Tshivenda 1998 (VEN98)
35

Dennde ya u ṱangana na Muṋe washu (35 – 40)

Ndayo dza Sabatha

351Mushe a vhidza Vhaisraele vhoṱhe a vha vhudza a ri, “Muṋe washu o ri ni ite hezwi: 2

35:2-3
Ek. 20:8-10
Ni na maḓuvha maṱanu na ḽithihi ane na ḓo shuma mishumo yaṋu ngao, hone ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili ḽi itwe ḽikhethwa, ḽi vhe ḽa u awela, ḽo kumedzwaho Muṋe washu. Ane a vhuya a shuma nga heḽo ḓuvha nga a vhulawe. 3Ni songo vhuya na vhasa na mulilo mahayani aṋu nga ḓuvha ḽa Sabatha.”

Nduvho dzi no itelwa dennde khethwa

4Mushe a vhudza Vhaisraele vhoṱhe a ri, “Muṋe washu o laya a ri: 5Ṋekedzani Yahavee nduvho. Muṅwe na muṅwe a ḓise nduvho nga u tou funa hawe. A nga ḓisa musuku kana siliva kana musinaseṱha; 6lukhaha lwavhuḓi; denga na muridili na vhukuse vhutswuku; sila ḽo itwaho nga vhukuse ha mbudzi; 7mukumba wa thutha wo fhomiwa nga phomo tswuku; mukumba wo sukiwaho wa vhibva; thanda ya muunga; 8mapfura a mbone; zwilungi zwa mapfura a u ḓodza, na zwa zwioro, 9matombo a onikisi na dziṅwe nungu dza u mometshedza kha bannda ya u pakata ya tshifhe muhulu na kha tshipilakhana tshawe.

Zwishumiswa zwa dennde ya u ṱangana na Muṋe washu

(Ek. 39:32-43)

10“Vhatsila vha haṋu vhoṱhe vha ḓe vha ite zwoṱhe zwe Muṋe washu a ri zwi itwe: 11Dennde na ṱhanga yayo na lupila lwayo lwa nnḓa na dzihuka dzayo na thikho dzayo na mabaphathi ayo a tsimbi na phuphu dzayo na zwiraho zwayo; 12mbulungelo na thanda dzayo dza u hwala na tshitibo tshayo na pesa ḽa lupila lune lwa i tsireledza; 13ḓafula na thanda dzaḽo na thundu dzaḽo dzoṱhe; vhurotho vhune ha ṋekedzwa Mudzimu; 14tshivheambone tsha luvhone na thundu dzatsho; mbone na mapfura adzo; 15aḽiṱari ya u fhisela zwioro, na thanda dzayo; mapfura a u ḓodza vhotshifhe; zwioro zwone zwiṋe na pesa ḽa lupila lwa muṋangoni wa dennde; 16aḽiṱari ya u fhisela zwiṱhavhelo na musinaseṱha wayo wo mometshedzwaho na thanda dzayo dza u i hwala na thundu dzayo dzoṱhe; na sambelo na tshiraho tshaḽo; 17mapesa a u pila muṱa; na phuphu dzao khathihi na zwiraho zwadzo; na lupila lu re muṋangoni wa muṱa; 18khokho dza dennde na dza muṱa na thambo dzadzo; 19na zwiambaro zwa maṱeleṱele zwine vhotshifhe vha ambara musi vha tshi shuma Hukhethwa – zwiambaro zwikhethwa zwa tshifhe Aroni na zwa vhana vhawe.”

Vhathu vha tshi ḓisa nduvho dzavho

20Vhaisraele vhoṱhe vha ṱuwa, 21muṅwe na muṅwe ane a pfa mbilu yawe i tshi tou zwi funa a ḓisa nduvho ha Muṋe washu ya u fhaṱa dennde ya u ṱangana na Muṋe washu. Vha ḓisa zwoṱhe zwine zwa ṱoḓea musi hu tshi luvhiwa na zwa u ita zwiambaro zwa vhotshifhe. 22Vhoṱhe vhe vha vha vha tshi tou zwi funa, vhanna na vhasadzi, vha ḓisa ṱhavhiso dza u nakisa zwiambaro, na zwiṅina na dzirinngi na vhulungu na tshakha dzoṱhe dza nungu dza musuku, vha zwi kumedza Muṋe washu. 23Muṅwe na muṅwe we a vha e na lukhaha lwavhuḓi, denga, muridili kana vhukuse vhutswuku, sila ḽa vhukuse ha mbudzi, mukumba wa thutha wo fhomiwa nga phomo tswuku, kana mukumba wo sukwaho, a zwi ḓisa. 24Vhoṱhe vhe vha vha vha tshi kona u bvisa siliva kana musinaseṱha vha ḓisela Muṋe washu zwifhiwa zwavho, na vhoṱhe vhe vha vha vhe na thanda ya muunga ine ya nga shumiswa kha muṅwe mushumo vha i ḓisa. 25Vhasadzi vhoṱhe vha vhatsila vha ḓisa ṱhale dza lukhaha lwavhuḓi na ṱhale dza denga na muridili na vhukuse vhutswuku zwe vha vha vho hoṱa. 26Vhoṱhe vhe vha pfa mbilu dzavho dzi tshi tou zwi funa vha hoṱa na ṱhale dza vhukuse ha mbudzi. 27Vharangaphanḓa vha ḓisa matombo a onikisi na dziṅwe nungu dza u mometshedzwa kha bannda ya u pakata na kha tshipilakhana. 28Vha ḓisa na zwilungi na mapfura a mbone, zwa mapfura a u ḓodza na zwioro, 29Vhaisraele vhoṱhe vhane vha zwi funa vha ḓisela Muṋe washu zwifhiwa zwavho vha tshi itela mushumo we a laya Mushe uri a ite, vhoṱhe, vhanna na vhasadzi vhe vha pfa mbilu dzavho dzi tshi tou zwi funa, vha ḓisela Muṋe washu zwi no nga zwenezwo.

Vhatsila vha dennde ya u ṱangana na Muṋe washu

(Ek. 31:1-11)

30Mushe a vhudza Vhaisraele a ri, “Muṋe washu o nanga Betsalele ṅwana wa Uri, muḓuhulu wa Huru, wa tsinde ḽa Juda. 31Muṋe washu o mu ḓadza Muya wa Mudzimu, a mu ṋea vhutsila na vhukoni na ṱhalukanyo ya mishumo yoṱhe ya zwa makolo, 32na u ita pulane dza zwa vhutsila na u fula musuku na siliva na musinaseṱha; 33na u vhaḓa nungu dza u mometshedza; na u vhaḓa thanda; na mishumo miṅwe ya zwa makolo. 34Muṋe washu o khetha ene na Oholiaba ṅwana wa Ahisamakha, wa tsinde ḽa Dani, a vha ṋea vhukoni ha u funza vhaṅwe vhutsila havho. 35O vha ṋea vhutsila ha mishumo yoṱhe ine ya itwa nga vhakori na vhapulani na vhaluki vha lukhaha na denga na muridili na vhukuse vhutswuku, na maṅwe masila. Vha a kona u shuma mishumo yoṱhe nahone ndi vhatsila vhane vha kona u ita dzipulane.”