Tshivenda 1998 (VEN98)
29

Vhuporofita ha u kaidza Egipita

291

Ndima dza 29 – 32
Yes. 19:1-15
29:1
Esek. 24:1
Nga ṅwaha wa fumi ri vhuthubwa Babele, nga ḓuvha ḽa fumi na vhuvhili ḽa ṅwedzi wa fumi, ipfi ḽa Muṋe washu ḽa amba na nṋe ḽa ri, 2“Iwe ṅwana wa muthu, livhana na Farao khosi ya Egipita u porofite u tshi mu haṱula, u haṱule na vhathu vhoṱhe vha shango ḽa Egipita. 3
29:3-5
Esek. 32:2-6
29:3
Esek. 31:10
Mu vhudze u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri:

“ ‘Iwe Farao khosi ya Egipita zwino ndi khou lwa na iwe,

hewe ḽigweṋa ḽihulu ḽi lalelaho

milambwanani yau ya Nile, wo ri:

Milambwana yanga ya Nile ndi yanga,

ndi nṋe ndo i vhumbaho.

4Ndi ḓo u longa tshilazwulo ṱhahani,

khovhe dza Nile nda dzi nambatedza

kha makwanda au,

nda u kokodza wa bva mulamboni wau wa Nile,

na khovhe dza Nile wau dzoṱhe dzó nambatela kha makwanda au.

5Ndi ḓo u posa phangani na khovhe dzoṱhe dza Nile wau.

U ḓo wela fhasi mavuni ha si vhe na ane a u hwala

a yo u swiṱa.

Ndi ḓo u kumedza zwivhanda na zwiṋoni, zwa u ḽa.

6

29:6
Esek. 30:8
29:6b-7
2 Mah. 18:21
Yes. 30:1-7
Jer. 37:7
Ndi hone vhoṱhe vha dzulaho Egipita

vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee,

nge wa ri u tshi tikedza Vhaisraele,

wa nga luṱanga lu tepaho;

7musi vha tshi gogoḓela nga iwe, wo vunḓea zwanḓani zwavho,

wa vha runga magopwa.

Musi vha tshi ḓitika nga iwe,

iwe wo vunḓea

wa litsha khundu dzavho dzi tshi tepa.’ ”

8Ndi zwine Muṋe wa zwoṱhe Yahavee a ri, “Ndi khou u ḓisela pfumo, ḽi ḓo vhulaha vhanna vhau na zwifuwo zwau. 9

29:9
Esek. 30:8
Egipita ḽi ḓo sala ḽi phanga ḽi si na muthu, ndi hone vhathu vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee. Ndi yone ṱhamu yau nge wa amba wa ri, ‘Nile ndi wanga, ndo tou u vhumba.’

10“Ndi zwone, zwino ndi lwa na iwe na milambwana yau ya Nile. Ndi ḓo ita uri Egipita ḽi sale ḽi phanga ḽi si na muthu, u bva Migidolo u swika Aswani u vhuya u fhira mikano ya Kushu. 11Henefho a hu tsha ḓo kanda mulenzhe wa muthu kana wa phukha. Hu ḓo fhela miṅwaha ya mahumi maṋa hu sa dzuli muthu. 12Ndi ṱoḓa u phusukanya shango ḽa Egipita ḽó tangwa nga mashango o phusukanywaho; hu ḓo fhela miṅwaha ya mahumi maṋa miḓi yaḽo i sa dzuli muthu, yó tangwa nga miḓi yo phusukanywaho. Ndi ḓo balanganya Vhaegipita na dzitshakha nda vha thalanganya na mashango.”

13

29:13-16
Yes. 19:19-25
Jer. 46:26
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Musi ho no fhela miṅwaha ya mahumi maṋa ndi ḓo kuvhanganya vhathu vha Egipita vho balanganaho na dzitshakha. 14Mathubwa a Vhaegipita ndi ḓo vha vhuisa nda dovha nda vha dzudza shangoni ḽa Phathirosi ḽine vha bva khaḽo. Henefho vha ḓo vhumba muvhuso u songo khwaṱhaho. 15Egipita u ḓo vha wone muvhuso u shayaho nungo u no fhira yoṱhe, a u tsha ḓo dovha wa ḓihudza kha dziṅwe tshakha; ndi ḓo ḽi fhungudza, a ḽi tsha ḓo vhusa dziṅwe tshakha. 16Vhathu vha Israele a vha tsha ḓo ḽi fulufhela, ḽi ḓo vha ḽone tsumbo i vhonalaho ya vhuvhi ha Israele, zwiḽa Vhaisraele vha tshi kha ḓi ḓitika ngaḽo. Ndi hone vhathu vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.”

Nebukhadnetsara u ḓo phusukanya Egipita

17

29:17
Esek. 24:1
Nga ṅwaha wa 27 ri vhuthubwa Babele, nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa u ranga, ipfi ḽa Muṋe washu ḽa amba na nṋe ḽa ri, 18
29:18
Esek. 26:7-14
“Iwe ṅwana wa muthu, mmbi ya Nebukhadnetsara khosi ya Babele yo ṱoḓa u dia muḓi wa Tiro. O hwesa vhahali vhawe mihwalo i lemelaho lwe mavhudzi avho a guvhuwa na mahaḓa avho a swotowa, hone ene khosi na vhahali vhawe a vho ngo vhuelwa nga tshithu kha u tambula havho vha tshi dia Tiro. 19
29:19-20
Esek. 30:10,24
32:11
Vhunga zwo ralo, Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee ndi ri: Shango ḽa Egipita ndi ḓo ḽi kumedza Nebukhadnetsara khosi ya Babele. U ḓo hwala lupfumo lwaḽo, a thuba thundu yaḽo, a ḽi ṱangula, a hwala thundu iyo a yo holela vhahali vhawe ngayo. 20Ndi khou mu kumedza shango ḽa Egipita, ndi yone pfufho yawe, nge a ḓidina a tshi dia Tiro, ngauri o vha a tshi khou shumela Nṋe, hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.

21

29:21
Esek. 6:10
“Musi wonoyo vhathu vha Israele ndi ḓo vha ombela shambo, iwe Esekiele nda u tendela uri u ambe vhoṱhe vha zwi pfe. Ndi hone vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee.”

30

Egipita ḽi ḓo sala ḽi soga

301Ipfi ḽa Muṋe washu ḽo amba na nṋe ḽa ri, 2

30:2-3
Juele 3:14-16
“Iwe ṅwana wa muthu, porofita u ri, ‘Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Ṱavhani mukosi ni ri: Yawee, ḓuvha ḽa zwi ofhisaho! 3Ndi uri ḓuvha ḽo sendela, ḓuvha ḽa Yahavee ḽi tsini; ḽi ḓo vha ḓuvha ḽo tibwaho nga gole, ḓuvha ḽa u sengisa dzitshakha.

4“ ‘Pfumo ḽi ḓo ḓela Egipita, vhathu vha Kushu vha ḓo tetemela nga nyofho musi vho vhulawaho vho rambalala ngei Egipita, lupfumo lwaḽo lu tshi hwalwa, miteo i tshi thuthwa. 5Vha Kushu na vha Phuthi na vha Ludi na vhahali vho tholiwaho na vha Kubu na vhoṱhe vhane vha ima na Vhaegipita, na vhone vha ḓo vhulawa navho nga pfumo.’ ”

6Muṋe washu u ri: “Vhane vha tikedza Egipita vha ḓo fa; nungo dzine ḽa dzi ṱongisa dzi ḓo kulea; vhathu vha ḓo wiswa nga pfumo u bva Migidolo u swika Aswani, hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.

7“Mashango avho a ḓo phusukanywa unga maṅwe mashango oṱhe o phusukanywaho; miḓi yavho i ḓo thuthekanywa unga miṅwe miḓi yoṱhe. 8

30:8
Esek. 29:6,9,16
25:14Ek. 14:4
Musi ndi tshi funga Egipita nga mulilo, vhatikedzi vhaḽo vhoṱhe vhó pwashea vha balangana, ndi hone vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee. 9
30:9
Yes. 18:2
Musi wonoyo vhaḓinḓa vhe nda vha ruma vha ḓo ṱuwa nga magungwa vha yo tshenusa vhathu vha Kushu vhane vha vhona unga vho ṱoka midzi. Vha ḓo farwa nga nyofho musi vhathu vha Egipita vha tshi lifhedzwa – ḓuvha iḽo ḽi khou ḓa!”

10

30:10
Esek. 29:19-20
30:10
Jer. 46:25-26
43:12-13
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Ndi ḓo lozwa vhunzhi ha vhathu vha Egipita nga tshanḓa tsha Nebukhadnetsara khosi ya Babele. 11
30:11
Esek. 28:7
Ene na vhathu vhawe, vhone vha na tshiṱuhu tshi no fhira tsha tshakha dzoṱhe, vha ḓo ruṅwa vha ḓa vha phusukanya shango iḽo. Vha ḓo vhulaha vhathu vha Egipita, shango ḽa ḓala zwitumbu. 12Ndi ḓo xisa milonga ya Nile, Egipita nda ḽi kumedza vhavhi, nda phusukanya shango ḽoṱhe na zwoṱhe zwi re khaḽo nga zwanḓa zwa vhatsinda. Ho amba Nṋe Yahavee.”

13

30:13
Jer. 46:25-26
43:12-13
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Ndi ḓo lozwa midzimu ya tshika nda fhelisa midzimu i si tshithu ya Memfisi. Shango ḽa Egipita ḽi ḓo sala ḽi si na muvhusi. Ndi ḓo dzhenisa nyofho shango ḽoṱhe ḽa Egipita. 14
30:14-16
Nah. 3:8
Ndi ḓo phusukanya Phathirosi, nda fhisa Tsuani, nda lifhedza Thebese. 15Mbiti dzanga ndi ḓo dzi shululela Sini, ḽone dzhavhelo ḽo khwaṱhaho ḽa Egipita; ndi ḓo swiela vhathu vho tsitsikanaho vha Thebese. 16Ndi ḓo fhisa Egipita nga mulilo; vha Sini vha ḓo tswukunyea nga u pfa vhuṱungu; mitsheṱo ya Thebese i ḓo vozhiwa, Memfisi wa govhelwa masiari tshivhangalala. 17Vhaṱhanngana vha Ono na Phibesethe vha ḓo vhulawa nga pfumo, miḓi yone ya thubiwa. 18
30:18
Jer. 43:7-11
Ngei Thaphanese ḓuvha ḽi ḓo swifhala masiari musi ndi tshi vunḓa dzhogo ya Egipita henefho, musi maanḓa ane vha a ṱongisa a tshi fhela. Shango ḽi ḓo tibwa nga gole, miḓi yaḽo ya thubiwa. 19Ndi dzone ṱhamu dzine nda ḓo rwa Egipita ngadzo. Ndi hone vhathu vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee.”

Muvhuso wa Farao u ḓo fhela

20

30:20
Esek. 24:1
Nga ṅwaha wa fumi na vhuthihi ri vhuthubwa Babele, nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili ḽa ṅwedzi wa u thoma, ipfi ḽa Muṋe washu ḽo amba na nṋe ḽa ri, 21
30:21
2 Mah. 24:7
“Iwe ṅwana wa muthu, ndo vunḓa tshanḓa tsha Farao khosi ya Egipita; a hu na we a tshi lafha a tshi pomba kana a tshi tika uri tshanḓa tshi khwaṱhe tshi kone u dovha tsha fara pfumo. 22Zwino-ha, Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee ndi ri: Ndi lwa na Farao khosi ya Egipita; ndi ṱoḓa u vunḓa zwanḓa zwawe, tsho takalaho na tsho no vunḓeaho, pfumo ḽe a ḽi fara ḽi wele fhasi. 23Vhaegipita ndi ḓo vha balanganya na dzitshakha, nda vha thalanganya na mashango. 24
30:24
Esek. 30:10
Ndi ḓo khwaṱhisa zwanḓa zwa khosi ya Babele, nda longa pfumo ḽanga tshanḓani tshawe. Ndi ḓo vunḓa zwanḓa zwa Farao, musi o imedzana na swina ḽawe, u ḓo gomela unga munna ane a khou fa ó rungwa nga pfumo. 25
30:25-26
Esek. 30:8
Ndi ḓo khwaṱhisa zwanḓa zwa khosi ya Babele, zwanḓa zwa Farao zwone zwi ḓo kulea nungo. Ndi hone vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee, musi ndi tshi longa pfumo ḽanga zwanḓani zwa khosi ya Babele, a ḽi sumba shangoni ḽa Egipita. 26Vhathu vha Egipita ndi ḓo vha balanganya na dzitshakha, nda vha thalanganya na mashango; ndi hone vha tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee.”

31

Egipita, mukedara wa Libanoni wo remiwaho

311

31:1
Esek. 24:1
Nga ṅwaha wa fumi na vhuthihi ri Babele, nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa vhuraru, ipfi ḽa Muṋe washu ḽa amba na nṋe ḽa ri, 2
31:2-18
Dan. 4:7-24
“Iwe ṅwana wa muthu, vhudza Farao khosi ya Egipita na vhalanda vhawe vhoṱhe u ri,

“ ‘Vhuhulu hau ndi ḓo vhu fanyisa na mini?

3Vhukuma ndi ḓo u fanyisa na Ashuru,

wo vha u mukedara wa Libanoni;

matavhi awo a zwimvingimvingi o tibedza maṱaka,

wa lapfa ṱhodzi yawo ya ṋanzwa makole.

4Maḓi o u alusa,

zwisima zwa fhasi ha mavu zwo u lapfisa,

zwi tshi shululela milambo yazwo u mona na he wa zwaliwa hone,

zwa swikisa milambwana yazwo kha miri yoṱhe.

5Ndi zwe tsinde ḽawo ḽa lapfa u fhira miri yoṱhe;

matavhi awo a anda,

maḓadzwane awo a adza,

nge wa wana maḓi manzhi.

6Zwiṋoni zwoṱhe zwo vha zwi tshi fhaṱa zwiṱaha

matavhini awo;

phukha dzoṱhe dza ḓaka dzo vha dzi tshi dzwala

fhasi ha maḓadzwane awo;

vhathu vha tshakha dzoṱhe vho vha vha tshi dzula

murunzini wawo.

7Wo vha wo naka wo hula,

u na maḓadzwane o adzaho;

midzi yawo yo vha yo tsa fhasi ya swika maḓini manzhi.

8

31:8
Gen. 2:8-9
Ho vha hu si na mukedara u no eḓana nawo

tsimuni ya Mudzimu;

ho vha hu si na mupaini u re na matavhi a no nga awo;

ho vha hu si na murovherovhe wa maḓadzwane a no nga awo;

tsimuni yoṱhe ya Mudzimu ho vha hu si na muṅwe muri

we wa vha u tshi fana nawo nga u naka.

9Ndo u ita uri u tamise nga matavhi manzhi o adzaho.

Wo vha u tshi vhivhiwa nga miri yoṱhe ngei Edeni,

tsimuni ya Mudzimu.’ ”

10

31:10
Esek. 28:2-6
29:3
Jer. 48:26-27Yes. 2:11-12Dan. 5:20
Zwino ndi zwone, Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Vhunga wo lapfa wa vhina, ṱhodzi yawo ya ṋanzwa makole, wa ḓihudza nge wa lapfa, 11ndo u kumedza muvhusi wa dzitshakha, uri a u ite zwo teaho vhuvhi hawo. Ndo u laṱa 12
31:12
Esek. 28:7
ha ḓa vhatsinda, vha re na tshiṱuhu tshi no fhira tsha tshakha dzoṱhe, vhone vha u rema wa wela fhasi. Matavhi awo o wela dzithavhani na magovhani oṱhe; milambwana yoṱhe shangoni ḽoṱhe ya ḓala maḓadzwane awo o vunḓekanaho; tshakha dzoṱhe dza shango dza bva murunzini wawo dza u sia wo lala henefho. 13Zwiṋoni zwoṱhe zwa dzula kha tsinde ḽawo, vhukati ha matavhi awo ha vha vhudzulo ha phukha dza ḓaka. 14Hu songo tsha vha na muri une na u ṱavhiwa hawo tsini na maḓi wa lapfa wa ḓihudza wa ima nga woṱhe, ṱhodzi yawo ya ṋanzwa makole; naho wa sheledzwa zwavhuḓi a u nga ḓo vhuya wa lapfa wa ralo. Ndi uri yoṱhe i ḓo fa, ya dzhena fhasi mavuni, fhethu ha vhathu vho faho, vhe vha godimela dindini.”

15

31:15-18
Esek. 32:17-32
Yes. 14:9-11
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Musi une nda tupula mukedara nda u posa dindini, ndi ḓo ri zwisima zwa fhasi ha mavu zwi u lilele, nda thivha milambo yawo, maḓi manzhi a xa, ndi ḓo ambadza thavha ya Libanoni nguvho ntswu ya lila mufu, miri yoṱhe ya ḓaka ya puta nga u lilela mukedara. 16Ndi ḓo ita uri tshakha dzi tetemele nga mutsindo wa u wa hawo, musi ndi tshi u posa fhasi dindini na vhe vha godimela tshaloni. Fhasi ha mavu miri yoṱhe ya Edeni yo dzika, miri yoṱhe mihuluhulu yo nakesaho ya Libanoni ye ya vha yo mela tsini na maḓi. 17Tshakha dzoṱhe dze dza vha dzi tshi ima nawo, dzi tshi dzula murunzini wawo dzi godimela nawo fhasi-fhasi dindini, hu re na vho vhulawaho nga pfumo.

18“Ndi ufhio wa miri ya Edeni une wa nga vhambedzwa na iwe nga vhugala na vhuhulu? Naho zwo ralo, na iwe u ḓo dzheniswa fhasi na miri ya Edeni, fhasi-fhasi ha mavu. U ḓo lala na mashuvhuru, hu re na vho vhulawaho nga pfumo vha si swiṱwe. Hoyo muri ndi Farao na vhalanda vhawe vhoṱhe. Hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.”