Tshivenda 1998 (VEN98)
13

Nndwa ya Abia na Jerobiamu

(1 Mah. 15:1-8)

131Nga ṅwaha wa 18 wa muvhuso wa Jerobiamu wa Israele, Abia a vha khosi ya Juda, 2a vhusa e Jerusalema a fhedza miṅwaha miraru. Mme a Abia o vha a tshi pfi Mikhaya, ṅwananyana wa Uriele wa muḓi wa Gibia.

Ha vuwa nndwa hu tshi lwa Abia na Jerobiamu. 3Abia a bva pfumo na vhahali vhomakone vha 400 000, Jerobiamu a yo lwa nae e na vhahali vhomakone vha 800 000.

4Abia a ima thavhani ya Tsemaraimi zwivhangani zwa Efraimi, a vhidzelela a ri, “Jerobiamu na Vhaisraele noṱhe, nthetsheleseni! 5A ni zwi ḓivhi naa uri Muṋe washu Mudzimu wa Israele o ṋea Dafita na vhaḓuhulu vhawe vhuhosi ha Israele lini na lini nga mulanga u sa pfukwi?“u sa pfukwi” Tshiheberu tshi ri, “mulanga wa muṋo”. 6Naho zwo ralo Jerobiamu ṅwana wa Nebati, mukoma wa Solomoni ṅwana wa Dafita, a shandukela Muṋe wawe. 7Vhaṅwe vhavhi vha sa ḓivhalei vha ḓibaḓekanya nae vha vutshela Rehabiamu ṅwana wa Solomoni zwiḽa a tshee muṱuku a sa athu kona u ḓihumbulela, a sa athu vha na nungo dza u imedzana navho. 8

13:8
1 Mah. 12:28-31
Zwino ni ita vhukwila ha u lwa na muvhuso wa Muṋe washu u re zwanḓani zwa vhaḓuhulu vha Dafita. Vhukuma ni tou vha mmbi khulu nahone ni na ṋamana dza musuku dze Jerobiamu a vhumba uri dzi vhe midzimu yaṋu. 9A thi ri no thatha vhotshifhe vha Muṋe washu vhana vha Aroni na Vhalivi, na vhumbela vhotshifhe vhaṋu sa zwine zwa itwa nga tshakha dza maṅwe mashango! Muṅwe na muṅwe ane a ḓa a ḓikumedza e na mboho na thutha ṱhanu na mbili a nga ḓi vha tshifhe, a vha tshifhe wa zwithu zwi si midzimu.

10“A vha riṋe, Mudzimu washu ndi Muṋe washu, a ro ngo mu furalela. Vhotshifhe vha no shumela Muṋe washu ndi vhana vha Aroni, vha tshi fariswa nga Vhalivi. 11Matsheloni maṅwe na maṅwe na madekwana maṅwe na maṅwe vha ṋekedza Muṋe washu zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na zwioro zwi nukhelelaho. Vha vhea vhurotho ḓafulani ḽo kunaho ḽa nduvho, vha funga mbone dzi re kha zwivheambone zwa musuku madekwana maṅwe na maṅwe. Ri khou tevhedza zwine Mudzimu Muṋe washu a zwi ṱoḓa. Hone inwi no mu furalela. 12Mudzimu u na riṋe, ndi Ene murangaphanḓa washu. Vhotshifhe vhawe vha ḓo lidza phalaphala dzavho dza nndwa ra lwa na inwi. Inwi vhanna vha Israele, ni songo lwa na Muṋe washu Mudzimu wa vhokhotsi aṋu, ni ḓo kundwa.”

13Zwino Jerobiamu o vha o ruma mmbi dza mona murahu ha mmbi ya Juda uri musi ene o livhana na mmbi ya Juda, dzone dzi vha lalele nga murahu. 14Mmbi ya Juda ya rembuluwa ya vhona uri i khou diwa hoṱhe nga phanḓa na nga murahu. Ndi hone vha tshi lilela Muṋe washu. Vhotshifhe vha lidza phalaphala dzavho, 15vhanna vha Juda vha ṱavha mukosi wa nndwa, Mudzimu a kunda Jerobiamu na Vhaisraele vhoṱhe vha shavha Abia na mmbi ya Juda. 16Vhaisraele vha shavha mmbi ya Juda i tshi tou swika, Mudzimu a vha lamulela zwanḓani zwavho. 17Abia na vhanna vhe a vha e navho vha kunda mmbi ya Israele, ha vhulawa vhanna vha Israele vha 500 000, vhone vhomakone. 18

13:18
2 Koron. 14:11
Vhanna vha Israele vha kundiwa musi wonoyo, vhanna vha Juda vho kunda nge vha ḓitika nga Muṋe washu Mudzimu wa vhokhotsi avho.

19Abia a pandamedza Jerobiamu, a mu dzhiela miḓi ya Bethele na Jeshana na Efroni na miḓana yo i tangaho. 20Jerobiamu a si tsha dovha a vha na maanḓa misi ya Abia. Muṋe washu a vhuya a mu rwa, a fa.

21Maanḓa a Abia a ḓi hulela a tshi ya. A dzea vhafumakadzi vha 14, a vha na vhana vha 22 vha vhatuka na vhananyana vha 16. 22Mafhungo maṅwe a zwe Abia a ita na zwe a amba, o ṅwalwa buguni ya Histori ya Muporofita Ido.