Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Mufumakadzi Vashthi a tshi nyadza khosi Serekesese

11

1:1-2
Esra 4:6
Hezwi ndi zwo iteaho misi ya Serekesese, onouḽa Serekesese we a vha a tshi vhusa madzingu ane a fhira 127 u bva India u swika Kushu. 2Misi yeneyo khosi Serekesese o vha a tshi vhusa e kha khuluṋoni yawe muḓini wa Shushani musanda wa Pheresia. 3Nga ṅwaha wa vhuraru wa muvhuso wawe a itela magota awe na vhakoma vhawe vhuṱambo. Vhalangammbi vha Pheresia na Media vho vha vhe hone, khathihi na vhaḓivhalea na magota a madzingu. 4A ita ṱano ḽa lupfumo lwa muvhuso wawe na maṱeleṱele na vhugala ha vhuhosi hawe, ha vhuya ha fhela miṅwedzi miṱanu na muthihi.

5Khosi ya fhedza nga u itela vhathu vhoṱhe vha musanda wa Shushani tshimima, vhoṱhe vhaḓivhalea na vhathu zwavho. Itsho tshimima tsho itelwa ngadeni dza pfamo ya musanda tsha fhedza vhege yoṱhe. 6Muṱa henefho wo vha wo ṱamiwa nga mbemba dza lukhaha dzi nembelelaho dza muvhala wa lutombo na mutshena, dzo vhofhelelwa thambo dza lukhaha lwa muridili lu songo vangiwaho kha nkhwe dza siliva nṱha ha phuphu dza mmabulu. Henefho muṱani ho vha ho vhewa zwidzulo zwa musuku na siliva, zwo vhewa nṱha ha mmabulu mutshena na matombo matswuku na nungu dzi penyaho na matombo a lutombo. 7Waini yo vha i tshi nwiwa nga zwinwelo zwa musuku, hu si na mbili dzi no fana, khosi i tshi vha pakulela waini ya musanda, lwo fanelaho khosi. 8Ho pfi hu songo vha na khombekhombe; khosi yo vha yo laya vhashumi vha pfamoni uri muṅwe na muṅwe a nwe nga hune a funa.

9Na mufumakadzi Vashthi o vha a tshi khou itela vhasadzi tshimima ngomu ha pfamo ya musanda ya khosi Serekesese.

10Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili ḽa itsho tshimima khosi Serekesese o vha o no wela mativhani nga waini, a vhidza khombe ṱhanu na mbili vhe vha vha vhe vhaḓinḓa vhawe, Mehumani na Bisitha na Harabona na Bigitha na Abagatha na Zethara na Kharakhasi. 11A vha laya uri vha ḓise mufumakadzi Vashthi ó ambara khare yawe ya vhuhosi. Mufumakadzi uyo o vha e musadzi o nakaho, khosi yo vha i tshi ṱoḓa u ṱana lunako lwawe uri lu vhonwe nga magota na vhaeni. 12Hone vhaḓinḓa vha tshi vhudza mufumakadzi Vashthi zwe khosi a vha laya, ene a hana u ya. Hezwo zwa sinyusa khosi a tou duga.

13Zwino khosi o vha a tshi anzela u vhudzisa vhaeletshedzi vhawe zwa khakhathi dza mulayo na vhudziki, ndi zwe a vhidzisa vhaeletshedzi vhawe, vhane vha ḓivha zwine zwa fanela u itwa. 14

1:14
Esra 7:14
Vhaswikeli vhe a vha a tshi ḓi anzela u vha vhudzisa uri vha mu eletshedze vho vha vhe Kharashena na Sethara na Adimatha na Tharashishi na Merese na Marisena na Memukhani, vhaḓivhalea vhaṱanu na vhavhili vha Pheresia na Media vhe vha vha vhe vhone vhahulwane muvhusoni. 15Khosi ya vhudza avho vhanna ya ri, “Ndo ruma vhaḓinḓa vhanga ha mufumakadzi Vashthi vha isa ndaela khae, ene a hana u thetshelesa ndaela yanga! Mulayo u ri ro fanela u itani ngae?”

16Ndi hone Memukhani a tshi ḓivhadza khosi na magota awe a ri, “Mufumakadzi Vashthi ho ngo khakhela khosi fhedzi, o khakhela na magota awe, o khakhela vhanna vhoṱhe mashangoni oṱhe a Serekesese. 17Musadzi muṅwe na muṅwe a re muvhusoni uyu u ḓo thoma u nyadza munna wawe hezwi a tshi tou pfa zwe mufumakadzi a ita. Vha ḓo ri, ‘Khosi Serekesese o vhidza mufumakadzi Vashthi uri a ḓe khae, mufumakadzi a hana.’ 18Musi vhasadzi vha vhaḓivhalea vha Pheresia na Media vha tshi pfa zwiito zwa mufumakadzi vha ḓo mbo ḓi swetha vhanna vhavho nga u ralo-vho. Vhasadzi hoṱhe-hoṱhe a vha tsha ḓo hulisa vhanna vhavho, na vhanna vha vho ḓo sinyutshela vhasadzi vhavho. 19

1:19
Estere 8:8
Dan. 6:8
Arali thovhele a tshi zwi takalela, nga a bvise nḓivhadzo ya musanda ine ya ri Vashthi a songo tsha dovha a ḓa phanḓa ha khosi Serekesese. Nga vha ite uri zwi ṅwaliwe kha milayo ya Pheresia na Media i sa shandukiswi. Zwenezwo vha mu bvise a si tsha vha mufumakadzi, vha dzhie muṅwe musadzi wa khwiṋe. 20Arali ndaela yavho yo ḓivhadzwa hoṱhe muvhusoni hoyu muhulu, vhasadzi vhoṱhe vha ḓo hulisa vhanna vhavho, vhaḓivhalea na vhathu zwavho.”

21Khosi na vhaḓivhalea vhawe vha zwi pfesesa, khosi a ita zwe Memukhani a amba. 22

1:22
Estere 3:12
8:9
Dzinguni ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa musanda khosi a swikisa malaedzwa nga luambo na kuṅwalele kwa dzingu ḽeneḽo, ha pfi munna muṅwe na muṅwe nga a pfiwe muṱani wawe, hu tshi tevhedzwa maitele a lushaka lwa hawe.