Tshivenda 1998 (VEN98)
25

Muḓi wa Jerusalema u tshi fhalala (586 BC)

(2 Koron. 36:13-21; Jer. 52:3b-11)

251

25:1
Jer. 21:1-10
34:1-5
Esek. 4:1-3
24:1-2
Zwino Tsedekia a shandukela Nebukhadnetsara khosi ya Babele. Zwenezwo nga ḓuvha ḽa fumi ḽa ṅwedzi wa fumi wa ṅwaha wa vhuṱanu na vhuṋa wa muvhuso wa Tsedekia, Nebukhadnetsara khosi ya Babele a ḓa na mmbi yawe yoṱhe a tshi ḓa u dia Jerusalema. Vha ṱoka mishasha nnḓa ha muḓi, vha u govhela nga thulwi dza mavu e vha khokha. 2
25:2-4
Esek. 33:21
25:2-7
Yes. 22:2-7
Muḓi wa dzula wo govhelwa u swika ṅwaha wa 11 wa muvhuso wa khosi Tsedekia. 3Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuṋa ḽa ṅwedzi wa vhuṋa ḽa ṅwaha wonoyo nḓala ya vha yo no hulela afho muḓini lwe ha vha hu si tshee na zwiḽiwa zwine vhathu vha nga ḽa. 4Zwino mutsheṱo wa muḓi wa pwashea wa phorotshedzwa, mmbi yoṱhe ya shavha vhusiku ya bva nga khoro ine ya vha vhukati ha mitsheṱo mivhili tsini ha ngade ya musanda, naho Vhababele vho vha vho govhela muḓi. Vha shavha vho livha govhani ḽa Jorodani. 5Hone mmbi ya Vhababele ya pandamedza khosi Tsedekia ya mu fara mudavhini wa Jerikho, vhahali vhawe vhoṱhe vha mu ṱutshela vha balangana. 6Tsedekia a fariwa, a iswa ha khosi ya Babele ye ya vha i muḓini wa Ribila, ya mu haṱula henefho. 7
25:7
Esek. 12:13
25:8-10
Ps. 74
79
Vha shidzha vhana vha vhatuka vha Tsedekia a tshi zwi vhona. Zwo no ralo vha mu nongola maṱo, vha mu vhofha nga tsimbi dza musinaseṱha, vha mu isa Babele.

U phusukanywa ha thembele

(Jer. 52:12-23)

8Nga ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili ḽa ṅwedzi wa vhuṱanu wa ṅwaha wa 19 wa muvhuso wa Nebukhadnetsara khosi ya Babele, Nebusaradani mulangammbi wa musanda, mukoma wa khosi a dzhena Jerusalema, 9

25:9
1 Mah. 9:8
a fhisa thembele ya Muṋe washu na pfamo ya musanda na nnḓu dzoṱhe dza vhathu vha Jerusalema, na dza vhaḓivhalea. 10Mmbi yoṱhe ya Vhababele ye ya vha i tshi langwa nga mulangammbi wa musanda, ya thutha mitsheṱo u mona na muḓi wa Jerusalema. 11Ndi hone Nebusaradani mulangammbi wa musanda a tshi hwala vhathu vhe vha vha vho sala afho muḓini a vha isa vhuthubwani Babele khathihi na vhaṅwe vhathu vhoṱhe na vhe vha vha vho pfukela ha khosi ya Babele. 12Hone a sia vhaṅwe vhe vha vha vha tshi tou shaya vhukuma henefho shangoni ḽa Juda uri vha lime masimu a minḓirivhe na maṅwe masimu.

13

25:13-17
1 Mah. 7:15-50
Vhababele vha pwasha phuphu dza musinaseṱha na zwigoloi na thannge ya musinaseṱha zwe zwa vha zwi thembeleni ya Muṋe washu, vha hwala uyo musinaseṱha vha u isa Babele. 14Vha hwala na dzikhali na dzifosholo na zwiṱunyathambo na masambelo a u fara malofha a zwiṱhavhelo na zwithu zwoṱhe zwa musinaseṱha zwine zwa shuma thembeleni. 15Mulangammbi wa musanda a dzhia na zwidubisazwioro na ndilo dza u handulula, zwoṱhe zwe zwa vha zwo itwa nga musuku kana siliva. 16Musinaseṱha u no bva kha phuphu mbili na thannge na zwigoloi, zwe khosi Solomoni a zwi itela thembele ya Muṋe washu, wo vha u tshi lemelesa u sa koni u kalea. 17Phuphu iṅwe na iṅwe yo vha i na vhulapfu ha mitha ṱhanu na tharu. Ṱhoho ya musinaseṱha i re nṱha ha phuphu yo vha i na vhulapfu ha mitha dza 1,5, yo nakiswa nga geḓane dza musinaseṱha na maramba a musinaseṱha u mona nayo. Phuphu iṅwe na geḓane dzayo, yo vha i tshi ḓi nga iyo iṅwe.

Vhathu vha Juda vha tshi iswa Babele

(Jer. 52:24-27)

18Nebusaradani, mulangammbi wa musanda, a hwala tshifhe muhulu Seraya na Tsefania tshanḓa tshawe na vhalindamuṋango vhararu a vha isa vhuthubwani. 19Kha vhe vha vha vha tshi kha ḓi vha henefho muḓini a dzhia mulangammbi na vhaeletshedzi vhaṱanu vha musanda na tshanḓa tsha mulangammbi, we a vha a tshi langa zwa maṅwalwa a mmbi, na vhanna vha 60 vha vhaḓivhalea vhe a vha e navho afho muḓini, 20a vha dzhia vhoṱhe a vha isa ha khosi ya Babele muḓini wa Ribila. 21Henefho muḓini wa Ribila, shangoni ḽa Hamathi, khosi ya ita uri vha vhulawe.

Vhathu vha Juda vha iswa vhuthubwani, kule na shango ḽavho.

Gedalia muvhusi wa Juda

(Jer. 40:7-9; 41:1-3)

22Nebukhadnetsara khosi ya Babele a dzhia Gedalia ṅwana wa Ahikamu ṅwana wa Shafani, a mu vhea uri a lange vhathu vhe a vha sia shangoni ḽa Juda. 23Musi vhalangammbi vhoṱhe na vhanna vhavho vha tshi pfa uri khosi ya Babele yo vhea Gedalia uri a vhe muvhusi, vha ḓa ha Gedalia e Mitsipha. Vhalangammbi vhenevho vho vha vhe Ishmaele ṅwana wa Nethania na Johanani ṅwana wa Karia na Seraya ṅwana wa Thanumethe wa muḓi wa Netofa na Jesania wa Maakha. 24Gedalia a ana a vha vhudza na vhanna vhe vha vha vhe navho a ri, “Ni songo ofha magota a Vhababele, dzulani shangoni ni shumele khosi ya Babele, ndi hone zwi tshi ḓo ni nakela.”

25Nga ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili wa ṅwaha wonoyo, Ishmaele ṅwana wa Nethania ṅwana wa Elishama, we a vha e wa malofha a musanda, a ḓa na vhanna vha fumi, a vhulaha Gedalia na vhanna vha Juda na Vhababele vhe vha vha vhe nae henefho Mitsipha. 26Vhathu vhoṱhe, vhanyadzea na vhaḓivhalea, khathihi na vhalangammbi, vha ri u vhona zwenezwo vha shavhela Egipita nga u ofha Vhababele.

Jehoyakhini a tshi vhofhololwa dzhele

(Jer. 52:31-34)

27Nga ṅwaha we Evili Merodakha a vha khosi ya Babele, a itela Jehoyakhini khosi ya Juda vhuthu, a mu vhofholola dzhele. Hezwo zwo itea nga ḓuvha ḽa 27 ḽa ṅwedzi wa 12 wa ṅwaha wa 37 u bva tshee Jehoyakhini a hwalwa a yo hoṋelwa dzhele. 28Evili Merodakha a fara Jehoyakhini zwavhuḓi, a mu hulisa u fhira maṅwe mahosi e a iswa vhuthubwani nae henefho Babele. 29Jehoyakhini a tendelwa u bvula zwiambaro zwa dzhele, a ḽela ḓafulani ḽa musanda vhutshilo hawe hoṱhe. 30Khosi yo vha i tshi ḓi ṋea Jehoyakhini tshelede ya zwine a zwi ṱoḓa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe.