Tshivenda 1998 (VEN98)
14

Ni vhe vhakhethwa!

141

14:1
Liv. 19:27-28Yes. 3:24
15:2
22:12
Jer. 16:6
41:5
Esek. 7:18
Am. 8:10
Mika 1:16
“Inwi ni vhana vha Muṋe washu Mudzimu waṋu; zwenezwo ni tshi lilela mufu ni songo ḓitshetshekanya kana na vheula mavhudzi a phanḓa a ṱhohoni unga vhannḓa. 2
14:2
Ek. 19:5
Ni vhathu vho ḓikumedzaho Muṋe washu Mudzimu waṋu; Muṋe washu o khetha inwi kha tshakha dzoṱhe dzi re fhano fhasi uri ni vhe lushaka lwawe vhukuma.

Phukha dzo kunaho na dza tshika

(Liv. 11:1-47)

3“Ni songo ḽa tshithu tsho iledzwaho. 4Phukha dzine dza ḽiwa ndi kholomo na nngu na mbudzi 5na mbavhala na ḓavhu na khongoni na ngululu na phofu na ṋoni na tsephe na phukha dzi no nga dzenedzo 6dzi re na khwanḓa mbili dzo fhandekanaho dza dovha dza dzeula. Ndi dzone dzine dza ḽiwa. 7Dzi no dzeula hone dzi si na khwanḓa mbili, na dzi na khwanḓa mbili hone dzi sa dzeuli, dzone dzo iledzwa; ndi gamela na muvhuḓa na mbila. Dzone naho dzi tshi dzeula, a dzi na khwanḓa dzo fhandekanaho, dzo iledzwa. 8Na nguluvhe yo iledzwa, ngauri naho i na khwanḓa dzo fhandekanaho, a i dzeuli, yo iledzwa. Phukha idzo ni songo dzi ḽa, na zwitumbu zwadzo a zwi kwamiwi.

9“Khovhe dzone hu ḽiwa dzi na zwibe na mudzedze khathihi na makwanda. 10Hone dzi si na mudzedze na makwanda a dzi ḽiwi, dzo iledzwa.

11“Zwiṋoni hu ḽiwa zwoṱhe zwi sa ili u ḽiwa. 12Zwo iledzwaho ndi ḽianga na goni na tshilaulane 13na luvhimba na lurwanzhivha na zwi no nga zwenezwo, 14na tshakha dzoṱhe dza mahunguvhu, 15na mphwe na gombambudzi na musilisili na zwiṋoni zwoṱhe zwi no ḽa ṋama, 16na makhwitha na maṅaaṅaa na tshiruxwe, 17na dandila na ṱhame na ṱhungununu 18na ḽiovhelwa na ḽiṋulakhovhe na khororo na vhonyamulemalema.

19“Zwikhokhonono zwoṱhe zwi fhufhaho zwo iledzwa, a zwi ḽiwi. 20Hone zwiṅwe zwi fhufhaho zwi sa ili u ḽiwa, ni a ḽa zwaṋu.

21

14:21a
Liv. 17:15
14:21c
Ek. 23:19
“Tshidu ni tshi ile. Ni nga tshi ṋea zwaṋu vhatsinda vhane na dzula navho kana na vha rengisela, hone inwi ni songo tshi ḽa, ni lushaka lukhethwa lwa Muṋe washu Mudzimu waṋu.

“Ni songo bika mbudzana nga mafhi a mme ayo.

Tshafumi tsha khaṋo ndi tsha Muṋe washu

22

14:22-29
Num. 18:21
“Ṅwaha muṅwe na muṅwe ni fanela u bvisa tshafumi tsha zwiliṅwa zwi no liṅwa masimuni aṋu. 23Ni ḓe ni zwi ḽe phanḓa ha Muṋe washu Mudzimu waṋu henefho fhethu hune a ḓo khethela dzina ḽawe. Ni bvise tshafumi tsha goroi na waini na mapfura a muolivi, na matanzhe a kholomo na nngu na mbudzi, uri ni gude u hulisa Muṋe washu Mudzimu waṋu misi yoṱhe. 24Hone arali Muṋe washu Mudzimu waṋu o ni shudufhadza zwihulu, khaṋo ya anda lune na kundwa u hwala tshafumi, na dovha na vhona uri fhethu he Muṋe washu Mudzimu waṋu a khethela dzina ḽawe ndi kulesa, 25zwenezwo ni nga rengisa tshafumi, na fara tshelede yatsho na ṱuwa nayo na ya fhethu he Muṋe washu Mudzimu waṋu a hu nanga, 26
14:26
Dot. 12:7
ni tshi swika ni renge zwoṱhe zwine na tama nga iyo tshelede – ṋama ya kholomo na ya nngu, na waini na halwa na tshiṅwe na tshiṅwe tshine na tama, ni mbo ḓi zwi ḽa henefho phanḓa ha Muṋe washu Mudzimu waṋu, ni takale na miṱa yaṋu. 27
14:27
Dot. 12:12
Na Vhalivi vhane na dzula navho ni songo vhuya na vha hangwa, ngauri inwi ni tshi wana mukovhe wa shango vhone a vho ngo u wana.

28

14:28-29
Dot. 26:12-15
10:18-19
“Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi ho fhela miṅwaha miraru ni bvise tshafumi tsha khaṋo yoṱhe, ṅwaha uyo ni zwi vhulunge miḓini yaṋu, 29izwo zwiḽiwa ndi zwa Vhalivi vha songo wanaho mukovhe wa shango, na vhatsinda vhane na dzula navho, na tsiwana na dzitshilikadzi, vha ḽe vha fure. Ndi hone Muṋe washu Mudzimu waṋu a tshi ḓo ni shudufhadza kha zwoṱhe zwine na shuma.

15

Ṅwaha wa u thutha milandu

(Liv. 25:1-7)

151“Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi ho fhela miṅwaha miṱanu na mivhili ni thuthelane milandu yoṱhe ye na hadzimana. 2Ni zwi ite nga hei nḓila:

“Muṅwe na muṅwe we Muisraele ngae a pamba tshithu khae u fanela u thutha mulandu, a songo tsha mu vhila milandu, ngauri u pfi ndi ṅwaha wa u thuthelana milandu ni tshi itela u hulisa Muṋe washu. 3

15:3
Dot. 23:20
Mutsinda ni nga mu lifhisa zwaṋu milandu yawe, hone Muisraele nga inwi ni thuthe milandu yawe. 4-5Arali vhukuma na thetshelesa zwine Muṋe washu Mudzimu waṋu a amba na zwi vhulunga, na tevhedza ndaela dzoṱhe idzi dzine nda ni laya ṋamusi, a hu nga wanali mushai kha inwi, ngauri Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo ni shudufhadza ni shangoni ḽine a ni ṋea uri ḽi vhe ḽaṋu. 6Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo ni shudufhadza unga o ni vhudza, ha vha na tshakha nnzhi dzi no pamba kha inwi, inwi na si pambe kha muthu, na vhusa tshakha nnzhi, inwi na si vhuswe nga luṅwe lushaka na luthihi.

7

15:7-10
Liv. 25:35
Luk. 14:12-14
2 Korint. 9:7-9
1 Joh. 3:17
Ps. 112:5
“Arali muḓini muṅwe henefho shangoni ḽine Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni ṋea ha wanala Muisraele wa mushai, ni mu khathutshele, ni songo dzima Muisraele wa haṋu a re mushai. 8Ni fanela u mu pakulela na mu adzima zwine a shaya. 9Ni vhone uri ni si elekanye zwi sa ḓivhalekani na ri, ‘Hufha ṅwaha wa vhuṱanu na vhuvhili wa u hangwelana milandu wo no sendela!’ na si tsha itela Muisraele wa haṋu vhuthu e kha vhushai hawe, na mu dzima. A nga u hwelela ha Muṋe washu, wa wanala u na mulandu! 10Mu ṋeeni zwine a shaya ni sa pfi mbilu u vhavha nga zwe na mu ṋea; Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo ni shudufhadza a tshi itela zwenezwo zwe na tonda muṅwe, a ni shudufhadza kha zwoṱhe zwine na shuma, zwoṱhe zwine na ita zwa ni nakela. 11
15:11
Mat. 26:11
Vhashai a vha nga kundwi u vha hone shangoni ḽaṋu, ndi zwine nda ni vhudza nda ri: Tondani Vhaisraele vha haṋu vha vhaheḓana vha no shaya musi ni shangoni ḽaṋu.

Dziphuli

12“Arali wa renga munna kana musadzi wa Muheberu a vha phuli yau, a nga u shumela miṅwaha miṱanu na muthihi, hone nga ṅwaha wa vhuṱanu na vhuvhili u fanela u mu vhofholola a ṱuwa. 13Nahone musi u tshi mu vhofholola a songo ṱuwa a si na tshe a fara tshe wa mu fha, 14u mu pakulele a ṱuwe na mbudzi na nngu na goroi na waini na zwoṱhe zwe Muṋe washu a ni shudufhadza ngazwo. 15Hafhu u elelwe uri na inwi no vha ni dziphuli shangoni ḽa Egipita, Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni vhofholola, ndi zwine nda ni laya izwi zwithu ṋamusi.

16

15:16-17
Ek. 21:5-6
“Hone arali iyo phuli ya ri, ‘A thi tsha funa u ṱuwa, ndi a u funa, na muṱa wau ndi a u funa, ndi pfa ndo takala ndi fhano,’ 17u dzhie luunzhi u mu phule nḓevhe luunzhi lu tshi ṱoka kha vothi, ndi hone a tshi ḓo vha phuli yau tshoṱhe; na phuli ya musadzi u mu ite nga u ralo.

18“Hone arali wa vhofholola phuli ya ṱuwa, u songo vhona unga zwi a u konḓela, hufha o u shumela miṅwaha miṱanu na muthihi, zwe wa bindula ngae zwi fhira luvhili zwe a vha a tshi ḓo hola arali o vha o tou tholiwa; Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo u shudufhadza kha zwoṱhe zwine wa shuma.

Matanzhe oṱhe ndi a Muṋe washu

19

15:19-20
Ek. 13:11-16
“Tanzhe ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa tshiduna ḽa kholomo kana nngu kana mbudzi ni fanela u ḽi kumedza Muṋe washu Mudzimu waṋu. Mboho i re tanzhe i songo lima, nngu kana mbudzi i re tanzhe i songo vheulwa. 20
15:20
Dot. 12:5-7
Ni fanela u i ḓisa phanḓa ha Muṋe washu Mudzimu waṋu fhethu he a ḓinangela, ni i ḓise henefho ṅwaha muṅwe na muṅwe ni i ḽe ni na miṱa yaṋu. 21
15:21
Liv. 22:20
Hone arali tanzhe iḽo ḽo holefhala, ḽi tshi ṱudza kana ḽi bofu kana ḽi na vhuhole vhufhio na vhufhio, ni songo ḽi ṱhavhela Muṋe washu Mudzimu waṋu. 22
15:22
Dot. 12:15,20-22
Ḽeneḽo ni ḽi ḽe hayani, ḽi ḽiwa nga muthu o kumalaho na o kumululwaho, zwi fana na musi ni tshi ḽa phala kana ntsa. 23
15:23
Liv. 17:10-14
Tshine na ila ndi malofha ayo fhedzi, one ni fanela u a tevhulela fhasi sa maḓi.

16

Paseka

(Ek. 12:1-20)

161

16:1-17
Ek. 23:14-15
34:18
16:1
Ek. 13:4
“Ni songo hangwa ṅwedzi wa Avivi; nga wonoyo ṅwedzi ni itele Muṋe washu Mudzimu waṋu vhuṱambo ha Paseka, ngauri Muṋe washu Mudzimu waṋu o ni pfulusa Egipita nga ṅwedzi wa Avivi hu vhusiku. 2
16:2
Dot. 12:5
Fhethu he Muṋe washu Mudzimu waṋu a khethela dzina ḽawe, henefho ni fanela u ṱhavhela Muṋe washu Mudzimu waṋu nngu kana mbudzi kana kholomo ya Paseka i vhe nduvho. 3
16:3
Ek. 12:34,39
Ni songo i ḽa na vhurotho vhu na mbilisa; maḓuvha maṱanu na mavhili oṱhe ni ḽe vhurotho vhu si na mbilisa. Vhu ḓo ni humbudza u tambula haṋu. Vhutshilo haṋu hoṱhe ni fanela u elelwa ḓuvha ḽe na pfuluwa Egipita, ni tshi ṱuwa nga tshikapikapi ni si na tshifhinga. 4Hu fanela u fhela maḓuvha maṱanu na mavhili hu sa wanali mbilisa shangoni ḽaṋu ḽoṱhe. Ṋama ye na ṱhavhela Muṋe washu nga ḓuvha ḽa u ranga ni songo sia muladza wayo une wa nga ḽiwa nga matshelo.

5“Ni songo ṱhavha zwifuwo zwa nduvho ya Paseka miḓini yaṋu ye Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni ṋea, 6ni zwi ṱhavhe henefho fhethu hune a khethela dzina ḽawe. Ni zwi ṱhavhe nga madekwana, ngauri ndi tshone tshifhinga tshe na takuwa ngatsho ni tshi pfuluwa Egipita. 7Ni gotshe ṋama ni i ḽe fhethu he Muṋe washu Mudzimu waṋu a hu nanga, nga matsheloni ni konou humela hayani. 8Ni ḽe vhurotho vhu si na mbilisa maḓuvha maṱanu na ḽithihi, ḽa vhu-7 ni kuvhangane ni ite vhuṱambo ha u hulisa Muṋe washu Mudzimu waṋu, nahone mishumo ni i litshe nga ḓuvha heḽo.

Vhuṱambo ha Khaṋo

(Ek. 34:22; Liv. 23:15-21)

9

16:9-12
Ek. 23:16
“Musi ni tshi thoma u kaṋa mavhele ni vhale vhege ṱhanu na mbili 10ni konou itela Muṋe washu Mudzimu waṋu vhuṱambo ha Khaṋo. Nga vhuṱambo honoho ni ḓo ṋekedza Muṋe washu Mudzimu waṋu nduvho ine na tou funa, ni tshi bvisa nga he a ni shudufhadza ngaho. 11
16:11
Dot. 12:7
Ni takale ni tshi vhonwa nga Muṋe washu Mudzimu waṋu ní fhethu he a khethela dzina ḽawe, ni takale ní na muṱa woṱhe – vhana na vhashumi na Vhalivi vhane na dzula navho, na vhatsinda na tsiwana na tshilikadzi dzine dza dzula shangoni ḽaṋu. 12
16:12
Dot. 5:15
Zwenezwo ni ḓo elelwa uri no vha ni dziphuli shangoni ḽa Egipita. Ndaela idzi ni dzi vhulunge ni dzi tevhedze.

Vhuṱambo ha Mishasha

(Liv. 23:33-43)

13

16:13-15
Ek. 23:16
“Musi no vhuisa khaṋo ya goroi na dovha na vhuisa na ya waini, ni ite vhuṱambo ha Mishasha maḓuvha maṱanu na mavhili, 14
16:14
Dot. 12:710:18-19
ni takale munyanyani uyo na muṱa woṱhe – vhana na vhashumi na Vhalivi na vhatsinda na tsiwana na tshilikadzi dzine dza dzula miḓini yaṋu. 15Vhuṱambo uho ni vhu ite maḓuvha maṱanu na mavhili ni tshi itela u hulisa Muṋe washu Mudzimu waṋu nó kuvhangana fhethu he a ḓinangela. Nga ḽi vhe dakalo fhedzi, ngauri Muṋe washu Mudzimu waṋu o ni shudufhadza kha zwoṱhe zwe na lima na zwe na shuma.

16“Ngauralo vhanna vha haṋu vhoṱhe vha fanela u sendela phanḓa ha Muṋe washu Mudzimu waṋu luraru nga ṅwaha vha tshi ḓa fhethu he a ḓinangela. Ndi nga vhuṱambo ha Vhurotho vhu si na mbilisa na ha Khaṋo na ha Mishasha. Hone ni songo swika ni si na nduvho, 17muṅwe na muṅwe a ḓe na nduvho yawe a tshi bvisa nga he Muṋe washu Mudzimu waṋu a mu ṋea mashudu ngaho.

Hu vhe na khaṱhulo mbuya

18

16:18
Dot. 1:9-17
17:8-13
25:1-3
“Miḓini yaṋu yoṱhe ine Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni ṋea, ni vhee vhahaṱuli na vhakoma. Vhenevho vha fanela u sengulusa mafhungo a vhathu vha haṱula vha tshi tevhedza mulayo. 19
16:19
Ek. 23:1-3,6-8
Vha songo haṱulela thungo, vha songo vha na tshiṱalula, vha songo ṱanganedza tshanḓanguvhoni; tshanḓanguvhoni tshi pofudza muṱali, tshi kundisa a re ngohoni u wana zwo mu fanelaho. 20
16:20
Dot. 4:1
Inwi tshaṋu ndi u lwela khaṱhulo mbuya fhedzi, ndi hone ni tshi ḓo tshila, na dzula shangoni ḽine Muṋe washu Mudzimu waṋu a ni ṋea.

Ni songo shumela midzimu isili

21

16:21-22
Dot. 12:2-3Liv. 26:1
“Tsini ha aḽiṱari ye na fhaṱela Muṋe washu Mudzimu waṋu ni songo ḓiṱokela thanda ya Ashera ya muri ufhio na ufhio. 22Ni songo ḓiimisela phuphu ya tombo na i luvha; Muṋe washu u a zwi vhenga hezwo zwithu.