Tshivenda 1998 (VEN98)
13

Juahasi khosi ya Israele (814-798 BC)

131Nga ṅwaha wa 23 wa muvhuso wa Juasi ṅwana wa Ahasia khosi ya Juda, Juahasi ṅwana wa Jehu a vha khosi ya Israele, a vhusa e Samaria a fhedza miṅwaha ya 17. 2Juahasi a ita zwi sa takadzi Muṋe washu nga u kanda vhuṱalani ha vhuvhi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati we a ita uri Vhaisraele vha tshinye, ene a si vhuye a vhu laṱa. 3

13:3-4
2 Mah. 8:12
Ndi zwe Muṋe washu a sinyutshela Vhaisraele, a ita uri vha kandeledzwe tshifhinga tshilapfu nga Hazaele khosi ya Aramu na ṅwana wawe Beni Hadadi. 4Ndi hone Juahasi a tshi rabela Muṋe washu, Muṋe washu a mu thetshelesa nge a vhona khosi ya Aramu i tshi khou kandeledza Vhaisraele lwa tshiṱuhu. 5Muṋe washu a ḓisela Vhaisraele mutshidzi a vha tshidza zwanḓani zwa Vhaaramu. Zwenezwo Vhaisraele vha dovha vha dzula mahayani avho unga kale. 6Naho zwo ralo a vho ngo laṱa vhuvhi ha nnḓu ya Jerobiamu, we a ita uri Vhaisraele vha tshinye, vha ḓi vhu ita. Thanda ya Ashera mudzimu wa musadzi na yone ya ḓi sala yo ima Samaria.

7Mmbi ya Juahasi yo vha i si tsheeho, ho vha ho tou sala bere dza 50 na gariki dza fumi na vhahali vha 10 000 vha tshimbilaho nga milenzhe, ngauri vhaṅwe khosi ya Aramu yo vha yo vha lozwa, ya vha kuya vha nga buse ḽa musi hu tshi fhuliwa.

8Maṅwe mafhungo a Juahasi na zwoṱhe zwe a ita na zwa vhuhali hawe o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele. 9Juahasi a dzama, a zwiṱwa Samaria. Ṅwana wawe Juasi a vha khosi vhudzuloni hawe.

Juasi khosi ya Israele (797-782 BC)

10Nga ṅwaha wa 37 wa muvhuso wa Juasi khosi ya Juda, Juasi ṅwana wa Juahasi a vha khosi ya Israele, a vhusa e Samaria a fhedza miṅwaha ya 16. 11Juasi a ita zwi sa takadzi Muṋe washu, a si laṱe vhuvhi na vhuthihi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati, we a ita uri Vhaisraele vha tshinye, ene a ḓi vhu ita. 12Mafhungo maṅwe a Juasi na zwoṱhe zwe a ita na zwa vhuhali hawe, hu tshi katelwa na nndwa ye a lwa na Amasia khosi ya Juda, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele. 13Juasi a dzama, a swiṱwa zwaloni zwa musanda Samaria, ṅwana wawe Jerobiamu a vha khosi vhudzuloni hawe.

Lufu lwa Elisha

14

13:14
2 Mah. 2:12
Zwino muporofita Elisha a lwala vhulwadze he a ḓo fa ngaho. Juasi khosi ya Israele a yo mu ṱola, a mu lilela a ṱavha mukosi a ri, “Khotsi anga! Khotsi anga! Vhone gariki dza nndwa dza Israele na vhanameli vha dzibere dzavho!”

15Elisha a ri, “Nga vha dzhie vhura na misevhe,” khosi ya ita nga u ralo. 16Elisha a mu vhudza a ri, “Nga vha fare vhura.” Musi o no vhu fara, Elisha a vhea zwanḓa zwawe kha zwanḓa zwa khosi. 17Elisha a ri, “Nga vha vule fasiṱere ḽa vhubvaḓuvha,” khosi ya ḽi vula. Elisha a ri, “Nga vha pose musevhe!” Khosi ya posa musevhe. Elisha a ri, “Ndi musevhe wa u kunda ha Muṋe washu, musevhe wa u kunda Vhaaramu! Vhaaramu ni ḓo vha fhedza tshoṱhe Afeke.”

18Elisha a konou ri, “Nga vha dzhie iyo misevhe,” khosi ya i dzhia. Elisha a vhudza khosi a ri, “Nga vha rwe fhasi.” Khosi ya rwa fhasi kararu, ya litsha. 19Muḓinḓa wa Mudzimu a sinyutshela khosi a ri, “Vho vha vho fanela vho rwa fhasi kaṱanu kana kaṱanu na kathihi, ho vha hu hone vha tshi ḓo vha vho kunda Vhaaramu vha vha fhedza tshoṱhe. Huno zwino vha ḓo vha kunda luraru fhedzi.”

U vuwa ha mufu nga u kwama marambo a Elisha

20Elisha a fa, a swiṱwa. Ṅwaha muṅwe na muṅwe ho vha hu tshi ḓa vhaṱanguli vha Muaba vha tshoṱhela shango ḽa Israele. 21Muṅwe musi Vhaisraele vha tshi khou swiṱa muthu, zwenezwo vha vhona tshigwada tsha Vhamuaba, vha mbo ḓi posa tshitumbu tsha muthu uyo tshaloni tsha Elisha vha shavha. Tshitumbu tsha ri u kwama marambo a Elisha, uyo munna a vuwa a ima nga milenzhe.

Juasi a tshi kunda Vhaaramu

22

13:22
2 Mah. 8:12
Hazaele khosi ya Aramu o vha a tshi khou kandeledza Vhaisraele misi yoṱhe ya muvhuso wa Juahasi. 23
13:23
Ek. 2:242 Mah. 17:18-20
24:20
Hone Muṋe washu a vha khathutshela a vha pfela vhuṱungu. Ho ngo vha litsha vha tshi lozwiwa, o vha phalala a tshi itela mulanga we a vhofha na Abrahamu na Isaka na Jakopo. Ho ngo vhuya a laṱedza vhathu vhawe u swika na ṋamusi.

24Hazaele khosi ya Aramu a dzama, ṅwana wawe Beni Hadadi a vha khosi vhudzuloni hawe. 25

13:25
2 Mah. 13:19
Ndi hone khosi Juasi ṅwana wa Juasi a tshi kunda Beni Hadadi ṅwana wa Hazaele a dzhiulula miḓi ye Beni Hadadi a i dzhia nndwani hu tshi lwiwa na Juahasi khotsi a Juasi. Juasi o kunda Beni Hadadi a ita luraru, a dzhiulula miḓi ya Vhaisraele.

14

Amasia khosi ya Juda (795-767 BC)

(2 Koron. 25:1-24)

141Nga ṅwaha wa vhuvhili wa muvhuso wa Juasi ṅwana wa Juahasi khosi ya Israele, Amasia ṅwana wa Juasi a vha khosi ya Juda. 2Amasia a tshi vha khosi o vha e na miṅwaha ya 25, a vhusa e Jerusalema a fhedza miṅwaha ya 29. Mme awe vho vha vha tshi pfi Jehoadana, wa Jerusalema. 3Amasia o ita zwi takadzaho Muṋe washu, naho a songo swika kha makhulukuku wawe Dafita. O kanda vhuṱalani ha khotsi awe Juasi kha zwoṱhe. 4Naho zwo ralo ho ngo thutha zwitembele zwa zwikwarani; vhathu vho ḓi ṋekedza zwiṱhavhelo vha fhisa zwioro henengei.

5Musi muvhuso wa Amasia u tshi tou thoma u khwaṱha, a vhulaha magota vho vhulahaho vhamusanda khotsi awe. 6

14:6
Dot. 24:16
Naho zwo ralo a si vhulahe vhana vha vhatuka vha idzo phondi, a tshi tevhedza zwo ṅwalwaho buguni ya mulayo wa Mushe he Muṋe washu a laya a ri, “Vhokhotsi vha songo fela milandu ya vhana vhavho, na vhana vha songo fela milandu ya vhokhotsi avho, muṅwe na muṅwe u ḓo fela vhutshinyi hawe.”

7Amasia ndi ene we a kunda Vhaedomo vha 10 000 Govhani ḽa Muṋo, a thuba muḓi wa Sela nndwani, a ri u pfi Jokothiele, na ṋamusi u kha ḓi vhidzwa nga dzina ḽeneḽo.

Amasia a tshi lwa na Juasi wa Israele

8Ndi hone Amasia a tshi ruma vhaḓinḓa ha Juasi ṅwana wa Juahasi, ṅwana wa Jehu khosi ya Israele, vha isa khaedu a ri, “Nga vha ḓe ri lwe.”

9Hone Juasi khosi ya Israele a fhindula Amasia khosi ya Juda a ri, “Mutshutshungu wa Libanoni wo vhuya wa ruma muḓinḓa a ya ha mukedara wa Libanoni a ri, ‘Litsha ṅwananyana wau a vhingwe nga ṅwananga.’ Hu si kale ha fhira phukha dza Libanoni dza kandekanya uyo mutshutshungu. 10Vha khou vhona vho kunda Vhaedomo, zwino vha vho ḓihudza. Nga vha ḓitakalele nge vha kunda, vha ḓidzulele zwavho hayani! Ndi mini vha tshi levha? A vha zwi vhoni uri vha khou ḓiṱulela khombo, vha dovha vha ṱulela shango ḽa Juda khombo?”

11Hone Amasia a si zwi thetshelese. Ndi hone Juasi khosi ya Israele a tshi bva pfumo a yo lwa na Amasia khosi ya Juda, ha lwiwa Bethe Shemeshe kha ḽa Juda. 12Vhajuda vha kundwa nga Vhaisraele, muṅwe na muṅwe a shavhela hayani hawe. 13Juasi khosi ya Israele a thuba Amasia khosi ya Juda, ṅwana wa Juasi ṅwana wa Ahasia, henefho Bethe Shemeshe. Ndi hone Juasi a tshi ya Jerusalema a pwasha mutsheṱo wa Jerusalema u bva Khoroni ya Efraimi u swika Khoroni ya Khuḓa, tshikhala tshine tsha nga ita mitha dza 200. 14Juasi a dzhia musuku woṱhe na siliva yoṱhe na thundu yoṱhe ye ya vha i thembeleni ya Muṋe washu na mbulungeloni dza pfamo ya musanda, a ita na u thuba pfarela,Avho vho farelwa uri Amasia a si tsha ḓo dovha u lwa nae. a vhuelela Samaria.

15Mafhungo maṅwe a Juasi, na zwe a ita, na vhuhali hawe nndwani a tshi lwa na Amasia khosi ya Juda, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele. 16Juasi a dzama, a swiṱwa Samaria na mahosi a Israele, ṅwana wawe Jerobiamu a vha khosi vhudzuloni hawe.

U dzama ha Amasia khosi ya Juda

(2 Koron. 25:25-28)

17Amasia khosi ya Juda, ṅwana wa Juasi, o tshila a fhedza miṅwaha ya 15 musi Juasi khosi ya Israele, ṅwana wa Juahasi ó no dzama. 18Mafhungo maṅwe a Amasia o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Juda.

19Vha langana Amasia Jerusalema, ene a shavhela muḓini wa Lakhishi, hone vha ruma vhathu vha mu tevhela Lakhishi vha mu vhulahela henengei. 20

14:20
2 Mah. 9:28
Tshitumbu tsha Amasia tsha iswa Jerusalema tsho hwalwa nga bere, a swiṱwa zwaloni zwa musanda Muḓini wa Dafita. 21Ndi hone vhathu vhoṱhe vha Juda vha tshi dzhia ṅwana wawe AzariaAzaria ndi Uzia. vha mu vhumba khosi vhudzuloni ha khotsi awe Amasia. O vha e na miṅwaha ya 16 a tshi vha khosi. 22Azaria ndi ene we a vusa muḓi wa Elathi, a u vhuedzedza Juda musi Amasia o no dzama.

Jerobiamu II khosi ya Israele (781-753 BC)

23Nga ṅwaha wa 15 wa muvhuso wa Amasia ṅwana wa Juasi khosi ya Juda, Jerobiamu ṅwana wa Juasi a vha khosi ya Israele, a vhusa e Samaria a fhedza miṅwaha ya 41. 24Jerobiamu a ita zwi sa takadzi Muṋe washu, a si vhuye a laṱa vhuvhi na vhuthihi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati we a ita uri Vhaisraele vha tshinye. 25

14:25
Jonasi 1:1
Ndi ene we a vhuedzedza masakha a Israele u bva Pharani ya Hamathi thungo ya devhula u swika Lwanzheni lwa Muṋo thungo ya tshipembe, zwi tshi tevhedza zwe zwa ambiwa nga Muṋe washu Mudzimu wa Israele, nga mulomo wa muḓinḓa wawe muporofita Jonasi ṅwana wa Amithai wa Gathi Hefere.

26Muṋe washu o vha o vhona u tambula hu ṱungufhadzaho ha Vhaisraele vhoṱhe, vhahulwane na vhaṱuku. Ho vha hu si na ane a nga vha lamulela. 27Muṋe washu o vha a songo ḓiimisela u lozwa Vhaisraele tshoṱhe fhano fhasi, ndi zwe a vha tshidza nga Jerobiamu ṅwana wa Juasi.

28

14:28
2 Sam. 8:5-10
Mafhungo maṅwe a Jerobiamu na zwoṱhe zwe a ita na vhuhali hawe nndwani na zwe a vhuedzedza Damasko na Hamathi kha ḽa Israele (miḓi iyo yo vha i ya Jaudi), o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele. 29Jerobiamu a dzama, a yo swiṱwa zwaloni zwa musanda. Ṅwana wawe Zakaria a vha khosi vhudzuloni hawe.

15

Uzia khosi ya JudaṰhoho: Ḽiṅwe dzina ḽa Uzia ḽi pfi Azaria. Ndi ḽone ḽine ḽa shumiswa afha kha Tshiheberu. (766-739 BC)

(2 Koron. 26:1-23)

151Nga ṅwaha wa 27 wa muvhuso wa Jerobiamu khosi ya Israele, Uzia ṅwana wa Amasia a vha khosi ya Juda. 2A tshi thoma u vhusa o vha e na miṅwaha ya 16, a vhusa e Jerusalema a fhedza miṅwaha ya 52.U nga ri afha hu vhalwa na miṅwaha ye a vhusa khathihi na khotsi awe na ṅwana wawe. Mme awe o vha a tshi pfi Jekholia wa Jerusalema. 3Uzia o ita zwi takadzaho Muṋe washu, u ḓi nga khotsi awe Amasia; 4o ro sa thutha zwitembele zwa zwikwarani, vhathu vho ḓi ṋekedza zwiṱhavhelo vha dubisa zwioro henefho. 5

15:5
Liv. 13:46
Yes. 6:1
Muṋe washu a tambudza Uzia nga vhulwadze vhu ofhisaho ha lukanda, a lwala a tshi dzula e eṱhe a vhuya a dzama. Jothamu ṅwana wa khosi o vha e murangaphanḓa wa vhahulwane vha shango a tshi langa pfamo.

6Mafhungo maṅwe a Uzia na zwoṱhe zwe a ita o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Juda. 7Uzia a dzama, a zwiṱwa zwaloni zwa musanda Muḓini wa Dafita, ṅwana wawe Jothamu a vha khosi vhudzuloni hawe.

Zakaria khosi ya Israele (753-752 BC)

8Nga ṅwaha wa 38 wa muvhuso wa Uzia khosi ya Juda, Zakaria ṅwana wa Jerobiamu a vha khosi ya Israele, a vhusa e Samaria a fhedza miṅwedzi miṱanu na muthihi. 9Zakaria a ita zwi sa takadzi Muṋe washu, u ḓi nga vhokhotsi awe. Ho ngo laṱa vhuvhi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati we a ita uri Vhaisraele vha tshinye.

10Shalumu ṅwana wa Jabeshe a itela khosi Zakaria tshimbevha, a mu dzhena nga pfumo, a mu vhulaha muḓini wa Ibiliamu, a vha khosi vhudzuloni hawe. 11Mafhungo maṅwe a Zakaria o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele. 12

15:12
2 Mah. 10:30
Ha mbo vha u khunyelela zwe Muṋe washu a vhudza Jehu zwiḽa a tshi ri, “Vhaḓuhulu vhau vha ḓo vha mahosi a Israele ha vhuya ha fhira murafho wa vhuṋa.”

Shalumu khosi ya Israele (752 BC)

13Shalumu ṅwana wa Jabeshe o vha khosi ya Israele nga ṅwaha wa 39 wa muvhuso wa Uzia khosi ya Juda, a vhusa e Samaria a fhedza ṅwedzi muthihi fhedzi. 14Menaheme ṅwana wa Gadi a takuwa Thiritsa a ya Samaria, a lwa na Shalumu ṅwana wa Jabeshe henefho Samaria, a mu vhulaha, a vha khosi vhudzuloni hawe. 15Mafhungo maṅwe a Shalumu na tshimbevha tshe a tshi ita, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele.

16Menaheme a tshi bva Thiritsa, a dia muḓi wa Thaphua, a fhedza vhathu vhoṱhe vha re muḓini na vha shango ḽo u tangaho, nge vha hana u mu vulela khoro dzavho. A hushula thumbu dza vhasadzi vhoṱhe vho vhifhaho muvhilini.

Menaheme khosi ya Israele (752-741 BC)

17Menaheme ṅwana wa Gadi o vha khosi ya Israele nga ṅwaha wa 39 wa muvhuso wa Uzia khosi ya Juda, a vhusa e Samaria a fhedza miṅwaha ya fumi. 18Menaheme a ita zwi sa takadzi Muṋe washu. Misi yoṱhe a tshi vhusa ho ngo vhuya a laṱa vhuvhi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati we a ita uri Vhaisraele vha tshinye. 19Zwino Thigilathi Philisere khosi ya AshuruThigilathi Philisere: Tshiheberu tshi ri Phulu. a dia shango, Menaheme a mu luvha nga siliva ya khilogiramu dza 34 000 uri a mu tikedze a khwaṱhise muvhuso wawe. 20Menaheme o wana iyo tshelede kha vhapfumi vha Israele nga u kombetshedza muṅwe na muṅwe uri a bvise mangwende a 50 a siliva i luvhe khosi ya Ashuru. Ndi hone khosi ya Ashuru a tshi ṱuwa shangoni iḽo a vhuelela shangoni ḽawe.

21Mafhungo maṅwe a Menaheme na zwoṱhe zwe a ita, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele. 22Menaheme a dzama, a swiṱwa, ṅwana wawe Phekahia a vha khosi vhudzuloni hawe.

Phekahia khosi ya Israele (741-740 BC)

23Phekahia ṅwana wa Menaheme a vha khosi ya Israele nga ṅwaha wa 50 wa muvhuso wa Uzia khosi ya Juda, a vhusa e Samaria a fhedza miṅwaha mivhili. 24Phekahia a ita zwi sa takadzi Muṋe washu. Ho ngo vhuya a laṱa vhuvhi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati we a ita uri Vhaisraele vha tshinye. 25Pheka ṅwana wa Remalia, we a vha e muswikeli wa khosi, a mu itela tshimbevha, e na vhanna vha 50 vha Giliadi, vha vhulaha Phekahia khathihi na Arigobo na Arie, dzhavheloni ḽa ngomu ḽa pfamo henefho Samaria. Pheka o ri u vhulaha Phekahia a vha khosi vhudzuloni hawe.

26Mafhungo maṅwe a Phekahia na zwoṱhe zwe a ita, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele.

Pheka khosi ya Israele (739-732 BC)

27Pheka ṅwana wa Remalia a vha khosi ya Israele nga ṅwaha wa 52 wa muvhuso wa Uzia khosi ya Juda, a vhusa e Samaria, a fhedza miṅwaha ya 20.U nga ri afha hu vhalwa na miṅwaha ya 12 ye Pheka a vhusa musi Menaheme na Phekahia vha tshi kha ḓi tshila. 28Pheka a ita zwi sa takadzi Muṋe washu. Ho ngo vhuya a laṱa vhuvhi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati we a ita uri Vhaisraele vha tshinye.

29

15:29
2 Mah. 17:6
Misi ya ene Pheka khosi ya Israele, Thigilathi Philisere khosi ya Ashuru a ḓa a thuba miḓi ya Iyoni na Abele Bethe Maakha na Janua na Kedeshe na Hatsoro na shango ḽa Giliadi na Galelia na Nafuthali, a dzhia vhathu vha ayo mashango a vha isa vhuthubwani Ashuru. 30Ndi hone Hoshia ṅwana wa Ela a tshi itela Pheka ṅwana wa Remalia tshimbevha, a lwa nae, a mu vhulaha, a vha khosi vhudzuloni hawe nga ṅwaha wa 20 wa muvhuso wa Jothamu ṅwana wa Uzia. 31Mafhungo maṅwe a Pheka na zwoṱhe zwe a ita, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele.

Jothamu khosi ya Juda (739-735 BC)

(2 Koron. 27:1-9)

32Jothamu ṅwana wa Uzia o vha khosi ya Juda nga ṅwaha wa vhuvhili wa muvhuso wa Pheka ṅwana wa Remalia khosi ya Israele. 33Jothamu a tshi thoma u vhusa o vha e na miṅwaha ya 25, a vhusa e Jerusalema a fhedza miṅwaha ya 16. Mme awe vho vha vha tshi pfi Jerusha ṅwananyana wa Tsadoko. 34Jothamu o vha a tshi takadza Muṋe washu, u ḓi nga khotsi awe Uzia, 35

15:35
Esek. 9:2
o ro sa thutha zwitembele zwa zwikwarani, vhathu vho ḓi ṋekedza zwiṱhavhelo vha fhisa zwioro henengei. Jothamu ndi ene we a vusa khoro ya devhula ya thembele ya Muṋe washu.

36Mafhungo maṅwe a Jothamu na zwe a ita, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Juda. 37

15:37
2 Mah. 16:5
Misi yeneyo Muṋe washu a thoma u ruma Retsini khosi ya Aramu na Pheka ṅwana wa Remalia u ḓa u dia ḽa Juda. 38Jothamu a dzama, a swiṱwa zwaloni zwa musanda Muḓini wa Dafita, ṅwana wawe Ahasi a vha khosi vhudzuloni hawe.