Tshivenda 1998 (VEN98)
3

Muṋe washu a tshi vhidza Samuele

31Mutukana Samuele o shumela Muṋe washu a tshi londolwa nga Eli. Misi iyo ipfi ḽa Muṋe washu ḽo vha ḽi sa anzeli u pfala, na mabono o vha a si manzhi. 2Maṱo a Eli o vha a sa tsha vhona zwavhuḓi. Muṅwe musi nga maḓautsha Eli a vha o ḓilalela vhulaloni hawe. 3Luvhone lwa Mudzimu lwo vha lu sa athu dzima. Samuele ene o vha o eḓela thembeleni ya Muṋe washu he ha vha hu na mbulungelo ya mulanga ya Mudzimu. 4

3:4
Gen. 22:1
Ek. 3:4
Ndi hone Muṋe washu a tshi vhidza Samuele.

Samuele a fhindula a ri, “Ndi fhano!” 5Samuele a gidimela ha Eli a ri, “Ndi fhano, ndo pfa vha tshi mmbidza.”

Huno Eli a ri, “A tho ngo ni vhidza, humani ni yo eḓela.” Samuele a huma a yo eḓela.

6Muṋe washu a dovha a vhidza Samuele, a vuwa a ya ha Eli a ri, “Ndi fhano, ndo pfa vha tshi mmbidza.”

Huno Eli a ri, “Ṅwananga, a tho ngo ni vhidza, humani ni yo eḓela.”

7Huno Samuele o vha a sa athu ḓivha Muṋe washu, o vha a sa athu dzumbululelwa ipfi ḽa Muṋe washu.

8Muṋe washu a vhidza Samuele lwa vhuraru, Samuele a vuwa a ya ha Eli a ri, “Ndi fhano, ndo pfa vha tshi mmbidza.”

Ndi hone Eli a tshi ṱalukanya uri ndi Muṋe washu a khou vhidzaho Samuele. 9A mu vhudza a ri, “Ṱuwani ni yo eḓela, arali na pfa a tshi dovha u ni vhidza, ni fhindule ni ri, ‘Muṋe washu, amba, muḓinḓa wau u khou thetshelesa!’ ” Samuele a ṱuwa a yo lala vhulaloni hawe.

10Muṋe washu a ḓa a ima henefho, a vhidzelela u ḓi nga zwiḽa u rangani a ri, “Samuele, Samuele!”

Samuele a fhindula a ri, “Muṋe washu amba, muḓinḓa wau u khou thetshelesa!”

11Muṋe washu a amba na Samuele a ri, “Ndi ṱoḓa u ita tshiṅwe tshithu kha ḽa Israele, tshi ḓo ita uri nḓevhe dza muṅwe na muṅwe ane a zwi pfa dzi lume. 12

3:12
1 Sam. 2:31-36
Musi wonoyo ndi ḓo khunyeledza zwoṱhe zwe nda vhudza Eli ndi tshi sanda muṱa wawe, u bva mathomoni u swika magumoni. 13Ndo no ḓi mu vhudza uri ndi ḓo rwa muṱa wawe lini na lini nga mulandu wa vhuvhi he a vha a tshi vhu ḓivha, vhana vhawe vho nnyefula a si vha kaidze. 14Ndi zwe nda anela nnḓu ya Eli nda ri, ‘Mulandu wa nnḓu ya Eli u nga si pfumelwe nga tshiṱhavhelo kana nga nduvho.’ ”

15Samuele a yo eḓela ḽa vhuya ḽa tsha a konou vula miṋango ya nnḓu ya Muṋe washu. O vha a tshi ofha u vhudza Eli zwa bono ḽawe. 16Huno Eli a mu vhidza a ri, “Samuele ṅwananga.”

Samuele a fhindula a ri, “Ndi fhano.”

17Eli a mu vhudzisa a ri, “Muṋe washu o ni vhudzani? Ni songo nnzumbela. Ngavhe Mudzimu a tshi ni pfisa vhuṱungu a dovha arali na nnzumbela na tshithihi tsha zwe a ni vhudza.” 18Ndi hone Samuele a tshi mu vhudza zwoṱhe, a si vhuye a mu dzumbela na tshithihi. Eli a ri, “Ndi Muṋe washu, litshani a ite zwine a vhona zwi zwone.”

19Muṋe washu o ḓi vha na Samuele musi a tshi aluwa, ho ngo vhuya a litsha ipfi ḽawe na ḽithihi ḽi tshi wela fhasi. 20Ḽoṱhe ḽa Israele u bva Dani u swika Bierisheba ḽa zwi vhona uri vhukumakuma Samuele ndi muporofita wa Muṋe washu. 21Muṋe washu a ḓi vhonala Shilo, a ḓidzumbululela Samuele henefho nga ipfi ḽawe.