Tshivenda 1998 (VEN98)
10

Jerusalema u tshi pfi u fhiswe nga mulilo

101

10:1
Esek. 1:22,26
9:3
Nda sedza, nda vhona nṱha ha lutombo lu re nṱha ha ṱhoho dza vhakherube hu na tshithu tshine tsha nga safire, nṱha havho hu tshi vhonala tshi no nga khuluṋoni. 2
10:2
Esek. 1:13
Gen. 19:24
Nzumb. 8:5
Muṋe washu a amba na uḽa munna o ambaraho nguvho tshena a ri, “Dzhena vhukati ha milinga ya gariki, fhasi ha vhakherube; dzhia masimbe a mulilo a re vhukati ha vhakherube, a dzhie nga zwanḓa zwivhili u a hashekanye afho muḓini.” Nda ri ndi tshee ndo sedza a dzhena.

3

10:3-4
1 Mah. 8:10-11Yes. 6:4
Vhakherube vho vha vho ima thungo ya tshauḽa tsha thembele hezwi hoyo munna a tshi dzhena, gole ḽa mbo ḓi ḓadza muṱa wa ngomu wa thembele. 4Lupenyo lwa Muṋe washu lwa takuwa lu tshi bva nṱha ha vhakherube lwa ela muṱani wa thembele; thembele ya ḓala gole, muṱa wa ḓala tshedza tsha lupenyo lwa Muṋe washu. 5
10:5
Ps. 29:3-9
Mubvumo wa phapha dza vhakherube wo vha u tshi pfala u swika muṱani wa nnḓa wa thembele, u tshi nga mubvumo wa Mudzimu Ramaanḓaoṱhe a tshi amba.

6Musi a tshi vhudza uḽa munna o ambaraho nguvho tshena uri a dzhie mulilo vhukati ha milinga ya gariki vhukati ha vhakherube, uyo munna a yo ima tsini ha mulinga, 7muṅwe mukherube a isa tshanḓa kha mulilo we wa vha u vhukati ha vhakherube, a u dzhia a u vhea zwanḓani zwa uḽa munna o ambaraho nguvho tshena, uyo a u dzhia a ṱuwa.

Lupenyo lwa Muṋe washu lu tshi pfuluwa thembeleni

8

10:8-17
Esek. 1:5-21
Zwenezwo nda vhona uri vhakherube vha na tshine tsha tou nga tshanḓa tsha muthu fhasi ha phapha dzavho. 9Nda sedza, nda vhona milinga miṋa siani ḽiṅwe ḽa vhakherube, mulinga muthihi siani ḽiṅwe ḽa mukherube muṅwe na muṅwe, iyo milinga yo vha i tshi penya ya nga yo itwa nga tombo ḽa mutengo muhulu. 10Vhuṋa hayo yo vha i tshi fana, i tshi nga mulinga u re na muṅwe ngomu. 11Yo vha i tshi kona u tshimbilela masia maṋa, i tshi tshimbila i sa vhuyi ya pambutshela thungo, i tshi ya he ya livha hone, i sa vhuyi ya rembuluwa. 12
10:12-13
Nzumb. 4:8
Mivhili yavho na miṱana yavho na zwanḓa zwavho na phapha dzavho na milinga – milinga yavho vhuṋa havho – ho vha ho tou phapha maṱo hoṱhe. 13Nda pfa upfi iyo milinga i pfi “milinga i kunguluwaho.” 14Mukherube muṅwe na muṅwe o vha e na zwifhaṱuwo zwiṋa: tshifhaṱuwo tsha u thoma tsho vha tshi tshifhaṱuwo tsha mukherube, tshifhaṱuwo tsha vhuvhili tshi tsha muthu, tsha vhuraru tshi tsha ndau, tsha vhuṋa tshi tsha goni. 15Vhakherube vha takuwa vha fhufhela nṱha; vhakherube ndi amba zwenezwiḽa zwisikwa zwe nda zwi vhona mulamboni wa Khebara.

16Musi vhakherube vha tshi tshimbila, na milinga ya ḓi tshimbila navho; iyo milinga a yo ngo pambutshela thungo; na musi vhakherube vha tshi ṱharamudza phapha vha tshi ṱoḓa u fhufha, milinga yo vha i tshi ḓi tshimbila navho. 17Musi vhakherube vha tshi ima, na milinga ya ima; musi vhakherube vha tshi takuwa vha tshi fhufha, na milinga ya takuwa ya fhufha navho, ngauri muya wa izwo zwivhumbwa wo vha u ngomu hayo.

18

10:18-19
Esek. 9:3
11:22-23
43:1-7
Luk. 13:35
Lupenyo lwa Muṋe washu lwa ṱuwa muṱani wa thembele lwa ima nṱha ha vhakherube. 19Vhakherube vha ṱharamudza phapha dzavho vha fhufhela nṱha, ndi tshi sedza nda vhona milinga i tshi fhufha navho. Vha ima tshifhingoni tshi bvelaho khoroni ya vhubvaḓuvha ya thembele ya Muṋe washu, lupenyo lwa Mudzimu wa Israele lwo vha lu nṱha havho. 20Hezwo ndi zwenezwiḽa zwivhumbwa zwe nda zwi vhona zwo tika Mudzimu wa Israele ngei mulamboni wa Khebara, nda konou vha na ngoho ya uri vho vha vhe vhakherube. 21Muṅwe na muṅwe o vha e na zwifhaṱuwo zwiṋa na phapha nṋa, fhasi ha phapha dzawe hú na zwine zwa nga zwanḓa zwa vhathu. 22Zwifhaṱuwo zwavho zwo vha zwi tshi nga zwenezwiḽa zwe nda zwi vhona mulamboni wa Khebara. Muṅwe na muṅwe o vha a tshi tshimbila o livha phanḓa.