Tshivenda 1998 (VEN98)
16

Paseka

(Ek. 12:1-20)

161

16:1-17
Ek. 23:14-15
34:18
16:1
Ek. 13:4
“Ni songo hangwa ṅwedzi wa Avivi; nga wonoyo ṅwedzi ni itele Muṋe washu Mudzimu waṋu vhuṱambo ha Paseka, ngauri Muṋe washu Mudzimu waṋu o ni pfulusa Egipita nga ṅwedzi wa Avivi hu vhusiku. 2
16:2
Dot. 12:5
Fhethu he Muṋe washu Mudzimu waṋu a khethela dzina ḽawe, henefho ni fanela u ṱhavhela Muṋe washu Mudzimu waṋu nngu kana mbudzi kana kholomo ya Paseka i vhe nduvho. 3
16:3
Ek. 12:34,39
Ni songo i ḽa na vhurotho vhu na mbilisa; maḓuvha maṱanu na mavhili oṱhe ni ḽe vhurotho vhu si na mbilisa. Vhu ḓo ni humbudza u tambula haṋu. Vhutshilo haṋu hoṱhe ni fanela u elelwa ḓuvha ḽe na pfuluwa Egipita, ni tshi ṱuwa nga tshikapikapi ni si na tshifhinga. 4Hu fanela u fhela maḓuvha maṱanu na mavhili hu sa wanali mbilisa shangoni ḽaṋu ḽoṱhe. Ṋama ye na ṱhavhela Muṋe washu nga ḓuvha ḽa u ranga ni songo sia muladza wayo une wa nga ḽiwa nga matshelo.

5“Ni songo ṱhavha zwifuwo zwa nduvho ya Paseka miḓini yaṋu ye Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni ṋea, 6ni zwi ṱhavhe henefho fhethu hune a khethela dzina ḽawe. Ni zwi ṱhavhe nga madekwana, ngauri ndi tshone tshifhinga tshe na takuwa ngatsho ni tshi pfuluwa Egipita. 7Ni gotshe ṋama ni i ḽe fhethu he Muṋe washu Mudzimu waṋu a hu nanga, nga matsheloni ni konou humela hayani. 8Ni ḽe vhurotho vhu si na mbilisa maḓuvha maṱanu na ḽithihi, ḽa vhu-7 ni kuvhangane ni ite vhuṱambo ha u hulisa Muṋe washu Mudzimu waṋu, nahone mishumo ni i litshe nga ḓuvha heḽo.

Vhuṱambo ha Khaṋo

(Ek. 34:22; Liv. 23:15-21)

9

16:9-12
Ek. 23:16
“Musi ni tshi thoma u kaṋa mavhele ni vhale vhege ṱhanu na mbili 10ni konou itela Muṋe washu Mudzimu waṋu vhuṱambo ha Khaṋo. Nga vhuṱambo honoho ni ḓo ṋekedza Muṋe washu Mudzimu waṋu nduvho ine na tou funa, ni tshi bvisa nga he a ni shudufhadza ngaho. 11
16:11
Dot. 12:7
Ni takale ni tshi vhonwa nga Muṋe washu Mudzimu waṋu ní fhethu he a khethela dzina ḽawe, ni takale ní na muṱa woṱhe – vhana na vhashumi na Vhalivi vhane na dzula navho, na vhatsinda na tsiwana na tshilikadzi dzine dza dzula shangoni ḽaṋu. 12
16:12
Dot. 5:15
Zwenezwo ni ḓo elelwa uri no vha ni dziphuli shangoni ḽa Egipita. Ndaela idzi ni dzi vhulunge ni dzi tevhedze.

Vhuṱambo ha Mishasha

(Liv. 23:33-43)

13

16:13-15
Ek. 23:16
“Musi no vhuisa khaṋo ya goroi na dovha na vhuisa na ya waini, ni ite vhuṱambo ha Mishasha maḓuvha maṱanu na mavhili, 14
16:14
Dot. 12:710:18-19
ni takale munyanyani uyo na muṱa woṱhe – vhana na vhashumi na Vhalivi na vhatsinda na tsiwana na tshilikadzi dzine dza dzula miḓini yaṋu. 15Vhuṱambo uho ni vhu ite maḓuvha maṱanu na mavhili ni tshi itela u hulisa Muṋe washu Mudzimu waṋu nó kuvhangana fhethu he a ḓinangela. Nga ḽi vhe dakalo fhedzi, ngauri Muṋe washu Mudzimu waṋu o ni shudufhadza kha zwoṱhe zwe na lima na zwe na shuma.

16“Ngauralo vhanna vha haṋu vhoṱhe vha fanela u sendela phanḓa ha Muṋe washu Mudzimu waṋu luraru nga ṅwaha vha tshi ḓa fhethu he a ḓinangela. Ndi nga vhuṱambo ha Vhurotho vhu si na mbilisa na ha Khaṋo na ha Mishasha. Hone ni songo swika ni si na nduvho, 17muṅwe na muṅwe a ḓe na nduvho yawe a tshi bvisa nga he Muṋe washu Mudzimu waṋu a mu ṋea mashudu ngaho.

Hu vhe na khaṱhulo mbuya

18

16:18
Dot. 1:9-17
17:8-13
25:1-3
“Miḓini yaṋu yoṱhe ine Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni ṋea, ni vhee vhahaṱuli na vhakoma. Vhenevho vha fanela u sengulusa mafhungo a vhathu vha haṱula vha tshi tevhedza mulayo. 19
16:19
Ek. 23:1-3,6-8
Vha songo haṱulela thungo, vha songo vha na tshiṱalula, vha songo ṱanganedza tshanḓanguvhoni; tshanḓanguvhoni tshi pofudza muṱali, tshi kundisa a re ngohoni u wana zwo mu fanelaho. 20
16:20
Dot. 4:1
Inwi tshaṋu ndi u lwela khaṱhulo mbuya fhedzi, ndi hone ni tshi ḓo tshila, na dzula shangoni ḽine Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni ṋea.

Ni songo shumela midzimu isili

21

16:21-22
Dot. 12:2-3Liv. 26:1
“Tsini ha aḽiṱari ye na fhaṱela Muṋe washu Mudzimu waṋu ni songo ḓiṱokela thanda ya Ashera ya muri ufhio na ufhio. 22Ni songo ḓiimisela phuphu ya tombo na i luvha; Muṋe washu u a zwi vhenga hezwo zwithu.