Tshivenda 1998 (VEN98)
2

Dafita a tshi vhumbwa khosi ya Juda

21Ngavhuya Dafita a vhudzisa Muṋe washu a ri, “Ndi gonye ndi ye kha muṅwe wa miḓi ya Juda?”

Muṋe washu a fhindula a ri, “Ee, tshimbila.”

Dafita a vhudzisa a ri, “Ndi ye ngafhi?”

Muṋe washu a fhindula a ri, “Iya Hebroni.”

2Ndi hone Dafita a tshi ya Hebroni e na vhasadzi vhawe vhavhili, Ahinuamu wa Jesriele na Abigaili, tshilikadzi ya Nabali wa Kharamele. 3Dafita a dzhia na vhanna vhe a vha e navho, muṅwe na muṅwe e na muṱa wawe, vha yo dzula Hebroni na miḓini yaho. 4

2:4
1 Sam. 16:13
2:4-6
1 Sam. 31:11-13
Ndi hone vhanna vha Juda vha tshi ḓa Hebroni, henefho vha vhumba Dafita khosi ya tsinde ḽa Juda.

Musi Dafita a tshi zwi pfa uri vhanna vho swiṱaho Saulo ndi vha Jabeshe kha ḽa Giliadi, 5a ruma vhaḓinḓa vha ya khavho vha pfi vha vha vhudze vha ri, “Ngavhe Muṋe washu a tshi ni shudufhadza nge muṋe waṋu Saulo na mu ita nga vhuthu nga u mu swiṱa. 6Ngavhe Muṋe washu zwino a tshi ni ita-vho nga vhuthu a ni sumbedza u fulufhedzea hawe. Na nṋe ndi ḓo ni tonda nge na ita zwenezwo. 7Zwino-ha, ivhani na nungo na tshivhindi, ngauri muṋe waṋu Saulo o dzama, nahone vha tsinde ḽa Juda vho vhumba nṋe khosi uri ndi vha vhuse.”

IshbaaliṰhoho: Dziṅwe ṱhanzi dza Tshiheberu dzi ri “Ishboshethe” (Munna wa Ṱhoni), hu u tinya dzina ḽa “Ishbaali” (Wa Baali). Nga hu sedzwe Hos. 2:16; 9:10; Jer. 11:13. Hone Ishbaali misi iyo ḽo vha ḽi tshi amba uri: Wa Muṋe washu. (Kha hu sedzwe 1 Koron. 8:33; 9:39.) a tshi vhumbwa khosi ya Israele

8Mulangammbi ya Saulo, Abinere ṅwana wa Nere, o vha o dzhia Ishbaali ṅwana wa Saulo a mu isa Mahanaimi, 9a mu vhumba khosi ya Giliadi na Ashere na Jesriele na Efraimi na Benyamini na ḽoṱhe ḽa Israele. 10Ishbaali ṅwana wa Saulo o vha e na miṅwaha ya 40 musi a tshi vhumbwa khosi ya Israele, a vhusa a fhedza miṅwaha mivhili. Naho zwo ralo tsinde ḽa Juda ḽa ḓi vhuswa nga Dafita. 11Dafita o vhusa tsinde ḽa Juda e Hebroni a fhedza miṅwaha miṱanu na mivhili na hafu.

Vhaisraele vha tshi lwa na vha Juda ishani ḽa Gibioni

12Abinere ṅwana wa Nere, khathihi na vhanna vha Ishbaali ṅwana wa Saulo, vha ṱuwa Mahanaimi vha ya muḓini wa Gibioni. 13Juaba ṅwana wa Tseruya na vhanna vhe vha vha vhe na Dafita vha bva vha yo ṱanganedzana navho ishani ḽa Gibioni. Tshiṅwe tshigwada tsha dzula fhasi sia ḽiṅwe ḽa isha tshiṅwe tsha dzula kha ḽiṅwe sia.

14Abinere a amba na Juaba a ri, “Nga ri wane vhaṅwe vhaṱhannga vha masia oṱhe vha takuwe vha ṱaṱisane nga u lwa phanḓa hashu.”

Juaba a fhindula a ri, “Ndi zwone.”

15Ndi hone vha tshi takuwa vha vhaliwa, vha 12 vha sia ḽa Benyamini na Ishbaali na vha 12 vha sia ḽa Dafita. 16Hone muṅwe na muṅwe a fara swina ḽawe nga ṱhoho, a ḽi ṱhavha lurumbu nga banga, vha wa mafhuri. Ndi zwe afho fhethu tsini ha Gibioni ha pfi Fhethu ha Mapanga.

17Nndwa uyo musi ya mbo ṱangana i tshi ofhisa, Abinere na vhanna vha Israele vha kundwa nga vhanna vha Dafita.

Abinere a tshi ṱhavha Asaele a mu vhulaha

18Vhana vhararu vha Tseruya vho vha vhe henefho: ndi Juaba na Abishai na Asaele. Asaele o vha e na luvhilo lu no nga lwa phala; 19a thoma u pandamedza Abinere a sa mu humeli. 20Abinere a sedza murahu a vhudzisa a ri, “Ndi inwi Asaele?”

Asaele a fhindula a ri, “Ndi nṋe!”

21Abinere a mu vhudza a ri, “Litshani u mpandamedza! Farani ḽiṅwe buḓo, ni pandamedze muṅwe wa vhaṱhannga ni mu ṱangule zwihali zwawe.” Hone Asaele a si mu humele.

22Abinere a dovha a vhudza Asaele a ri, “Litshani u mpandamedza! Ndi mini ni tshi nkombetshedza u ni vhulaha? Ndi ḓo dovha nda livhana hani zwifhaṱuwo na mukomana waṋu Juaba?”

23Hone Asaele a si mu humele. Zwenezwo Abinere a posa pfumo ḽawe murahu ḽa runga Asaele kha thumbu ḽa phuletshedza muṱanani. Asaele a wela fhasi a mbo ḓi fela henefho. Munna muṅwe na muṅwe a ima musi a tshi swika fhethu he Asaele a wela hone a fa.

24Hone Juaba na Abishai vha pandamedza Abinere, ḽa vhuya ḽa ṱoḓa u kovhela, vha swika muvhunduni wa Ama, tsini ha Gia nḓilani i yaho phangani ya Gibioni. 25Ndi hone vhanna vha tsinde ḽa Benyamini vha tshi mona Abinere nga murahu vha mu tanga. Vho ḓiita tshigwada vha ima muṱumbani wa muvhundu.

26Abinere a vhidzelela Juaba a ri, “Nndwa yashu a i fheli naa? A ni vhoni uri izwi zwi ḓo fhedza nga u ṱungufhadza naa? Khezwi ni sa vhudzi vhanna vhaṋu uri vha humele vhakomana vhavho?”

27Juaba a fhindula a ri, “Nga Mudzimu a tshilaho, ngavhe ni si luṱanye vhanna nga zwiḽa zwe na amba, vhanna avha vho vha vha tshi ḓo vha vho no humela vharathu vhavho nga matsheloni.”

28Ndi hone Juaba a tshi lidza phalaphala, vhanna vhoṱhe vha litsha u pandamedza Israele, nndwa ya fhela.

29Abinere na vhanna vhe a vha e navho vha lala vha tshi tshimbila vhusiku honoho hoṱhe vha buḓa govha ḽa Jorodani. Vha wela Jorodani vha tshimbila na phara yoṱhe ya Bithironi vha vhuya vha swika Mahanaimi.

30Juaba a vhuya a tshi bva u pandamedza Abinere, a kuvhanganya vhanna vhawe vhoṱhe, hu tshi vhaliwa vhahali vha Dafita ha wanala uri ho ṱahela vhanna vha 19, hu sa vhalwi Asaele. 31Hone vhanna vha Dafita vho vha vho vhulaha vhanna vha 360 vha tsinde ḽa Benyamini vhe vha vha vhe na Abinere. 32Vha dzhia Asaele vha mu swiṱa tshaloni tsha khotsi awe tshi re Betlehema. Ndi hone Juaba na vhanna vhe a vha e navho vha tshi tshimbila vhusiku hoṱhe, vha swika Hebroni ḽi tshi tsha.