Tshivenda 1998 (VEN98)
9

Muṋe washu a tshi dovha u dalela Solomoni

(2 Koron. 7:11-22)

91Musi khosi Solomoni o no fhedza u fhaṱa thembele ya Muṋe washu na pfamo ya musanda, ó no fhedza zwoṱhe zwe a vha a tshi tama u zwi ita, 2

9:2
1 Mah. 3:5
Muṋe washu a ḓisumbedza ene lwa vhuvhili, unga o thoma u ḓisumbedza ene Gibioni. 3
9:3
1 Mah. 8:19
Muṋe washu a mu vhudza a ri, “Ndo pfa thabelo yau na zwe wa humbela. Thembele iyi ye wa i fhaṱa ndo i ita khethwa, dzina ḽanga ḽi ḓo vha henefho lini na lini. Ndi ḓo i linda, mbilu yanga ya dzula i henefho misi yoṱhe.

4“Huno iwe, arali wa ntshumela nga mbilu i fulufhedzeaho, u tshi ita zwi re zwone unga khotsi au Dafita, wa ita zwoṱhe zwine nda u laya, wa tevhedza ndaela dzanga, wa vhulunga milayo yanga, 5

9:5
1 Mah. 2:4
ndi ḓo pfumbisa vhuhosi hau, vhaḓuhulu vhau vha vhusa Israele lini na lini, nga he nda fulufhedzisa khotsi au Dafita zwiḽa ndi tshi ri, ‘A u nga kundwi u vha na muḓuhulu ane a ḓo vhusa Israele.’

6“Huno arali iwe kana vhana vhau na ntshandukela na si tsha tevhedza ndaela dzanga na ndayo dzanga dze nda ni ṋea, na ṱuwa na shumela miṅwe midzimu, na i luvha, 7

9:7
Dot. 28:37
Jer. 18:16
zwenezwo ndi ḓo pfulusa Vhaisraele shangoni ḽe nda vha ṋea, thembele hei ye nda i ita khethwa ndi tshi itela dzina ḽanga, nda i landula. Vhaisraele zwenezwo vha ḓo tou vha milomoni ya vhathu vha tou vha samba vha nyadziwa nga tshakha dzoṱhe. 8
9:8
2 Mah. 25:9
Jer. 26:18
Naho thembele iyi i ya vhugala, i ḓo sala i thulwi ya mathukhwi, vhafhiri vha nḓila vha ḓo tshenuwa, vha nyefula vha ri, ‘Ndi mini Yahavee o ita zwo raliho shangoni iḽa na thembeleni iyi?’ 9Vhathu vha ḓo konou fhindula vha ri, ‘Ndi nge vha ṱutshela Yahavee Mudzimu wavho we a pfulusa vhokhotsi avho Egipita, vha nambatela miṅwe midzimu, vha i luvha, vha i shumela, ndi zwe Yahavee a ita uri vha welwe nga khombo nngafha.’ ”

Mulanga wa Solomoni na Hiramu

(2 Koron. 8:1-2)

10Solomoni o fhedza miṅwaha ya 20 a tshi fhaṱa nnḓu hedzo mbili, thembele ya Muṋe washu na pfamo ya musanda. 11Khosi Hiramu wa Tiro o ṋea Solomoni zwoṱhe zwe a vha a tshi zwi ṱoḓa uri a shume uyo mushumo, mikedara na mipaini na musuku, khosi Solomoni a ṋea Hiramu khosi ya Tiro miḓi ya 20 i re shangoni ḽa Galelia. 12Hiramu a takuwa Tiro u yo vhona miḓi ye Solomoni a mu ṋea, hone a si i takalele. 13Hiramu a vhudzisa Solomoni a ri, “Wa hashu, ndi miḓi-ḓe iyi ye na nṋea yone?” Ndi zwine na ṋamusi ya kha ḓi pfi shango ḽa KhabuluDzina iḽi ḽi sumbedza u nyadza. 14Hiramu o vha o rumela Solomoni musuku une wa nga fhira khilogiramu dza 4 000.

Zwiṅwe zwe Solomoni a shuma

(2 Koron. 8:3-18)

15Khosi Solomoni o vha a tshi shumisa vhathu nga khombekhombe musi a tshi fhaṱa thembele ya Muṋe washu na pfamo yawe na mirango na mutsheṱo wa Jerusalema na miḓi ya Hatsoro na Megido na Gezere. 16

9:16
1 Mah. 3:1
Farao khosi ya Egipita o vha o dia muḓi wa Gezere a u thuba, a vhulaha vhadzulapo vhawo vha Vhakanana, a u fhisa nga mulilo, a u ṋea ṅwananyana wawe tshi tshifhiwa musi a tshi vhingwa nga Solomoni. 17Solomoni a vusa uyo muḓi wa Gezere, a fhaṱa na Bethe Horoni wa fhasi, 18na Baalathi na Thamara phangani ya Juda 19na miḓi ya u vhulungela zwiḽiwa zwawe na miḓi ya gariki dzawe na bere dzawe, a fhaṱa na zwe a vha a tshi tou tama u fhaṱa Jerusalema na Libanoni na shangoni ḽoṱhe ḽe a vha a tshi ḽi vhusa.

20

9:20-21
Rangap. 1:18-19,21,27-35
3:1-5
Ho vha ho sala vhathu vha si Vhaisraele, Vhaamori na Vhahithi na Vhapherisi na Vhahivi na Vhajebusi, 21ndi vhaḓuhulu vha havhaḽa vhe Vhaisraele vha si vha fhedze tshoṱhe vha sala shangoni, vhenevho Solomoni o vha shumisa mushumo wawe wa khombekhombe, na ṋamusi zwi tshee zwo ralo. 22Hone Vhaisraele Solomoni ho ngo vha shumisa mishumo ya khombekhombe, vhone vho vha vhe vhahali vhawe na magota awe na vhalangammbi vhawe na vhalangi vha gariki dzawe na vhanameli vha bere dzawe. 23Ho vha hu na magota a 550 vha tshi langa mushumo wa khombekhombe wa u fhaṱa.

24Musi mufumakadzi wa Solomoni, ṅwananyana wa Farao khosi ya Egipita, o no pfuluwa Muḓini wa Dafita, o no pfulutshela pfamoni ye a fhaṱelwa nga Solomoni, Solomoni a fhaṱa na murango.

25

9:25
Ek. 23:17
34:23
Dot. 16:16
Solomoni o vha a tshi ri kararu nga ṅwaha a ṋekedza zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na nduvho dza u konana na Mudzimu kha aḽiṱari ye a i fhaṱela Muṋe washu. Solomoni a ita na u dubisela Muṋe washu zwioro, u ralo a vha o khunyeledza zwa thembele.

26

9:26-28
1 Mah. 22:48-49
Khosi Solomoni a fhaṱa na zwikepe zwinzhi vhuimangalavha ha Etsioni Gebere, hune ha vha tsini ha Elathi shangoni ḽa Edomo, khunzikhunzini ya Lwanzhe Lutswuku. 27Khosi Hiramu a ruma vhanna vhawe, vhatshimbidzi vha zwikepe vhe vha vha vha tshi ḓivha lwanzhe, uri vha shume afho zwikepeni na vhanna vha Solomoni. 28Vha tala lwanzhe nga zwikepe vha livha shangoni ḽa Ofiri, vha vhuya na musuku wa khilogiramu dza 4 000 vha u ḓisa ha khosi Solomoni.