Tshivenda 1998 (VEN98)
31

Vhatsila vha dennde ya u ṱangana na Muṋe washu

(Ek. 35:30 – 36:1)

311Muṋe washu a amba na Mushe a ri, 2“Ndo nanga Betsalele, ṅwana wa Uri muḓuhulu wa Huru, ane a bva kha tsinde ḽa Juda, 3nahone ndo mu ḓadza Muya wanga. Ndo mu ṋea ṱhalukanyo na vhutsila na vhukoni ha mushumo muṅwe na muṅwe wa u ita makolo – 4wa u ita dzipulane dza zwa vhutsila na u zwi fhoma musuku na siliva na musinaseṱha; 5wa u tsheṱa nungu dza u ṱama; wa u vhaḓa thanda; na mushumo muṅwe na muṅwe wa zwa vhutsila. 6Ndo nanga na Oholiaba ṅwana wa Ahisamakha, a no bva kha tsinde ḽa Dani, uri a shume nae. Nda dovha nda ṋea vhatsila vhoṱhe vhukoni vhuhulu, uri vha kone u ita zwoṱhe zwe nda ri zwi itwe: 7dennde ya u ṱangana na Nṋe na mbulungelo i re na milayo na tshitibo tshayo na thundu yoṱhe ya dennde, 8na ḓafula na thundu dzaḽo na tshivheambone tsha musuku u songo vangiwaho na thundu yatsho yoṱhe, na aḽiṱari ya u fhisela zwioro, 9na aḽiṱari ya u fhisela zwiṱhavhelo na thundu dzayo dzoṱhe na sambelo na tshiraho tshaḽo, 10na zwiambaro zwa maṱeleṱele zwa tshifhe Aroni na vhana vhawe zwine vha zwi ambara musi vha tshi shuma mushumo wa vhutshifhe, 11na mapfura a u ḓodza na zwioro zwi nukhelelaho u ḓifha zwa fhethu hukhethwa. Vha tshi ita zwithu hezwo vha zwi ite vha tshi tevhedza vhukuma zwe nda u laya.”

Sabatha, ḓuvha ḽa u awela

12

31:12-17
Ek. 20:8-10Gen. 2:2-3Esek. 20:12-26
Muṋe washu a vhudza Mushe 13uri a vhudze Vhaisraele a ri, “Vhulungani Sabatha, ḓuvha ḽanga ḽa u awela, ngauri ndi tshiga vhukati hanga na inwi tsha misi yoṱhe i ḓaho, tshi no sumbedza uri Nṋe Yahavee ndo ni ita vhathu vhanga. 14No fanela u vhulunga ḓuvha ḽa u awela ngauri ndi ḽikhethwa. Ane a si ḽi vhulunge, a shuma nga ḓuvha ḽeneḽo, a vhulawe, a songo tsha vhalwa kha lushaka. 15Ni na maḓuvha maṱanu na ḽithihi a u shuma mishumo yaṋu, hone ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili ndi ḓuvha ḽa u awela tshoṱhe, ḽo kumedzwa Nṋe Yahavee. Ane a vhuya a shuma nga heḽo ḓuvha a vhulawe. 16Vhaisraele vha vhulunge heḽo ḓuvha zwi tshi ya nga mirafho na mirafho, ḽi vhe tshiga tsha mulanga. 17Ndi tshiga tsha lini na lini vhukati ha Vhaisraele na Nṋe, ngauri Nṋe Yahavee ndo ita ḽiṱaḓulu na ḽifhasi nga maḓuvha maṱanu na ḽithihi, nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili nda litsha u shuma nda awela.”

18

31:18
Ek. 24:12
Musi Mudzimu o fhedza u amba na Mushe thavhani ya Sinai, a mu ṋea maḓaba mavhili a matombo e Mudzimu Ene muṋe a vha o ṅwala milayo khao.