Tshivenda 1998 (VEN98)
1

Khosi Solomoni a tshi rabela a tshi humbela vhuṱali

(1 Mah. 3:1-15)

11

1:1
1 Mah. 2:12
Solomoni ṅwana wa khosi Dafita o pfumbisa muvhuso wawe wa khwaṱha nge Muṋe washu Mudzimu wawe a vha e nae, a mu hulisa zwihulu.

2Khosi Solomoni a amba na Vhaisraele vhoṱhe, vhalangammbi na vhalangagomane na vhahaṱuli na vharangaphanḓa vha Israele na ṱhoho dza miṱa, 3Solomoni na tshivhidzo tshoṱhe vha gonya tshikwarani tsha Gibioni, ngauri dennde ya u ṱangana na Mudzimu yo fhaṱwaho phangani nga Mushe muḓinḓa wa Muṋe washu yo vha i henefho. 4

1:4
1 Koron. 13:5-14
Zwino mbulungelo ya Mudzimu khosi Dafita o vha o i hwala Kiriathi Jiarimu a i isa Jerusalema, a i vhea fhethu he a i lugisela, ngauri o vha o i akhela dennde henefho. 5
1:5
Ek. 38:1-7
Hone aḽiṱari ya musinaseṱha yo fhaṱwaho nga Betsaliele ṅwana wa Uri, ṅwana wa Huru, yo vha i muḓini wa Gibioni phanḓa ha dennde ya Muṋe washu. Khosi Solomoni na tshivhidzo vha luvha Muṋe washu henefho. 6Solomoni a takuwa a ya kha aḽiṱari ya musinaseṱha phanḓa ha Muṋe washu a re denndeni ya u ṱangana nae, a ṋekedza zwiṱhavhelo zwi fhiswaho zwine zwa swika tshigidi.

7Vhusiku honoho Muṋe washu a ḓisumbedza Solomoni a mu vhudza a ri, “Humbela tshine wa funa ndi tshi u ṋea.”

8Solomoni a fhindula Mudzimu a ri, “Wo itela khotsi anga Dafita vhuthu vhuhulu, nṋe wa nnyita khosi vhudzuloni hawe. 9Zwino, Mudzimu Muṋe washu, khwaṱhisa zwe wa fulufhedzisa khotsi anga Dafita, ngauri wo nnyita khosi uri ndi vhuse vhathu vho andaho unga buse ḽa shango. 10Mphe vhuṱali na nḓivho, uri ndi kone u ranga vhathu havha phanḓa, ngauri ane a nga kona u vhusa lushaka ulu luhulu a nga vha nnyi?”

11Mudzimu a fhindula Solomoni a ri, “Vhunga zwi zwenezwo zwe mbilu yau ya tama, ú songo humbela thundu na lupfumo kana khuliso kana lufu lwa maswina au, vhunga ú songo humbela u lalama, wó humbela vhuṱali na nḓivho uri u kone u vhusa vhathu vhanga vhe nda u ita khosi uri u vha vhuse, 12zwenezwo ndi ḓo u ṋea vhuṱali na nḓivho. Ndi ḓo u ṋea na thundu na lupfumo na khuliso, zwi sa athu vhuya zwa ṋewa iṅwe khosi yo u rangaho phanḓa, na ine ya ḓo u tevhela a i nga fani na iwe.”

13Ndi hone Solomoni a tshi takuwa a livha Jerusalema a tshi bva tshikwarani tsha Gibioni, phanḓa ha dennde ya u ṱangana na Mudzimu. Solomoni a vhusa Vhaisraele.

Maanḓa a khosi Solomoni na lupfumo

(1 Mah. 10:26-29)

14Solomoni a vhumba mmbi ya gariki dza 1 400 na bere dza 12 000, dziṅwe a dzula nadzo Jerusalema, dziṅwe a dzi vhea miḓini ya dzigariki. 15A khokha siliva na musuku Jerusalema zwa anda unga matombo, matanda a mukedara a anda unga mihuyu matsindeni a zwikwara. 16Bere dza Solomoni dzo vha dzi tshi rengwa Egipita na Kue, vhashavhi vha musanda vha tshi dzi renga Kue. 17Gariki vho vha vha tshi renga Egipita nga mangwende a 600 a siliva, bere i tshi rengwa nga mangwende a 150. Vho vha vha tshi ita na u dzi rengisela mahosi a Vhahithi na Vhaaramu.

2

Hu tshi lugiselwa u fhaṱa thembele

(1 Mah. 5:1-18)

21Solomoni a bvisa ndaela dza u fhaṱela dzina ḽa Muṋe washu thembele na pfamo ya musanda ya ene muṋe. 2A ṋea vhanna vha 70 000 mushumo wa u hwala thundu dza u fhaṱa, na vhanna vha 80 000 a vha ṋea mushumo wa u tsheṱa matombo zwikwarani, a vhea vhanna vha 3 600 vha u langa vhenevho.

3Solomoni a swikisa mafhungo haya ha khosi Hiramu wa Tiro a ri, “Nga vha nthumele matanda a mukedara sa zwe vha itela khotsi anga Dafita zwiḽa vha tshi vha rumela mikedara ya u fhaṱa pfamo ya u dzula khayo. 4Zwino nṋe ndi ṱoḓa u fhaṱela dzina ḽa Muṋe washu Mudzimu wanga thembele, nda mu kumedza yone uri hu fhiswe zwioro phanḓa hawe, a dzule a tshi ṋekedzwa vhurotho vhune ha kumedzwa Ene, a ṋekedzwa zwiṱhavhelo zwi fhiswaho misi yoṱhe nga matsheloni na nga madekwana na nga Dzisabatha na nga vhuṱambo ha Ṅwedzi Muswa na nga vhuṱambo ho vhewaho ha Muṋe washu Mudzimu washu. Heyo ndi ndayo ya Vhaisraele ya lini na lini. 5Thembele ine nda ḓo i fhaṱa i ḓo vha khulwane, ngauri Mudzimu washu u fhira midzimu miṅwe yoṱhe. 6

2:6
1 Mah. 8:27
Huno ane a nga kona u mu fhaṱela thembele ndi nnyi? Hufha ḽiṱaḓulu naho ḽi ḽiṱaḓulu ḽa nṱha-nṱha a sa koni u fhelela khaḽo. Ndi nga tou fhaṱa nnḓu ine ra nga mu ṋekedza nduvho khayo.

7“Zwino nga vha nthumele munna wa mutsila kha mushumo wa zwa musuku na siliva na musinaseṱha na tsimbi na zwa masila a tshisumbusumbu na muridili na matswuku, a vhe na nḓivho ya u vhaḓa matombo, onoyo u ḓo shuma na vhatsila vha Juda na Jerusalema vhe vha waniwa nga khotsi anga Dafita. 8Vha nthumele na matanda a mukedara na mupaini na dziṅwe thanda dzavhuḓi dza Libanoni, ngauri ndi a zwi ḓivha uri vhanna vha havho ndi vhakoni kha u rema miri henefho. Vhanna vha hashu vha ḓo shuma na vha havho, 9vha nngwanela matanda manzhi, ngauri thembele ine nda i fhaṱa i fanela u vha khulu ya manakanaka. 10Vhashumi vhavho vha maṱaka vha u rema miri ndi ḓo vha ṋea thani dza 3 300 dza goroi na thani dza 3 300 dza baḽi na ḽitha dza 400 000 dza waini na ḽitha dza 400 000 dza mapfura a muolivi.”

11Khosi Hiramu wa Tiro a ṅwalela Solomoni luṅwalo a tshi mu fhindula a ri, “Yahavee u funa vhathu vhawe, ndi zwe a ita uri vhone vha vhe khosi yavho.” 12Hiramu a dovha a ri, “Nga hu rendwe Yahavee Mudzimu wa Israele Musiki wa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi! O ṋea khosi Dafita ṅwana wa vhuṱali a re na ṱhalukanyo na vhusedzi, ene u ḓo fhaṱela Yahavee thembele, a dovha a ḓifhaṱela pfamo. 13

2:13-14
1 Mah. 7:13-14
Ndi khou ruma Huramu mueletshedzi wanga ha vhone, ndi mutsila vhukuma. 14Mme awe o vha e wa tsinde ḽa Dani, khotsi awe e wa Tiro. Munna uyo o gudiswa mushumo wa zwa musuku na siliva na musinaseṱha na tsimbi na tombo na thanda na zwa masila a muridili na tshisumbusumbu na sila ḽitswuku na lukhaha. U na nḓivho kha zwa tshakha dzoṱhe dza zwa u vhaḓa matombo nahone a nga bvisa tshifanyiso tshifhio na tshifhio tshe a ṋewa. U ḓo shuma na vhatsila vhavho na vha muṋe wanga, khosi Dafita khotsi avho. 15Zwino vhone muṋe wanga nga vha rumele vhashumi vhavho goroi na baḽi na mapfura a muolivi na waini sa zwe vha fulufhedzisa. 16Riṋe ri ḓo gonya thavha dza Libanoni ra rema matanda oṱhe a mukedara ane vha a ṱoḓa, ra a vhofha a ita madzanda, ra a tshimbidza lwanzheni ra a swikisa Jopa, vhone vha konou a dzhia vha gonya nao Jerusalema.”

Thembele i tshi thoma u fhaṱiwa

(1 Mah. 6:1-38)

17Khosi Solomoni a vhala vhatsinda vhoṱhe vhe vha vha vha tshi dzula shangoni ḽa Israele. Izwo zwo tevhela u vhaliwa ha vhathu he ha itwa nga khotsi awe Dafita. Vhatsinda avho vha wanala vhe 153 600. 18Vha 70 000 a vha hwesa mushumo wa u hwala thundu ya u fhaṱa, vha 80 000 vha vha vha u vhaḓa matombo dzithavhani, na vhanna vha 3 600 vha vha langaho vha tshi ita uri vha shume.