Tshivenda 1998 (VEN98)
24

241

24:1-8
Dot. 29:1-15
Josh. 24:1-28
2 Mah. 23:1-3
Neh. 10
Muṋe washu a vhudza Mushe a ri, “Iya u dzhie Aroni na Nadaba na Abihu, na vhahulwane vha 70 vha Israele, ni gonye ngeno ha Nṋe, ni gwadame ni luvhe ni tshee kule. 2Iwe Mushe u woṱhe u swike tsini hanga; vhaṅwe vha songo sendela, na lushaka lwoṱhe lu songo sendela.”

Hu tshi vhoxwa mulanga

3

24:3
Ek. 19:8
Mushe a ṱuwa a vhudza vhathu zwoṱhe zwe Muṋe washu a mu vhudza na zwe a mu laya. Vhathu vhoṱhe vha fhindula nga ipfi ḽithihi vha ri, “Ri ḓo ita zwoṱhe zwe Muṋe washu a amba.” 4
24:4
Josh. 4:3-9,20-24
1 Mah. 18:31
Zwoṱhe zwe Muṋe washu a amba, Mushe a tou zwi ṅwala, ḽi tshi tou tsha nga matshelo a fhaṱa aḽiṱari tsindeni ḽa thavha, a imisa matombo a 12, ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽo imela tsinde ḽithihi ḽa matsinde a 12 a Vhaisraele.

5Zwenezwo a vhudza vhaṱhannga vhaṅwe vha Israele uri vha ṋekedze Muṋe washu zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na zwa dzimbohwana zwa vha zwa u konana na Mudzimu. 6Mushe a dzhia hafu ya malofha a gonya nao a a shela masambeloni, maṅwe o salaho a a shela kha aḽiṱari. 7

24:7
2 Mah. 23:2,21
2 Koron. 34:30
A dzhia Bugu ya Mulanga a i vhalela vhathu vho thetshelesa, vha fhindula vha ri, “Ri ḓo thetshelesa Muṋe washu ra ita zwoṱhe zwe a ri laya.”

8

24:8
Mat. 26:28
Ndi hone Mushe a tshi dzhia malofha a handulula vhathu ngao, a ri, “Haya ndi malofha a u khwaṱhisa mulanga we Muṋe washu a vhofha na inwi, wo fara milayo yoṱhe heyo.”

9Mushe a gonya na Aroni na Nadaba na Abihu na vhahulwane vha Israele vha 70. 10

24:10
Esek. 1:26
Nzumb. 4:2-3
Vha vhona Mudzimu wa Israele, fhasi ha ṋayo dzawe ho vha hu na zwine zwa nga luvhanḓe lwa safire, lwa muvhala wa denga u no fana na lutombo. 11
24:11
Nzumb. 19:7-9
Mudzimu ho ngo vhuya a vhaisa vhaḓivhalea avho vha Israele; vho sokou vhona Mudzimu, vha ḽa vha nwa henefho.

Mushe e thavhani ya Sinai

12

24:12
Ek. 25:16,21
31:18
32:15,19
34:1,28-29
Dot. 5:22
10:1-5
1 Mah. 8:9
Muṋe washu a vhudza Mushe a ri, “Gonya kha Nṋe ngeno thavhani u dzule henefho musi ndi tshi u ṋea maḓaba a matombo a na mulayo na ndaela zwe nda ṅwala uri ndi vha funze.”

13

24:13
Ek. 3:1
Mushe a takuwa e na mushumeli wawe Joshua, vha gonya thavha ya Mudzimu. 14A vhudza vhahulwane a ri, “Ni ri lindele henefha mishashani u swika ri tshi vhuya ha inwi. Ni ḓo sala na Aroni na Huru; a re na mafhungo a ye khavho.” 15
24:15b
Ek. 13:21
Mushe a mbo ḓi gonya thavha.

Ha mbo ḓa gole ḽa tiba thavha, 16

24:16-17
Ek. 16:7
lupenyo lwa Muṋe washu lwa dzula kha thavha ya Sinai, ya tibwa nga gole ha vhuya ha fhela maḓuvha maṱanu na ḽithihi, nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili Muṋe washu a vhidzelela Mushe e ngomu ha gole. 17Vhaisraele vho vhona lupenyo lwa Muṋe washu lu tshi nga mulilo u dugaho muṱumbani wa thavha. 18
24:18
Ek. 34:28
Dot. 9:9,18
Mushe a dzhena ngomu ha gole a gonya thavha a dzula hone maḓuvha a 40 na vhusiku hao.