Tshivenda 1998 (VEN98)
6

Elisha a tshi ita uri mbaḓo i papamale nṱha ha maḓi

61Ḽiṅwe ḓuvha tshigwada tsha vhaporofita tsha vhudza Elisha tsha ri, “Nga vha dzou vhona, fhethu hune vha ri funza hone ndi huṱuku, a hu ri eḓani! 2Nga vha litshe ri ye Jorodani, muṅwe na muṅwe washu a reme danda, ri fhaṱe hune ra ḓo dzula hone.”

Elisha a fhindula a ri, “Tshimbilani.”

3Ndi hone muṅwe wavho a tshi ri, “Vhone nga vha ṱuwe na riṋe.”

Elisha a fhindula a ri, “Ndi ḓo ṱuwa na inwi.” 4A ṱuwa navho.

Vha ya Jorodani vha thoma u rema miri. 5Ha ri muṅwe wavho a tshi khou rema muri, mbaḓo ya ṱomowa ya wela maḓini. A ṱavha mukosi a ri, “Yawee muṋe wanga, ndi mbaḓo ye nda tou i adzima!”

6Muḓinḓa wa Mudzimu a vhudzisa a ri, “Yo wela ngafhi?” A tshi mu sumbedza afho fhethu Elisha a rema tshitanda a tshi posa henefho, tsha ita uri mbaḓo i papamale. 7Elisha a ri, “I ṋuleni.” Munna uyo a i hovha, a i dzhia.

Elisha a tshi khakhedza Vhaaramu vho pofudzwaho

8Zwino khosi ya Aramu yo vha yo bvela Israele pfumo. Ya eletshedzana na magota ayo ya ri, “Ndi ḓo ṱoka mishasha yanga hukene.” 9Muḓinḓa wa Mudzimu a swikisa ipfi ha khosi ya Israele a ri, “Vha vhone, vha songo fhira nga henefho fhethu ngauri Vhaaramu vha khou tsela henengei.” 10Ndi hone khosi ya Israele i tshi ita uri fhethu afho ho ambiwaho nga muḓinḓa wa Mudzimu hu lindiwe. Ndi kanzhi Elisha a tshi sevha khosi, fhethu ho raloho ha dzula ho lindwa.

11Hezwo zwa sinyusa khosi ya Aramu, ya vhidzisa magota ayo ya vha vhudzisa ya ri, “Ni nga mmbudza uri ndi nnyi kha riṋe ane a ima na khosi ya Israele?”

12Muṅwe wa magota awe a ri, “Thovhele muṋe wanga, a hu na na muthihi washu ane a ima na khosi ya Israele, muporofita Elisha ane a vha Israele ndi ene ane a vhudza khosi ya Israele maipfi e vha amba vhe pfamoni yavho.”

13Khosi ya ṋea ndaela ya ri, “Tshimbilani ni yo wana hune a vha hone uri ndi kone u ruma vhanna vha yo mu fara.”

Khosi ya vhudzwa ha pfi, “Elisha u Dothani.” 14Ndi hone khosi i tshi ruma mmbi khulu henengei i na dzibere na dzigariki. Vha ya vhusiku vha govhela uyo muḓi.

15Musi mushumi wa muḓinḓa wa Mudzimu a tshi fhinduwa nga matshelo a tshi bvela nnḓa, a vhona muḓi wo govhelwa nga mmbi i na dzibere na dzigariki. A vhudzisa a ri, “Yawee muṋe wanga, ri ḓo ita hani?”

16Muporofita a fhindula a ri, “Ni songo ofha tshithu, vhane vha ima na riṋe vha fhira vhane vha ima na Vhaaramu.”

17

6:17
Num. 22:31
6:17b
2 Mah. 2:11
13:14
Mat. 26:53
Elisha a rabela a ri, “Yawee Muṋe washu, mu bonyolose uri a kone u vhona!” Ndi hone Muṋe washu a tshi mu bonyolosa, a tshi sedza a vhona zwikwara zwo ḓala bere na gariki dza mulilo dzo tanga Elisha.

18Musi maswina a tshi khou tsa a tshi ḓa khae, Elisha a rabela Muṋe washu a ri, “Pofudza vhathu havha!” Muṋe washu a vha pofudza nga he Elisha a humbela ngaho.

19Elisha a vha vhudza a ri, “Nḓila iyi a no ngo fara yone, muḓi uno a si wone. Ntevheleni, ndi ḓo ni isa ha munna ane na mu ṱoḓa.” Elisha a vha endedza a vha isa Samaria.

20Musi vho no dzhena Samaria, Elisha a rabela a ri, “Muṋe washu, bonyolosa vhanna havha uri vha kone u vhona.” Ndi hone Muṋe washu a tshi vha bonyolosa, vha tshi sedza vha wana vhe ngomu ha muḓi wa Samaria.

21Musi khosi ya Israele i tshi vha vhona, ya vhudzisa Elisha ya ri, “Muṋe wanga, ndi vha vhulahe? Ndi ri ndi vha vhulahe naa?”

22Elisha a fhindula a ri, “Vha songo vha vhulaha. Vho vha vha tshi nga vhulaha vhanna vhe vha tou vha thuba nga pfumo ḽavho kana vhura havho? Nga vha vha ṋee zwiḽiwa na maḓi vha ḽe, vha nwe, vha vhuelele ha muṋe wavho.” 23Ndi hone a tshi vha itela vhuṱambo vhuhulu, musi vho no fhedza u ḽa na u nwa a vha fhelekedza vha vhuelela ha muṋe wavho. Zwenezwo mmbi dza Aramu dza si tsha dia shango ḽa Israele.

Nḓala muḓini wa Samaria wó govhelwa

24

6:24
1 Mah. 20:1
Ngavhuya, Beni Hadadi khosi ya Aramu a kuvhanganya mmbi yawe yoṱhe, a gonya a yo govhela muḓi wa Samaria. 25Ha wa nḓala khulu muḓini, u ṱahela ha zwiḽiwa ha hulela lwe ṱhoho ya donngi ya vhuya ya rengwa nga khilogiramu ya siliva, mupfudze wa maivha wa giramu dza ḓana wa rengwa nga giramu dza 57 dza siliva.

26Ḽiṅwe ḓuvha khosi ya Israele i tshi khou tshimbila nṱha ha mutsheṱo, muṅwe musadzi a i ṱavhela mukosi a ri, “Thovhela muṋe wanga, nga vha nndamulele!”

27Khosi ya fhindula ya ri, “Arali Muṋe washu a sa ni lamuleli, nṋe ndi nga ni lamulela hani? Ndi kha ḓi vha na luvhanḓe lwa u fhulela kana bonḓelo ḽa nḓirivhe naa?” 28Khosi ya mu vhudzisa ya ri, “Ho tshinyalani?”

Musadzi a fhindula a ri, “Musadzi hoyu o mmbudza a ri, ‘Ḓisa ṅwana wau ri mu ḽe ṋamusi, matshelo ri ḓo ḽa wanga.’ 29

6:29
Liv. 26:29
Zwenezwo ra bika ṅwananga ra mu ḽa. Nga matshelo nda mu vhudza nda ri, ‘Ḓisa ṅwana wau ri mu ḽe,’ hone a vha o mu dzumba.”

30Musi khosi i tshi pfa maipfi a uyo musadzi, ya kherukanya zwiambaro zwayo. Musi a tshi khou ḓi tshimbila henefho nṱha ha mutsheṱo, vhathu vha sedza, vha vhona o ambara madzanganda fhasi ha zwiambaro zwawe. 31Khosi ya ri, “Ngavhe Mudzimu a tshi mmbaisa arali nda sa tumula ṱhoho ya Elisha ṅwana wa Shafati ṋamusi!”

32Zwino Elisha o vha o dzula nḓuni yawe e na vhahulwane. Khosi ya ruma muḓinḓa a ranga phanḓa, hone a sa athu swika, Elisha a vhudza vhahulwane a ri, “A ni zwi vhoni uri iyi phondi i khou ruma muthu uri a ntumule ṱhoho? Ndi zwone, musi muḓinḓa a tshi ḓa, ni vale vothi ni ḽi vhambe a si dzhene. Hu khou pfala mutsindo wa muṋe wawe murahu hawe.”

33Musi a tshi kha ḓi amba navho, khosi ya swika yone iṋe ya ri, “Khombo hei i bva kha Yahavee! Yahavee ndi kha ḓi mu fulufhela hani?”