha Mudzimu wavho, mulanda wanga Dafita a vha muvhusi wavho. Ho amba Nṋe Yahavee. 25
34:25-31
Liv. 26:3-13
34:25
Esek. 37:26
Yes. 54:10
Jer. 23:6
Hos. 2:18
Ndi ḓo vhofha navho mulanga wa mulalo; ndi ḓo fhedza zwivhanda zwa ḓaka shangoni. Vha ḓo dzula sogani vha sa ofhi tshithu, vha yo eḓela ḓakani. 26Ndi ḓo vha dzudza muvhunduni wanga vha u tanga; ndi ḓo nisa mvula nga tshifhinga tshayo; i ḓo vha mvula i ḓisaho nḓalo. 27
34:27
Jer. 30:8
Miri ya shangoni i ḓo aṋwa mitshelo yayo, shango ḽa bveledza zwimela zwaḽo; vha ḓo dzula shangoni ḽa havho vho rudza mbilu, ndi hone vhathu vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee musi ndi tshi ṱhukhula nnzwa dza dzhogo dzavho, nda vha vhofholola kha vho vha thubaho. 28A vha tsha ḓo thubiwa nga tshakha dzisili, a vha tsha ḓo ḽiwa nga zwivhanda. Vha ḓo tshila vho rudza mbilu, hu si na ane a ḓo dovha a vha ofhisa. 29
34:29
Esek. 36:29-30
Ndi ḓo vha medzela zwiliṅwa zwivhuya shango ḽavho ḽa tou vha na bvumo ngazwo; a hu tsha ḓo wa nḓala shangoni; a vha tsha ḓo nyadziwa nga dziṅwe tshakha. 30
34:30-31
Esek. 11:20
34:30
Esek. 28:24,26
37:13-14
39:28
Vhathu vha ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee Mudzimu wavho, ndi navho, na uri Israele ndi vhathu vhanga – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. 31
34:31
Ps. 100:3
Huno inwi nngu dzanga, ni sambi ḽine nda ḓo ḽi lisa, ndi Mudzimu waṋu – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee!”

35

Vhuporofita vhu no haṱula thavha dza Edomo

351

35:1-15
Yes. 34:5-17
Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo amba na nṋe ḽa ri, 2“Iwe ṅwana wa muthu, livhana na thavha ya Seiri, u porofite u tshi i haṱula. 3I vhudze u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri:

“ ‘Zwino ndi lwa na iwe thavha ya Seiri,

ndi khou angaladza tshanḓa tshanga uri ndi u rwe;

ndi ḓo ita uri u sale u soga u si na vhathu.

4Miḓi yau i ḓo sala i matumba,

u ḓo sala u si na vhathu,

ndi hone u tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee.

5

35:5-6
Esek. 25:12
Obadia 10-14
Ps. 137:7
“ ‘Wo ḓi vha na vengo u bva kale, wo fheṱa Vhaisraele wa vha vhulahisa nga pfumo musi vhe khomboni, musi wa ṱhamu yavho ya u fhedzisa vha tshi rwelwa vhuvhi havho. 6Ndi zwone, nga vhutshilo hanga – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee – wo livhana na bulayo, vhupondi hau vhu ḓo u ḽa ṱhoho. Hezwo ndi a zwi anela: wo takalela u shulula malofha, zwino hu ḓo fhaladzwa au malofha. 7Ndi ḓo ita uri thavha ya Seiri i sale i soga ḽi si na muthu, ndi ḓo fhedza vhoṱhe vhane vha kha ḓi tendeleka henefho shangoni. 8Thavha dzaḽo ndi ḓo dzi ḓadza zwitumbu; vhathu vha ḓo rambalala vho vhulawa nga pfumo mivhunduni yau na magovhani au na milambwanani yau yoṱhe. 9Ndi ḓo ita uri u sale u si na muthu, miḓi yau i ḓo dzula i si na muthu u ya ho ya; ndi hone u tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee.

10“ ‘Vhunga wo amba tshakha mbili na mashango mavhili, Edomo na Israele, wa ri: Ndi vhanga; ri ḓo dzhia hafha he ha vha hu na Yahavee – 11ndi zwone, nga vhutshilo hanga – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee ndi ri, ndi ḓo u ita zwenezwiḽa zwe iwe wa ita Israele nga mbiti na nga vivho na nga u vha vhenga. Ndi hone u tshi ḓo ḓivha uri ndi Nṋe nnyi musi ndi tshi u rwela zwenezwo. 12

35:12
Esek. 25:3
Zwino u ḓo ḓivha uri Nṋe Yahavee ndo pfa zwoṱhe zwa lunyadzo zwe wa zwi amba nga thavha dza Israele, u tshi ri: Dzo ṱutshelwa, dzo sielwa riṋe uri ri dzi ḽe. 13Na Nṋe wo nnyamba u tshi nṱongela, wa ntsatsaladza wa dovha, ndo u pfa!’ ”

14

35:14-15
Esek. 38:23
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Ndi ḓo ita uri u sale u phanga, ḽifhasi ḽoṱhe ḽa pembela. 15Vhunga iwe wo pembela zwiḽa shango ḽa vhathu vha Israele ḽo sala ḽi soga, na iwe ndi ḓo u ita zwenezwo, iwe thavha ya Seiri; u ḓo sala u soga, na ḽoṱhe ḽa Edomo ḽi ḓo sala ḽi phanga; ndi hone vhathu vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee.

36

Mathubwa a ḓo vhuelela thavhani dza Israele

361

36:1-15
Esek. 6:1-7
36:1-3
Esek. 35:10-13
25:3
“Iwe ṅwana wa muthu, ḓivhadza thavha dza Israele hezwi. Amba u ri, ‘Inwi thavha dza Israele, ipfani ipfi ḽa Yahavee. 2Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Vhunga maswina aṋu o takala a ri: Ahaa! Miṱumba ya dzithavha dza kale na kale zwino yo no vha shango ḽashu,’ 3iwe porofita! Amba u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Vhunga mashango oṱhe o ni lalela, a takalela ni tshi welwa nga khombo, na dzhiwa nga tsalela dza dziṅwe tshakha, na ṱwa ni tshi ambiwa ni tshi sasaladzwa, 4zwino inwi thavha dza Israele ipfani ipfi ḽa Muṋe wa zwoṱhe Yahavee: Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u amba na dzithavha na zwivhanga, milambwana na magovha, matumba o ṱutshelwaho na miḓi yo phusukanywaho i si na muthu ine ya sewa nga tshakha dzoṱhe dzo i tangaho. 5Ee, Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Ndi khou amba ndo sinyuwa tshoṱhe, ndi khou amba na tshakha dzoṱhe na vhoṱhe vha ḽa Edomo vhe vha dzhia shango ḽanga vha tshi pembela nga lunyadzo luhulu, vha thatha vhathu shango ḽa vha ḽavho.’ 6Zwino-ha, iwe porofita hezwi nga shango ḽa Israele. Vhudza dzithavha na mivhundu na milambwana na magovha u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Ndi khou amba ndo sinyuwa ndi na mbiti ndi tshi vhona uri tshakha dzi ni nyadza hani. 7Ndi zwone, Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee ndi ri: ndi ana ndo imisa tshanḓa tshanga ndi ri tshakha dzo ni tangaho na dzone dzi ḓo nyadziwa. 8Inwi dzithavha dza Israele, melani miri i aṋwe mitshelo i no ḓo ḽiwa nga vhathu vhanga vha Israele, ngauri hu si kale vha ḓo vhuya. 9Ee, ndi khou ḓa ha inwi, ndi ḓo ni vhavhalela; ni ḓo dovha na liṅwa na zwalwa. 10
36:10-11
Esek. 34:30
Ndi ḓo andisa vhathu vhane vha dzula kha inwi, vhathu vhoṱhe vha Israele, ee, vhoṱhe. Miḓi i ḓo dovha ya dzula vhathu, matumba a vuswa. 11Ndi ḓo andisa vhathu vhane vha dzula kha inwi na zwifuwo zwine zwa dzula kha inwi; vhathu vha ḓo beba vha vha vhanzhi, na zwifuwo zwa dzwala zwa vha zwinzhi. Ndi ḓo dzudza vhathu kha inwi zwa nga zwiḽa kale; zwi ḓo ni nakela u fhira zwiḽa kale, ndi hone na inwi dzithavha ni tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee. 12Ndi ḓo ḓisa vhathu vha dovha vha kanda mavu aṋu, ndi vhathu vhanga vha Israele; vha ḓo hu dzhia na vha shango ḽavho, a ni tsha ḓo dovha na vha vhulahela vhana vhavho.’ ”

13

36:13
Num. 13:32
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Vhunga vhathu vho ni vhudza vha ri, ‘Ni madyavhathu, no vhulahela lushaka lwaṋu vhana vhalwo,’ 14ndi zwone, a ni tsha ḓo ḽa vhathu, a ni tsha ḓo dovha na vhulahela lushaka lwaṋu vhana vhalwo – hu amba Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. 15A thi tsha ḓo dovha nda tenda ni tshi kolelwa nga dzitshakha, a ni tsha ḓo dovha na nyadziswa nga vhatsinda, a ni tsha ḓo dovha na vhulahela lushaka vhana vhalwo – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.”

Muṋe washu a tshi ri tshidza ndi u itela dzina ḽawe

16Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo amba na nṋe ḽa ri, 17

36:17
Liv. 18:24-25
15:19
“Iwe ṅwana wa muthu, vhathu vha Israele vho vha vha tshi dzula shangoni ḽavho, hone vho ḽi shata tshika nga kutshilele kwavho na maitele avho; Nṋe ndo vha ndi tshi vhona kutshilele kwavho ku kwa tshika ku tshi nga maṱambo a musadzi. 18
36:18
Esek. 22:2-5
Ndi zwe nda shululela mbiti dzanga khavho nga mulandu wa malofha e vha a shulula shangoni ḽavho na nga midzimu yavho ya tshika ye vha ḽi shata tshika ngayo. 19Ndo vha balanganya na dzitshakha, nda vha thalanganya mashangoni asili; ndo vha rwa nga ṱhamu yo teaho kutshilele kwavho na maitele avho. 20
36:20-23
Esek. 20:9,14,22
Yes. 48:11Jer. 14:21Ps. 115:1-2
Zwino dzina ḽanga ḽikhethwa vho ḽi shata tshika vhukati ha tshakha dze vha ya khadzo, vhathu vha tshi vha amba vha tshi ri, ‘Havha ndi vhathu vha Yahavee, vho thathwa shangoni ḽawe.’ 21Hone zwa dzina ḽanga ḽikhethwa zwo vha zwi tshi nndina, dzina ḽanga ḽe vhathu vha Israele vha ḽi shata tshika vhukati ha dzitshakha he vha ya hone.

22“Zwino-ha, vhudza vhathu vha Israele u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Inwi vhathu vha Israele, ndi tshi ita hezwi a thi iteli inwi, ndi itela dzina ḽanga ḽikhethwa, ngauri no ḽi shata tshika vhukati ha dzitshakha dze na ya khadzo. 23

36:23
Esek. 38:23
Ndi ṱoḓa u sumbedza vhukhethwa ha dzina ḽanga ḽihulu ḽe ḽa shatwa tshika vhukati ha dzitshakha ḽe na ḽi shata tshika vhukati havho. Ndi hone dzitshakha dzi tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee – musi ndi tshi sumbedza vhukhethwa hanga nga inwi, tshakha dzi tshi zwi vhona. 24
36:24-27
Esek. 11:17-20
36:24
Esek. 28:25
Zwenezwo ndi ḓo ni bvisa vhukati ha dzitshakha nda ni kuvhanganya noṱhe ni tshi bva mashangoni oṱhe asili, nda ni ḓisa hayani shangoni ḽa haṋu. 25
36:25
Num. 19
Zak. 13:1
Heb. 10:22
Ndi ḓo ni handulula nga maḓi o kunaho nda ni ṱanzwa tshika, ndi ḓo ni ṱanzwa tshika dzaṋu dzoṱhe dze na ḓishata nga midzimu yaṋu yoṱhe ya tshika. 26
36:26
Esek. 11:19
18:31
Jer. 31:33
Ndi ḓo ni ṋea mbilu ntswa, nda dzhenisa muya muswa ngomu haṋu; ndi ḓo bvisa mbilu ya tombo muvhilini waṋu, nda ni ṋea mbilu ya ṋama. 27
36:27
Esek. 39:29
11:20
37:24
Juele 2:28
Ndi ḓo dzhenisa Muya wanga ngomu haṋu, nda ita uri ni vhulunge milayo yanga, na hulisa ndayo dzanga na dzi tevhedza. 28
36:28
Esek. 11:20
Ni ḓo dzula shangoni ḽe nda ḽi ṋea vhokhotsi aṋu. Inwi ni ḓo vha vhathu vhanga, Nṋe nda vha Mudzimu waṋu. 29
36:29-30
Esek. 7:3-434:26-29
Ndi ḓo ni ṋula tshikani dzaṋu dzoṱhe. Ndi ḓo vhidza mavhele a vha manzhi, nda si tsha ni ḓisela nḓala. 30Ndi ḓo ita uri miri yaṋu i ni aṋwele mitshelo minzhi, masimuni ni wane khaṋo khulu, uri ni si tsha welwa nga nḓala vhukati ha dzitshakha na shona. 31
36:31
Esek. 20:42-44
Ndi hone ni tshi ḓo elelwa kutshilele kwaṋu kuvhi na maitele aṋu mavhi. Ni ḓo ḓinengwa ni tshi elelwa vhuvhi haṋu na maitele aṋu a nengisaho. 32
36:32
Esek. 36:20-23
Ndi ṱoḓa ni tshi zwi ḓivha uri ndi tshi ita nga u rali a thi iteli inwi – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. Inwi vhathu vha Israele, a ni shoni naa? A ni soli kutshilele kwaṋu?’ ”

33Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Musi une nda ni ṱanzwa vhutshinyi haṋu hoṱhe, ndi ḓo dovha nda dzudza vhathu muḓini, nda ita uri matumba a dovhe a vuswe. 34Shango ḽa soga, ḽe vhafhiri vha gondo vhoṱhe vha vhuya vha vhona ḽi sa dzuli muthu, zwino ḽi ḓo dovha ḽa liṅwa. 35Muṅwe na muṅwe u ḓo ri: Shango heḽi a si kale ḽi tshee soga, zwino ḽi vho nga tsimu ya Edeni; miḓi ye ya vhuya ya ṱutshelwa ya sala i matumba, ya phusukanywa, zwino yo no vha vhushavhelo, i vho dzula vhathu. 36

36:36
Esek. 37:28Jer. 1:10
Ndi hone tshakha dzo salaho dzo ṋekanaho masakha na inwi dzi tshi ḓo zwi ḓivha uri Nṋe Yahavee ndo dovha nda vusa zwe zwa vha zwo phusukanywa, nda dovha nda ṱavha zwe zwa vha zwo tupulwa. Ho amba Nṋe Yahavee, ndi ḓo zwi ita.”

37

36:37-38
Yes. 60:22
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Ndi ḓo ṱuṱuwedza vhathu vha Israele uri vha nṱoḓe uri ndi dovhe ndi vha tonde, ndi ḓo vha andisa unga masambi a nngu, 38vha nga sambi ḽa nngu dza tshiṱhavhelo, vha nga sambi ḽa nngu Jerusalema musi wa vhuṱambo ho vhetshelwaho maḓuvha aho. Miḓi yaṋu yo phusukanywaho i ḓo ḓala vhathu vha anda unga masambi a nngu. Ndi hone vhathu vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee.”