Tshivenda 1998 (VEN98)
17

Maḓi a tshi bva kha tombo

171Muṋe washu o laya vhathu vhoṱhe vha Israele uri vha takuwe phangani ya Sinai. Vha enda vha tshi ṱoka mishasha vha vhuya vha i ṱoka Rafidimu. Hone henefho ho vha hu si na maḓi ane vhathu vha nga nwa. 2Vha gungulela Mushe vha ri, “Nga vha ri fhe maḓi a u nwa.” Mushe a ri, “Khezwi ni tshi nngungulela? Ndi mini ni tshi linga Muṋe washu?”

3

17:3
Ek. 14:11-12
17:3-6
Yes. 35:6-7
Vhathu vha tshi pfa vho oma mikulo nga ḓora vha gungulela Mushe vha ri, “Ndi mini vho ri pfulusa Egipita? Vho vha vha tshi itela uri riṋe na vhana vhashu na zwifuwo zwashu ri fe nga ḓora?”

4Mushe a rabela Muṋe washu a ri, “Vhathu avha ndi ḓo vha ita hani? Vha ḓo ṱuwa vha tshi nkanḓa nga matombo!”

5Muṋe washu a fhindula Mushe a ri, “Dzhia vhaṅwe vha vharangaphanḓa vha Israele u fhire navho phanḓa ha vhathu, u ṱuwe na luḽa lubaḓa lwe wa rwa ngalwo maḓi a Nile, u mbo ḓi ṱuwa. 6

17:6
Yes. 43:20
Ps. 78:15-16
105:41
1 Korint. 10:4
Ndi ḓo vha ndo ima phanḓa hau hafhaḽa nṱha ha tombo, thavhani ya Horebe. U rwe tombo, maḓi a ḓo gubunyea a tshi bva khaḽo uri vhathu vha nwe.”

Mushe a mbo ita zwenezwo vhahulwane vha Israele vha tshi zwi vhona. 7

17:7
Ps. 81:7
95:8
106:32
Afho fhethu ho pfi Masa (Malingoni) na Miriba (Khanini) nga mulandu wa lugungulo lwa Vhaisraele na nge vha linga Muṋe washu vha tshi ri, “Muṋe washu u na riṋe kana ha na riṋe naa?”

Nndwa ya Vhaisraele na Vhaamaleke

8Vhaamaleke vho ḓa vha lwa na Vhaisraele henefho Rafidimu. 9Mushe a vhudza Joshua a ri, “Ḓinangele vhanna, matshelo ni bve ni yo lwa na Vhaameleke. Zwenezwo nṋe ndi ḓo vha ndo ima muṱumbani wa tshikwara ndo fara lubaḓa lwa Mudzimu.”

10Joshua a ita zwe Mushe a mu vhudza, a bva a yo lwa na Vhaameleke, Mushe na Aroni na Huru vhó gonya muṱumba wa tshikwara. 11

17:11
Ps. 63:4
Hezwi Mushe o imisa zwanḓa zwawe, ho vha hu tshi kunda Vhaisraele, musi zwanḓa zwawe zwi tshi vhuela fhasi ha mbo kunda Vhaameleke. 12Hone zwanḓa zwa Mushe zwa neta, vha dzhia tombo vha ḽi vhea fhasi hawe, a dzula nṱha haḽo, Aroni na Huru vha tika zwanḓa zwawe, muṅwe o ima sia ḽino muṅwe o ima sia ḽiḽa; zwanḓa zwawe zwa khwaṱha ḽa vhuya ḽa kovhela.

13Joshua a kunda Vhaameleke tshoṱhe.

14

17:14
Num. 24:20
Dot. 25:17-19
Rangap. 6:3
1 Sam. 15:2-9
30:1-20
Ndi hone Muṋe washu a tshi vhudza Mushe a ri, “Hezwi zwine zwa khou itea zwi ṅwale buguni uri zwi si hangwiwe, u vhudze Joshua wo tou khwaṱhisa uri ndi ḓo lozwa Vhaameleke vha si tsha humbulwa fhano fhasi.” 15Ndi hone Mushe a tshi fhaṱa aḽiṱari a ri i pfi “Muṋe washu ndi tshiphuga tshanga”, 16nge a ri, “Anani no fara khuluṋoni ya Muṋe washu! Muṋe washu u ḓo lwa na Vhaameleke nga mirafho na mirafho!”