Tshivenda 1998 (VEN98)
24

Majuda vha tshi hwelela Paulo kha Felikisi

241

24:1
Mish. 23:2
Ho no fhela maḓuvha maṱanu tshifhe muhulu Ananiasi a swika Khisaria e na vhaṅwe vhahulwane vha lushaka na ramilayo a no pfi Therethulosi, vha hwelela Paulo kha muvhusi Felikisi. 2Paulo o no vhidzwa, Therethulosi a thoma u mu hwelela a ri,

“Thovhela! Vho ri ladzela shango tshoṱhe nga u dzula vho vhona zwine ra lila, nahone vha khou lulamisa zwithu zwinzhi uri zwi nakele lushaka holu. 3Misi yoṱhe ri tshi vhona hezwi hoṱhe-hoṱhe ri a livhuha! 4Zwino vhunga ndi sa ṱoḓi u fareledza thovhele, ndi ḓo tou humbela uri ri si fhelelwe mbilu, ri pfiwe-vho kha tshililo tshiṱukuṱuku tshe ra ḓa ngatsho. 5

24:5
Mish. 17:6
Luk. 23:2
Riṋe ri vhona uri hoyu munna u tou vha tshone tshifheṱi vhukuma; u enda a tshi vusa mifhirifhiri vhukati ha Majuda mashangoni oṱhe; tsha vhuvhili u dovha a vha ene khwali ya tshigwada tsha Manazaretha. 6
24:6
Mish. 21:28
Zwino o vha a tshi vho linga na u kumadza thembele, hone riṋe ra mu fara. 7
24:7
Mish. 21:32-33
23:10
[Ha ri ri tshi kha ḓi ri ri ḓo tou mu sengisa nga Mulayo washu, mulangammbi Lisiasi ndi u dzhenelela, a mbo ḓi mu dzhia kha riṋe nga khani, 8a ri vhane vha vhilaela vha ḓe fhano ha thovhele.]Ṱhanzi dza kale-kale a dzi na vese idzi dzi re kha zwitangi. Arali thovhele a sengisa hoyu munna nga tsha vhukoma, u ḓo tou ḓipfela nga eṱhe uri zwoṱhe zwine ra khou mu hwelela ngazwo ndi zwone.” 9Majuda na vhone vha ḓadzisa vha ri zwo ambiwaho ndi ngoho.

Paulo a tshi ḓifhindulela phanḓa ha Felikisi

10Ndi hone muvhusi a tshi sumba Paulo, a mu kumedza uri a ambe. Ene a ri, “Nṋe ndi takala nga maanḓa musi ndi tshi ḓifhindulela phanḓa ha thovhele, ngauri ndi tou zwi ḓivha zwavhuḓi uri zwi vho ita miṅwaha minzhi thovhele e muhaṱuli wa holu lushaka. 11Arali thovhele a londolosa zwavhuḓi u ḓo zwi wana uri maḓuvha o vha a sa athu fhira 12 tshee nda gonya Jerusalema u luvha Mudzimu. 12

24:12
Mish. 25:8
Majuda a vho ngo vhuya vha nngwana ndi tshi khou ṱaṱisana na muthu, kana ndi tshi khou vusa mufhirifhiri kha vhathu, thembeleni kana sinagogoni kana huṅwe-vho muḓini. 13Hu ḓi nga na vhuṱanzi a vhuho ha milandu ine vha khou nkhwesa yone. 14Tshine ndi si hanedze ngetshi: Nṋe ndi luvha Mudzimu wa vhomakhulukuku washu nga nḓila ine havha vha ri ‘ndi ya tshiṅwe tshigwada’. Nahone zwoṱhe zwo ṅwalwaho Mulayoni wa Mushe na Buguni dza vhaporofita, ndi ḓi zwi tenda. 15
24:15
Mish. 23:6
24:21
Zwe vhone vha zwi lindela na nṋe ndo lavhelela zwone, ndi amba zwauri vhathu vhoṱhe, vhavhi na vhavhuya, vha ḓo vuwa vhafuni. 16
24:16
Mish. 23:1
Ndi zwone zwine tshifhinga tshoṱhe nda lusa uri ndi dzule ndi na luvalo lwo ṱambaho kha Mudzimu na kha vhathu.

17

24:17
Mish. 18:19-23
19:8,10
20:31
Rom. 15:25-28
1 Korint. 16:1,3
2 Korint. 8:4
“Musi ndo fhedza miṅwahanyana ndi siho Jerusalema, nda kona u vhuelela hone ndi tshi ḓisela vhathu vha hashu zwifhiwa zwa vhashai na u ṋekedza Mudzimu dzinduvho. 18
24:18
Mish. 21:26-27
26:21
Vha tshi nngwana thembeleni ndo vha ndi tshee kha zwenezwo zwe nda amba, ndi tshi kha ḓi tou bva u fhedzisa vhuṱambo ha u ḓikumulula. Vhathu vhe nda ḓa navho vho vha vhe si vhangana, na mufhirifhiri hu si na. 19Vha re hone vho vha vhe Majuda vha bvaho vunduni ḽa Asia. Vhenevho-ha ndi vhone vhe vha vha vho fanela u ima fhano phanḓa ha thovhele uri vha nkhwelele arali vhe na zwine vha nga nkhwelela ngazwo. 20Thovhele a nga ḓi ri vhenevha vhanna vho imaho henefha vha mu vhudze uri musi ndi tshi sengiswa nga khoro ya Majuda vho wana ndi na mulandu-ḓe. 21
24:21
Mish. 23:6
A hu na tshine vha nga amba arali zwi si zwenezwi zwe nda ḓi tou vhidzelela ndo ima phanḓa havho nda ri, ‘Ndi sengiselwa u lavhelela u vuwa ha vhafu.’ ”

22Zwino Felikisi vhunga mafhungo a Nḓila ya Yesu o vha a tshi a ḓivha zwavhuḓi, a mbo ḓi balanganya khoro a ri, “Mafhungo aṋu ndi ḓo a fhedza zwenezwo mulangammbi Lisiasi a tshi swika.” 23

24:23
Mish. 28:16
A vhudza mulangagomane we a vha a tshi linda Paulo uri a dzule o mu linda, hone a sa mu sale murahu, a ḓi tendela khonani dzawe dzi tshi mu ḓisela zwine a lila.

Paulo a tshi amba na Felikisi na Drusila

24Maḓuvha a si mangana, Felikisi a dovha a ḓa o no vha na musadzi wawe Drusila, wa Mujuda. A vhidzisa Paulo, a thetshelesa a tshi khou amba nga zwa u fulufhela Khristo Yesu. 25

24:25-26
Mar. 6:20
Mish. 17:32
Hone Paulo a tshi vho ḓa kha zwa vhuvhuya vhu ṱoḓwaho nga Mudzimu na zwa u ḓifara khathihi na zwa ḓuvha ḽa tsengo ḽi no ḓo ḓa, Felikisi a pfa zwi tshi mu ofhisa a ri, “Ni nga vha no ḓiṱutshela zwaṋu. Ndi ḓo dovha nda ni vhidza musi ndo wana tshifhinga.” 26
24:26
Mish. 24:17
Hafhu o vha a tshi khou humbula uri Paulo u ḓo vhuya a mu fha tshelede ya tshanḓanguvhoni; ndi zwe a vha a tshi sokou ita a tshi vhidza Paulo a tshi amba nae lu si na mbalo.

27

24:27
Mish. 25:9
Hó fhela miṅwaha mivhili, Porokiosi Festosi a vha muvhusi vhudzuloni ha Felikisi. Felikisi nga u ṱoḓa u takadza Majuda, a bva a ḓi sia Paulo a tshee dzhele.