Tshivenda 1998 (VEN98)
5

U ḓilugisela u vhuya ha Muṋe washu

51Zwino ri tshi ḓa kha a uri Muṋe washu u ḓo vhuya lini a wana ho tou ita hani, a ri tsha ṱwa ri tshi ni ṅwalela. 2Hufha inwi vhaṋe ni tshi zwi ḓivha zwavhuḓivhuḓi uri Muṋe washu musi a tshi vhuya u ḓo ḓa sa fobvu ḽi tshi ḓa vhusiku ḽi songo lindelwa. 3

5:3
Luk. 21:34
Vhathu vha tshi kha ḓi ri, “Ḽo lala, a hu na khombo,” zwenezwo kathihi fhedzi vha ḓo tshenuwa vho no lovha tshoṱhe; a zwi na vhutinyelo, zwi nga musadzi a re muthu wa thovhela a tshi tshenuwa o welwa nga vhuṱungu ha musi a tshi vhofholowa.

4Hone inwi vha hashu, ngauri a ni dzuli swiswini, ni nga si tshenuwe no ḓelwa nga heḽo ḓuvha sa musi ni tshi ḓelwa nga fobvu. 5Hufha inwi noṱhe ni vhathu vha tshedza; ni vhathu vha masiari, a ri vha vhusiku kana vha swiswi. 6

5:6
Mat. 25:13
1 Pit. 5:8
Ndi zwone-ha ri songo tsha nga vhaḽa vhaṅwe vho eḓelaho, kha ri karuwe ri fhaṱuwe. 7
5:7-8
Rom. 13:12-13
Ef. 5:18
U eḓela hu eḓelwa vhusiku; na u kambwa ndi zwithu zwa vhusiku hezwo; 8
5:8
Yes. 59:17
Ef. 6:11-17
2 Korint. 6:7
10:4
riṋe a ri vha vhusiku ri vha masiari, ndi zwone kha ri fhaṱuwe-ha, khanani ri pile nga tsimbi ine ya vha lutendo na lufuno, nguwane yashu i vhe u lavhelela u tshidzwa, 9ngauri tshe Mudzimu a ri nangela tshone a si u haṱulelwa ṱhamu, ndi u tshidzwa nga Muṋe washu Yesu Khristo, 10Ene we a ri fela uri naho ro karuwa ri vha tshilaho a tshi vhuya, nangwe ro eḓela na vho faho, ri kone u ḓo tshila roṱhe nae.

11Ndi zwone-ha, khuthadzanani ni fhaṱane, sa zwine na khou ḓi zwi ita.

Ndaela na nyonesano

12

5:12
1 Korint. 16:16
Zwino vha hashu, ri a ni humbela ri ri: Hulisani vhane vha ḓinetisa nga u ni shumela vhó vhewa nga Muṋe washu uri vha ni linde vha ni laye. 13
5:13b
Luk. 2:14
Vhenevho vha funeni ni vha hulise nga maanḓa ni tshi itela mushumo wavho. Dzulani ni tshi anḓana.

14

5:14
Rom. 15:1
Ndi zwone vha hashu, ri a ni kwengweledza ri ri: ni laye vhabva, vho kuleaho miraḓo ni vha khwaṱhise, vha si na nungo ni vha tikedze; ni songo fhelela muthu na muthihi mbilu. 15
5:15
Mat. 5:39
Rom. 12:17-20
1 Pit. 3:9
Ni songo lifhedza vhuvhi nga vhuvhi na kathihi; misi yoṱhe ni luse u itelana zwivhuya, ni itele na vhathu vhoṱhe.

16

5:16
Filip. 3:1
Rom. 12:12
Takalani misi yoṱhe; 17
5:17
Luk. 18:1-8
ni dzule ni tshi rabela, 18na tshini tshine na ṱangana natsho ni livhuhe. Ndi zwone zwine Mudzimu a funa inwi ni re vha Khristo Yesu ni tshi zwi ita. 19
5:19
Num. 11:28
Ef. 4:30
Mish. 7:51
Ni songo dzima u duga ha Muya nga u thivhela mishumo yawe. 20
5:20
1 Korint. 14:1,39
Ni songo nyadza zwine Mudzimu a ni ḓivhadza nga vhuporofita, 21
5:21
1 Joh. 4:1
1 Korint. 14:29
hone ni tshi sedzesesa zwoṱhe, ni nange zwi re zwivhuya. 22Zwo vhifhaho ni laṱe kule.

23

5:23
1 Thes. 3:13
Ngavhe Mudzimu, Ene Ṋemulalo, a tshi ni ita vhakhethwa tshoṱhe, a vhulunga muya na mbilu na muvhili, uri Muṋe washu Yesu Khristo a tshi vhuya a wane hu si na tshi no solisea. 24
5:24
Dot. 7:9
Ane a ni vhidza u a fulufhedzea, ha nga kundwi u zwi ita.

25Vha hashu, ni ri rabelele-vho.

26Ni nndumelisele vhatendi nga inwi vhoṱhe. Ni reshane nga u kuvhatedzana sa vhatendi.

27

5:27
Kol. 4:16
Afha ndi khou khwaṱhisa nga dzina ḽa Muṋe washu ndi ri: luṅwalo holu lu vhalelwe vhatendi vhoṱhe.

28Ngavhe Muṋe washu Yesu Khristo a tshi ri itela vhuthu.