Tshivenda 1998 (VEN98)
9

Saulo a tshi ṱoḓa donngi dzawe

91Ho vha hu na muṅwe Mubenyamini, munna wa mupfumi wa muḓivhalea we a vha a tshi pfi Kishi ṅwana wa Abiele, ṅwana wa Tseroro, ṅwana wa Bekhorathi, ṅwana wa Afia wa Benyamini. 2

9:2
1 Sam. 10:23
16:6-7
2 Sam. 14:25
Munna uyo o vha e na ṅwana wa mutuka a no pfi Saulo, wa lunako, wa nungo, hu si na ane a mu fhira kha Vhaisraele. Saulo o vha a tshi fhira vhoṱhe nga u lapfa, vhaṅwe vhathu vha tshi tou mu guma nga mutsinga.

3Zwino donngi dza Kishi khotsi a Saulo dza xela, Kishi a vhudza ṅwana wawe Saulo a ri, “Ṱuwa na muṅwe wa phuli ni yo ṱoḓa donngi.” 4Ndi hone a tshi buḓekanya mivhundu ya Efraimi na shangoni ḽa Shalisha, hone vha si dzi wane. Vha fhirela phanḓa vha dzhena shangoni ḽa Shaalimu, hone donngi dzo vha dzi siho afho. Ndi hone vha tshi buḓekanya shango ḽa Benyamini, hone na henefho vha si dzi wane. 5Musi vha tshi swika shangoni ḽa Tsufu Saulo a vhudza phuli ye ya vha i nae a ri, “Kha ri hume, khotsi anga vha sa vho ḓo litsha u elekanya zwa donngi vha vho ḽa mbilu nga riṋe.”

6Huno iyo phuli ya fhindula ya ri, “Muḓini uno hu na muḓinḓa wa Mudzimu. Munna uyo vhathu vha a mu hulisa. Zwoṱhe zwine a amba zwi a itea zwo tou ralo. Nga ri ye hone zwino. Khamusi a nga ri vhudza uri ri ṱutshele ngafhi.”

7Saulo a vhudza phuli yawe a ri, “Arali ra ya ha uyo munna ri ḓo mu fha mini? Zwiḽiwa zwine zwa vha mikhwamani yashu zwo fhela. A ri na tshifhiwa tshine ra nga ṋea uyo muḓinḓa wa Mudzimu. Tshine ra vha natsho ndi mini?”

8Phuli ya dovha ya mu fhindula ya ri, “Nṋe ndi na ḽingwende ḽa siliva. Ndi ḓo ḽi ṋea uyo munna wa Mudzimu uri a ri vhudze nḓila ine ra fanela u i fara.” ( 9Zwiḽa kale kha ḽa Israele arali muthu a tshi yo vhudzisa Mudzimu, o vha a tshi ri, “Nḓarieni ha muvhoni,” ngauri muporofita wa misi ino, kale o vha a tshi pfi muvhoni.)

10Saulo a vhudza phuli yawe a ri, “Ndi zwone, nḓarieni.” Ndi hone vha tshi livha muḓini he ha vha hu na uyo muḓinḓa wa Mudzimu. 11Hezwi vha tshi khou gonya tshivhanga vho livha muḓi uyo, vha ṱangana na vhaṅwe vhasidzana vha tshi ya u ka maḓi, vha vha vhudzisa vha ri, “Muvhoni u hone naa?”

12Vhasidzana vha fhindula vha ri, “U hone, ngoyo henefho phanḓa haṋu. Ni ṱavhanye, o ḓa fhano muḓini wa hashu ṋamusi, ngauri vhathu vha khou ya u ṋekedza tshiṱhavhelo tshikwarani. 13Hezwi ni tshi tou dzhena muḓini, ni ḓo mu wana a sa athu gonya tshikwarani u yo ḽa. Vhathu vha nga si thome u ḽa a sa athu swika, ngauri ndi ene ane a fanela a shudufhadza tshiṱhavhelo, ndi hone vho vhidzwaho vha tshi ḓo kona u ḽa. Gonyani zwino, tshifhinga tshino ni nga mu wana.”

Saulo a tshi ṱanganedzwa unga khosi

14Ndi hone vha tshi gonya muḓini; vho no dzhena muḓini vha ṱangana na Samuele e nḓilani ya u ya tshikwarani. 15

9:15
1 Mah. 14:5
Zwino Saulo a tshi ḓo vuwa a tshi ḓa, Muṋe washu izwo o vha o no dzumbululela Samuele a ri, 16
9:16a
1 Sam. 10:1
9:16b
Ek. 2:23
“Matshelo nga tshifhinga tshenetshi ndi ḓo ruma muṅwe munna ha iwe, u bva shangoni ḽa Benyamini. U mu ḓodze a vhe murangaphanḓa wa vhathu vhanga vha Israele. Ene u ḓo lamulela vhathu vhanga kha Vhafilista. Ndo sedza u tambula ha vhathu vhanga, tshililo tshavho tsho swika kha Nṋe.”

17

9:17
1 Sam. 16:3,12
Samuele a vhona Saulo, Muṋe washu a mbo mu vhudza a ri, “Hoyo ndi ene munna we nda u vhudza ngae, ndi ene ane a ḓo linda vhathu vhanga.”

18Saulo a ṱangana na Samuele khoroni a mu vhudza a ri, “Ri khou vhudzisa hune ha dzula muvhoni.”

19Samuele a fhindula a ri, “Ndi nṋe muvhoni, mphelekedzeni ri gonye tshikwarani, ngauri ṋamusi ri ḓo ḽa roṱhe, nga matsheloni ndi ḓo ni litsha na ḓiṱutshela, nahone ndi ḓo ni vhudza zwoṱhe zwi re mbiluni yaṋu. 20Dza nga vha donngi dze na xedza mbamulovha, ni songo ḽa mbilu ngadzo, dzo wanala. Huno ndi nnyi ane a ṱulutshelwa nga Vhaisraele? A si inwi na muṱa wa khotsi aṋu naa?”

21

9:21
Rangap. 6:15
Saulo a fhindula a ri, “Nṋe ndi wa Benyamini, ndi wa tsinde ḽiṱukuṱuku kha Vhaisraele, muṱa wa hashu ndi wone muṱuku kha tsinde ḽa Benyamini! Zwino khezwi vha tshi amba na nṋe nga u ralo?”

22Ndi hone Samuele a tshi isa Saulo na phuli yawe vhuḽeloni, a vha dzudza hu no dzula vhaḓivhalea. Ho vha ho kuvhangana vhane vha nga swika mahumi mararu a vhanna. 23Samuele a vhudza mubiki a ri, “Ḓisani uḽa muraḓo wa ṋama ye nda ni ṋea, yeneiḽa ye nda ni vhudza uri ni i vhetshele thungo.”

24

9:24
Gen. 43:34
Mubiki a dzhia tshizwa a tshi vhea phanḓa ha Saulo. Samuele a ri, “Zwe na vha no vhetshelwa zwone ngezwi. Iḽani, tshee nda ri, ‘Ndo vhidza vhaeni,’ zwo vhetshelwa inwi uri ni zwi ḽe vhuṱamboni hovhuno.”

Ndi hone Saulo a tshi swiṱula na Samuele.

25Musi vho no tsela muḓini vha tshi bva tshikwarani, Samuele a amba na Saulo vhe ṱhangani ya nnḓu yawe.

Samuele a tshi ḓodza Saulo uri a vhe khosi

26Nga matshelo vha fhinduwa nga maḓautsha. Musi mapfuvhi a tshi tswuka, Samuele e ṱhangani ya nnḓu, a vhidza Saulo a ri, “Vuwani, ndi khou ṱoḓa u ni fhelekedza!” Saulo a vuwa, ene na Samuele vha bvela nnḓa vhoṱhe. 27Vha tshi swika muledzoni wa muḓi, Samuele a amba na Saulo a ri, “Vhudza phuli yau i fhirele phanḓa.” Phuli ya fhirela phanḓa, Samuele a isa phanḓa a ri, “Inwi rangani u ima ndi ni vhudze zwe Mudzimu a amba.”