Tshivenda 1998 (VEN98)
11

Dafita na Batshiba

111

11:1
1 Koron. 20:1
Muṅwe musi nga ṱhumalurere, musi mahosi vha tshi bva pfumo, Dafita a ruma Juaba a bva na vhanna vha khosi, na mmbi yoṱhe ya Vhaisraele. Vha phusukanya shango ḽa Amoni vha govhela muḓi wa Raba. Huno Dafita a sala Jerusalema.

2Muṅwe musi nga madekwana Dafita a vuwa vhulaloni hawe, a ḓitshimbilela ṱhangani ya pfamo. E henefho ṱhangani a vhonela muṅwe musadzi a tshi khou ṱamba muvhili. Musadzi uyo o vha o naka nga maanḓa. 3Dafita a ruma muḓinḓa a yo vhudzisa uri uyo musadzi ndi nnyi. Munna uyo a ri, “Ndi Batshiba, ṅwananyana wa Eliamu, musadzi wa Uria wa Muhithi.” 4Ndi hone Dafita a tshi ruma vhaḓinḓa uri vha yo mu dzhia, a ḓa ha Dafita, Dafita a mu dzhenisa nḓuni. Musadzi uyo o vha a tshi kha ḓi bva u fhedza u ḓikumulula maṱambo a ṅwedzi. Zwo no ralo a humela hayani. 5Ṋowa ya uyo musadzi ya fara, a swikisa ipfi ha Dafita a ri, “Ndo vhifha muvhilini.”

6Zwino Dafita a ruma muḓinḓa a ya ha Juaba a ri, “Rumani Uria wa Muhithi a ḓe ha nṋe.” Juaba a mu ruma ha Dafita. 7Uria a tshi swika khae, Dafita a mu vhudzisa uri Juaba u vuwa hani, na uri vhahali vha vuwa hani, na uri nndwa i khou tshimbila hani. 8Ndi hone Dafita a tshi vhudza Uria a ri, “Iyani zwaṋu hayani ni awelenyana.” Uria a ṱuwa pfamoni, ó tevhedzwa nga tshifhiwa tshi no bva kha khosi, 9hone a si ye hayani a tou eḓela muṋangoni wa pfamo na phuli dza musanda. 10Dafita a vhudzwa upfi, “Uria ho ngo ya hayani.” A mu vhudzisa a ri, “Hufha ni tshi kha ḓi tou bva u vhuya ni tshi bva kule? Ndi mini ni songo ya hayani?”

11

11:11
1 Sam. 4:3-4
Uria a fhindula Dafita a ri, “Vhanna vha Israele na Juda vha nndwani na mbulungelo ya mulanga, mulangi wanga Juaba na magota awe vho fhaṱa mishasha ḓakani khagala. Zwino nṋe ndi nga ya hani hayani nda yo ḽa, nda nwa, nda dzhenisa musadzi wanga nḓuni? Nga vhutshilo ha thovhele, zwo raloho ndi nga si vhuye nda zwi ita!”

12Dafita a mu vhudza a ri, “Dovhani ni ṱwe fhano, ni ḓo huma matshelo.” Uria a ṱwa Jerusalema musi wonoyo na nga matshelo. 13Dafita a mu vhidza vha ḽa vhoṱhe vha nwa vhoṱhe, Dafita a mu kambisa. Hone nga madekwana Uria a bva a yo lala thovhoni yawe na phuli dza musanda, a si ye hayani.

14Nga matsheloni Dafita a ṅwalela Juaba luṅwalo, a ruma Uria uri a lu ise. 15Luṅwaloni Dafita o vha o ṅwala a ri, “Ni rangise Uria phanḓa hune nndwa ya halifha, ni konou humela murahu uri a vhulawe.”

16

11:16
Mir. 28:13
Zwino musi Juaba o no govhela muḓi, a vhea Uria fhethu hune a ḓivha uri hu na vhalwi vha vhuhali. 17Musi vhanna vha muḓi vha tshi bva, vha tshi lwa na Juaba, vhaṅwe vhanna vha mmbi ya Dafita vha vhulawa, ha vhulawa na Uria wa Muhithi.

18Juaba a ḓivhadza Dafita zwoṱhe zwa nndwani, 19a laya muḓinḓa a ri, “Musi no no fhedza u anetshela khosi mafhungo aya a nndwa, 20khosi i nga ḓi sinyuwa, ya ni vhudzisa ya ri, ‘Ndi mini no sendelesa tsini na muḓi ni tshi yo lwa? No vha ni sa zwi ḓivhi uri vha nga posa misevhe vhe mutsheṱoni? 21

11:21
Rangap. 9:53
We a vhulaha Abimelekhe ṅwana wa Gidioni ndi nnyi? Ho ngo zhakiwa nga musadzi nga guyo ḽi tshi bva nṱha ha mutsheṱo a fela Thebetse? Ndi mini no sendelesa mutsheṱoni?’ Arali vha ni vhudzisa zwenezwo, ni vha fhindule ni ri, ‘Na mulanda wavho Uria wa Muhithi o fa.’ ”

22Muḓinḓa a takuwa, musi a tshi swika a vhudza Dafita zwoṱhe zwe Juaba a mu ruma uri a zwi ambe. 23Muḓinḓa a vhudza Dafita a ri, “Vhanna avho vho lwa na riṋe nga vhuhali vhuhulu, vha bva muḓini vha ḓa vha lwa na riṋe nnḓa, hone riṋe ra vha khada ra vha humisela khoroni ya muḓi. 24Vhapfuli vha ri posa nga misevhe vhe nṱha ha mutsheṱo, vha vhulaha vhaṅwe vhahali vha thovhele, vha vhulaha na mulanda wavho Uria wa Muhithi.”

25Dafita a vhudza muḓinḓa a ri, “Vhudzani Juaba ni ri, ‘Izwo zwi songo ni dina, pfumo ḽi ḽa uno na uḽa. Ilwani na uyo muḓi nga nungo dzoṱhe ni u phusukanye.’ Ni ambe zwenezwo ni tshi ṱuṱuwedza Juaba.”

26Musi musadzi wa Uria a tshi pfa uri munna wawe o fa, a mu lila. 27Ngavhuya tshifhinga tsha u lila tsho no fhela, Dafita a ita uri a ḓiswe pfamoni yawe, a vha mufumakadzi wawe, a mu bebela ṅwana wa mutuka. Huno zwe Dafita a ita zwa si takadze Muṋe washu.