Tshivenda 1998 (VEN98)
15

Ṅwaha wa u thutha milandu

(Liv. 25:1-7)

151“Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi ho fhela miṅwaha miṱanu na mivhili ni thuthelane milandu yoṱhe ye na hadzimana. 2Ni zwi ite nga hei nḓila:

“Muṅwe na muṅwe we Muisraele ngae a pamba tshithu khae u fanela u thutha mulandu, a songo tsha mu vhila milandu, ngauri u pfi ndi ṅwaha wa u thuthelana milandu ni tshi itela u hulisa Muṋe washu. 3

15:3
Dot. 23:20
Mutsinda ni nga mu lifhisa zwaṋu milandu yawe, hone Muisraele nga inwi ni thuthe milandu yawe. 4-5Arali vhukuma na thetshelesa zwine Muṋe washu Mudzimu waṋu a amba na zwi vhulunga, na tevhedza ndaela dzoṱhe idzi dzine nda ni laya ṋamusi, a hu nga wanali mushai kha inwi, ngauri Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo ni shudufhadza ni shangoni ḽine a ni ṋea uri ḽi vhe ḽaṋu. 6Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo ni shudufhadza unga o ni vhudza, ha vha na tshakha nnzhi dzi no pamba kha inwi, inwi na si pambe kha muthu, na vhusa tshakha nnzhi, inwi na si vhuswe nga luṅwe lushaka na luthihi.

7

15:7-10
Liv. 25:35
Luk. 14:12-14
2 Korint. 9:7-9
1 Joh. 3:17
Ps. 112:5
“Arali muḓini muṅwe henefho shangoni ḽine Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni ṋea ha wanala Muisraele wa mushai, ni mu khathutshele, ni songo dzima Muisraele wa haṋu a re mushai. 8Ni fanela u mu pakulela na mu adzima zwine a shaya. 9Ni vhone uri ni si elekanye zwi sa ḓivhalekani na ri, ‘Hufha ṅwaha wa vhuṱanu na vhuvhili wa u hangwelana milandu wo no sendela!’ na si tsha itela Muisraele wa haṋu vhuthu e kha vhushai hawe, na mu dzima. A nga u hwelela ha Muṋe washu, wa wanala u na mulandu! 10Mu ṋeeni zwine a shaya ni sa pfi mbilu u vhavha nga zwe na mu ṋea; Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo ni shudufhadza a tshi itela zwenezwo zwe na tonda muṅwe, a ni shudufhadza kha zwoṱhe zwine na shuma, zwoṱhe zwine na ita zwa ni nakela. 11
15:11
Mat. 26:11
Vhashai a vha nga kundwi u vha hone shangoni ḽaṋu, ndi zwine nda ni vhudza nda ri: Tondani Vhaisraele vha haṋu vha vhaheḓana vha no shaya musi ni shangoni ḽaṋu.

Dziphuli

12“Arali wa renga munna kana musadzi wa Muheberu a vha phuli yau, a nga u shumela miṅwaha miṱanu na muthihi, hone nga ṅwaha wa vhuṱanu na vhuvhili u fanela u mu vhofholola a ṱuwa. 13Nahone musi u tshi mu vhofholola a songo ṱuwa a si na tshe a fara tshe wa mu fha, 14u mu pakulele a ṱuwe na mbudzi na nngu na goroi na waini na zwoṱhe zwe Muṋe washu a ni shudufhadza ngazwo. 15Hafhu u elelwe uri na inwi no vha ni dziphuli shangoni ḽa Egipita, Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni vhofholola, ndi zwine nda ni laya izwi zwithu ṋamusi.

16

15:16-17
Ek. 21:5-6
“Hone arali iyo phuli ya ri, ‘A thi tsha funa u ṱuwa, ndi a u funa, na muṱa wau ndi a u funa, ndi pfa ndo takala ndi fhano,’ 17u dzhie luunzhi u mu phule nḓevhe luunzhi lu tshi ṱoka kha vothi, ndi hone a tshi ḓo vha phuli yau tshoṱhe; na phuli ya musadzi u mu ite nga u ralo.

18“Hone arali wa vhofholola phuli ya ṱuwa, u songo vhona unga zwi a u konḓela, hufha o u shumela miṅwaha miṱanu na muthihi, zwe wa bindula ngae zwi fhira luvhili zwe a vha a tshi ḓo hola arali o vha o tou tholiwa; Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo u shudufhadza kha zwoṱhe zwine wa shuma.

Matanzhe oṱhe ndi a Muṋe washu

19

15:19-20
Ek. 13:11-16
“Tanzhe ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa tshiduna ḽa kholomo kana nngu kana mbudzi ni fanela u ḽi kumedza Muṋe washu Mudzimu waṋu. Mboho i re tanzhe i songo lima, nngu kana mbudzi i re tanzhe i songo vheulwa. 20
15:20
Dot. 12:5-7
Ni fanela u i ḓisa phanḓa ha Muṋe washu Mudzimu waṋu fhethu he a ḓinangela, ni i ḓise henefho ṅwaha muṅwe na muṅwe ni i ḽe ni na miṱa yaṋu. 21
15:21
Liv. 22:20
Hone arali tanzhe iḽo ḽo holefhala, ḽi tshi ṱudza kana ḽi bofu kana ḽi na vhuhole vhufhio na vhufhio, ni songo ḽi ṱhavhela Muṋe washu Mudzimu waṋu. 22
15:22
Dot. 12:15,20-22
Ḽeneḽo ni ḽi ḽe hayani, ḽi ḽiwa nga muthu o kumalaho na o kumululwaho, zwi fana na musi ni tshi ḽa phala kana ntsa. 23
15:23
Liv. 17:10-14
Tshine na ila ndi malofha ayo fhedzi, one ni fanela u a tevhulela fhasi sa maḓi.