Tshivenda 1998 (VEN98)
16

Musandiwa – Jerusalema

161

16:1-63
ndima ya
Ipfi ḽa Muṋe washu ḽa ḓa ha nṋe ḽa ri, 2“Iwe ṅwana wa muthu, sumbedza Jerusalema zwiito zwawo zwi nengisaho. 3
16:3
Gen. 9:25
Esek. 16:45
Josh. 15:63
Rangap. 19:11-12
2 Sam. 5:6-9
Amba u ri: Muṋe wa zwoṱhe Yahavee u ri: Vhubvo hau he wa bebwa hone ndi Kanana. Khotsi au ndi Muamori,Vhakanana ndi ḽiṅwe davhi ḽa Vhaamori. Maitele o vha a tshi fana. mme au ndi Muhithi. 4U tshi bebwa, wonoyo musi we wa bebwa, ho vha hu si na ane a nga u tsheula, kana a u ṱanzwa, kana a u phupha nga muṋo, kana a u putela nga miṅwenda. 5A hu na we a vhuya a u londola a u tonda nga u u itela zwenezwo. Vho u nengwa vha u laṱa nnḓa, ḽeneḽo ḓuvha ḽe wa bebwa.

6“Ndi hone Nṋe ndi tshi fhira, nda vhona u tshi khou takanyea malofhani au, nda u vhudza wo shuvhama malofhani au nda ri, ‘Tshila, 7u aluwe unga zwimela zwa ḓaka!’ Nangoho wa vhumbea wa aluwa, wa vhuya wa swika murole wa u vhingwa. Wa tunga maḓamu, mavhudzi au a aluwa, hone wo vha u fhedzi u si na tshe wa ambara.

Muṋe washu a tshi vhinga Musandiwa

8“Ndi tshi fhira nda u vhona. Nda vhona tshifhinga tshau tshó swika, tshifhinga tsha uri u funwe. Nda ṱharamudza sia ḽiṅwe ḽa nguvho yanga nda u fukedza nda u vhinga nda u fukedza wa si tsha vhonala u fhedzi; nda ḓivhofha nga muano, nda vhofha mulanga na iwe – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee – iwe wa konou vha wanga. 9Nda u ṱanzwa nga maḓi, nda u ṱanzwa malofha, nda u ḓodza mapfura. 10Nda u ambadza tshiambaro tsha makolokolo na zwienda zwa mukumba wo sukwaho na dugu ya lukhaha na khanzu ya siliga. 11Nda u ṱama nga dzinungu, nda u ṋea vhukunda ha zwanḓani na vhulungu ha mukuloni, 12nda u ṋea tshiṅina tsha ningoni na zwiṅina zwa nḓevheni, nda u ambadza khare ya u naka ṱhohoni. 13Wo vha wo ṱamiwa nga musuku na siliva, wa ambadzwa lukhaha lwavhuḓi na siliga ya mivhalavhala. Zwiḽiwa zwau zwo vha zwi vhukhopfu vhutshenatshena na ṋotshi na mapfura. Wa ḓi naka u tshi ya, wa vhuya wa tea u vha mufumakadzi wa musanda. 14Bvumo ḽa lunako lwau ḽa pfala kha tshakha dzoṱhe nge lwa vha lwo khunyelela, ngauri ndo vha ndo u ambadza vhugala hanga – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.

Vhupombwe ha muselwa wa Mudzimu: midzimu isili

15

16:15
Jer. 3:2
16:15-19
Esek. 6:2-6
7:20Jer. 2:20Hos. 4:12-14
“Huno iwe wa ḓitika nga lunako lwau, bvumo ḽau ḽa u farisa u ita vhupombwe, wa ḓikumedza vhoṱhe vhafhiri vha nḓila vha u ita musadzi. 16Wo dzhia nguvho dzau wa ṱama aḽiṱari dza zwikwara zwau, henefho wa ita vhupombwe – zwithu zwi sa itwi. 17Wa dzhia zwifhiwa zwe Nṋe nda u ṱama ngazwo, zwa musuku na siliva, wa ḓivhumbela zwifanyiso zwa vhanna wa ita vhupombwe nazwo. 18
16:18
Hos. 2:8
Wa dzhia nguvho dzau dza mivhalavhala wa ambadza izwo zwifanyiso, wa zwi ṋekedza nduvho yo teaho u ṋekedzwa Nṋe, ya mapfura na zwioro. 19Zwiḽiwa zwe nda u ṋea, vhukhopfu vhu si na madzhoro, na mapfura na ṋotshi zwe nda vha ndi tshi u fusha ngazwo, wo zwi ṋekedza midzimu ya zwifanyiso ya vha nduvho i nukhelelaho. Hezwo ndi zwone zwo iteaho, hu amba Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. 20
16:20-21
Liv. 18:212 Mah. 23:10
Jer. 32:35
2 Mah. 16:3
21:6
Wo dzhia vhana vhau vha vhatuka na vha vhasidzana vhe wa mmbebela wa vha ita tshiṱhavhelo vha vha zwiḽiwa zwa midzimu isili. U vhuya wa ḓiita phombwe zwo vha zwi songo eḓana naa, 21u tshi dovha wa shidzha na vhana vhanga wa vha ita tshiṱhavhelo tsho fhiswaho tsha midzimu ya zwifanyiso? 22Kha zwiito zwau zwoṱhe zwi nengisaho na zwa vhupombwe hau a wo ngo vhuya wa elelwa zwa hanani hau kana zwa misi iḽa u tshi kha ḓi vha fhedzi, u tshi khou takanyea ngomu malofhani au.

Milanga yo vhoxwaho na tshakha dza vhannḓa

23“Hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee, ndi ri: U ḓo zwi vhona! Wo phapha mbulu kha iṅwe 24wa ḓifhaṱela guvha na aḽiṱari mafhandeni oṱhe a magondo. 25Hoṱhe hune magondo a thoma hone wo ḓifhaṱela aḽiṱari, lunako lwau wa lu shata tshika henefho, muvhili wau wa u kumedza vhafhiri vha nḓila vhoṱhe, wa phapha vhupombwe kha vhuṅwe. 26

16:26
Esek. 23:20
Yes. 30:1-7
Wa ita vhupombwe na Vhaegipita, vhone vhahura vhau vha na vhudzimu vhuhulu, u ralo ha vha u phapha vhupombwe kha vhuṅwe wa ntsinyusa. 27Nṋe nda angaladza tshanḓa tshanga nda u rwa, nda fhungudza shango ḽau, nda u kumedza maswina au vhananyana vha Vhafilista, uri vha ite tshine vha funa nga iwe; na vhenevho vha nengiswa nga zwiito zwau zwa mashika. 28
16:28-29
Esek. 23:12-18
Wa dovha wa ita vhupombwe na Vhaashuru nga u pfa u songo pfelela, wa ri u ita vhupombwe wa ḓi pfa u songo pfelela. 29Wa phapha vhupombwe kha vhuṅwe na mushavhi wa Mubabele, naho zwo ralo wa ḓi pfa u songo pfelela.

30“U na nyemulo nngafhani!” – hu amba Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu – “Wo vha u tshi ḓifara unga phombwe ya dziphombwe! 31Musi u tshi ḓifhaṱela maguvha hoṱhe hune magondo a thoma hone, wa ḓifhaṱela dziaḽiṱari mafhandeni oṱhe a magondo, wo vha u sa ngi phombwe dziṅwe, wo tou landula na tshelede ya vhanna. 32U phombwe ine ya ṱanganedza vhatsinda, ya landula munna wayo. 33Phombwe i a badelwa, hone iwe u tshi ita vhupombwe, wo vha iwe we wa badela vhanna uri vha u dzhenise nḓuni; wo vha kunga nga zwifhiwa vha tshi bva hoṱhe-hoṱhe. 34Iwe u tshi ita vhupombwe wo ita zwi sa fani na zwa vhaṅwe vhasadzi; a hu na we a vha a tshi u tevhelela, ndi iwe we wa ya wa vha badela, vhone a vho ngo u fha tshithu. Ngauralo wo ita zwi no fhambana na zwa vhaṅwe, wa tou paṱa tshoṱhe.”

Ṱhamu yo fanelaho

35Zwino-ha iwe phombwe, ipfa ipfi ḽa Muṋe washu. 36Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Wo bvula zwiambaro wa vhonwa u fhedzi u tshi khou ita vhupombwe na vhafunwa vhau midzimu yau ya zwifanyiso ya tshika, u tshi i ṋea malofha a vhana vhau – 37

16:37
Hos. 2:10
zwenezwo ndi ḓo kuvhanganya vhafunwa vhau vhoṱhe vhe wa ḓiphiṋa navho, vhoṱhe vhe wa vha u tshi vha funa, na vhe wa vha u sa vha funi, ndi ḓo vha kuvhanganya vhoṱhe vha u vutshela vha u tingeledza vha tshi bva matungo oṱhe; ndi ḓo u ṱangula vha tshi zwi vhona, nda ita uri vha u vhonele. 38
16:38
Liv. 20:2,10
16:38-40
Esek. 23:45-47
Ndi ḓo u haṱulela ṱhamu ya vhasadzi vhane vha ita vhupombwe vha fhaladza malofha. Ndi ḓo u sinyutshela nda u lifhedzela malofha e wa a fhaladza, ndí na mbiti. 39Ndi ḓo u kumedza vhafunwa vhau, vha ḓo thutha maguvha au, vha pwasha aḽiṱari dze wa fhaṱa khadzo, iwe vha u bvula zwiambaro, vha u dzhiela nungu dzau vha u sia u fhedzi u si na tshe wa ambara. 40Vha ḓo u ḓisela gogo ḽa vhathu, vha u haṱula vha u kanḓa nga matombo vha u remekanya nga mapanga, 41
16:41
2 Mah. 25:9
vha fhisa nnḓu dzau nga mulilo vha u lifhedza nga zwo u teaho gogo ḽa vhasadzi ḽi tshi zwi vhona. Ndi ḓo fhelisa vhupombwe hau nga u ralo, a u tsha ḓo badela vhanna vha ita vhupombwe na iwe. 42Mbiti dzanga dzi ḓo fhelela kha iwe. Ndi hone mbiti dzanga dzi tshi ḓo u ṱutshela, nda dzika nda si tsha sinyuwa. 43
16:43
Esek. 7:3-4
Vhunga wo hangwa zwe nda u tonda hanani hau, iwe tshau ha vha u nṱunga nga zwoṱhe hezwo zwe wa ita, zwino Nṋe ndi ḓo ita uri zwe wa ita zwi u ḽe ṱhoho – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee. A thi ri wo vha u tshi khou nnengisa nga zwiito zwau zwoṱhe zwi shonisaho?

“Wo ita zwivhi zwi no fhira zwa Samaria na Sodoma”

44“Zwino vhakoni vha mirero vhoṱhe vha ḓo ita murero nga iwe vha ri, ‘Ṅwana wa mbevha ha hangwi mukwita’. 45

16:45
Esek. 16:2
Ee, wo tou mme au kokotolo, vho vha vha tshi nengwa munna wavho na vhana vhavho; wo tou vhakomana vhau kokotolo; na vhone vho vha vha tshi nengwa vhanna vhavho na vhana vhavho. Mme aṋu noṱhe o vha e Muhithi, khotsi aṋu e Muamori. 46Mukomana wau ndi Samaria, u dzula thungo ya devhula hau na vhananyana vhawe. Murathu wau ndi Sodoma, u dzula thungo ya tshipembe hau na vhananyana vhawe. 47U tshi tevhedza kutshilele kwavho ho vha hu si u tou edzisa lini; wo tou vha fhira kha vhuvhi havho hoṱhe. 48
16:48
Mat. 10:15
Nga vhutshilo hanga – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee – vhutshinyi ha murathu wau Sodoma na vhananyana vhawe a ho ngo vhuya ha swika kha hau na ha vhananyana vhau. 49Vhutshinyi ha murathu wau Sodoma ho vha hu u ḓihudza na u ḽesa na u ḓiḓivha na u sa londa vha sa farisi vhashai na vhaheḓana. 50
16:50
Gen. 19:24
Vho vha vha tshi ḓihudza vha tshi ita zwi nnengisaho, ndi zwe nda vha swielela kule, na iwe wo zwi vhona. 51
16:51
Mat. 11:23-24
16:51-52
Jer. 3:11
Hone Samaria ho ngo vhuya a swikisa na hafu ya vhuvhi he iwe wa ita. Iwe wo ita zwi nengisaho zwi no fhira zwavho, lwe mukomana wau na murathu wau vha tshi vhambedzwa na iwe vha vho nga a vha na tshe vha tshinya. 52Huno zwino u ḓo nyadzea wa tou niwa nga ṱhoni nge wa ita uri vhakomana vhau na vharathu vhau vha nge vho ṱamba mulandu wa vhutshinyi havho hoṱhe. Vhone vha vho nga ndi vhavhuya nge vhutshinyi hau ha vha ho hulela u fhira havho. Zwino-ha, shona u nyadzee nge wa ita uri vhakomana vhau na vharathu vhau vha nge a vha na tshe vha tshinya.

53“Ndi ḓo ita uri vhaḽa zwi dovhe zwi vha nakele. Ndi ḓo ita uri Sodoma na vhananyana vhawe zwi dovhe zwi vha nakele. Ndi ḓo ita uri Samaria na vhananyana vhawe zwi dovhe zwi vha nakele; musi ndo no fhedza ndi ḓo ita uri na iwe zwi dovhe zwi u nakele unga vhone, 54

16:54
Esek. 6:9
16:61
uri u nyadzee u tou niwa nga ṱhoni nga zwe wa ita, u vha khuthadze. 55Murathu wau Sodoma na vhananyana vhawe zwi ḓo dovha zwa vha nakela vha nga zwe vha vha vhe zwone. Samaria na vhana vhawe zwi ḓo dovha zwa vha nakela vha vha zwe vha vha vhe zwone. Iwe na vhananyana vhau zwi ḓo dovha zwa ni nakela na vha zwe na vha ni zwone. 56A thi ri wo vha u tshi sola murathu wau Sodoma wa mu ita tsumbo ya vhuvhi zwiḽa u tshi kha ḓi ḓihudza, 57vhuvhi hau vhu sa athu dzumbululwa? Zwino vhasadzi vha Edomo na vhoṱhe vho u tangaho vha vho u nzhonzhowedza, vhasadzi vha Vhafilista na vhahura vhau vhoṱhe vha a u nyadza. 58Iwe muṋe wo tou ḓiovhela hezwo nga u sa shona hau na nga zwiito zwau zwi nengisaho – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.”

Mulanga muswa wa lini na lini

59

16:59-60
Esek. 16:8
37:26
Jer. 31:33
Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u ri, “Ndi ḓo u ita zwenezwo zwe wa ita u tshi nyadza muano wau wa swika he wa tshinya mulanga. 60Hone Nṋe ndi ḓo elelwa mulanga we nda vhofha na iwe u tshi kha ḓi vha musidzana, nda khunyeledza mulanga na iwe une wa ḓo vha wa lini na lini. 61
16:61-63
Esek. 16:54
20:42-44
Na iwe u ḓo elelwa maitele au a kale wa tou niwa nga ṱhoni musi ndi tshi dzhia mukomana wau na murathu wau nda vha ita vhananyana vhau, naho ndo vha ndi songo u fulufhedzisa hezwo zwiḽa ndi tshi vhofha mulanga na iwe. 62Ndi ḓo vusulusa mulanga we nda vhofha na iwe; ndi hone u tshi ḓo zwi ḓivha uri ndi Nṋe Yahavee, 63zwenezwo wa elelwa wa shona, wa niwa nga ṱhoni wa sokou tshete musi ndo pfumedzana na iwe nda u hangwela zwoṱhe zwe wa ita – hu amba Nṋe Muṋe wa zwoṱhe Yahavee.”