Tshivenda 1998 (VEN98)
34

Josiasi khosi ya Juda

(2 Mah. 22:1-2)

341Josiasi a tshi vha khosi o vha e na miṅwaha miṱanu na miraru, a vhusa e Jerusalema a fhedza miṅwaha ya 31. 2Josiasi o ita zwe zwa vha zwi tshi takadza Muṋe washu, a kanda vhuṱalani ha makhulukuku wawe Dafita, a si vhuye a pambutshela thungo ya tshauḽa kana tshamonde.

Josiasi a tshi lwa na zwa u luvha midzimu

3Nga ṅwaha wa vhuṱanu na vhuraru wa muvhuso wa Josiasi, musi a tshi kha ḓi vha nga hawe, a thoma u shumela Mudzimu wa makhulukuku wawe Dafita. Nga ṅwaha wa 12 wa muvhuso wawe a thoma u thutha zwitembele zwa midzimu Juda na Jerusalema, a thutha zwifanyiso zwa thanda zwa Ashera mudzimu wa tshisadzi na zwitungulo zwo vhaḓwaho na zwifanyiso zwo fulwaho nga tsimbi. 4A bvisa ndaela ha thuthwa aḽiṱari dza Vhobaali, a tumukanya aḽiṱari dza zwioro dze dza vha dzi nṱha hadzo, a pwashekanya zwifanyiso zwa thanda zwa Ashera mudzimu wa tshisadzi na zwitungulo na zwiṅwe zwifanyiso. Hezwo a zwi pwashekanya zwa tshakekana a zwi kuya a dzhia buse ḽazwo a ṋuṋedza zwaloni zwa vhe vha vha vha tshi zwi ṋekedza nduvho. 5A fhisa marambo a vhotshifhe vhazwo kha aḽiṱari dzazwo, ngauralo a vha o kumulula Juda na Jerusalema. 6Miḓini ya Manase na Efraimi na Simioni, u vhuya u swika Nafuthali na matumbani u mona nayo, 7a thutha dziaḽiṱari na zwifanyiso zwa thanda zwa Ashera mudzimu wa tshisadzi, a kuyekanya zwitungulo zwa vha luvhanda, a tumukanya aḽiṱari dzoṱhe dza zwioro shangoni ḽoṱhe ḽa Israele dza tshakekana. Ndi hone a tshi vhuelela Jerusalema.

Bugu ya Mulayo i tshi tumbulwa

(2 Mah. 22:3-20)

8Nga ṅwaha wa 18 wa muvhuso wa khosi Josiasi, e kha u kumulula shango na thembele, a ruma Shafani ṅwana wa Atsalia na Maaseya ṋegota wa muḓi, vhe na Jua ṅwana wa Juasi, tshanḓa tsha khosi, u yo lugisa thembele ya Muṋe washu Mudzimu wawe. 9Vha ya ha tshifhe muhulu Hilikia, vha mu ṋea tshelede ye ya vha yo ḓiswa thembeleni ya Mudzimu, ndi ye Vhalivi vhe vha vha vhe vhalindamiṋango vha i kuvhanganya i tshi bva kha vhathu vha Manase na Efraimi na tsalela dzoṱhe dza Israele na kha vhathu vhoṱhe vha Juda na Benyamini na vhadzulapo vha Jerusalema. 10Ndi hone vha tshi i kumedza vhanna vhararu vhe vha vha vha tshi langa mushumo wa thembele ya Muṋe washu. Avho vhanna vha holela vhashumi vhe vha lugisa thembele ngayo. 11Iṅwe vha ṋea vhavhaḓi na vhafhaṱi uri vha renge matombo o vhaḓiwaho na matanda a phuphu dza nnḓu dze mahosi a Juda a dzi litsha dzi tshi vha matumba. 12Avho vhanna vha shuma uyo mushumo vha tshi fulufhedzea. Vho vha vha tshi langwa nga Jahathi na Obadia, Vhalivi vha lutsinga lwa Mirari, na Zakaria na Mishulamu, vha lutsinga lwa Kehathi. Vhalivi vhoṱhe vho vha vhe vhomakone kha u imba nga zwilidzo. 13Vhenevho vho vha vha tshi langa vhahwali, vha tshi ingamela na vhashumi vhoṱhe vha mushumo muṅwe na muṅwe. Vhaṅwe Vhalivi vho vha vhe vhaṅwaleli na vhamaṅwalo na vhalindamiṋango.

14Musi vha tshi khou bvisa tshelede ye ya vha yo iswa thembeleni ya Muṋe washu, tshifhe Hilikia a tumbula bugu ya Mulayo wa Muṋe washu ye vha vha vho ṋewa nga Mushe. 15Hilikia a vhudza Shafani muṅwali wa tsengoni a ri, “Ndo tumbula Bugu ya Mulayo thembeleni ya Muṋe washu.” Hilikia a dzhia iyo bugu a ṋea Shafani. 16Ndi hone Shafani a tshi dzhia iyo bugu a i isa ha khosi, a swikisa mafhungo a ri, “Vhalanda vhavho vha khou ita zwoṱhe zwe ha pfi vha zwi shume. 17Vho bvisa iḽa tshelede ye ya vha i thembeleni ya Muṋe washu vha i ṋea vhaingameli na vhashumi.” 18Ndi hone Shafani muṅwali wa tsengoni a tshi ḓivhadza khosi a ri, “Tshifhe Hilikia o nṋea bugu.” Shafani a vhalela khosi iyo bugu.

19Musi khosi i tshi pfa maipfi a Bugu ya Mulayo, ya kherukanya zwiambaro zwayo. 20Josiasi a laya tshifhe Hilikia na Ahikamu ṅwana wa Shafani na Abudoni ṅwana wa Mika na Shafani muṅwali wa tsengoni na Asaya ndumi ya khosi a ri, 21“Iyani u mmbudzisela ha Muṋe washu, ni vhudzisele na tsalela dza Israele na vhathu vha Juda zwo ṅwalwaho buguni hei yo tumbulwaho. Muṋe washu o ri sinyutshela zwihulu nge vhomakhulukuku washu vha si thetshelese maipfi a Muṋe washu, a vho ngo tevhedza zwoṱhe zwo ṅwalwaho buguni hei.”

22Hilikia na vhanna vhe khosi ya vha yo vha ruma nae vha yo amba na Huluda muporofita wa musadzi, we a vha e musadzi wa Shalumu ṅwana wa Thokohathi, ṅwana wa Hasina, mulondoli wa zwiambaro zwa thembeleni. Huluda o vha a tshi dzula Jerusalema dzinguni ḽa vhuvhili. 23Huluda a vha vhudza a ri, “Muṋe washu Mudzimu wa Israele u ri, ‘Vhudzani munna o ni rumaho ha Nṋe ni ri: 24Yahavee u ri: Fhano fhethu ndi ḓo hu ḓisela khombo, ya wela na vhathu vhaho, vha ḓo welwa nga madeketelo oṱhe o ṅwalwaho buguni yo vhalelwaho khosi ya Juda. 25Ndi uri vhathu vho nndandula, vha nṱunga nga u dubisela miṅwe midzimu zwioro, nda sinyuwa nga mulandu wa midzimu yoṱhe ye vha ḓiitela nga zwanḓa zwavho; ndi ḓo sinyutshela fhano fhethu mbiti dzanga dza tou duga ha si vhe na a dzi dzimaho. 26Vhudza khosi ya Juda we a u ruma uri u ḓe u vhudzise Yahavee u ri: Yahavee Mudzimu wa Israele a tshi amba nga maipfi e wa a pfa u ri: 27Iwe wo ḓisola wa ḓiṱukufhadza phanḓa ha Mudzimu musi u tshi pfa zwe a amba a tshi teketela fhano fhethu na vhathu vhaho, zwino nge iwe wa ḓiṱukufhadza phanḓa hanga, wa kherukanya zwiambaro zwau, wa tsengisa miṱodzi phanḓa hanga, ndo pfa thabelo yau, Yahavee u ralo. 28Zwenezwo ndi ḓo u litsha wa fa wa swiṱwa nga mulalo. A u nga vhoni khombo ine nda ḓo i ḓisa fhano fhethu ya wela na vha no dzula fhano.’ ”

Ndi hone vhanna avho vha tshi ṱuwa na phindulo iyo vha i swikisa ha khosi Josiasi.

Josiasi a tshi vhofha mulanga wa u thetshelesa Muṋe washu

(2 Mah. 23:1-20)

29Khosi Josiasi a ramba vhahulwane vhoṱhe vha Juda na Jerusalema. 30A ya thembeleni ya Muṋe washu e na vhanna vha Juda na vhathu vha Jerusalema na vhotshifhe na Vhalivi, vhathu vhoṱhe, vha nyadzeaho na vhaḓivhalea. Josiasi a dzhia bugu ye ya vha yo tumbulwa thembeleni ya Muṋe washu a vhala maipfi oṱhe a Bugu ya Mulanga vhathu vhoṱhe vha tshi zwi pfa. 31Khosi ya ima vhuimoni hayo ya vusulusa mulanga phanḓa ha Muṋe washu, a ri u ḓo tevhela Muṋe washu, a vhulunga ndayo na ndaela dzawe nga mbilu yawe yoṱhe na nga zwoṱhe zwine a vha zwone, na u thetshelesa maipfi a mulanga o ṅwalwaho buguni iyo. 32Ndi hone a tshi ita uri muṅwe na muṅwe a re Jerusalema na kha ḽa Benyamini a fulufhedzise uri u ḓo vhulunga mulanga, vhathu vha Jerusalema vha zwi ita vha tshi tevhedza mulanga wa Mudzimu, Ene Mudzimu wa vhokhotsi avho. 33Khosi Josiasi a thutha zwitungulo zwoṱhe zwi nengisaho shangoni ḽoṱhe ḽa Vhaisraele, a kombetshedza uri vhoṱhe vhe vha vha vha tshi dzula Israele vha shumele Muṋe washu Mudzimu wavho. Musi a tshi kha ḓi tshila, a vho ngo kundwa u tevhela Muṋe washu Mudzimu wa vhokhotsi avho.