Tshivenda 1998 (VEN98)
19

Khosi i tshi humbela nyeletshedzo kha Yesaya

(Yes. 37:1-7)

191Musi khosi Hiskia a tshi tou zwi pfa, a kherukanya zwiambaro zwawe nga u ṱungufhala a ambara madzanganda, a ya thembeleni ya Muṋe washu. 2A ruma Eliakimu mulangi wa pfamo ya musanda, na Shebena muṅwaleli wa khosi, na vhotshifhe vhahulwane, a ri vha ye ha muporofita Yesaya ṅwana wa Amutsi vho ambara-vho madzanganda, 3vha vhudze Yesaya vha ri, “Khosi Hiskia u ri, ‘Uno ndi musi muvhi, wa u seṅwa, wa u nyadziwa, zwi nga musi musadzi e tsini na u vhofholowa, hone a shaya nungo dza u beba. 4Khamusi Muṋe washu Mudzimu waṋu u ḓo pfa maipfi oṱhe a mulangammbi we muṋe wawe khosi ya Ashuru a mu ruma uri a ḓe a nyefule Mudzimu a tshilaho, a mu lifhedze maipfi e a pfiwa nga Muṋe washu Mudzimu wavho. Zwenezwo nga vha rabelele tsalela dzine dza kha ḓi tshila.’ ”

5Musi vhaḓinḓa vha khosi Hiskia vha tshi swika ha Yesaya, 6ene a vha fhindula a ri vha vhudze muṋe wavho vha ri, “Muṋe washu u ri, ‘Ni songo ofha zwe na zwi pfa, ndi amba maipfi e magota a khosi ya Ashuru a nnyefula ngao. 7Ndi ḓo mu dzhenisa muya une musi a tshi ḓo pfa mafhungo ane a ḓo vhudzwa, a ḓo humela shangoni ḽawe, henefho ndi ḓo ita uri a ḽiwe nga pfumo.’ ”

Vhaashuru vha tshi dovha u govhela Jerusalema

(Yes. 37:8-20)

8Musi mulangammbi a tshi pfa upfi khosi ya Ashuru yo ṱuwa Lakhishi, a ṱuwa, a wana khosi i tshi khou lwa na vha Libina. 9Zwino Sanakheribi a pfa uri Thiraka, khosi ya Mukushu ya Egipita, u khou ḓa u lwa nae. A dovha a ruma vhaḓinḓa vha ya ha Hiskia khosi ya Juda, a ri 10vha mu vhudze vha ri, “U songo tenda hoyo mudzimu wau ane wa ḓitika ngae a tshi u fhura a ri Jerusalema u nga si kumedzwe khosi ya Ashuru. 11Hufha wo ḓipfela nga dzau nḓevhe zwe mahosi a Ashuru a ita mashango oṱhe, vha tshi a phusukanya tshoṱhe vha a kumedza midzimu ya Ashuru. Zwino iwe u ḓo ponyoka hani? 12Midzimu ya mashango e a phusukanywa nga vhomakhulukuku wanga yo a lamulela naa? Ndi amba midzimu ya Gozani na Harani na Retsefe na vhathu vha Edeni vha dzulaho Thelasara. 13Mahosi a miḓi ya Hamathi na Ariphada na Sefaravaimi na Hena na Iva a ngafhi?”

Thabelo ya khosi Hiskia

(Yes. 37:14-19)

14Khosi Hiskia a ṱanganedza luṅwalo lu no bva kha avho vhaḓinḓa, a lu vhala. Ndi hone a tshi ya thembeleni ya Muṋe washu, a lu ṱharamudza phanḓa ha Muṋe washu. 15

19:15a
Ek. 25:22
19:15b
Jer. 32:17
Mish. 4:24
A rabela Muṋe washu a ri, “Yawee Muṋe washu Mudzimu wa Israele, Iwe wo dzulaho kha khuluṋoni vhukati ha vhakherube, Iwe u woṱhe u Mudzimu a vhusaho mivhuso ya ḽifhasi. Ndi Iwe wo sikaho ḽiṱaḓulu na ḽifhasi. 16Yawee Muṋe washu, nthetshelese u mpfe! Yawee Muṋe washu, bonyolola u vhone, thetshelesa maipfi o bvaho kha Sanakheribi a tshi nyefula Iwe Mudzimu a tshilaho. 17Yawee Muṋe washu, ndi ngoho uri mahosi a Ashuru o lozwa tshakha hedzi a phusukanya mashango adzo. 18Vho fhisa midzimu yadzo nga mulilo vha i lozwa ngauri a si midzimu, i tou vha matanda na matombo yo itwaho nga zwanḓa zwa vhathu. 19Yawee Muṋe washu, Mudzimu washu, zwino ri lamulele zwanḓani zwawe, uri mivhuso yoṱhe ya ḽifhasi i ḓivhe uri Mudzimu ndi Iwe Muṋe washu u woṱhe.”

Phindulo ya Muṋe washu

(Yes. 37:12-38)

20Ndi hone Yesaya ṅwana wa Amutsi a tshi swikisa fhungo ha khosi Hiskia a ri, “Muṋe washu Mudzimu wa Israele u ri, ‘Ndo pfa thabelo yau u tshi amba nga Sanakheribi khosi ya Ashuru.’ 21Yahavee a tshi mu fhindula u ri,

“ ‘Musidzana ṅwananyana Tsioni u a u nyadza, u a u sea.

Ṅwananyana Jerusalema u a u goḓa

iwe u tshi khou shavha.

22Wo sema nnyi? Wo nyefula nnyi?

Ipfi ḽau wo ḽi takusela nnyi?

Wo ḓihudza phanḓa ha nnyi?

A si Mukhethwa wa Israele naa?

23

19:23-24
Yes. 10:13-14
Wo ruma vhaḓinḓa vhau uri vha ṱongele Muṋe wa zwoṱhe.

Iwe u tshi amba wo ri:

Ndo gonya miṱumbani ya dzithavha

nga gariki dzanga nnzhi,

nda swika nṱha-nṱha ha Libanoni.

Ndo rema mikedara yayo milapfulapfu,

na mipaini yayo yavhuḓivhuḓi.

Nda swika ngomu-ngomu hayo,

hone tshivhindini tsha maṱaka ayo.

24Ndo bwa bidzi mashangoni asili,

nda nwa maḓi henefho.

Nda ri u kanda milonga ya Nile yoṱhe ya xa.

25

19:25
Yes. 10:5
“ ‘A u athu vhuya wa zwi pfa uri

ndo dzula ndo dzudzanya zwoṱhe izwo kale-kale?

Ndo zwi dzudzanya maḓuvha aḽa a kale,

zwino ndi hone ndo zwi bveledza,

zwe wa phusukanya miḓi ya mitsheṱo

ya sala i thulwi dza mathukhwi.

26Vhathu vha miḓi iyo vha kulea nungo,

vha hanganea, vha shona.

Vha sala vha tshi nga tsheṋe tsimuni,

vha tshi nga maḓadzwane madala matete,

vha tshi nga hatsi vhu no mela tshiuludzani tsha nnḓu,

vhune ha ri u mela ha mbo ḓi puta.

27“ ‘Na iwe ndi a u ḓivha;

ndi ḓivha hune wa dzula,

na musi u tshi ḓa na musi u tshi ṱuwa

na zwine wa nndyela vhuhali.

28

19:28
Esek. 38:4
Ndo zwi pfa zwa mbiti dzenedzo dzau

na u ḓihudza hau.

Zwino-ha ndi ḓo u phulela muhala ningoni,

nda u longa ḓomu mulomoni,

nda u humisa nga nḓila ye wa ḓa ngayo.

29“ ‘A vha iwe Hiskia, tshiga tshine nda u ṋea ngetshi:

ṋaṅwaha ni ḓo ḽa zwine zwa tou mela nga zwoṱhe,

mwakani na ḽa maokha a zwenezwo,

nga wa vhuraru na ḓo konou lima na kaṋa,

na ṱavha minḓirivhe, na ḽa mitshelo yayo.

30Tsalela dza nnḓu ya Juda

dzi ḓo dovha dza ṱoka midzi dza aṋwa mitshelo.

31Jerusalema hu ḓo vha na tsalela,

thavhani ya Tsioni ha bva vho ponyokaho lufu.

Nṋe Yahavee Mulangazwoṱhe ndi a fulufhedzea,

ndi ḓo zwi khunyeledza.’

32“Muṋe washu a tshi amba khosi ya Ashuru u ri,

“ ‘U nga si dzhene muḓini hoyu,

na musevhe a u nga u posi;

a hu na ane a ḓo sendela tsini hawo ó fara tshiṱangu,

na u govhelwa a u nga govhelwi.

33U ḓo huma nga nḓila ye wa ḓa ngayo,

hafhano muḓini a u nga dzheni.

Ho amba Nṋe Yahavee.

34Ndi ḓo pilela muḓi hoyu nda u tshidza,

ndi tshi itela Nṋe muṋe na Dafita mulanda wanga.’ ”

35

19:35-37
2 Koron. 32:21-22
Vhusiku honoho muruṅwa wa Muṋe washu a bva a vhulaha vhanna vha 185 000 mishashani ya Vhaashuru. Vhathu vha tshi vuwa nga matshelo vha wana vho rambalala vhó fa vhoṱhe. 36Ndi hone Sanakheribi khosi ya Ashuru a tshi takuwa a humela Ninive a dzula hone.

37Muṅwe musi a tshi khou luvha thembeleni ya mudzimu wawe Nisirokho, vhana vhawe Adiramelekhe na Sharetsere vha mu vhulaha nga mapanga, vha shavhela shangoni ḽa Ararathi. Ṅwana wawe Esarahadoni a vha khosi vhudzuloni hawe.

20

Vhulwadze ha khosi Hiskia na u fhola hawe

(Yes. 38:1-8,21-22; 2 Koron. 32:24-26)

201Misi yeneyo khosi Hiskia a farwa nga vhulwadze, lwe a ṱoḓou fa. Muporofita Yesaya ṅwana wa Amutsi a ya khae a ri, “Muṋe washu u ri, ‘Dzudzanya zwithu zwau zwoṱhe; a u tsha ḓo tshila, u ḓo fa.’ ”

2Hiskia a rembuluwa a lavhelesa luvhondo a rabela Muṋe washu a ri, 3“Yawee Muṋe washu, edzou elelwa zwe nda u shumela ndi tshi fulufhedzea, ndó ḓikumedza Iwe nga mbilu yoṱhe, ndi tshi ita zwi u takadzaho.” Hiskia a lila lu ṱungufhadzaho.

4Musi Yesaya a sa athu pfukekanya muṱa wa vhukati, ipfi ḽa Muṋe washu ḽa ḓa khae ḽa ri, 5“Huma u yo vhudza Hiskia murangaphanḓa wa vhathu vhanga u ri, ‘Yahavee Mudzimu wa makhulukuku wau Dafita u ri: Thabelo yau ndo i pfa, na miṱodzi yau ndo i vhona; ndi ḓo u fhodza. Mbamatshelo u ḓo gonya thembeleni ya Yahavee. 6Ndi ḓo engedza vhutshilo hau nga miṅwaha ya 15. Ndi ḓo u lamulela na muḓi hoyu zwanḓani zwa khosi ya Ashuru. Ndi ḓo tsireledza muḓi hoyu ndi tshi itela Nṋe muṋe na Dafita mulanda wanga.’ ”

7Ndi hone Yesaya a tshi ri, “Sukani bwindi ḽa mahuyu.” Vha ita nga u ralo vha ḽi ḓodza kha tshitshimbili tshawe, Hiskia a mbo ḓi fhola.

8Hiskia a vhudzisa Yesaya a ri, “Tshiga tshi ḓo vha tshifhio tshine tsha ḓo sumbedza uri Muṋe washu u ḓo mphodza nda gonya thembeleni ya Muṋe washu mbamatshelo?”

9Yesaya a fhindula a ri, “Tshiga tshine Muṋe washu a vha sumbedza tshone uri Muṋe washu u ḓo ita zwe a fulufhedzisa ngetshi: Vha funa murunzi u tshi ya phanḓa wa ita maga a fumi kana vha funa u tshi ya murahu wa ita maga a fumi?”

10Hiskia a fhindula a ri, “Murunzi u tshi ya phanḓa wa ita maga a fumi a zwi konḓi, nga vha ri u humele murahu u ite maga a fumi.”

11Ndi hone muporofita Yesaya a tshi rabela Muṋe washu, Muṋe washu a ita uri murunzi u humele murahu u ite maga a fumi he wa vha wo tsa fhasi kha nḓila ya zwiṱepisi yo fhaṱwaho nga khosi Ahasi.

Vhaḓinḓa vha no bva Babele

(Yes. 39:1-8)

12Misi yeneyo Mirodakha Baladani ṅwana wa Baladani khosi ya Babele a ruma vhaḓinḓa ha khosi Hiskia vha isa maṅwalo na tshifhiwa nge a vha o zwi pfa uri Hiskia u a lwala. 13Hiskia a ṱanganedza vhaḓinḓa avho, a vha sumbedza zwoṱhe zwe zwa vha zwi nḓuni dzawe dza mbulungelo, siliva na musuku na zwilungi na mapfura a songo vangwaho, na zwihali zwawe na zwoṱhe zwine zwa wanala mbulungeloni dzawe. Hiskia ho ngo sia na tshithihi tshe a si vha sumbedze pfamoni yawe kana shangoni ḽawe ḽoṱhe.

14Ndi hone muporofita Yesaya a tshi ya ha khosi Hiskia a vhudzisa a ri, “Vhaḽa vhanna vho ri mini nahone vho vha vha tshi bvafhi?”

Hiskia a fhindula a ri, “Vho vha vha tshi bva shangoni ḽa kule, vho vha vha tshi bva Babele.”

15Muporofita a vhudzisa a ri, “Vho vhona mini pfamoni yavho?”

Hiskia a fhindula a ri, “Vho vhona zwoṱhe zwi re pfamoni yanga. A ho ngo sala tshithu mbulungeloni dzanga tshe nda si vha sumbedze.”

16Ndi hone Yesaya a tshi vhudza khosi a ri, “Nga vha pfe zwine Muṋe washu a amba a ri, 17

20:17
2 Mah. 24:13
‘Vhukuma hu ḓo swika tshifhinga tshine zwoṱhe zwi re pfamoni yavho na zwoṱhe zwe vhomakhulukuku wavho vha zwi vhulunga u swika ṋamusi, zwa ḓo hwaliwa zwa iswa Babele. A hu nga sali tshithu, Muṋe washu u ralo. 18
20:18
2 Mah. 24:14-15
Dan. 1:1-5
Vhaṅwe vhaḓuhulu vhavho vha malofha avho, vhane vha ḓo bebelwa vhone, vha ḓo hwaliwa vha luvhedzwa, vha shumela khosi ya Babele pfamoni yawe.’ ”

19Hiskia a fhindula a ri, “Ipfi ḽa Muṋe washu ḽe vha ḽi amba ndi ḽavhuḓi.” A dovha a ri, “Tenda ha vha na mulalo na vhudziki nṋe ndi tshi kha ḓi tshila.”

Lufu lwa Hiskia

(2 Koron. 32:32-33)

20Mafhungo maṅwe a Hiskia na zwoṱhe zwa vhuhali hawe na zwe a fhaṱa damu ḽa u vhulunga maḓi a bwa na mugero wa u ḓisa maḓi muḓini, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Juda. 21Hiskia a dzama, ṅwana wawe Manase a vha khosi vhudzuloni hawe.

21

Manase khosi ya Juda (686-640 BC)

(2 Koron. 33:1-20)

211

21:1-18
Jer. 15:4
Manase a tshi vha khosi ya Juda o vha e na miṅwaha ya 12, a vhusa e Jerusalema a fhedza miṅwaha ya 55. Mme awe o vha a tshi pfi Hefetsiba. 2Manase a ita zwi sa takadzi Muṋe washu, a edzisa maitele a nengisaho a tshakha dze Muṋe washu a dzi thatha afho shangoni musi Vhaisraele vha tshi swika. 3
21:3
2 Mah. 18:4
Manase a vusa zwitembele zwa zwikwarani zwe khotsi awe a vha o zwi thutha, a ita na u fhaṱa aḽiṱari dza Baali, a imisa thanda ya Ashera mudzimu wa musadzi, a kanda vhuṱalani ha Ahaba khosi ya Israele. A gwadamela ṋaledzi dzoṱhe a dzi luvha. 4A fhaṱa na aḽiṱari dza u luvha midzimu thembeleni ya Muṋe washu, fhethu he Muṋe washu a vha o ri, “Ndi ḓo vhea dzina ḽanga Jerusalema.” 5Miṱani ya thembele ya Muṋe washu, vhuvhili hayo, a fhaṱa dziaḽiṱari a tshi fhaṱela ṋaledzi dzoṱhe.

6

21:6
Dot. 18:10-11
A ita na u ṋekedza ṅwana wawe wa mutuka a mu ita nduvho i fhiswaho, a edzisa zwa manditi na u tungula ṱhangu, a yo vhudzisa vhaambeli na vha malombo na vhabvumbi. A tshinya zwihulu zwi sa takadzi Muṋe washu, a mu sinyusa. 7
21:7-8
1 Mah. 9:3-5
A dzhia thanda ya Ashera mudzimu wa musadzi yo vhaḓwaho, ye ene muṋe a tou ḓivhaḓela, a i vhea thembeleni, he Muṋe washu a vha o vhudza Dafita na ṅwana wawe Solomoni a ri, “Thembeleni hei, fhano Jerusalema, fhethu he nda hu nanga kha shango ḽoṱhe ḽa matsinde a 12 a Vhaisraele, ndi hone hune dzina ḽanga ḽa ḓo vha hone lini na lini. 8A thi tsha ḓo dovha nda ita uri ṋayo dza Vhaisraele dzi tendeleke kule na shango ḽe nda ḽi ṋea vhomakhulukuku wavho, arali vha ita zwoṱhe zwe nda vha laya, vha vhulunga Mulayo woṱhe we vha ṋewa nga Mushe muḓinḓa wanga.” 9Hone vhathu vha si thetshelese. Manase a vha xedza, vha ita vhuvhi vhu no fhira ha tshakha dze Muṋe washu a dzi lozwa Vhaisraele vha tshi swika.

10Muṋe washu a amba nga milomo ya vhaḓinḓa vhawe vhaporofita a ri, 11“Manase khosi ya Juda o ita vhuvhi hovhu vhu nengisaho. O ita vhuvhi vhu no fhira ha Vhaamori vho mu rangaho phanḓa, a ita uri na vhathu vha Juda vha tshinye nga u luvha midzimu yawe i nengisaho. 12

21:12
1 Sam. 3:11
Jer. 19:3
Zwenezwo Yahavee Mudzimu wa Israele u ri, ‘Ndi ḓo ḓisela Jerusalema na Juda khombo khulu lune nḓevhe dza muṅwe na muṅwe ane a zwi pfa dza ḓo luma. 13Ndi ḓo ita Jerusalema zwenezwo zwe nda ita Samaria, na zwe nda ita Ahaba khosi ya Israele na nnḓu yawe. Ndi ḓo swiela Jerusalema ha sala he swoto unga muthu a tshi phumula ndilo, a ri u i phumula, a i tiba. 14Ndi ḓo ṱutshela tsalela dza vhathu vhanga, nda vha kumedza maswina avho. Vha ḓo kundwa, vha ṱangulwa nga maswina avho oṱhe, 15nge vha ita zwi sa ntakadzi vha ntsinyusa u bva tshee vhomakhulukuku wavho vha pfuluwa Egipita u swika na ṋamusi.’ ”

16Manase o ita na u shulula malofha manzhi a vhathu vha si na mulandu a ḓadza mikoto yoṱhe ya Jerusalema, hu sa vhalwi zwe a ita uri na vhathu vha Juda vha tshinye, vha ite zwi sa takadzi Muṋe washu.

17Mafhungo maṅwe a Manase na zwoṱhe zwe a ita, hu tshi katelwa na vhuvhi he a ita, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Juda. 18Manase a dzama, a swiṱwa ngadeni ya pfamo yawe, ngade ya Uza. Ṅwana wawe Amoni a vha khosi vhudzuloni hawe.

Amoni khosi ya Juda (639-638 BC)

(2 Koron. 33:21-25)

19Amoni a tshi vha khosi ya Juda o vha e na miṅwaha ya 22, a vhusa miṅwaha mivhili e Jerusalema. Mme awe o vha a tshi pfi Mishulimethe, ṅwananyana wa Harutsi wa muḓi wa Jotoba. 20Amoni a ita zwi sa takadzi Muṋe washu, u ḓi nga khotsi awe Manase. 21A kanda vhuṱalani hoṱhe ha khotsi awe, a luvha midzimu i nengisaho ye ya vha i tshi luvhiwa nga khotsi awe, a i gwadamela. 22A landula Muṋe washu Mudzimu wa vhomakhulukuku wawe, a si tshimbile nḓilani yawe.

23Magota a Amoni a mu langana, a mu vhulaha e pfamoni. 24Vhaḓivhalea vha shango vha vhulaha vhoṱhe vhe vha langana khosi Amoni, vha dzhia ṅwana wawe Josiasi vha mu vhumba khosi vhudzuloni hawe.

25Mafhungo maṅwe awe na zwe a ita, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Juda. 26Amoni o swiṱwa tshaloni tshawe ngadeni ya Uza. Ṅwana wawe Josiasi a vha khosi vhudzuloni hawe.