Tshivenda 1998 (VEN98)
4

Mudzimu a tshi ṋea Mushe maanḓa a u ita maḓembe

41

4:1
Ek. 2:14
Ndi hone Mushe a tshi fhindula a ri, “Zwino arali vha sa tenda kana vha si thetshelese maipfi ane nda vha vhudza, vha ri, ‘Yahavee ho ngo ḓisumbedza iwe’?”

2Muṋe washu a mu fhindula a vhudzisa a ri, “Wo fara mini?” Mushe a ri, “Wo fara mini?” Mushe a ri, “Ndi mbaḓa.” 3Muṋe washu a ri, “I pose fhasi.” Ndi hone Mushe a tshi i posa fhasi, ya shanduka ya vha ṋowa, ene a i shavha. 4Muṋe washu a mu vhudza a ri, “I fare nga mutshila.” Ene a i fara, iyo ṋowa ya ri i tshanḓani tshawe ya shanduka ya vha mbaḓa. 5Muṋe washu a ri, “Ita zwenezwo uri vha tende uri Yahavee Mudzimu wa vhokhotsi avho, Mudzimu wa Abrahamu, Mudzimu wa Isaka, Mudzimu wa Jakopo, vhukuma o ḓisumbedza iwe.”

6Muṋe washu a dovha a amba na Mushe a ri, “Longa tshanḓa tshau gopwani.” Mushe a longa tshanḓa tshawe gopwani ḽawe. Musi a tshi tshi bvisa, tshanḓa tshawe tsha bva tshi na zwilonda, tsho tshena unga gabugu. 7Muṋe washu a ri, “Dovha u longe tshanḓa tshau gopwani.” Mushe a vhuedzedza tshanḓa tshawe gopwani. Musi a tshi tshi bvisa, tsha bva tsho fhola tshi tshi fana na muvhili wawe woṱhe.

8Muṋe washu a ri, “Arali vha sa u fulufhela, vha sa tenda vha tshi vhona tshiga tsha u thoma, hetsho tshiga tsha vhuvhili tshi ḓo ita uri vha tende. 9Hone arali vha sa tendi vha tshi vhona zwiga hezwo zwivhili, vha si thetshelese zwine wa amba, u ke maḓi mulamboni wa Nile u a shele fhasi, ayo maḓi e wa a ka mulamboni a ḓo shanduka a vha malofha henefho fhasi.”

Aroni, muambeli wa Mushe

10

4:10
Ek. 6:12,30
Jer. 1:6-10
Mushe a amba na Muṋe washu a ri, “Aiwa nandi Muṋe wanga, nṋe a thi athu vhuya nda vha muthu ane a kona u amba zwavhuḓi, zwiḽa u sa athu amba na nṋe, na tshee wa thoma u amba na nṋe. Ndi tshi amba ndi a ongolowa, ndi thoma u ṱoḓa maipfi.” 11Muṋe washu a tshi mu fhindula a ri, “We a ṋea muthu mulomo wawe ndi nnyi? Ndi nnyi ane a mu ita uri a vhe tshimuma kana dzinganḓevhe, a mu ita uri a kone u vhona kana a mu litsha e bofu? A si Nṋe Yahavee naa? 12
4:12
Mat. 10:19-20
Zwino tshimbila, ndi ḓo u farisa uri u kone u amba, nda u vhudza zwine wa fanela u zwi amba.”

13Mushe a fhindula a ri, “Aiwa nandi Muṋe wanga, a u rumi muṅwe naa!” 14Ndi hone Muṋe washu a tshi sinyutshela Mushe, a mu fhindula a ri, “Hu na mukomana wau Aroni wa Mulivi, haho? Ndi a ḓivha uri ene u kona u amba zwavhuḓi. Nazwino u nḓilani u khou ḓa u u ṱanganedza. Musi a tshi u vhona mbilu yawe i ḓo takala. 15U ḓo amba nae wa mu vhudza malaedzwa ane a fanela u a swikisa. Nṋe ndi ḓo ni farisa vhuvhili haṋu na kona u amba, nda ni laya zwine na fanela u ita. 16

4:16
Ek. 7:1-2
Aroni u ḓo amba na vhathu a tshi ambela iwe; u ḓo vha ene mulomo wau, iwe wa nga mudzimu ane a mu hevhedza. 17Ṱuwa wo fara mbaḓa heyo, u ḓo ita ngayo maḓembe.”

Mushe a tshi ṱuwa Midiani a vhuelela Egipita

18Mushe a ṱuwa a vhuelela ha makhulu wawe Jethero, a mu vhudza a ri, “Nga vha ntendele ndi humele ha mashaka anga ngei Egipita ndi yo vhona arali vha tshi kha ḓi tshila.” Jethero a fhindula a ri, “Tshimbilani nga mulalo.”

19Muṋe washu a vhudza Mushe e Midiani a ri, “Ṱuwa, humela Egipita ngauri vhoṱhe vhe vha vha vha tshi ṱoḓa u u vhulaha vho fa.” 20Ndi hone Mushe a tshi dzhia musadzi wawe na ṅwana wawe wa mutuka, a vha namedza donngi, a fara lwendo lwa u humela shangoni ḽa Egipita; a ṱuwa o fara mbaḓa ya Mudzimu.

21Muṋe washu a vhudza Mushe a ri, “Zwino vhunga u tshi khou humela Egipita, ḓilugisele u itela Farao zwimangadzo zwoṱhe zwe nda u ṋea maanḓa a uri u zwi ite. A vha Nṋe ndi ḓo konḓisa mbilu yawe, ha nga litshi vhathu vha ṱuwa. 22

4:22
Dot. 1:31
32:6
Jer. 31:9
Hos. 11:1
Zwenezwo u vhudze Farao u ri, ‘Yahavee u ri: Israele ndi tanzhe ḽanga ḽa mutuka. 23
4:23a
Ek. 3:12
4:23b
Ek. 12:2921:24
Ndo u vhudza nda ri litsha ṅwana wanga a ṱuwe a yo nṋekedza nduvho. Iwe u hana a tshi ṱuwa. Ndi zwone! Nṋe ndi ḓo vhulaha tanzhe ḽau.’ ”

Ṅwana wa Mushe wa mutuka a tshi fumba

24

4:24
Gen. 17:14
32:24-32
Musi Mushe e lwendoni, o lala nḓilani vhusiku, Muṋe washu a ḓa a ṱangana nae, a nga u a mu vhulaha. 25
4:25
Gen. 17:9-14Josh. 5:2-3
Tsiphora a mbo doba tombo ḽa vhuhali, a fumbisa ṅwana wawe wa mutukana, a dzhia ulwo lukanda a lu kwamisa vhudzimu ha Mushe. Tsiphora a ri, “Vhukuma vhone vha munna wanga wa malofha!” 26O ri, “Munna wanga wa malofha,” a tshi amba u fumba. Ndi hone Muṋe washu a tshi litsha Mushe a tshila.

Mushe a tshi ṱangana na Aroni

27

4:27
Ek. 3:1
Muṋe washu a amba na Aroni a ri, “Ṱuwa u ye phangani u yo ṱanganedza Mushe.” Ndi hone Aroni a tshi ṱuwa a yo ṱanganedza Mushe thavhani ya Mudzimu, a mu kuvhatedza. 28Zwenezwo Mushe a vhudza Aroni zwoṱhe zwe Muṋe washu a amba musi a tshi mu ṋea mushumo wawe na zwiga zwoṱhe zwe a ri a zwi ite. 29Ndi hone Mushe na Aroni vha tshi ṱuwa vha yo kuvhanganya vhahulwane vhoṱhe vha Vhaisraele. 30Aroni a vha anetshela zwoṱhe zwe Muṋe washu a vhudza Mushe, Mushe a ita zwiga vhathu vha tshi zwi vhona. 31Vhathu vha zwi tenda, vha pembela nge Muṋe washu a londa Vhaisraele, a vhona u tambula havho; vha gwadama vha luvha.