Tshivenda 1998 (VEN98)
18

A hu na a no fela vhutshinyi ha vhabebi vhawe

181Ipfi ḽa Muṋe washu ḽa amba na nṋe ḽa ri, 2

18:2-4
Jer. 31:29-30
Dot. 24:16Zwililo 5:7
“Ndi mini ni tshi ḓi dovholola murero uyu fhano shangoni ḽa Israele ni tshi ri,

“ ‘Vhokhotsi vho ḽa nḓirivhe dza magaga,

hadzila ya fara maṋo a vhana’?

3“Nga vhutshilo hanga – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee – a hu tsha ḓo ṱwa hu tshi dovhololwa murero uyo kha ḽa Israele. 4Zwino vhonani, vhutshilo ha vhathu vhoṱhe ndi hanga; vhutshilo ha khotsi na ha ṅwana, hoṱhe ndi hanga. Muthu we a tshinya ndi ene a no ḓo fa.

5“A fulufhedzeaho u tevhedza mulayo nga u fulufhedzea; 6

18:6-8
Esek. 22:9-12
18:6
Esek. 7:2022:9
Yes. 57:7
Liv. 18:19-20
ha ḽi zwiṱhavhelo nṱha ha dzithavha kana a fulufhela midzimu ya tshika ya vhathu vha Israele, ha ṱonḓoli musadzi wa muṅwe kana a dzhenisa musadzi nḓuni a tshi khou vhona ṅwedzi. 7
18:7
Ek. 22:25-26
Dot. 24:6
Yes. 58:7
Am. 2:6-8
Ha kandeledzi vhaṅwe, u humisa tsho farelwaho thundu ye muṅwe a pamba, ha tswi, vha re na nḓala u vha ṋea zwiḽiwa zwawe, vha na tsiku a vha fha zwiambaro zwawe. 8
18:8
Ek. 22:25
23:6-8
A tshi adzima muṅwe tshelede ha bindulisi, ha ṱanganedzi mavhoḓa a tshelede, u ḓiilisa vhuvhi, u haṱula vhathu a sa ṱaluli, 9
18:9
Liv. 18:5
u vhulunga milayo yanga, a fulufhedzea a si pfuke ndayo dzanga – onoyo munna, vhukuma ha na mulandu, u ḓo tshila. Hu amba Nṋe Yahavee.

10“Huno arali e na ṅwana a sa ḓivhalei ane a shulula malofha, a ita vhuṅwe ha vhuvhi honoho, 11ngeno khotsi awe vha sa athu vhuya vha ita vhuvhi honoho, ṅwana a ḽa zwiṱhavhelo zwa midzimu nṱha ha thavha, a ṱonḓola musadzi wa muṅwe, 12a kandeledza vhashai na vhaheḓana, a tswa, a si humise tsho farelwaho thundu ye ya pambiwa, a fulufhela midzimu ya tshika, a ita zwi nengisaho, 13a tshi adzimisa tshelede a bindulisa, a ṱanganedza nzwalelo yayo, vhukumakuma ṅwana onoyo a nga si tshile; a ita vhutshinyi honoho vhu ofhisaho vhukuma u ḓo fa, malofha awe a vha nṱha ha ṱhoho yawe ene muṋe.

14“Huno arali uyo muthu e na ṅwana wa mutukana, ane naho a tshi vhona vhuvhi hoṱhe he khotsi awe a ita, a si mu edzise, 15a si ḽele zwiṱhavhelo zwa midzimu nṱha ha thavha kana a fulufhela midzimu ya tshika ya vhathu vha Israele, a si ṱonḓole musadzi wa muṅwe, 16a si kandeledze vhaṅwe, a si dzhie tsho farelwaho thundu yo pambiwaho, a si tswe, a dzhia zwiḽiwa zwawe a zwi ṋea vha re na nḓala, vha na tsiku a vha shavhedza, 17a ḓiilisa vhuvhi, a tshi adzimisa thundu a si bindulise kana a ṱanganedza nzwalelo ya tshelede, a tevhedza ndayo dzanga, a vhulunga milayo yanga, onoyo ha nga feli vhuvhi ha khotsi awe, vhukumakuma ṅwana onoyo u ḓo tshila. 18Zwino nge khotsi a vha ḽivemu, a ṱangula vhaṅwe, a si vhuye a ita zwivhuya vhathuni, onoyo u ḓo fela vhuvhi hawe. 19

18:19a
Ek. 20:5
Hone inwi ni a hanedza ni ri, ‘Ndi mini ṅwana a sa tambudzelwi vhuvhi ha khotsi awe?’ Nṋe ndi ri: Hufha uyo ṅwana o vha a tshi ita zwi re zwone, a tshi fulufhedzea, a tshi vhulunga milayo yanga yoṱhe a i tevhedza, vhukumakuma onoyo u ḓo tshila. 20
18:20
Dot. 24:16
Muthu we a tshinya ndi ene ane a fanela u fa; ṅwana ho ngo fanela u tambulela vhutshinyi ha khotsi awe, na khotsi ho ngo fanela u tambulela vhutshinyi ha ṅwana wawe. A no fulufhedzea u ḓo tondelwa u fulufhedzea hawe, muvhi a lifhedzelwa vhuvhi hawe.

21

18:21-32
Esek. 33:10-20
18:21-24
Jer. 18:7-10
“Huno arali muvhi a laṱa vhuvhi hawe hoṱhe he a ita, a vhulunga milayo yanga, a ita zwi re zwone a fulufhedzea, vhukumakuma u ḓo tshila, a nga si fe. 22Zwoṱhe zwe a nkhakhela ndi ḓo zwi hangwa; u ḓo tshila nge a tshila nga u fulufhedzea. 23
18:23
Yes. 55:6-7
Ni vhona unga Nṋe ndi takalela lufu lwa muvhi? Hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. A thi ri ndi funa a tshi laṱa vhuvhi hawe a tshila?

24

18:24
Esek. 3:20
“Huno arali a fulufhedzeaho a shanduka a si tsha fulufhedzea, a ita vhuvhi, a ita zwi nengisaho zwoṱhe zwine muvhi a ita, onoyo o fanela u tshila naa? Zwoṱhe zwe a ita a tshi fulufhedzea ndi ḓo zwi hangwa nge ene muṋe a ntshandukela a tshinya, u ḓo fela zwenezwo. 25Hone inwi ni a hanedza na ri, ‘Zwine Muṋe washu a ita a si zwone.’ Inwi vhathu vha Israele, thetshelesani: Kani-ha zwine nda ita a si zwone? Zwi si zwone a si zwine inwi na ita? 26Arali a fulufhedzeaho a shanduka a ita vhuvhi a fa nga zwenezwo, u ḓo vha a tshi khou fela vhuvhi he ene muṋe a ita. 27Arali muvhi a tshi laṱa vhuvhi he a ita, a ita zwi re zwone, a fulufhedzea, u ḓo tshila. 28Zwino ngauri o dzivhuluwa a laṱa vhutshinyi hawe hoṱhe ha kale; vhukuma a nga si fe, u ḓo tshila. 29Naho zwo ralo vhathu vha Israele vha a hanedza vha ri, ‘Zwine Muṋe washu a ita a si zwone.’ Inwi vhathu vha Israele, zwine nda ita a si zwone? Zwi si zwone a si zwine inwi na ita? 30Inwi vhathu vha Israele, ndi ḓo haṱula muṅwe na muṅwe ndi tshi tevhedza zwine a ita, hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. Rembuluwani! Laṱani vhutshinyi haṋu hoṱhe! Ndi hone ni sa ḓo lovha nga vhuvhi haṋu! 31Laṱani vhuvhi hoṱhe he na ntshandukela ngaho, ni ḓisikele mbilu ntswa na muya muswa! Inwi vhathu vha Israele, ni felani? 32Nṋe a thi takaleli lufu lwa muthu na muthihi, hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. Rembuluwani ni tshile!”