Tshivenda 1998 (VEN98)
24

Juasi khosi ya Juda a tshi vusa thembele

(2 Mah. 12:1-16)

241Juasi o vha khosi e na miṅwaha miṱanu na mivhili, a vhusa e Jerusalema a fhedza miṅwaha ya 40. Mme awe o vha a tshi pfi Tsibia wa muḓi wa Bierisheba. 2Miṅwaha yoṱhe ya musi tshifhe Jehoyada a tshi kha ḓi tshila, Juasi a ita zwe zwa takadza Muṋe washu. 3

24:3
Dot. 17:17
Jehoyada a mu dzetshela vhafumakadzi vhavhili, a vha na vhana vha vhatuka na vha vhasidzana.

4Ngavhuya Juasi a elekanya u vusa thembele ya Muṋe washu. 5A kuvhanganya vhotshifhe na Vhalivi a vha vhudza a ri, “Iyani miḓini ya Juda ni yo kuvhanganya tshelede ine ya bviswa nga Vhaisraele vhoṱhe ṅwaha muṅwe na muṅwe uri hu vuswe thembele ya Mudzimu waṋu. Zwi iteni zwino.” Hone Vhalivi vha si ṱavhanye u zwi ita. 6Ndi hone khosi i tshi vhidzisa Jehoyada tshifhe muhulu ya mu vhudza ya ri, “Ndi mini vha songo ita uri Vhalivi vha ye Juda na Jerusalema vha yo kuvhanganya mutendelo wo tiwaho nga Mushe muḓinḓa wa Muṋe washu na nga tshivhidzo tsha Vhaisraele vha tshi itela dennde ya mulanga?”

7Zwino vha tshigwada tsha uḽa musadzi muvhi Athalia vho vha vho pwasha vha dzhena thembeleni ya Mudzimu, vha ita na u shumisa zwithu zwikhethwa vha tshi luvha Vhobaali.

8Khosi ya ṋea ndaela, ha itwa bogisi, ḽa vhewa nnḓa, khoroni ya thembele ya Muṋe washu. 9Ha ḓivhadzwa kha ḽa Juda na Jerusalema uri vhathu vha isele Muṋe washu mutendelo we Mushe muḓinḓa wa Muṋe washu a tela Vhaisraele musi vhe phangani. 10Vhakoma vhoṱhe na vhathu vhoṱhe vha isa zwe vha bvisa vho takala, vha longa bogisini iḽo ḽa vhuya ḽa ḓala. 11Musi Vhalivi vha tshi isa iḽo bogisi ha vhakoma vha khosi, vhone vha vhona uri afho bogisini ho no vha na tshelede nnzhi, muṅwaleli wa musanda na mukoma wa tshifhe muhulu vho vha vha tshi ḓa vha bvisa tshelede bogisini, vha ḽi hwala vha ḽi vhuedzedza vhudzuloni haḽo. Vho vha vha tshi ḓi ita nga u ralo, vha vhuya vha kuvhanganya tshelede nnzhi.

12Khosi na Jehoyada vha dzhia iyo tshelede vha holela vhe vha vha vha tshi khou lugisa thembele ya Muṋe washu. Vha thola vhafhaṱi vha matombo na vhavhaḓi uri vha lugise thembele ya Muṋe washu, vha ṱoḓa na vhashumi vhane vha shuma nga tsimbi na musinaseṱha uri vha vuse thembele. 13Vhanna vhe vha vha vha tshi khou langa uyo mushumo vho vha vhe vhashumi vha biko, vha shuma uyo mushumo wa bvela phanḓa. Vha vusa thembele ya Mudzimu vha tshi tevhedza pulane yayo ya u thoma, vha i khwaṱhisa. 14Musi vho fhedza, vha dzhia tshelede yo salaho vha isa ha khosi na Jehoyada, ya shuma u ita thundu ya thembele ya Muṋe washu: thundu ya u shuma thembeleni na ya zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na dzindilo na dziṅwe thundu dza musuku na siliva.

Maitele a Jehoyada a tshi vhulungwa

Musi Jehoyada a tshi kha ḓi tshila, ho vha hu tshi dzula hu tshi ṋekedzwa zwiṱhavhelo thembeleni ya Muṋe washu.

15Zwino Jehoyada o vha o no kalaha, o no vha wa maḓuvha, a fa e na miṅwaha ya 130. 16Jehoyada a swiṱwa zwaloni zwa musanda Muḓini wa Dafita nge a vha o itela Mudzimu na thembele yawe zwivhuya kha ḽa Israele.

Vhuvhi ha Juasi na lufu lwawe

(2 Mah. 12:19-21)

17Musi Jehoyada o no fa, vhahulwane vha Juda vha ya ha khosi Juasi vha mu hoya nga u mu losha. Ndi hone a tshi vha thetshelesa. 18Vha ṱutshela thembele ya Muṋe washu Mudzimu wa vhokhotsi avho, vha yo luvha thanda dza Ashera mudzimu wa tshisadzi, na zwifanyiso. Mulandu wavho wa vhuvhi uho wa ita uri Mudzimu a sinyutshele Juda na Jerusalema. 19Muṋe washu a ruma vhaporofita vha ya ha vhathu uri vha vha kaidze, vha vha vhuedzedze khae, hone vhathu vha si thetshelese.

20

24:20,24
2 Koron. 12:5Liv. 26:3,8,14,17,36-37
Dot. 28:25
Ndi hone Muya wa Mudzimu a tshi dzhena kha Zakaria ṅwana wa tshifhe Jehoyada. Zakaria a ima phanḓa ha vhathu a ri, “Mudzimu u ri, ‘Ndi mini ni tshi nyadza ndaela ya Yahavee? Zwi nga si ni nakele. No ṱutshela Yahavee, zwino u ḓo ni ṱutshela-vho.’ ”

21

24:21
Mat. 23:25
Huno vhathu vha mu langana, vha mu kanḓa nga matombo vha mu vhulahela muṱani wa thembele ya Muṋe washu, nge khosi ya ri vha zwi ite. 22Khosi Juasi o hangwa vhuthu he Jehoyada khotsi a Zakaria a mu itela, a vhulaha ṅwana wawe. Musi Zakaria o rambalala a tshi khou welela a ri, “Ngavhe Muṋe washu a tshi zwi vhona, a ni lifhedza.”

U guma ha muvhuso wa Juasi

23Musi ṅwaha u tshi fhela, mmbi ya Aramu ya bva ya yo lwa na Juasi, ya dia Juda na Jerusalema, ya vhulaha vharangaphanḓa vhoṱhe vha vhathu. Vha hwala zwoṱhe zwe vha ṱangula vha isa ha khosi yavho muḓini wa Damasko. 24Mmbi ya Aramu yo ḓa na vhanna vha si gathi, hone Muṋe washu a ita uri vha kunde mmbi khulu-khulu ya Juda, nge vhathu vha Juda vha vha vho ṱutshela Muṋe washu Mudzimu wa vhokhotsi avho, ngauralo ha vha hone u lifhedza khosi Juasi. 25Musi Vhaaramu vha tshi huma, vha sia Juasi o huvhala zwihulu. Vhakoma vhawe vha mu langana nge a vhulaha ṅwana wa tshifhe Jehoyada, vha mu fhedzisa e vhulaloni hawe. Juasi a dzama, a swiṱwa Muḓini wa Dafita, hone ho ngo swiṱwa zwaloni zwa mahosi. 26Vhe vha mu langana ndi Zabadi, ṅwana wa musadzi wa Muamoni we a vha a tshi pfi Shimiathi, na Jehozabadi, ṅwana wa musadzi wa Mumuaba we a vha a tshi pfi Shimirithi. 27Mafhungo a vhana vhawe na vhuporofita vhunzhi vhu no amba ngae na mafhungo a u vuswa ha thembele ya Mudzimu, zwo ṅwalwa kha Maanea a Bugu ya Mahosi. Ṅwana wawe Amasia a vha khosi vhudzuloni hawe.