Tshivenda 1998 (VEN98)
2

Thabelo ya Hanna: Muṋe washu u tsireledza a si na nungo

21

2:1-10
Luk. 1:46-55
Ndi hone Hanna a tshi rabela a ri,

“Ndi pembelela Muṋe washu;

Muṋe washu o nnyombela shambo!

Maswina anga ndi a vha sea.

Ndi takalela zwe Iwe Muṋe washu wa mpha.

2Muṋe washu ndi Ene mukhethwa e eṱhe,

a hu na Mudzimu arali e si Iwe,

a hu na bako ḽi no nga Mudzimu washu.

3“Ni songo dzula ni tshi zuwa, ni songo bula maipfi a u ḓihudza,

Muṋe washu ndi Mudzimu ane a ḓivha zwoṱhe,

zwine vhathu vha ita zwi kalwa nga Ene.

4“Vhura ha vhahali ho vunḓea, hone vhe vha khukhulwa vho kungela nungo.

5

2:5c
Rangap. 13:2
Ps. 113:9
Yes. 54:1
Vhe vha vha vha tshi ḽa vha fura,

zwino ndi vhasingili vha u ṱoḓa zwiḽiwa;

vhe vha vha vha tshi ṱwa na nḓala vha vho ḽa vha laṱa.

Musadzi we a vha e muumba zwino o beba vhana vhaṱanu na vhavhili,

hone mme a vhana vhanzhi o sala a si na ṅwana.

6

2:6
Dot. 32:39
2 Mah. 5:7
Ps. 30:3
Hos. 6:1-2
“Muṋe washu u a vhulaha, a dovha a tshidza,

u isa vhathu vhudzulavhafu, a dovha a vha vusa.

7

2:7-8
Ps. 113:7-8
75:7Mat. 23:12
Muṋe washu u a shaisa, a dovha a pfumisa,

u a ṱukufhadza, a dovha a hulisa.

8U vusa vhashai buseni,

vhaheḓana a vha takula ḓaleḓaleni, a vha dzudza na vhavhusi,

a vha vhea kha khuluṋoni ya khuliso.

Miteo ya ḽifhasi ndi ya Muṋe washu,

o tea shango khayo.

9“U linda ṋayo dza vhathu vhawe vha fulufhedzeaho,

hone vhavhi vha ngalangala swiswini.

Muthu ha kundi nga nungo dzawe nandi.

10

2:10
1 Sam. 7:10
Ps. 18:14
Vhane vha vhangisa Muṋe washu vha ḓo lozwiwa,

u ḓo vha bvumela e ngindii, ngindii e ṱaḓulu.

Muṋe washu u ḓo haṱula shango ḽoṱhe,

khosi ye a vhea u ḓo i ombela shambo,

khosi ye a i ta u ḓo ita uri i kunde.”

11Ndi hone Elikana a tshi humela hayani Rama, hone mutukana Samuele a dzula Shilo, a shumela Muṋe washu a tshi londolwa nga tshifhe Eli.

Vhuvhi ha vhana vha Eli

12

2:12-17
Liv. 7:28-33
Vhana vha Eli vho vha vha sa ḓivhalekani, Muṋe washu vho vha vha sa mu londi. 13Zwino yo vha i nḓowelo ya vhotshifhe na vhathu uri musi muthu a tshi khou ṋekedza nduvho, musi ṋama i tshi khou bikwa, mushumi wa tshifhe o vha a tshi ḓa o fara forogo ya maṋo mararu, 14a longa iyo forogo khalini dza u bika, tshe forogo iyo ya tshi ṱhavha tsha mbo vha tsha tshifhe. Vhaisraele vhoṱhe vhe vha ḓa Shilo u ṋekedza nduvho dzavho vho vha vha tshi itwa nga u ralo. 15Hone zwino na musi mapfura a sa athu fhiswa, mushumi wa tshifhe o vha a tshi ḓa a vhudza munna ane a khou ṋekedza nduvho a ri, “Nga vha fhe tshifhe ṋama ya u gotsha, a nga si ṱanganedze ṋama yo no bikwaho, u ṱoḓa mbisi fhedzi.”

16Arali munna uyo a mu vhudza a ri, “Nga hu thome u fhiswa mapfura, ni konou dzhia zwine na funa,” mushumi uyo o vha a tshi fhindula a ri, “Hai, kha vha ḓise zwino, arali vha sa i ḓisa, ndi ḓo i dzhia nga khani!”

17Tshivhi hetsho tsha avho vhaṱhannga Muṋe washu o vha a tshi vhona tshi tshihulu, ngauri vho vha vha tshi nyadza nduvho ine ya ṋekedzwa Muṋe washu.

Samuele e Shilo

18Huno Samuele ene o vha a tshi shumela Muṋe washu. Samuele a tshi kha ḓi vha mutukana o vha a tshi vho ambara luvhemba lwa lukhaha lwa u pakata lu no nga lwa vhotshifhe. 19Ṅwaha muṅwe na muṅwe mme awe vho vha vha tshi ḓi mu rungela phuraphura ya lukhaha vha mu isela musi vha tshi gonya Shilo na munna wavho u ṋekedza nduvho ya ṅwaha nga ṅwaha. 20Eli o vha a tshi ḓi shudufhadza Elikana na musadzi wawe a ri, “Ngavhe Muṋe washu a tshi ni ṋea vhana vhane vha ḓo bebwa nga hoyu musadzi, vha thivha uḽa we a mu humbela nga thabelo a mu kumedza Muṋe washu.”

Vho no fhedza izwo vha humela hayani. 21Muṋe washu a tonda Hanna, a vhifha muvhilini, a dovha a beba vhatuka vhararu na vhasidzana vhavhili. Mutukana Samuele a aluwa a tshi shumela Muṋe washu.

U sa pfa ha vhana vha Eli

22Zwino Eli o vha o no kalaha zwihulu. A ḓi dzula a tshi pfa zwine vhana vhawe vha ita Vhaisraele vhoṱhe na uri vha dzhia vhasadzi vhane vha shuma muṋangoni wa dennde ya u ṱangana na Muṋe washu vha vha dzhenisa nḓuni. 23Ndi hone a tshi vha vhudza a ri, “Izwi zwithu ni zwi itelani? Vhathu vhoṱhe vha mmbudza vhuvhi vhune na ita. 24A si zwone vhananga, ni vho xedza vhathu vha Muṋe washu. 25Arali munna a khakhela muṅwe munna, Mudzimu a nga mu pfumedzanya nae, hone arali munna a khakhela Muṋe washu u ḓo pfumelelwa nga nnyi?”

Huno vha si thetshelese khotsi avho a tshi vha kaidza, ngauri Muṋe washu o vha a tshi funa u vha vhulaha.

26

2:26
Luk. 2:52
Mutukana Samuele ene a aluwa a tshi takalelwa nga Muṋe washu na nga vhathu.

Khaṱhulo ya muṱa wa Eli

27Zwino muṅwe muḓinḓa wa Mudzimu a ḓa ha Eli a ri, “Muṋe washu u ri, ‘Ndo ḓidzumbulula zwavhuḓi kha nnḓu ya makhulukuku wau zwiḽa vhe phuli dza Farao ngei Egipita. 28

2:28
Ek. 28:1
Liv. 7:34-36
Ndo nanga makhulukuku wau kha matsinde oṱhe a Israele uri a vhe tshifhe wanga, a gonye aḽiṱarini yanga a fhise zwioro, a ambare luvhemba lwa u pakata phanḓa hanga. Nda ita na u ṋea nnḓu ya makhulukuku wau mukovhe wa nduvho dzoṱhe dza mbeu dza Vhaisraele. 29Zwino ndi mini u tshi nyadza zwiṱhavhelo na nduvho zwine nda ri vhathu vhanga vha bvise? Ndi mini u tshi hulisa vhana vhau u fhira Nṋe nga u vha litsha vha tshi ḓinonisa nga miraḓo i fhiraho yoṱhe ya nduvho dzoṱhe dzine dza ṋekedzwa nga vhathu vhanga Vhaisraele?’

30

2:30
Mir. 3:34
8:17
“Zwino-ha, Muṋe washu Mudzimu wa Israele u khou ḓivhadza u ri, ‘Ndo fulufhedzisa uri nnḓu yau na ya makhulukuku wau vha ḓo dzula vha tshi ntshumela lini na lini.’ Hone zwino Muṋe washu u khou ḓivhadza u ri, ‘A zwi tsha ḓo ralo! Vhane vha nkhulisa ndi ḓo vha hulisa, hone vhane vha nnyadza vha ḓo nyadziwa-vho. 31Hu khou ḓa tshifhinga tshine nda ḓo fhelisa vhutshifhe hau na ha muṱa wau, a hu na wa muṱa wau ane a ḓo lalama. 32
2:32
1 Sam. 22:18-19
Jer. 7:12
Ps. 78:60-64
U ḓo vhona khombo i tshi wela nnḓu yanga. Naho Vhaisraele vha tshi ḓo tondiwa, kha vha lutsinga lwau a hu na ane a ḓo lalama. 33
2:33
1 Sam. 22:18-19
1 Mah. 2:26-27
Vha lutsinga lwau vhoṱhe vha ḓo fa vha songo lalama. Onoyo muthihi ane nda ḓo mu litsha zwawe a tshila a ntshumela e tshifhe, ndi ḓo zwi itela u pofulisa maṱo au nga miṱodzi na u ṱhavha mbilu yau. 34
2:34
1 Sam. 4:11
Zwine zwa ḓo wela vhana vhau vhavhili Hofuni na Finiasi tshi ḓo tou vha tshiga tsha uri u zwi vhone; vhuvhili havho vha ḓo fa musi muthihi. 35Ndi ḓo ḓinangela tshifhe muṅwe ane a ḓo fulufhedzea, onoyo u ḓo ita zwine nda zwi funa. Ndi ḓo mu ṋea vhaḓuhulu vhanzhi, a dzula a tshi shumela khosi yanga ye nda i nanga. 36Ndi hone muṅwe na muṅwe wa lutsinga lwau o ponyokaho lufu a tshi ḓo ḓa a gwadama phanḓa ha tshifhe onoyo a humbela ḽingwende ḽa siliva na zwiḽiwanyana a luvhelela a ri: A thi tholiwi-vho zwanga nda shumela vhotshifhe ndi tshi wana zwiḽiwa!’ ”