Tshivenda 1998 (VEN98)
14

Ni vhe vhakhethwa!

141

14:1
Liv. 19:27-28Yes. 3:24
15:2
22:12
Jer. 16:6
41:5
Esek. 7:18
Am. 8:10
Mika 1:16
“Inwi ni vhana vha Muṋe washu Mudzimu waṋu; zwenezwo ni tshi lilela mufu ni songo ḓitshetshekanya kana na vheula mavhudzi a phanḓa a ṱhohoni unga vhannḓa. 2
14:2
Ek. 19:5
Ni vhathu vho ḓikumedzaho Muṋe washu Mudzimu waṋu; Muṋe washu o khetha inwi kha tshakha dzoṱhe dzi re fhano fhasi uri ni vhe lushaka lwawe vhukuma.

Phukha dzo kunaho na dza tshika

(Liv. 11:1-47)

3“Ni songo ḽa tshithu tsho iledzwaho. 4Phukha dzine dza ḽiwa ndi kholomo na nngu na mbudzi 5na mbavhala na ḓavhu na khongoni na ngululu na phofu na ṋoni na tsephe na phukha dzi no nga dzenedzo 6dzi re na khwanḓa mbili dzo fhandekanaho dza dovha dza dzeula. Ndi dzone dzine dza ḽiwa. 7Dzi no dzeula hone dzi si na khwanḓa mbili, na dzi na khwanḓa mbili hone dzi sa dzeuli, dzone dzo iledzwa; ndi gamela na muvhuḓa na mbila. Dzone naho dzi tshi dzeula, a dzi na khwanḓa dzo fhandekanaho, dzo iledzwa. 8Na nguluvhe yo iledzwa, ngauri naho i na khwanḓa dzo fhandekanaho, a i dzeuli, yo iledzwa. Phukha idzo ni songo dzi ḽa, na zwitumbu zwadzo a zwi kwamiwi.

9“Khovhe dzone hu ḽiwa dzi na zwibe na mudzedze khathihi na makwanda. 10Hone dzi si na mudzedze na makwanda a dzi ḽiwi, dzo iledzwa.

11“Zwiṋoni hu ḽiwa zwoṱhe zwi sa ili u ḽiwa. 12Zwo iledzwaho ndi ḽianga na goni na tshilaulane 13na luvhimba na lurwanzhivha na zwi no nga zwenezwo, 14na tshakha dzoṱhe dza mahunguvhu, 15na mphwe na gombambudzi na musilisili na zwiṋoni zwoṱhe zwi no ḽa ṋama, 16na makhwitha na maṅaaṅaa na tshiruxwe, 17na dandila na ṱhame na ṱhungununu 18na ḽiovhelwa na ḽiṋulakhovhe na khororo na vhonyamulemalema.

19“Zwikhokhonono zwoṱhe zwi fhufhaho zwo iledzwa, a zwi ḽiwi. 20Hone zwiṅwe zwi fhufhaho zwi sa ili u ḽiwa, ni a ḽa zwaṋu.

21

14:21a
Liv. 17:15
14:21c
Ek. 23:19
“Tshidu ni tshi ile. Ni nga tshi ṋea zwaṋu vhatsinda vhane na dzula navho kana na vha rengisela, hone inwi ni songo tshi ḽa, ni lushaka lukhethwa lwa Muṋe washu Mudzimu waṋu.

“Ni songo bika mbudzana nga mafhi a mme ayo.

Tshafumi tsha khaṋo ndi tsha Muṋe washu

22

14:22-29
Num. 18:21
“Ṅwaha muṅwe na muṅwe ni fanela u bvisa tshafumi tsha zwiliṅwa zwi no liṅwa masimuni aṋu. 23Ni ḓe ni zwi ḽe phanḓa ha Muṋe washu Mudzimu waṋu henefho fhethu hune a ḓo khethela dzina ḽawe. Ni bvise tshafumi tsha goroi na waini na mapfura a muolivi, na matanzhe a kholomo na nngu na mbudzi, uri ni gude u hulisa Muṋe washu Mudzimu waṋu misi yoṱhe. 24Hone arali Muṋe washu Mudzimu waṋu o ni shudufhadza zwihulu, khaṋo ya anda lune na kundwa u hwala tshafumi, na dovha na vhona uri fhethu he Muṋe washu Mudzimu waṋu a khethela dzina ḽawe ndi kulesa, 25zwenezwo ni nga rengisa tshafumi, na fara tshelede yatsho na ṱuwa nayo na ya fhethu he Muṋe washu Mudzimu waṋu a hu nanga, 26
14:26
Dot. 12:7
ni tshi swika ni renge zwoṱhe zwine na tama nga iyo tshelede – ṋama ya kholomo na ya nngu, na waini na halwa na tshiṅwe na tshiṅwe tshine na tama, ni mbo ḓi zwi ḽa henefho phanḓa ha Muṋe washu Mudzimu waṋu, ni takale na miṱa yaṋu. 27
14:27
Dot. 12:12
Na Vhalivi vhane na dzula navho ni songo vhuya na vha hangwa, ngauri inwi ni tshi wana mukovhe wa shango vhone a vho ngo u wana.

28

14:28-29
Dot. 26:12-15
10:18-19
“Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe musi ho fhela miṅwaha miraru ni bvise tshafumi tsha khaṋo yoṱhe, ṅwaha uyo ni zwi vhulunge miḓini yaṋu, 29izwo zwiḽiwa ndi zwa Vhalivi vha songo wanaho mukovhe wa shango, na vhatsinda vhane na dzula navho, na tsiwana na dzitshilikadzi, vha ḽe vha fure. Ndi hone Muṋe washu Mudzimu waṋu a tshi ḓo ni shudufhadza kha zwoṱhe zwine na shuma.