Tshivenda 1998 (VEN98)
39

Hu tshi itwa zwiambaro zwa vhotshifhe

(Ek. 28:1-14)

391Vha ita zwiambaro zwa maṱeleṱele nga denga na muridili na vhukuse vhutswuku zwine vhotshifhe vha ḓo ambara musi vha tshi shuma hukhethwa. Vha itela Aroni zwiambaro zwikhethwa zwa vhutshifhe sa zwe Muṋe washu a laya Mushe.

2Vha ita bannda ya u pakata nga lukhaha lwavhuḓi na denga na muridili na vhukuse vhutswuku na ṱhale dza musuku. 3Vha fula mapesa a musuku, vha a tumukanya a ita mbemba dza u mometshedza kha lukhaha lwavhuḓi na kha denga na muridili na vhukuse vhutswuku, wa vhonala u mushumo wa mutsila. 4Vha ita zwibannda zwivhili zwa mahaḓani vha tshi itela bannda ya u pakata vha zwi rungelela masia ayo uri i kone u pfuṋelwa. 5Kha bannda ya u pakata ho rungelelwa bannda yo lukiwaho zwavhuḓi, yo itwaho nga zwi fanaho na zwenezwo, uri i vhe tshipiḓa tshithihi nayo, nga he Muṋe washu a laya Mushe. 6Vha lugisa matombo a onikisi vha a govhela nga thale dza musuku; a tsheṱiwa madzina a fumi na mavhili a vhana vha Israele nga nḓila ya vhutsila. 7Vha a nambatedza kha kubannda kwa mahaḓani kwa bannda ya u pakata uri a humbudze Mudzimu matsinde a 12 a vhathu vha Israele, nga he Muṋe washu a laya Mushe.

Hu tshi itwa tshipilakhana

(Ek. 28:15-30)

8Vha ita tshipilakhana nga zwithu zwi fanaho na zwenezwo zwe vha ita ngazwo bannda ya u pakata na makolo a fanaho na eneaḽa. 9Masia oṱhe o vha a tshi eḓana nahone dzi mbemba mbili, vhunavha vhu senthimitha dza 25, vhuphara vhu senthimitha dza 25. 10Vha mometshedza miduba miṋa ya matombo a mutengo muhulu khatsho: kha muduba wa u ranga vha nambatedza rubi na thophasi na ganethe; 11kha muduba wa vhuvhili vha nambatedza muroxwe na safire na daimane; 12kha muduba wa vhuraru vha nambatedza hiyasinthi na agathi na amethisi; 13kha muduba wa vhuṋa vha nambatedza berili na onikisi na jasipere. Ayo a govhelwa nga thale dza musuku. 14Ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa matombo ayo a 12 ḽo vha ḽo tsheṱiwa dzina ḽa muṅwe wa vhana vha Israele zwi tshi imela matsinde a 12 a vhathu vha Israele.

15Tshipilakhana vha tshi itela dzigeḓane nga musuku u songo vangiwaho, wo sombiwa unga ṱhale. 16Vha ita maluvha mavhili a musuku na rinngi mbili dza musuku, idzo rinngi mbili vha dzi rungelela kha khuḓa dza nṱha dza tshipilakhana. 17Vha pfuṋela dziḽa ṱhale mbili dza musuku kha idzo rinngi mbili, 18ṱhodzi dziṅwe mbili dza idzo ṱhale vha dzi pfuṋela kha ayo maluvha mavhili, nga u ralo vha dzi pfuṋela nga phanḓa kha zwibannda zwa mahaḓani zwa bannda ya u pakata. 19Vha ita rinngi mbili dza musuku vha dzi rungelela kha khuḓa dza fhasi dza tshipilakhana kha lumeme lwa ngomu ha bannda ya u pakata. 20Vha ita dziṅwe rinngi mbili dza musuku vha dzi rungelela kha tshipiḓa tsha fhasi tsha phanḓa ha izwo zwibannda zwa mahaḓani zwivhili zwa bannda ya u pakata, tsini ha lupendelo, nṱha ha bannda iḽa yo lukwaho zwavhuḓi. 21Vha vhofhekanya dzirinngi dza tshipilakhana na dzirinngi dza bannda ya u pakata nga ṱhale dza denga, sa zwenezwiḽa zwe Muṋe washu a laya Mushe, uri tshipilakhana tshi dzule nṱha ha bannda, tshi si rembeḓe.

Hu tshi itwa zwiṅwe zwiambaro zwa tshifhe

(Ek. 28:31-43)

22Phuraphura ine ya ḓa nṱha ha bannda ya u pakata yo vha yo lukwa nga vhukuse ha denga. 23Buli ḽa ṱhoho ḽo vha ḽo khwaṱhiswa nga lubomo lwo lukiwaho uri ḽi si kheruwe. 24Vha ṱama lupendelo lwa fhasi lwa phuraphura nga zwivhuvhi zwa denga na muridili na vhukuse vhutswuku na lukhaha lwavhuḓi lwo lukiwaho. 25Vha ita na dziḓilogo dza musuku u songo vangiwaho vha dzi vhea u mona na lupendelo lwa fhasi lwa phuraphura vhukati ha zwivhuvhi, 26dziḓilogo na zwivhuvhi zwo ṱoredzana hoṱhe u mona na lupendelo lwa fhasi lwa phuraphura ya mushumo, nga he Muṋe washu a laya Mushe.

27Vha ita hemmbe dza Aroni na vhana vhawe, 28na muthini na gebisi na shothi dza lukhaha, 29na bannda ya lukhaha lwavhuḓi na denga na muridili na vhukuse vhutswuku, zwo ṱamiwa nga makolo, nga he Muṋe washu a laya Mushe.

30Vha ita na phuleithi, tshone tshiga tshikhethwa tsha u ḓikumedza, nga musuku u songo vangiwaho, vha ṅwala khayo vha ri, “ndo kumedzwa yahavee.” 31Vha tshi vhofhelela nga phanḓa ha muthini nga luṱale lwa denga, nga he Muṋe washu a laya Mushe.

Mushumo u tshi khunyeledzwa

(Ek. 35:10-19)

32Mushumo woṱhe wa dennde ya u ṱangana na Mudzimu wa khunyeledzwa. Vhaisraele vha ita zwoṱhe nga he Muṋe washu a laya Mushe vha si siedze na tshithihi. 33Vha ḓisa iyo dennde ha Mushe na thundu dzayo dzoṱhe, dzihuka dzayo na thikho dzayo na mbalelo dzayo dza tsimbi na phuphu dzayo na zwiraho zwayo, 34na vhupila ha mukumba wa thutha ho fhomiwa nga phomo tswuku, na vhupila ha mukumba wo sukiwaho; pesa ḽa u pila, 35na mbulungelo ya milayo na thanda dzayo na tshitibo tshayo, 36na ḓafula na thundu dzaḽo dzoṱhe na vhurotho vhune ha ṋekedzwa Mudzimu; 37tshivheambone tsha musuku u songo vangiwaho na mbone dzatsho na thundu dzatsho dzoṱhe na mapfura a mbone, 38na aḽiṱari ya musuku na mapfura a u ḓodza, na zwioro; na pesa ḽa lupila lwa muṋango wa dennde, 39na aḽiṱari ya musinaseṱha na tshiṱhaṱhi tshayo tsha musinaseṱha na thanda dzayo na thundu dzayo dzoṱhe, na sambelo na tshiraho tshaḽo, 40na mapesa a u pila muṱa na phuphu dzawo na zwiraho, na pesa ḽa muṋango wa muṱa na thambo dzaḽo, na khokho dza dennde na thundu yoṱhe ine ya shuma denndeni, 41na zwiambaro zwa maṱeleṱele zwine vhotshifhe vha zwi ambara vhe fhethu hukhethwa, zwiambaro zwikhethwa zwa tshifhe Aroni na vhana vhawe. 42Vhaisraele vho ita mushumo woṱhe nga he Muṋe washu a laya Mushe. 43

39:43
Gen. 1:31
Mushe a sedza zwoṱhe a vhona uri zwoṱhe vho zwi ita nga he Muṋe washu a laya. Ndi hone Mushe a tshi vha shudufhadza.

40

U akha dennde ya u ṱangana na Muṋe washu

401Muṋe washu a vhudza Mushe a ri, 2“Nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa u ranga u imise dennde ya u ṱangana na Nṋe. 3Ngomu hayo u longe mbulungelo i re na Milayo ya fumi, u nembeledze pesa ḽa lupila phanḓa hayo. 4U dzhenise ḓafula u vhee thundu dzaḽo nṱha haḽo. U dzhenise na tshivheambone, nṱha hatsho u vhee mbone. 5Phanḓa ha mbulungelo u vhee aḽiṱari ya musuku ya u fhisela zwioro, u nembeledze pesa ḽa lupila muṋangoni wa dennde. 6Phanḓa ha dennde u vhee aḽiṱari ya u fhisela zwiṱhavhelo. 7U vhee sambelo vhukati ha dennde na aḽiṱari u ḽi ḓadze maḓi. 8U ite muṱa u mona na dennde, u nembeledze pesa ḽa lupila muṋangoni wa muṱa.

9“Wo no fhedza u nkumedze iyo dennde na thundu yayo yoṱhe nga u i shela mapfura makhethwa, ndi hone i tshi ḓo vha khethwa. 10Wo no fhedza izwo u nkumedze aḽiṱari na thundu yayo yoṱhe nga u i shela mapfura, ndi hone i tshi ḓo vha khethwa tshoṱhe. 11U nkumedze na sambelo na tshiraho tshaḽo nga u ralo.

12“U ḓise Aroni na vhana vhawe muṋangoni wa dennde ya u ṱangana na Nṋe, u vha vhudze vha ṱambe. 13U ambadze Aroni zwiambaro zwikhethwa, u mu ḓodze mapfura, u nkumedze ene, uri a ntshumele e tshifhe. 14U ḓise vhana vhawe u vha ambadze dzihemmbe. 15Wo no ralo u kone u vha ḓodza mapfura, zwi nge u tshi ḓodza khotsi avho mapfura, uri vha ntshumele vhe vhotshifhe. U ḓodzwa mapfura uho hu ḓo vha ita vhotshifhe, vhone na vhana vhavho vha vha vhotshifhe lini na lini.”

16Mushe a ita zwoṱhe nga he Muṋe washu a mu laya; ho ngo siedza na tshithihi. 17Nga ḓuvha ḽa u ranga ḽa ṅwedzi wa u ranga wa ṅwaha wa vhuvhili tshee vha pfuluwa Egipita, dennde ya u ṱangana na Mudzimu ya imiswa. 18Mushe a longa zwiraho zwayo vhudzuloni hazwo, a imisa thikho dzayo, a longa mbalelo dza u rambalala dza tsimbi, a imisa phuphu dzayo. 19Mushe a fulela iyo dennde, nṱha a fukedza lupila lwa nnḓa, nga he Muṋe washu a mu laya. 20Ndi hone a tshi dzhia aḽa maḓaba mavhili a milayo a dzi longa ngomu ha mbulungelo. A longa thanda kha mikungelo ya mbulungelo, a i tiba nga tshitibo. 21Ndi hone a tshi longa mbulungelo ngomu ha dennde, a nembeledza pesa ḽa lupila. U ralo ha vha u pila mbulungelo, nga he Muṋe washu a mu laya.

22Mushe a longa ḓafula denndeni ya u ṱangana na Mudzimu, thungo ya devhula nnḓa ha pesa ḽa lupila, 23nṱha haḽo a vhea vhurotho vhune ha ṋekedzwa Muṋe washu, nga he Muṋe washu a mu laya. 24A vhea tshivheambone ngomu denndeni ya u ṱangana na Mudzimu, thungo ya tshipembe, u livhana na ḓafula. 25Henefho phanḓa ha Muṋe washu a funga mbone, nga he Muṋe washu a mu laya. 26A vhea aḽiṱari ya musuku ngomu ha dennde ya u ṱangana na Mudzimu, phanḓa ha pesa ḽa lupila, 27a fhisa zwioro, nga he Muṋe washu a mu laya. 28A nembeledza pesa ḽa lupila muṋangoni wa dennde, 29henefho phanḓa ha pesa ḽa lupila a vhea aḽiṱari ya u fhisela zwiṱhavhelo. Henefho nṱha hayo a ṋekedza tshiṱhavhelo tshi fhiswaho na nduvho ya thoro, nga he Muṋe washu a mu laya. 30A vhea sambelo vhukati ha dennde ya u ṱangana na Mudzimu na aḽiṱari, a ḽi ḓadza maḓi a u ṱamba. 31Mushe na Aroni na vhana vhawe vha ḓi ṱamba zwanḓa na milenzhe henefho, 32misi yoṱhe vha tshi dzhena denndeni ya u ṱangana na Mudzimu kana vha tshi ya aḽiṱarini, nga he Muṋe washu a laya. 33Mushe a ita muṱa wa u tanga dennde na aḽiṱari, a nembeledza pesa ḽa lupila muṋangoni wa muṱa. Mushe a vha o khunyeledza mushumo woṱhe.

Muṋe washu a tshi dzhena Hukhethwa

(Num. 9:15-23)

34

40:34-35
Ek. 16:7
40:34-38
Ek. 13:211 Mah. 8:10-11
Esek. 9:3
10:1-22
Ndi hone hu tshi ḓa gole ḽa tiba dennde ya u ṱangana na Mudzimu, ya ḓala lupenyo lwa Muṋe washu. 35Mushe a kundwa u dzhena denndeni ya u ṱangana na Mudzimu nge gole ḽa vha ḽi nṱha hayo na nge ya vha yo ḓala lupenyo lwa Muṋe washu.

Vhaisraele vha tshi endedzwa nga gole

36Hoṱhe he Vhaisraele vha vha vho fara lwendo, musi gole ḽi tshi takuwa nṱha ha dennde, na vhone vho vha vha tshi takuwa vha tshimbila. 37Arali gole ḽi songo takuwa vho vha vha tshi lindela, vha si tshimbile ḽa vhuya ḽa takuwa. 38Ndi uri gole ḽa Muṋe washu ḽo vha ḽi tshi vhonala ḽi nṱha ha dennde masiari, vhusiku hu tshi penya mulilo ngomu ha gole, Vhaisraele vhoṱhe vha tshi zwi vhona hoṱhe he vha tshimbila.