Tshivenda 1998 (VEN98)
6

Daniele e bakoni ḽa dzindau

61

6:1
Estere 1:1
Dariosi a vhona zwo fanela u vhea magota a 120 masia o fhambanaho a muvhuso wawe, 2vha no sedza avho a vhea vhaingameli vhararu; muṅwe wavho o vha e Daniele, vhenevho vho vha vha tshi langa magota. Hezwo zwo vha zwi tshi itelwa uri khosi i songo vha na tshinyalelo. 3Daniele nge a vha e na mpho ya muya i no fhira ya vhaṅwe ye ya vha i tshi dzula ngomu hawe, a vhonala a tshi fhira vhaingameli na magota lwe khosi a elekanya u mu vhea uri a lange muvhuso woṱhe. 4Vhaingameli na magota vha vhivha Daniele vha linga u wana tshine vha nga mu pomoka ngatsho kha maitele awe mafhungoni a muvhuso, hone vha si wane tshine vha nga mu pomoka ngatsho. Vha wana a si na vhuaḓa ngauri o vha a tshi fulufhedzea a si na vhuaḓa, a tshi shuma nga vhuronwana. 5Avho vhanna vha fhedza nga u ri, “Ri nga si vhuye ra wana tshine ra nga pomoka hoyu Daniele ngatsho arali tshi si tshine tsha elana na mulayo wa Mudzimu wawe.”

6Ndi hone vhaingameli na magota vha tshi ya ha khosi vhe tshigwada vha swika vha ri, “Thovhele Vho-Dariosi nga vha lalame! 7Vhaingameli vha musanda na vhalavhelesi na magota na vhaeletshedzi na vhavhusi vhoṱhe vho pfana uri vhone thovhele vha bvise mulayo vha tou u ombedzela uri ri fhedze maḓuvha a 30 ri tshi rabela vhone fhedzi; ane a vhuya a rabela muṅwe mudzimu kana muthu maḓuvha eneo a 30 arali vhe si vhone thovhele, onoyo a poswe bakoni ḽa dzindau. 8

6:8
Dan. 6:15
Estere 1:19
8:8
Zwino-ha thovhele nga vha vhee mulayo, vha tou u ṅwala uri u si tsha shandukiswa, vha tshi tevhedza mulayo wa Vhamedia na Vhapheresia u sa thuthwi.” 9Ndi hone khosi Dariosi a tshi ṅwala uyo mulayo.

10

6:10
1 Mah. 8:48-49
Zwino musi Daniele a tshi pfa uri mulayo wo no ṅwalwa, a ya hayani nḓuni yawe. Mafasiṱere a rumu yawe i re tshitizini o vha o lavhelesa Jerusalema. A gwadama, a rabela, a renda Mudzimu wawe, luraru nga ḓuvha, sa zwe a vha a tshi ḓi ita misi yoṱhe. 11Ndi hone avho vhanna vha tshi ṱuwa nga tshigwada vha wana Daniele a tshi khou rabela, a tshi khou humbela Mudzimu uri a mu farise. 12
6:12-13
Dan. 3:10-12
Vha ya ha khosi vha amba nae vha ri, “A thi ri vho bvisa mulayo wa uri maḓuvha haya a 30, ane a vhuya a rabela muṅwe mudzimu kana muthu arali vhe si vhone thovhele, u ḓo poswa bakoni ḽa dzindau?” Khosi ya fhindula ya ri, “Mulayo uyo u tshee hone, zwi tshi elana na mulayo wa Vhamedia na Vhapheresia u sa thuthwi.”

13Ndi hone vha tshi vhudza khosi vha ri, “Daniele, muṅwe wa mathubwa a no bva kha ḽa Juda, u nyadza vhone na mulayo we vha u vhea. U kha ḓi rabela luraru nga ḓuvha.” 14Musi khosi i tshi pfa mafhungo ayo zwa i kula nungo, a edzisa u lamukisa Daniele, a linga nga nungo dzoṱhe ḽa vhuya ḽa kovhela uri a mu tshidze. 15

6:15
Dan. 6:8
Hone avho vhanna vha ṱuwa nga tshigwada vha ya ha khosi vha mu vhudza vha ri, “Thovhele, vha songo hangwa uri zwi tshi ya nga mulayo wa Vhamedia na Vhapheresia, arali khosi ya bvisa mulayo kana ya ita nḓivhadzo a zwi tsha shandukiswa.”

16Hdi hone khosi i tshi ri Daniele a dzhiwe a poswe bakoni ḽa dzindau. Khosi ya amba na Daniele ya ri, “Ngavhe Mudzimu waṋu ane na mu shumela nga u fulufhedzea a tshi ni lamukisa!” 17Ha ḓiswa tombo ḽa vhewa muṋangoni wa bako, khosi a ḽi swaya nga rinngi yawe ya luswayo na nga dzirinngi dza magota awe uri mafhungo a Daniele a si tsha shandukiswa. 18Khosi a konou humela pfamoni yawe, a si vhuye a ḽa tshithu vhusiku hoṱhe, a si tende u ṱanganedza na muthihi wa vhasadzi vhawe, a si vhuye a fara khofhe.

19Mapfuvhi a tshi thoma u tswuka khosi a vuwa a ṱavhanya u ya bakoni ḽa dzindau. 20

6:20
Dan. 3:17
Musi a tshi swika tsini ha bako a vhidzelela Daniele nga ipfi ḽo ṱungufhalaho a ri, “Daniele, iwe muḓinḓa wa Mudzimu a tshilaho, Mudzimu wau ane wa mu shumela nga u fulufhedzea o kona u u ponyokisa mulomoni wa i ḽaho naa?” 21Daniele a fhindula a ri, “Thovhele nga a lalame! 22
6:22
Dan. 3:28
Mudzimu wanga o ruma muruṅwa wawe a shatela milomo ya dzindau dza si nkhuvhadze, ngauri o vhona ndi si na mulandu, na vhone thovhele a thi athu vha khakhela.”

23

6:23
Dan. 3:27
Khosi ya takala yo takala, ya ri Daniele a bviswe bakoni. Musi Daniele o no bviswa bakoni a wanala a si na mbonzhe, nge a fulufhela Mudzimu wawe. 24Khosi a ri vhaḽa vhanna vhe vha pomoka Daniele vha ḓiswe vha poswe bakoni ḽa dzindau, vhone na vhasadzi vhavho na vhana vhavho. Vha sa athu swika fhasi afho bakoni ḽa dzindau, ndau dza vha dzo no vha gavha dza vha pwashekanya marambo.

25

6:25
Dan. 4:1
Khosi Dariosi a ṅwalela vhathu vha tshakha dzoṱhe na matsinde na dzinyambo shangoni ḽoṱhe a ri, “Mulalo nga u ḓi vha na inwi! 26
6:26
Dan. 4:3
Ndi vhea mulayo wa uri hoṱhe muvhusoni wanga vhathu vho fanela u ofha Mudzimu wa Daniele vha mu hulise:

“Ndi Mudzimu a tshilaho,

u hone lini na lini,

muvhuso wawe u nga si lozwiwe,

vhuhosi hawe vhu nga si fhele.

27U a tshidza, u a lamukisa,

u ita maḓembe na zwimangadzo ngei ṱaḓulu na fhano fhasi.

O ponyokisa Daniele mulomoni wa i ḽaho.”

28

6:28
Dan. 1:21
Daniele zwa mu nakela hu tshi vhusa Dariosi na musi hu tshi vhusa Khoreshe wa Pheresia.Khoreshe o kunda muḓi wa Babele nga 539 BC.