Tshivenda 1998 (VEN98)
27

Aḽiṱari ya zwiṱhavhelo zwi fhiswaho

(Ek. 38:1-7)

271

27:1
1 Mah. 8:64
2 Koron. 4:1
Esra 3:2-3
Esek. 43:13-17
“U fhaṱe aḽiṱari nga thanda ya muunga, i vhe na masia a eḓanaho, vhunavha i vhe mitha mbili na hafu, vhuphara i vhe mitha mbili na hafu, vhulapfu u ya nṱha i vhe mitha na hafu. 2Khuḓani nṋa dzayo u ṱumetshedze ṋanga, idzo ṋanga dzi vhe tshipiḓa tshithihi nayo. I fhomiwe musinaseṱha. 3Aḽiṱari yone u i itele khali dza u fara milora i no bva kha mapfura; u ite na mpfo na masambelo a u handulula na dziforogo na ndongo dza mulilo. Midzio yoṱhe ya aḽiṱari u i ite nga musinaseṱha.

4“U ite na tshiṱhaṱhi tsha musinaseṱha, khuḓani nṋa dzatsho u ṱumetshedze mikungelo ya musinaseṱha. 5Itsho tshiṱhaṱhi u tshi vhee fhasi ha mulinga wa aḽiṱari, tshi swike vhukati ha aḽiṱari u ya nṱha. 6U vhaḓe thanda dza muunga dza u hwala aḽiṱari ngadzo, u dzi fhome musinaseṱha. 7U dzi ṱome kha mikungelo, uri dzi vhe masia oṱhe a aḽiṱari musi i tshi hwaliwa. 8Aḽiṱari u i ite unga bogisi ḽa thanda; i itwe nga he wa sumbedzwa ngei thavhani.

Muṱa wa dennde ya Muṋe washu

(Ek. 38:9-20)

9

27:9-18
Esek. 40:17-47
“Iyo dennde u i itele muṱa. Thungo ya tshipembe u nembeledze mapesa a lukhaha lwavhuḓi a vhulapfu ha mitha dza 50 sia ḽithihi. 10Phuphu dzao dza musinaseṱha dza 20 dzi kwewe kha zwiraho zwa musinaseṱha zwa 20 dzi vhe na dzihuka na mbalelo dza siliva. 11Na thungo ya devhula u nembeledze mapesa a vhulapfu ha mitha dza 50, na phuphu dza 20 dzo kwewa kha zwiraho zwa musinaseṱha, dzi na dzihuka dzadzo na mbalelo dza siliva. 12U buḓekanya vhuphara ha muṱa thungo ya vhukovhela u nembeledze mapesa a vhulapfu ha mitha dza 25, phuphu dzao dza fumi dzo kwewa kha zwiraho zwa fumi. 13Vhuphara ha muṱa thungo ya vhubvaḓuvha, vhu vhe mitha dza 25. 14Kha sia ḽiṅwe ḽa muṋango u nembeledze mapesa a vhulapfu ha mitha dza 7,5, phuphu dzao dzi vhe tharu dzo kwewa kha zwiraho zwiraru. 15Sia ḽiṅwe ḽa muṋango na hone u nembeledze mapesa a vhulapfu ha mitha dza 7,5, phuphu dzao dzi vhe tharu dzo kwewa kha zwiraho zwiraru. 16Muṋango u dzhenaho muṱani u vhe na lupila lwa vhulapfu ha mitha dza fumi lwo itwaho nga lukhaha lwavhuḓi lwo lukiwaho nga denga na muridili na vhukuse vhutswuku, lwa ṱamiwa nga muluki makone, phuphu dzalwo dzi vhe nṋa dzo kwewaho kha zwiraho zwiṋa. 17Phuphu dzoṱhe dzo tangeledzaho muṱa dzi ṱanganywe nga mbalelo dza siliva; huka dzadzo dzi vhe dza siliva, zwiraho zwadzo zwi vhe zwa musinaseṱha. 18Vhunavha ha muṱa vhu vhe mitha dza 50, vhuphara vhu vhe mitha dza 25, vhulapfu u ya nṱha vhu vhe mitha mbili na hafu. Mapesa oṱhe a itwe nga lukhaha lwavhuḓi, zwiraho zwi vhe zwa musinaseṱha. 19Thundu yoṱhe ine ya shuma denndeni na khokho dzayo dzoṱhe na dza muṱa, zwi vhe zwa musinaseṱha.

Mapfura a luvhone

20“U vhudze Vhaisraele vha u ḓisele mapfura a muolivi a songo vangiwaho, a luvhone, uri khavhu ya luvhone i dzule i tshi khou duga. 21Aroni na vhana vhawe vha funge luvhone denndeni ya u ṱangana na Nṋe, nnḓa ha lupila lune lwa vha phanḓa ha mbulungelo ya mulanga. Lu dzule lu tshi duga henefho phanḓa hanga u bva nga madekwana ḽi vhuye ḽi tshe. Ndaela hei i dzule i tshi tevhedzwa nga Vhaisraele na vhaḓuhulu vhavho lini na lini.