Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Theshano

11

1:1
Mish. 16:1
Nṋe Paulo we nda vha muapostola wa Khristo Yesu nge Mudzimu a funa zwi tshi ralo, na Timoti wa hashu, ri resha tshivhidzo tsha Mudzimu tshi re Korinta, khathihi na vhoṱhe vha re vha Mudzimu vunduni ḽa Akhaya, ri ri: 2Ngavhe Mudzimu Khotsi ashu na Muṋe washu Yesu Khristo vha tshi ni itela vhuthu na vha na mulalo.

Paulo a tshi livhuha Mudzimu

3

1:3
Ef. 1:3
Kha ri rende Mudzimu Khotsi a Muṋe washu Yesu Khristo, Ene Khotsi wa mbilutshilidzi, Ene Mudzimu ane a ḓi ri khwaṱhisa. 4U a ri khwaṱhisa kha u tambula hashu hoṱhe, uri riṋe-vho ri kone u khwaṱhisa vhaṅwe vhane vha tambula nga nḓila dzoṱhe, ri tshi vha khwaṱhisa nga hune Mudzimu a ḓi ri khwaṱhisa ngaho. 5
1:5
2 Korint. 4:10
Gal. 6:17
Filip. 3:10
Kol. 1:24
Unga ri tshi kovhekana na Khristo u tambudzwa hawe lwa u tou kalula, sa zwenezwo Mudzimu o dovha a ri khwaṱhisa nga Khristo a kalula. 6
1:6
2 Tim. 2:10
Arali ri tshi tambudzwa – tenda zwa itelwa uri inwi ni khwaṱhiswe ni tshidzwe ngazwo; zwi ḓi nga ri tshi khwaṱhiswa, na zwone zwi itelwa uri ri kone u dovha ra khwaṱhisa inwi uri inwi-vho ni tshi ṱangana na u tambula honohu hune ra vha khaho, ni kone u konḓelela ni sa fheli mbilu. 7
1:7
Rom. 8:17
Ri na zwe ra lavhelela zwine na sa ḓo kundwa u zwi wana, zwa uri unga zwino ri tshi kovhekana u tambudzwa, ri ḓo kovhekana roṱhe u khwaṱhiswa sa zwenezwo.

8

1:8
1 Korint. 15:32
Vha hashu, ri funa ni tshi ḓivha-vho zwe ra tambula vunduni ḽa Asia; zwo vha zwi sa tsha konḓelelea, ri tshi vho tou ri ndi hone ro fa, 9ra vho pfa ri tshi nga ro no haṱulelwa lufu. Hezwo zwo itea uri ri si ḓifulufhele, ri gude u fulufhela Mudzimu, Ene ane a kona u vusa vhafu. 10Ndi Ene we a ri lamukisa khomboni ngafho-ngafho, ya lufu,Dziṅwe ṱhanzi dzi ri, “ya lufu lu ofhisaho,” nazwino u kha ḓi ḓo ri lamukisa. Ro lavhelela Ene; u ḓo ḓi ri lamukisa, 11
1:11a
Rom. 15:30
vhunga na inwi ngeo ni tshi ḓi ri farisa nga dzithabelo. Zwenezwo hu ḓo vha na vhanzhi vhane vha livhuha Mudzimu nga u vhona zwe a ri itela.Dziṅwe ṱhanzi dzi ri, “vhukhethwa”.

U shandukisa malangane

12

1:12c
1 Korint. 2:4,13
Tshine ra zuwa ndi tshithihi asitshi: ngomu mbiluni dzashu ri ḓivha uri kutshilele kwashu fhano shangoni kwo vha ku si kwa tshidzumbe na vhufhura, kwo vha ku tshi sumbedza u fulufhedzea hune ha bva ha Mudzimu, zwihulu kha u tshilisana hashu na inwi. Hezwo a zwo ngo bva kha vhuṱali ha vhathu, vhu tou vha vhuthu ha Mudzimu. 13A ri ni ṅwaleli zwine na kundwa u zwi vhala na zwi pfa; nahone ndo lavhelela uri ni ḓo vhuya na ri pfesesa tshoṱhe, 14
1:14b
2 Korint. 5:12
vhunga ni tshee no pfanyana, uri nga ḓuvha ḽine Muṋe washu Yesu a ḓo vhuya ni ḓo ri zuwa-vho unga riṋe ri tshi ni zuwa.

15

1:15
1 Korint. 4:19
16:7
Ndi zwone zwe nda fulufhela zwone zwenezwo zwiḽa ndi tshi thoma u vhamba maano a u ni dalela uri ni wane mashudu luvhili, 16
1:16
Mish. 19:21
1 Korint. 16:5-7
ndi tshi ri ndi ḓo fhira nga henefho ndi tshi ya Makedonia, nda ḓo ri ndi tshi vhuya nda dovha nda fhira nga ha haṋu, uri ni mpfarise nga zwa u ya Judia. 17
1:17
Mat. 5:37
Kani ndi tshi ralo ho vha hu u sokou ni tikisa luwa? Kani ndi tshi vhamba maano o raloho ndi u sokou elekanya lwa vhathu fhedzi, nda nga tendele a no sokou, “Ee, ee,” hu si kale, “Hai, hai.” 18Ngoho Mudzimu ndi ṱhanzi, ndo vha ndi si tendele lini, a no sokou ri, “Ee,” hu si kale a vho ri, “Hai.” 19
1:19
Mish. 15:40
Yesu Khristo Murwa wa Mudzimu, we nṋe na SilasiNga Tshigiriki u pfi “Silvanus”. Ndi dzina ḽa Silasi ḽa Tshilathini. na Timoti ra ni ḓivhadza, Ene a si tendele ane a sokou ri, “Ee” hu si kale a ri, “Hai”; u tou vha Ene “Ee” ya Mudzimu. 20Uyo ndi “Ee” we zwoṱhe zwe Mudzimu a ri fulufhedzisa zwa khunyelela khae. Ndi Ene ane ra kona u bvumela Mudzimu ngae ri tshi ri, “Amen!” uri Mudzimu a rendwe ngazwo. 21
1:21
1 Joh. 2:20,27
Ndi Mudzimu ane a ri vhea roṱhe na inwi kha vhuthihi na Khristo ho khwaṱhaho. Ndi Ene we a ri ḓodza Muya 22
1:22
2 Korint. 5:5
Ef. 1:13-14
a ri swaya uri ri vhe vhawe, a zwi khwaṱhisaU vhetshedzela nga Muya zwi amba uri Muya ndi diphosithi ya Mudzimu ya u ri fulufhedzisa uri zwiṅwe zwivhuya zwoṱhe zwi kha ḓi ḓa. nga u ri ṋea Muya mbiluni dzashu.

23

1:23
1 Korint. 4:21
Zwino nṋe ndi ri Mudzimu ndi ṱhanzi yanga; arali ndi tshi zwifha kha a mmbulahe: tsho nkundisaho u ḓa ndi nge nda ni pfela vhuṱungu. 24A si uri ri khou ni kombetshedza zwine na fanela u zwi tenda. Hufha ni na lutendo lwo khwaṱhaho. Ri khou tou shumisana na inwi uri ni takale.