Tshivenda 1998 (VEN98)
13

Juahasi khosi ya Israele (814-798 BC)

131Nga ṅwaha wa 23 wa muvhuso wa Juasi ṅwana wa Ahasia khosi ya Juda, Juahasi ṅwana wa Jehu a vha khosi ya Israele, a vhusa e Samaria a fhedza miṅwaha ya 17. 2Juahasi a ita zwi sa takadzi Muṋe washu nga u kanda vhuṱalani ha vhuvhi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati we a ita uri Vhaisraele vha tshinye, ene a si vhuye a vhu laṱa. 3

13:3-4
2 Mah. 8:12
Ndi zwe Muṋe washu a sinyutshela Vhaisraele, a ita uri vha kandeledzwe tshifhinga tshilapfu nga Hazaele khosi ya Aramu na ṅwana wawe Beni Hadadi. 4Ndi hone Juahasi a tshi rabela Muṋe washu, Muṋe washu a mu thetshelesa nge a vhona khosi ya Aramu i tshi khou kandeledza Vhaisraele lwa tshiṱuhu. 5Muṋe washu a ḓisela Vhaisraele mutshidzi a vha tshidza zwanḓani zwa Vhaaramu. Zwenezwo Vhaisraele vha dovha vha dzula mahayani avho unga kale. 6Naho zwo ralo a vho ngo laṱa vhuvhi ha nnḓu ya Jerobiamu, we a ita uri Vhaisraele vha tshinye, vha ḓi vhu ita. Thanda ya Ashera mudzimu wa musadzi na yone ya ḓi sala yo ima Samaria.

7Mmbi ya Juahasi yo vha i si tsheeho, ho vha ho tou sala bere dza 50 na gariki dza fumi na vhahali vha 10 000 vha tshimbilaho nga milenzhe, ngauri vhaṅwe khosi ya Aramu yo vha yo vha lozwa, ya vha kuya vha nga buse ḽa musi hu tshi fhuliwa.

8Maṅwe mafhungo a Juahasi na zwoṱhe zwe a ita na zwa vhuhali hawe o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele. 9Juahasi a dzama, a zwiṱwa Samaria. Ṅwana wawe Juasi a vha khosi vhudzuloni hawe.

Juasi khosi ya Israele (797-782 BC)

10Nga ṅwaha wa 37 wa muvhuso wa Juasi khosi ya Juda, Juasi ṅwana wa Juahasi a vha khosi ya Israele, a vhusa e Samaria a fhedza miṅwaha ya 16. 11Juasi a ita zwi sa takadzi Muṋe washu, a si laṱe vhuvhi na vhuthihi ha Jerobiamu ṅwana wa Nebati, we a ita uri Vhaisraele vha tshinye, ene a ḓi vhu ita. 12Mafhungo maṅwe a Juasi na zwoṱhe zwe a ita na zwa vhuhali hawe, hu tshi katelwa na nndwa ye a lwa na Amasia khosi ya Juda, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Mahosi a Israele. 13Juasi a dzama, a swiṱwa zwaloni zwa musanda Samaria, ṅwana wawe Jerobiamu a vha khosi vhudzuloni hawe.

Lufu lwa Elisha

14

13:14
2 Mah. 2:12
Zwino muporofita Elisha a lwala vhulwadze he a ḓo fa ngaho. Juasi khosi ya Israele a yo mu ṱola, a mu lilela a ṱavha mukosi a ri, “Khotsi anga! Khotsi anga! Vhone gariki dza nndwa dza Israele na vhanameli vha dzibere dzavho!”

15Elisha a ri, “Nga vha dzhie vhura na misevhe,” khosi ya ita nga u ralo. 16Elisha a mu vhudza a ri, “Nga vha fare vhura.” Musi o no vhu fara, Elisha a vhea zwanḓa zwawe kha zwanḓa zwa khosi. 17Elisha a ri, “Nga vha vule fasiṱere ḽa vhubvaḓuvha,” khosi ya ḽi vula. Elisha a ri, “Nga vha pose musevhe!” Khosi ya posa musevhe. Elisha a ri, “Ndi musevhe wa u kunda ha Muṋe washu, musevhe wa u kunda Vhaaramu! Vhaaramu ni ḓo vha fhedza tshoṱhe Afeke.”

18Elisha a konou ri, “Nga vha dzhie iyo misevhe,” khosi ya i dzhia. Elisha a vhudza khosi a ri, “Nga vha rwe fhasi.” Khosi ya rwa fhasi kararu, ya litsha. 19Muḓinḓa wa Mudzimu a sinyutshela khosi a ri, “Vho vha vho fanela vho rwa fhasi kaṱanu kana kaṱanu na kathihi, ho vha hu hone vha tshi ḓo vha vho kunda Vhaaramu vha vha fhedza tshoṱhe. Huno zwino vha ḓo vha kunda luraru fhedzi.”

U vuwa ha mufu nga u kwama marambo a Elisha

20Elisha a fa, a swiṱwa. Ṅwaha muṅwe na muṅwe ho vha hu tshi ḓa vhaṱanguli vha Muaba vha tshoṱhela shango ḽa Israele. 21Muṅwe musi Vhaisraele vha tshi khou swiṱa muthu, zwenezwo vha vhona tshigwada tsha Vhamuaba, vha mbo ḓi posa tshitumbu tsha muthu uyo tshaloni tsha Elisha vha shavha. Tshitumbu tsha ri u kwama marambo a Elisha, uyo munna a vuwa a ima nga milenzhe.

Juasi a tshi kunda Vhaaramu

22

13:22
2 Mah. 8:12
Hazaele khosi ya Aramu o vha a tshi khou kandeledza Vhaisraele misi yoṱhe ya muvhuso wa Juahasi. 23
13:23
Ek. 2:242 Mah. 17:18-20
24:20
Hone Muṋe washu a vha khathutshela a vha pfela vhuṱungu. Ho ngo vha litsha vha tshi lozwiwa, o vha phalala a tshi itela mulanga we a vhofha na Abrahamu na Isaka na Jakopo. Ho ngo vhuya a laṱedza vhathu vhawe u swika na ṋamusi.

24Hazaele khosi ya Aramu a dzama, ṅwana wawe Beni Hadadi a vha khosi vhudzuloni hawe. 25

13:25
2 Mah. 13:19
Ndi hone khosi Juasi ṅwana wa Juasi a tshi kunda Beni Hadadi ṅwana wa Hazaele a dzhiulula miḓi ye Beni Hadadi a i dzhia nndwani hu tshi lwiwa na Juahasi khotsi a Juasi. Juasi o kunda Beni Hadadi a ita luraru, a dzhiulula miḓi ya Vhaisraele.