Tshivenda 1998 (VEN98)
16

Saulo na Dafita (16 – 31)

U sumbiwa ha we Mudzimu a dzula o mu ta

161Muṋe washu a amba na Samuele a ri, “U ḓo ḽa mbilu nga Saulo u swika lini? Ndo mu landula, a nga si tsha vha khosi ya Israele. Ḓadza luṋanga lwau mapfura u fare lwendo, ndi khou u ruma ha Isai wa Betlehema. Ndo nanga muṅwe wa vhana vhawe vha vhatuka uri a vhe khosi.”

2Huno Samuele a ri, “Ndi ḓo ya hani? Saulo a zwi pfa u ḓo mmbulaha.”

Muṋe washu a ri, “Ṱuwa na tholehadzi u swike u ri, ‘Ndo ḓa u ṋekedza Muṋe washu tshiṱhavhelo.’ 3U vhidze Isai a ḓe afho tshiṱhavheloni, ndi ḓo u sumbedza zwine wa fanela u ita. U nnḓodzele ane nda mu sumba.”

4Samuele a ita zwe Muṋe washu a amba. Musi a tshi swika Betlehema, vhahulwane vha muḓi vha tetemela vha tshi mu ṱanganedza. Vha vhudzisa vha ri, “Vha ḓa nga mulalo?”

5Samuele a fhindula a ri, “Ndi ḓa nga mulalo, ndo ḓa u ṋekedza Muṋe washu tshiṱhavhelo. Ḓikumedzeni Mudzimu ri ṱuwe roṱhe ri yo ṋekedza tshiṱhavhelo.” Ndi hone Isai na vhana vhawe a tshi vha kumedza Mudzimu, a ṱuwa navho vha yo ṋekedza tshiṱhavhelo.

6

16:6-7
1 Sam. 9:2
Musi vha tshi swika Samuele a vhona Eliaba, a elekanya a ri, “Vhukumakuma mutiwa wa Muṋe washu ngoyu!”

7

16:7
1 Mah. 8:39
Mir. 15:11
Hone Muṋe washu a vhudza Samuele a ri, “U songo sedza tshivhumbeo tshawe na vhulapfu hawe, uyo ndo mu landula. Yahavee ha sedzi zwithu zwine muthu a sedza. Muthu u sedza zwine a zwi vhona nga maṱo, Yahavee u sedza mbilu.”

8Ndi hone Isai a tshi vhidza Abinadaba a ita uri a fhire phanḓa ha Samuele. Hone Samuele a ri, “Muṋe washu na onoyu ho ngo mu nanga.” 9Isai a ita uri hu fhire Shama, hone Samuele a ri, “Muṋe washu na onoyu ho ngo mu nanga.” 10Isai o ita uri vhana vhawe vha vhatuka vhaṱanu na vhavhili vha fhire phanḓa ha Samuele, hone Samuele a ḓi mu vhudza a ri, “Muṋe washu ho ngo vha nanga havha.” 11

16:11
1 Sam. 17:15,40
2 Sam. 7:8
Ndi hone Samuele a tshi vhudzisa Isai a ri, “Vhana vhavho ndi vhenevha fhedzi?”

Isai a fhindula a ri, “Hu kha ḓi vha na phedzi, ene u khou lisa nngu.”

Samuele a ri, “Nga vha mu vhidzise, ri nga si ḽe ene a sa athu swika.”

12Ndi hone a tshi mu vhidzisa a ḓiswa. O vha e na vala ḽavhuḓi na tshivhumbeo tsho nakaho na maṱo a penyaho.

Ndi hone Muṋe washu a tshi ri, “Takuwa u mu ḓodze, ndi onoyo.”

13

16:13
2 Sam. 2:4
5:3
Ps. 89:20
1 Sam. 10:111:61 Mah. 1:39
Ndi hone Samuele a tshi dzhia luṋanga lwa mapfura a mu ḓodza vhakomana vhawe vha tshi zwi vhona. U bva musi wonoyo Muya wa Muṋe washu a thoma u shuma kha Dafita e na maanḓa. Samuele a konou humela Rama.

Dafita a tshi dzula pfamoni ya Saulo

14

16:14
1 Sam. 18:10
19:9
Zwino Muya wa Muṋe washu o vha o ṱutshela Saulo, a vho tambudzwa nga muya wo ruṅwaho nga Muṋe washu. 15Vhalanda vha Saulo vha amba nae vha ri, “Ri khou zwi vhona vha tshi ofhiswa nga muya muvhi wo ruṅwaho nga Mudzimu. 16Nga vha ri rume muṋe washu, ri yo vha ṱoḓela muthu ane a kona u lidza haripa. Hu ḓo ri musi muya muvhi wo ruṅwaho nga Mudzimu u tshi vha ḓela, a vha lidzela, vha pfa vhe khwiṋe.”

17Saulo a amba na vhalanda vhawe a ri, “Wanani muthu ane a kona u lidza zwavhuḓi ni mu ḓise kha nṋe.”

18Muṅwe wa vhashumi a vhudzisa a ri, “Ndo vhona ṅwana wa Isai wa Betlehema ane a kona u lidza haripa. Ene u na tshivhindi nahone ndi muhali. Ndi makone wa u amba, u na tshivhumbeo tshavhuḓi. Muṋe washu u nae.”

19

16:19
1 Sam. 16:11
Ndi hone Saulo a tshi ruma vhaḓinḓa ha Isai a ri, “Nga vha rume ṅwana wavho Dafita a no khou lisa nngu a ḓe.”

20Ndi hone Isai a tshi dzhia donngi yo hwala vhurotho na mukumba u na waini na mbudzana a ruma ṅwana wawe Dafita a ṱuwa nazwo a zwi isa ha Saulo. 21Dafita a swika ha Saulo a mu shumela. Saulo a takalela Dafita nga maanḓa, a vha muhwali wa zwihali zwa Saulo. 22Ndi hone Saulo a tshi swikisa ipfi ha Isai ḽi no ri, “Nga vha litshe Dafita a ntshumele, ndi a mu takalela.”

23Musi muya wo ruṅwaho nga Mudzimu u tshi ḓela Saulo, Dafita o vha a tshi ḓi dzhia haripa a mu lidzela. Zwenezwo Saulo a dzivhuluwa, a pfa e khwiṋe, muya muvhi wa mu ṱutshela.