Tshivenda 1998 (VEN98)
31

Tshandukiso dza Hiskia

311

31:1
2 Mah. 18:4
Musi vhuṱambo ho no fhela, Vhaisraele vhe vha vha vhe henefho vha bva vha ya miḓini ya Juda, vha pwasha matombo a zwitungulo, vha remekanya thanda dza zwifanyiso zwa Ashera mudzimu wa tshisadzi, vha thutha zwitembele zwa zwikwarani, vha thutha na dziaḽiṱari kha ḽoṱhe ḽa Juda na ḽa Benyamini na ḽa Efraimi na ḽa Manase. Musi Vhaisraele vho no thutha zwoṱhe, vha humela mashangoni avho na miḓini ya havho.

2Hiskia a vusulusa nzudzanyo ya zwigwada zwa vhotshifhe na Vhalivi, zwi tshi ya nga mishumo ya vhotshifhe kana Vhalivi, uri vha ṋekedze zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na nduvho ya u konana na Muṋe washu na u shuma thembeleni hu tshi luvhiwa na u livhuha Mudzimu na u mu renda nga nyimbo khoroni dza hune Muṋe washu a dzula hone. 3

31:3
Num. 28 – 29

Khosi ya bvisa zwifuwo zwayo kha masambi ayo a zwifuwo i tshi itela zwiṱhavhelo zwi fhiswaho zwa matsheloni na zwa madekwana na zwiṱhavhelo zwi fhiswaho zwa Sabatha na zwa vhuṱambo ha Ṅwedzi Muswa na zwa vhuṱambo ho vhewaho nga he zwa ṅwalwa kha Mulayo wa Muṋe washu. 4
31:4
Num. 18:11-24
A laya vhathu vha no dzula Jerusalema uri vha fhe vhotshifhe na Vhalivi mikovhe yo vha teaho uri vha kone u ḓikumedza tshoṱhe kha Mulayo wa Muṋe washu. 5Musi ndaela i tshi tou bviswa, Vhaisraele vha ṋea nga hune vha kona vha isa zwikaṋwa zwa u thoma zwa thoro dzavho na waini ntswa na mapfura a muolivi na ṋotshi na zwoṱhe zwi no bva masimuni, vha isa zwinzhi, vha ita na u isa tshafumi tsha zwoṱhe zwine vha vha nazwo. 6Vhanna vha Israele na Juda vhe vha vha vha tshi dzula miḓini ya Juda na vhone vha isa tshafumi tsha masambi avho a kholomo na nngu na mbudzi na tshafumi tsha zwikhethwa zwo kumedzwaho Muṋe washu Mudzimu wavho, vha zwi khokha nga dzithulwi dzithulwi. 7Izwo vho thoma u zwi ita nga ṅwedzi wa vhuraru, vha fhedza nga ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili. 8Musi khosi Hiskia na vharangaphanḓa vha tshi vhona idzo thulwi, vha renda Muṋe washu, vha khoḓa vhathu vhawe Vhaisraele.

9Hiskia a vhudzisa vhotshifhe na Vhalivi nga idzo thulwi. 10Tshifhe muhulu Azaria, wa lutsinga lwa Tsadoko, a fhindula a ri, “Tshee vhathu vha thoma u ḓisa mitendelo yavho thembeleni ya Muṋe washu, ro ḽa ra fura, ra ita na u sia zwinzhi, nge Muṋe washu a shudufhadza vhathu vhawe, ha ita na u sala hezwi zwinzhi.”

11Khosi Hiskia a bvisa ndaela ya uri hu lugiswe fhethu ha u vhulungela thundu thembeleni ya Muṋe washu, nangoho zwa itiwa. 12Ndi hone vha tshi dzudzanya mitendelo nga u fulufhedzea, khathihi na tshafumi na zwifhiwa zwo kumedzwaho Mudzimu. Mulangi wa izwo zwithu o vha e Mulivi we a vha a tshi pfi Khonania, tshanḓa tshawe e Shimei murathu wawe, 13fhasi havho vhe na Jehiele na Azasia na Nahathi na Asaele na Jerimotho na Jozabadi na Eliele na Isimakhia na Mahathi na Benaya, vhoṱhe vhó vhewa nga khosi Hiskia. Mulangi wa thembele ya Mudzimu a vha Azaria. 14Mulangi wa nduvho dzine muthu a bvisa nga u tou funa hawe o vha e Koree ṅwana wa Imina wa Mulivi, mulindi wa Khoro ya Vhubvaḓuvha, a dovha a vha ene mukovhi wa mitendelo na nduvho khethwa-khethwa.Nduvho khethwa-khethwa: Kha hu sedzwe kha Liv. 6:10,22; 7:6. 15Miḓini he ha vha hu tshi dzula vhotshifhe o vha a tshi fariswa nga Edeni na Miniamini na Jeshua na Shemaya na Amaria na Shekania, vha tshi kovhela vhotshifhe vha havho nga u fulufhedzea, zwi tshi ya nga zwigwada zwavho, vhahulwane na vhaṱuku zwi tshi fana. 16Vha ita na u kovhela vha tshinnani u thoma kha vha miṅwaha miraru vhe madzina avho a ṅwalwa kha mutevhe wavho, vhoṱhe vhe vha vha vha tshi ḓo dzhena thembeleni ya Muṋe washu vha shuma mishumo yo fhambanaho ya misi, zwi tshi ya nga vhuimo havho na zwigwada zwavho. 17Vha kovhela vhotshifhe vho ṅwalwaho zwi tshi ya nga miṱa yavho hu tshi tevhedzwa zwo ṅwalwaho kha mutevhe wavho, na kha Vhalivi u thoma kha vha miṅwaha ya 20 zwa ḓi ralo, zwi tshi ya nga vhuimo havho na zwigwada zwavho. 18Vha angaredza na zwiṱoma zwoṱhe na vhasadzi na vhana vha vhatuka na vha vhasidzana vha tshivhidzo tshoṱhe vho ṅwalwaho kha mutevhe wa lutsinga lwavho. Ndi uri vho vha vha tshi fulufhedzea kha u ḓikumedza Mudzimu.

19Vhotshifhe vhone, vha lutsinga lwa Aroni, vhe vha vha vha tshi dzula mashangoni a pfulo u mona na miḓi ya havho kana miḓini miṅwe, vhanna vho vha vha tshi tou vhidzwa nga madzina uri muṅwe na muṅwe wa tshinnani ane vha dzula nae vha mu kovhele mukovhe, vha kovhele na vhoṱhe vho ṅwalwaho kha mutevhe wa Vhalivi.

20Hezwo ndi zwe khosi Hiskia a ita kha ḽoṱhe ḽa Juda, a tshi ita zwivhuya na zwi re zwone, zwi takadzaho Muṋe washu Mudzimu wawe. 21Zwoṱhe zwe a ita a tshi shumela thembele ya Mudzimu na u thetshelesa mulayo na dzindayo, o vha a tshi ita zwine Mudzimu wawe a zwi funa, a tshi shuma nga mbilu yoṱhe, ndi zwe zwa mu nakela ngazwo.