Tshivenda 1998 (VEN98)
4

Muloro wa Nebukhadnetsara wa muri

41Khosi Nebukhadnetsara a ḓivhadza vhathu vha tshakha dzoṱhe na matsinde oṱhe na nyambo dzoṱhe shangoni ḽoṱhe mafhungo haya a ri, “Mulalo nga u ḓi vha na inwi! 2Ndi vhona zwo fanela ndi tshi ni vhudza maḓembe a kanukisaho e Mudzimu Waṱaḓuluṱaḓulu a nnyitela.

3

4:3
Dan. 4:34
6:27
7:14,27
Ps. 145:13
“Zwiga zwawe zwo hula hani,

maḓembe awe a na maanḓa mangafhani!

Muvhuso wawe ndi wa lini na lini,

u ḓo vhusa ha fhira mirafho na mirafho.

4

4:4-7
Dan. 2:1-3
“Nṋe Nebukhadnetsara ndo vha ndi tshi dzula hayani pfamoni yanga ndo rudza mbilu zwi tshi nnakela. 5Ndo lora muloro we wa nnyofhisa. Ndo vha ndo eḓela nda vhona mabono, nda farwa nga nyofho. 6Nda vhidzisa vhaṱali vhoṱhe vha Babele uri vha ḓe vha nṱalutshedze zwine uyo muloro wa amba. 7Ha ḓa vhadziamanditi na vhabvumbi na vhaḓivhi vha zwa ṋaledzi, na mingome, nda vha vhudza zwe nda lora, hone vha kundwa u nṱalutshedza muloro. 8
4:8
Dan. 2:24
5:11-12
Ha vhuya ha ḓa Daniele, we a irwa ḽa Beletheshatsara hu tshi humbulwa mudzimu wanga, ane muya wa midzimu mikhethwa wa dzula ngomu hawe; onoyo a ḓa hune nda vha hone, nṋe nda mu vhudza muloro wanga.

9“Nda ri, ‘Beletheshatsara, inwi muhulwane wa vhabvumbi, ndi a ḓivha uri muya wa midzimu mikhethwa u dzula ngomu haṋu, ndi ḓivha na uri a hu na tshiphiri tshine na si tshi ḓivhe. Muloro we nda u lora ngoyu, mmbudzeni zwine wa amba.

10
4:10-14
Esek. 31:3-14
Mabono e nda a vhona ndo eḓela ngea:

“ ‘Ndo vhona muri vhukati ha shango;

wo vha wo lapfesa.

11Uyo muri wa aluwa wa lapfa,

wa khwaṱha,

ṱhodzi yawo ya vhuya ya ṋanzwa makole,

wa vhonwa nga vhathu vha re khuḓani nṋa dza shango.

12Wa ita tshimvingimvingi tsha u naka,

wa vha na mitshelo minzhi,

ya fusha vhoṱhe vha re fhasi hawo.

Zwivhanda zwa ḓaka zwo vha zwi tshi lala murunzini wawo,

zwiṋoni zwa fhaṱa zwiṱaha matavhini awo,

zwoṱhe zwi tshilaho zwa wana zwiḽiwa khawo.

13Musi ndi tshi kha ḓi sedza ayo mabono

e nda a vhona ndo ḓi eḓela,

nda vhona muruṅwa wa u linda, a tsa a tshi bva makoleni.

14A huwelela nga ipfi ḽihulu a ri:

Remani uyo muri,

khwathani matavhi awo,

u ṱanguleni maṱari,

laṱani mitshelo yawo kule;

phukha nga dzi shavhe fhasi hawo,

zwiṋoni zwi shavhe matavhini awo.

15Hone litshani tshiguthe na midzi mavuni

zwó vhoxwa nga tsimbi na musinaseṱha

hatsini ha ḓakani.

Mu litsheni a welwe nga ṅwando,

a fule hatsi na phukha.

16Mbilu yawe i songo tsha nga ya muthu,

nga a ṋewe mbilu ya phukha,

hu vhuye hu fhele miṅwaha miṱanu na mivhili!

17

4:17
Dan. 2:21
Heyo ndi ṱahu yo ḓivhadzwaho nga vhalindi,

ndi khaṱhulo yo ḓivhadzwaho nga vharuṅwa vhakhethwa,

uri zwoṱhe zwi tshilaho zwi ḓivhe uri Waṱaḓuluṱaḓulu

u vhusa vhuhosi ha vhathu,

u vhu ṋea ane a tou funa,

a vhea onoyo ane a nyadziwa nga vhathu vhoṱhe.

18“ ‘Hoyo ndi muloro we nda u lora, nṋe, khosi Nebukhadnetsara. Zwino inwi Beletheshatsara, mmbudzeni zwine wa amba, ngauri a hu na na muṱali na muthihi muvhusoni wanga we a kona u nṱalutshedza wone, hone inwi ni ḓo zwi kona ngauri muya wa midzimu mikhethwa u dzula ngomu haṋu.’ ”

Daniele a tshi ṱalutshedza muloro

19Daniele ane ḽiṅwe a pfi Beletheshatsara, a ranga u tshenuwa a tou hanganea. Khosi ya ri, “Beletheshatsara, ni songo tshenuswa nga uyo muloro na zwine wa amba.” Beletheshatsara a fhindula a ri, “Muṋe wanga, ngavhe uyo muloro u tshi amba maswina avho, zwine wa amba ngavhe zwi tshi wela vhane vha vhenga thovhele. 20Muri we vha u vhona u tshi aluwa wa lapfa wa khwaṱha wa vhuya wa ṋanzwa makole, wa vhonwa nga vhathu vhoṱhe u swika vhugumoni ha ḽifhasi, 21muri wa tshimvingimvingi tsha u naka, u re na mitshelo minzhi, u re na zwiḽiwa zwi fushaho vhoṱhe vha re fhasi hawo, zwivhanda zwa ḓaka zwa lala murunzini wawo, zwiṋoni zwa fhaṱa zwiṱaha matavhini awo – 22uyo muri ndi vhone thovhele, vho aluwa vha lapfa vha khwaṱha, tshiimo tshavho tsha hula lune tsha ṋanzwe makole, muvhuso wavho wa swika migumoni ya ḽifhasi.

23“Mulindi we a vhonwa nga thovhele, uḽa muruṅwa mukhethwa we a tsa a tshi bva makoleni, a ri, ‘Remani uyo muri ni u lozwe, hone ni litshe tshiguthe na midzi mavuni zwó vhoxwa nga tsimbi na musinaseṱha hatsini ha ḓakani; mu litsheni a welwe nga ṅwando wa ḽiṱaḓulu, a fule hatsi unga phukha dza ḓaka, hu vhuye hu fhele miṅwaha miṱanu na mivhili’ – 24Thovhele, ṱhalutshedzo ngeino, nḓivhadzo ya Waṱaḓuluṱaḓulu yo swikaho ha thovhele ngeino:

25“Vha ḓo thathelwa kule na vhathu,

vha tshila na phukha dza ḓaka,

vha fula hatsi unga phulu,

vha welwa nga ṅwando;

hu ḓo vhuya ha fhela miṅwaha miṱanu na mivhili

u swika vha tshi ḓivha

uri Waṱaḓuluṱaḓulu u vhusa mivhuso ya vhathu,

u i ṋea ane a tou funa.

26“Zwe zwa ambiwa upfi, ‘Litshani tshiguthe tsha muri na midzi,’ zwi amba uri vha ḓo dovha vha vha khosi musi vha tshi ṱalukanya uri Waṱaḓulu u vhusa zwoṱhe. 27

4:27
Mir. 19:17
Zwino-ha thovhele, nga vha ṱanganedze nyeletshedzo yanga: nga vha ite zwivhuya vha laṱe vhuvhi; nga vha laṱe vhutshinyi havho vha khathutshele vhashai, ndi hone vha tshi ḓo lalama zwa vha nakela.”

Muloro u tshi khunyelela

28Zwoṱhe hezwo zwo itea kha khosi Nebukhadnetsara. 29Musi ho fhela miṅwedzi ya 12, musi khosi i tshi khou ḓitshimbilela nṱha ha ṱhanga ya pfamo ya musanda ngei Babele, 30

4:30-31
Mir. 16:18
Esek. 31:10
i tshi khou ri, “Babele muhulu ngoyu! Pfamo ya musanda! Ndi nṋe ndo u fhaṱaho nga nungo dzanga na maanḓa anga uri ndi sumbedze vhugala ha vhuhosi hanga!” 31Mazuwo a sa athu fhela mulomoni wawe ha pfala ipfi ḽi tshi bva ṱaḓulu ḽa ri, “Khosi Nebukhadnetsara, maipfi haya a ḓela iwe! Wo dzhielwa vhuhosi,

32“u ḓo thathelwa kule na vhathu,

wa tshila na phukha dza ḓaka;

u ḓo fula hatsi unga phulu,

ha vhuya ha fhela miṅwaha miṱanu na mivhili,

u vhuye u ḓivhe uri Waṱaḓuluṱaḓulu

u vhusa mivhuso ya vhathu,

u i ṋea ane a tou funa.”

33Maipfi ayo a mbo ḓi khunyelela na zwenezwo: Nebukhadnetsara a thathelwa kule na vhathu, a fula hatsi unga phulu, a welwa nga ṅwando; mavhudzi awe a lapfa unga mithenga ya goni, ṋala dzawe dza nga dza tshiṋoni.

34

4:34
Dan. 4:3
“Musi tshifhinga tsho no fhela, nṋe Nebukhadnetsara nda lavhelesa ṱaḓulu; nda dovha nda vha na ṱhalukanyo. Nda renda Waṱaḓuluṱaḓulu, nda ri:

“Ndi a mu hulisa, ndi a mu khoḓa,

u hone lini na lini,

u vhusa lini na lini,

muvhuso wawe u vhonwa nga mirafho na mirafho.

35

4:35
Yes. 40:17
Jobo 9:12
Tshakha dza shango u vhona dzi si tshithu.

Hu vharuṅwa vha ṱaḓulu,

hu vhathu fhano fhasi,

u vha ita zwine a funa.

A hu na ane a nga thivhela zwine a ita

kana a mu vhudzisa a ri,

‘U khou itani?’

36“Zwenezwo nda mbo dovha nda vha na ṱhalukanyo, nda dovha nda ṋewa khuliso ya vhuhosi hanga, na vhurena, na vhugala hanga. Vhaeletshedzi vhanga na vhahulwane vha nṱanganedza, nda vhuedzedzwa kha khuluṋoni yanga, nda vha muhulwane u fhira zwiḽa zwa u ranga. 37

4:37
Luk. 1:51
18:14
Zwino nṋe Nebukhadnetsara ndi ri,

“Nga hu khoḓwe, hu huliswe,

hu rendwe Khosi ya ṱaḓulu,

zwoṱhe zwine a ita ndi zwone,

ha khakhi,

u na maanḓa a u ṱukufhadza vhane vha ḓihudza.”

5

Vhuṱambo ha Beleshatsara

51Khosi Beleshatsara o itela magota awe vhuṱambo vhuhulu, ha ḓa vha tshigidi, a nwa navho waini. 2

5:2
Dan. 1:1-2
Musi Beleshatsara a tshi vho pfa u ḓifha ha waini, a ri hu ḓiswe midzio ya musuku na siliva ye khotsi awe Nebukhadnetsara a i dzhia thembeleni Jerusalema, uri khosi na magota ayo na vhafumakadzi vhayo na vhasadzi vhayo vha dziphuli vha nwe ngayo. 3Ha mbo ḓiswa iyo midzio ya musuku ye ya dzhiwa thembeleni ya Mudzimu i re Jerusalema, khosi na magota ayo na vhafumakadzi vhayo na vhasadzi vhayo vha dziphuli vha nwa ngayo. 4
5:4
Nzumb. 9:20
Yes. 44:9-20
Vha nwa waini yavho vha renda midzimu yavho ya musuku na siliva, ya musinaseṱha na tsimbi, ya thanda na matombo.

5Kathihi fhedzi ha vhonala munwe wa muthu, wa thoma u ṅwala galagani ya luvhondo lwa pfamo ya musanda, u livhana na murahu ha tshivheambone, khosi ya vhona itsho tshanḓa tshi tshi ṅwala. 6Khosi ya tswukuluwa nga nyofho ya kulekana miraḓo, magona ayo a tou tetemela. 7

5:7-8
Dan. 2:2-3
4:7
Gen. 41:8
A ṱavha mukosi a ri hu ḓiswe vhabvumbi vhawe na vhaḓivhi vha zwa ṋaledzi na mingome. Khosi ya vhudza vhaṱali vha Babele ya ri, “Ane a nga kona u vhala zwe zwa ṅwalwa a nṱalutshedza zwine zwa amba, u ḓo ambadzwa dza muridili, a ambadzwa na geḓane ya musuku mukuloni, a ṋewa vhuimo ha vhuraru muvhusoni.”Ndi uri khosi vhukuma ndi khotsi a Beleshatsara a no pfi Nabonidosi, tshanḓa tshawe ndi ene Beleshatsara. Nabonidosi o vha a sa dzuli Babele nga hetsho tshifhinga.

8Vhaṱali vha khosi vhoṱhe vha sendela vha kuvhangana, hone vha si kone u vhala zwo ṅwalwaho, vha si kone u ṱalutshedza khosi uri zwi amba mini. 9Khosi Beleshatsara a dinalea zwihulu, a tswukuluwa u fhirisa, magota awe vha hanganea. 10Ndi hone mufumakadzi mme a khosi, nga u pfa mukosi wa khosi na magota awe, a tshi ḓa nḓuni ya vhuṱambo. Mufumakadzi a ri, “Thovhele nga a lalame! Vha songo dinalea, vha songo tswukuluwa nga u ralo. 11

5:11-12
Dan. 2:48
4:8-9
1:7
Muvhusoni wavho hu na munna ane muya wa midzimu mikhethwa wa dzula ngomu hawe. Misi ya vhokhotsi aṋu o wanala e na nḓivho na ṱhalukanyo na vhuṱali vhune ha nga ha midzimu. Khotsi aṋu khosi Nebukhadnetsara vho mu ita muhulwane wa vhadziamanditi na vhabvumbi na vhaḓivhi vha zwa ṋaledzi na mingome. 12Muya wonoyo u mangadzaho na nḓivho yo raloho na vhuṱali ha u ṱalutshedza miloro na u piringulula dzithai na u piringulula zwi konḓaho u dzula kha uyo munna Daniele, we khosi ya dovha ya mu ira ḽa Beletheshatsara. Zwenezwo vhidzisani Daniele; u ḓo kona u ni vhudza uri izwi zwi amba mini.”

13Daniele a mbo ḓiswa phanḓa ha khosi. Khosi ya amba na Daniele ya ri, “Ndi inwi Daniele, muṅwe wa mathubwa a Majuda e a ḓiswa nga khosi khotsi anga a tshi bva kha ḽa Juda naa? 14Ndo pfa upfi muya wa midzimu u dzula ngomu haṋu, ha pfi ni na nḓivho na ṱhalukanyo na vhuṱali vhu mangadzaho. 15Vhaṱali na vhabvumbi vho no ḓi ḓiswa ha nṋe uri vha vhale zwo ṅwalwaho vha mmbudze zwine zwa amba, hone a vho ngo kona u ṱalutshedza uri zwo ṅwalwaho zwi amba mini. 16Vhunga ndo vhudzwa uri inwi ni a kona u ṱalutshedza na u piringulula zwi konḓaho, ndi zwone, arali na kona u vhala zwo ṅwalwaho, na nṱalutshedza uri zwi amba mini, ni ḓo ambadzwa dza muridili, na ambara na geḓane mukuloni waṋu, na ṋewa vhuimo ha vhuraru muvhusoni.”

17Ndi hone Daniele a tshi fhindula khosi a ri, “Nga vha ḓivhetshele zwifhiwa zwavho, pfufho dzavho nga vha dzi ṋee vhaṅwe. Naho zwo ralo ndi ḓo vhalela thovhele zwo ṅwalwaho nda vha ṱalutshedza uri zwi amba mini. 18Thovhele, Mudzimu Waṱaḓuluṱaḓulu o ṋea khotsi avho Nebukhadnetsara vhuhosi na vhuhulu na vhugala na vhurena. 19O mu hudza lwe vhathu vha tshakha dzoṱhe na matsinde oṱhe na nyambo dzoṱhe vha tetemela nga nyofho phanḓa hawe: o vha a tshi vhulaha ane a tou funa, a litsha ane a tou funa, a hudza ane a tou funa, a ṱukufhadza ane a tou funa. 20

5:20-21
Dan. 4:28-33
Huno o sudzuluswa vhuhosini a bvulwa vhugala nge a ḓihudza, a vha na tshipimbi na tshiṱuhu, 21a thathelwa kule na vhathu, mbilu yawe ya tou vha ya phukha tshoṱhe, a dzula na dzimbiḓi, a fula hatsi unga phulu, muvhili wawe wa welwa nga ṅwando, u swika a tshi ḓivha uri a no vhusa mivhuso ya vhathu ndi Waṱaḓuluṱaḓulu, Ene u vhea ane a funa uri a i vhuse. 22Hone vhone Vho-Beleshatsara vhane vha vha ṅwana wa Nebukhadnetsara a vho ngo ḓiṱukufhadza, naho zwoṱhe hezwo vha tshi zwi ḓivha. 23Vho nyadza Muṋe wa makole, vho ri midzio ya thembele yawe i ḓiswe ha vhone, vhone na magota avho na vhafumakadzi vhavho na vhasadzi vhavho vha dziphuli vha nwa waini ngayo, vha renda midzimu ya musuku na siliva na musinaseṱha na tsimbi, na thanda na matombo, i sa vhoni, i sa pfi, i sa ṱalukanyi tshithu, vha litsha u hulisa Mudzimu Ene a no vha ṋea mufemo a langa zwoṱhe zwine vha ita, nga tshanḓa tshawe. 24Ndi zwe a ruma tshanḓa, tsha ṅwala maipfi haya. 25Zwo ṅwalwaho zwi ri: minee, minee, thekhele pharasini. 26Ayo maipfi a amba hezwi: minee (Mbalo): Mudzimu o vhala maḓuvha a vhuhosi havho a vhu fhelisa. 27thekhele (Tshikalo): Vho vhewa nṱha ha tshikalo vha wanala vha tshi leluwa. 28pherese (Phandekanyo): Muvhuso wavho wo fhandekanywa wa kovhekanywa Vhamedia na Vhapheresia.” 29
5:29
Dan. 2:48
Gen. 41:42-43
Beleshatsara a mbo ḓi ri Daniele a ambadzwe dza muridili, a ambadzwe na geḓane ya musuku mukuloni, hu ḓivhadzwe uri o vhewa kha vhuimo ha vhuraru muvhusoni. 30Vhusiku honoho Beleshatsara khosi ya Vhakhaladia a mbo ḓi vhulawa. 31
5:31
Dan. 9:1
Yes. 13:17
Dariosi wa Mumedia o dzhia muvhuso e na miṅwaha ya 62.

6

Daniele e bakoni ḽa dzindau

61

6:1
Estere 1:1
Dariosi a vhona zwo fanela u vhea magota a 120 masia o fhambanaho a muvhuso wawe, 2vha no sedza avho a vhea vhaingameli vhararu; muṅwe wavho o vha e Daniele, vhenevho vho vha vha tshi langa magota. Hezwo zwo vha zwi tshi itelwa uri khosi i songo vha na tshinyalelo. 3Daniele nge a vha e na mpho ya muya i no fhira ya vhaṅwe ye ya vha i tshi dzula ngomu hawe, a vhonala a tshi fhira vhaingameli na magota lwe khosi a elekanya u mu vhea uri a lange muvhuso woṱhe. 4Vhaingameli na magota vha vhivha Daniele vha linga u wana tshine vha nga mu pomoka ngatsho kha maitele awe mafhungoni a muvhuso, hone vha si wane tshine vha nga mu pomoka ngatsho. Vha wana a si na vhuaḓa ngauri o vha a tshi fulufhedzea a si na vhuaḓa, a tshi shuma nga vhuronwana. 5Avho vhanna vha fhedza nga u ri, “Ri nga si vhuye ra wana tshine ra nga pomoka hoyu Daniele ngatsho arali tshi si tshine tsha elana na mulayo wa Mudzimu wawe.”

6Ndi hone vhaingameli na magota vha tshi ya ha khosi vhe tshigwada vha swika vha ri, “Thovhele Vho-Dariosi nga vha lalame! 7Vhaingameli vha musanda na vhalavhelesi na magota na vhaeletshedzi na vhavhusi vhoṱhe vho pfana uri vhone thovhele vha bvise mulayo vha tou u ombedzela uri ri fhedze maḓuvha a 30 ri tshi rabela vhone fhedzi; ane a vhuya a rabela muṅwe mudzimu kana muthu maḓuvha eneo a 30 arali vhe si vhone thovhele, onoyo a poswe bakoni ḽa dzindau. 8

6:8
Dan. 6:15
Estere 1:19
8:8
Zwino-ha thovhele nga vha vhee mulayo, vha tou u ṅwala uri u si tsha shandukiswa, vha tshi tevhedza mulayo wa Vhamedia na Vhapheresia u sa thuthwi.” 9Ndi hone khosi Dariosi a tshi ṅwala uyo mulayo.

10

6:10
1 Mah. 8:48-49
Zwino musi Daniele a tshi pfa uri mulayo wo no ṅwalwa, a ya hayani nḓuni yawe. Mafasiṱere a rumu yawe i re tshitizini o vha o lavhelesa Jerusalema. A gwadama, a rabela, a renda Mudzimu wawe, luraru nga ḓuvha, sa zwe a vha a tshi ḓi ita misi yoṱhe. 11Ndi hone avho vhanna vha tshi ṱuwa nga tshigwada vha wana Daniele a tshi khou rabela, a tshi khou humbela Mudzimu uri a mu farise. 12
6:12-13
Dan. 3:10-12
Vha ya ha khosi vha amba nae vha ri, “A thi ri vho bvisa mulayo wa uri maḓuvha haya a 30, ane a vhuya a rabela muṅwe mudzimu kana muthu arali vhe si vhone thovhele, u ḓo poswa bakoni ḽa dzindau?” Khosi ya fhindula ya ri, “Mulayo uyo u tshee hone, zwi tshi elana na mulayo wa Vhamedia na Vhapheresia u sa thuthwi.”

13Ndi hone vha tshi vhudza khosi vha ri, “Daniele, muṅwe wa mathubwa a no bva kha ḽa Juda, u nyadza vhone na mulayo we vha u vhea. U kha ḓi rabela luraru nga ḓuvha.” 14Musi khosi i tshi pfa mafhungo ayo zwa i kula nungo, a edzisa u lamukisa Daniele, a linga nga nungo dzoṱhe ḽa vhuya ḽa kovhela uri a mu tshidze. 15

6:15
Dan. 6:8
Hone avho vhanna vha ṱuwa nga tshigwada vha ya ha khosi vha mu vhudza vha ri, “Thovhele, vha songo hangwa uri zwi tshi ya nga mulayo wa Vhamedia na Vhapheresia, arali khosi ya bvisa mulayo kana ya ita nḓivhadzo a zwi tsha shandukiswa.”

16Hdi hone khosi i tshi ri Daniele a dzhiwe a poswe bakoni ḽa dzindau. Khosi ya amba na Daniele ya ri, “Ngavhe Mudzimu waṋu ane na mu shumela nga u fulufhedzea a tshi ni lamukisa!” 17Ha ḓiswa tombo ḽa vhewa muṋangoni wa bako, khosi a ḽi swaya nga rinngi yawe ya luswayo na nga dzirinngi dza magota awe uri mafhungo a Daniele a si tsha shandukiswa. 18Khosi a konou humela pfamoni yawe, a si vhuye a ḽa tshithu vhusiku hoṱhe, a si tende u ṱanganedza na muthihi wa vhasadzi vhawe, a si vhuye a fara khofhe.

19Mapfuvhi a tshi thoma u tswuka khosi a vuwa a ṱavhanya u ya bakoni ḽa dzindau. 20

6:20
Dan. 3:17
Musi a tshi swika tsini ha bako a vhidzelela Daniele nga ipfi ḽo ṱungufhalaho a ri, “Daniele, iwe muḓinḓa wa Mudzimu a tshilaho, Mudzimu wau ane wa mu shumela nga u fulufhedzea o kona u u ponyokisa mulomoni wa i ḽaho naa?” 21Daniele a fhindula a ri, “Thovhele nga a lalame! 22
6:22
Dan. 3:28
Mudzimu wanga o ruma muruṅwa wawe a shatela milomo ya dzindau dza si nkhuvhadze, ngauri o vhona ndi si na mulandu, na vhone thovhele a thi athu vha khakhela.”

23

6:23
Dan. 3:27
Khosi ya takala yo takala, ya ri Daniele a bviswe bakoni. Musi Daniele o no bviswa bakoni a wanala a si na mbonzhe, nge a fulufhela Mudzimu wawe. 24Khosi a ri vhaḽa vhanna vhe vha pomoka Daniele vha ḓiswe vha poswe bakoni ḽa dzindau, vhone na vhasadzi vhavho na vhana vhavho. Vha sa athu swika fhasi afho bakoni ḽa dzindau, ndau dza vha dzo no vha gavha dza vha pwashekanya marambo.

25

6:25
Dan. 4:1
Khosi Dariosi a ṅwalela vhathu vha tshakha dzoṱhe na matsinde na dzinyambo shangoni ḽoṱhe a ri, “Mulalo nga u ḓi vha na inwi! 26
6:26
Dan. 4:3
Ndi vhea mulayo wa uri hoṱhe muvhusoni wanga vhathu vho fanela u ofha Mudzimu wa Daniele vha mu hulise:

“Ndi Mudzimu a tshilaho,

u hone lini na lini,

muvhuso wawe u nga si lozwiwe,

vhuhosi hawe vhu nga si fhele.

27U a tshidza, u a lamukisa,

u ita maḓembe na zwimangadzo ngei ṱaḓulu na fhano fhasi.

O ponyokisa Daniele mulomoni wa i ḽaho.”

28

6:28
Dan. 1:21
Daniele zwa mu nakela hu tshi vhusa Dariosi na musi hu tshi vhusa Khoreshe wa Pheresia.Khoreshe o kunda muḓi wa Babele nga 539 BC.