Tshivenda 1998 (VEN98)
18

181Musi Dafita o no fhedza u amba na Saulo, Jonathani a vha wa muya muthihi na Dafita, a mu funa unga ene muṋe. 2U bva musi wonoyo Saulo a dzula na Dafita, a si tsha tenda a tshi humela hayani ha khotsi awe. 3

18:3
1 Sam. 19:1-7
23:16-18
2 Sam. 1:26
Jonathani a vhofha mulanga na Dafita nge a vha a tshi mu funa unga ene muṋe. 4Jonathani a bvula badzhi ye a vha o ambara, a i ṋea Dafita, khathihi na lupila lwawe na banga ḽawe na vhura hawe na bannda yawe. 5
18:5
1 Sam. 18:14,16,30
Zwoṱhe zwe Saulo a ruma Dafita uri a zwi ite zwa mu nakela, lwe Saulo a mu ṋea vhuimo vhuhulwane mmbini. Hezwo zwa takadza vhathu vhoṱhe khathihi na magota a Saulo.

Saulo a tshi vhivha Dafita

6

18:6
Ek. 15:20-21
Rangap. 5:1
11:34
Musi vhanna vha tshi vhuya hayani zwiḽa Dafita o no vhulaha uḽa Mufilista, vhasadzi vha bva miḓini yoṱhe ya Israele u yo ṱanganedza khosi Saulo vha tshi imba vha tshi fhululedza nga dakalo, vha tshi lidza mirumba na mbila, 7vha tshina vha tshi imba vha ri,

“Saulo o vhulaha zwigidi,

hone Dafita o vhulaha zwigidigidi.”

8Saulo a tou duga nga mbiti, hezwo ho ngo zwi takalela, a ri, “Dafita hu pfi o vhulaha zwigidigidi, nṋe ndo tou vhulaha zwigidi fhedzi. Ho tou sala uri a nnzhiele vhuhosi!” 9U bva zwenezwo Saulo a sedza Dafita nga iṱo ḽivhi.

10

18:10
1 Sam. 16:14
Nga matshelo uḽa muya muvhi wo ruṅwaho nga Mudzimu wa ḓa wa tou tsikeledza Saulo. O vha a tshi khou vhala-vhala nḓuni yawe, Dafita a tshi khou lidza haripa, sa zwe a vha a tshi ḓi ita. Saulo o vha o fara pfumo, 11
18:11
1 Sam. 19:10
20:33
a ḽi posa a tshi khou ri, “Ndi ḓo paṱekanya Dafita na luvhondo.” Hone Dafita a mu tinya kavhili.

12

18:12
1 Sam. 18:29
Saulo o vha a tshi ofha Dafita ngauri Muṋe washu o vha e nae, ó ṱutshela Saulo. 13Ngavhuya Saulo a si tsha funa Dafita a tshi dzula nae, zwenezwo a mu ita mulangammbi wa vhanna vha tshigidi, Dafita a ranga mmbi phanḓa dzi tshi bva pfumo. 14
18:14
1 Sam. 18:5
Zwoṱhe zwe Dafita a ita zwo vha zwi tshi mu nakela ngauri Muṋe washu o vha e nae. 15Musi Saulo a tshi vhona zwi tshi mu nakela, a thoma u mu ofha. 16
18:16
2 Sam. 5:2
Hone vhoṱhe vha Israele na vha Juda vho vha vha tshi funa Dafita ngauri o vha a tshi vha ranga phanḓa vha tshi bva pfumo.

Dafita a tshi dzea ṅwananyana wa Saulo

17

18:17-20
1 Sam. 14:49
Saulo a amba na Dafita a ri, “Ṅwananyana wanga muhulwane Mirabu ngoyu. Ndi ḓo ni ṋea ene uri ni mu dzee, tshi re hone ni ntshumele ni sa ofhi, ni lwe nndwa dza Muṋe washu.” Saulo mbiluni yawe o vha a tshi ri, “Nṋe ndi nga si mu vhulahe, nga a vhulawe nga Vhafilista!”

18Huno Dafita a amba na Saulo a ri, “Nṋe ndi nnyi-vho, vha muṱa wa hashu kana vha mutupo wa khotsi anga ndi vhonnyi kha ḽa Israele, zwine nda nga vha mukwasha wa khosi?” 19

18:19
2 Sam. 21:8
Zwino tshifhinga tshi tshi swika tsha uri Mirabu ṅwananyana wa Saulo a ṋewe Dafita, a vho ṋewa Adriele wa Mihola a vha musadzi wawe.

20Zwino ṅwananyana wa Saulo we a vha a tshi pfi Mikhala o vha a tshi funana na Dafita, nahone vha tshi zwi vhudza Saulo, a zwi takalela, 21a elekanya a ri, “Ndi ḓo mu ṋea ene uri a vhe tshikwekwe tsha u mu fasha uri Vhafilista vha mu vhulahe.” Ndi hone Saulo a tshi amba na Dafita a ri, “Zwino no dovha u wana nḓila ya u vha mukwasha wanga.”

22Zwino Saulo a laya magota awe a ri, “Ambani na Dafita tshiphirini ni ri, ‘Khosi i a ni takalela, na magota ayo a a ni takalela, zwino tendani u vha mukwasha wayo.’ ”

23Vhone vha toololela Dafita ayo maipfi. Hone Dafita a ri, “Ni vhona unga ndi mafhungo maṱuku u vha mukwasha wa khosi? Nṋe ndi mushai, a thi ḓivhiwi.”

24Magota a Saulo a tshi mu vhudza zwe Dafita a amba, 25Saulo a fhindula a ri, “Vhudzani Dafita ni ri, ‘Khosi a i ṱoḓi thundu ine na fanela u bvisela muselwa, tshine ya tshi ṱoḓa ndi lukanda lwa phanḓa lwa zwitungulo zwa Vhafilista vha ḓana vhe na vha vhulaha, u ralo hu vhe u lifhedza maswina ayo.’ ” Vhunwa he Saulo a vhu luka ho vha hu ha u vhulahisa Dafita nga Vhafilista.

26

18:26-27
1 Sam. 14:49
Musi magota a tshi vhudza Dafita mafhungo ayo, ene a takalela u vha mukwasha wa khosi. Ḓuvha ḽa munyanya wa mbingano ḽi sa athu swika, 27Dafita na vhahali vhawe vha bva vha yo vhulaha Vhafilista vha 200. Dafita a ḓisa khanda dza phanḓa dza zwitungulo zwavho, a dzi swikisa ha khosi ya vha thakha ya u mala ṅwana wayo. Ndi hone Saulo a tshi mu ṋea ṅwananyana wawe Mikhala a vha musadzi wawe.

28Musi Saulo a tshi zwi vhona uri Muṋe washu u na Dafita na uri ṅwananyana wawe Mikhala u funa Dafita, 29

18:29
1 Sam. 18:12
Saulo a vho ṋaṋa u ofha Dafita, a vhuya a fa e swina ḽawe.

30

18:30
1 Sam. 18:5
Vhalangammbi vha Vhafilista vha ḓi bva pfumo, misi yoṱhe vha tshi lwa, Dafita zwa mu nakela u fhira magota oṱhe a Saulo, a vha na bvumo.