Tshivenda 1998 (VEN98)
8

Mbulungelo ya mulanga i tshi ḓiswa thembeleni

(2 Koron. 5:2 – 6:2)

81

8:1
2 Sam. 6:12-17
Khosi Solomoni a ramba vhahulwane vha Israele na vharangaphanḓa vhoṱhe vha matsinde na vhahulwane vha miṱa ya Vhaisraele uri vha ḓe Jerusalema, vha yo dzhia mbulungelo ya mulanga ya Muṋe washu thavhani ya Tsioni, Muḓini wa Dafita, vha i ḓise thembeleni. 2
8:2
Ek. 23:16
Vhanna vhoṱhe vha Israele vha ḓa ha khosi Solomoni nga tshifhinga tsha vhuṱambo, nga ṅwedzi wa Ethanimu, ṅwedzi wa vhuṱanu na vhuvhili. 3Musi vhahulwane vha Israele vho no khunyelela, vhotshifhe vha hwala mbulungelo ya Muṋe washu, 4vha i isa thembeleni. Vhalivi na vhotshifhe vha hwala dennde ya u ṱangana na Mudzimu na thundu yoṱhe khethwa vha zwi isa thembeleni. 5Khosi Solomoni na vhathu vhoṱhe vha Israele vhe vha vha vho kuvhangana nae vho vha vhe phanḓa ha mbulungelo ya mulanga, vha tshi khou ṋekedza zwiṱhavhelo zwa nngu na kholomo dzi sa vhalei, dzi sa ṅwalei nga u ḓala hadzo. 6
8:6-7
1 Mah. 6:23-28
Vhotshifhe vha hwala mbulungelo ya mulanga ya Muṋe washu vha i isa vhudzuloni hayo, hukhethwa ha ngomu ha thembele, Hukhethwakhethwa, vha i vhea fhasi ha phapha dza vhakherube. 7Vhakherube phapha dzavho dza ṱharamuwa nṱha ha henefho fhethu hu re na mbulungelo vhó tibedza mbulungelo na thanda dza u i hwala. 8
8:8
Ek. 25:15
8:8-9
Dot. 10:1-5
Thanda idzo dzo vha dzo lapfa lwe ṱhodzi dzadzo dza vha dzi tshi kona u vhonala muthu o ima Hukhethwa phanḓa ha Hukhethwa ha ngomu, hu si musi muthu o ima nnḓa ha Hukhethwa. Na ṋamusi dzi tshee henefho. 9Ngomu mbulungeloni ho vha hu na maḓaba mavhili fhedzi a matombo e Mushe a a longa ngomu hayo thavhani ya Horebe. Henefho ndi he Muṋe washu a vhofha mulanga na Vhaisraele vho no pfuluwa Egipita.

10

8:10-11
Ek. 40:34-35
Musi vhotshifhe vha tshi vhuya Hukhethwa, ha ḓa gole ḽa ḓadza thembele ya Muṋe washu, 11vhotshifhe vha si tsha kona u shuma mishumo yavho nga ṅwambo wa iḽo gole, nge lupenyo lu kombodzaho lwa Muṋe washu lwa ḓadza thembele yawe.

12

8:12
Ps. 18:11
97:2
Solomoni a rabela a ri,

“Muṋe washu, wo ri u ḓo dzula goleni ḽitswu.

13

8:13
Ps. 132:14
Zwino ndo u fhaṱela thembele khulu ya vhugala,

ndi hune wa ḓo dzula hone lini na lini.”

Solomoni a tshi amba na vhathu

(2 Koron. 6:3-11)

14Musi vhathu vhoṱhe vha Israele vha tshee vho ima henefho, khosi Solomoni a rembuluwa a livhana navho, a vha shudufhadza 15a ri, “Nga hu rendwe Muṋe washu Mudzimu wa Israele! O khunyeledza zwe a fulufhedzisa khotsi anga Dafita, zwiḽa a tshi ri, 16‘Tshee nda pfulusa vhathu vhanga Egipita, a tho ngo vhuya nda nanga muṅwe muḓi kha matsinde a Israele uri dzina ḽanga ḽi fhaṱelwe thembele ḽi vhe henefho, ndo nanga Dafita uri a vhuse vhathu vhanga vha Israele.’

17

8:17-19
2 Sam. 7:1-13
“Khotsi anga Dafita vho vha vha tshi ḓi vha nazwo mbiluni uri vha fhaṱe thembele ya dzina ḽa Muṋe washu, Mudzimu wa Israele. 18Huno Muṋe washu a vhudza khotsi anga Dafita a ri, ‘Vhunga wo vha u tshi elekanya u fhaṱela dzina ḽanga thembele, wo ita zwone u tshi humbula zwenezwo. 19Naho zwo ralo a si iwe ane wa ḓo fhaṱa thembele, i ḓo fhaṱwa nga ṅwana wau ane wa ḓo beba, ndi ene ane a ḓo fhaṱela dzina ḽanga thembele.’

20“Zwino ndi hone Muṋe washu o khunyeledza zwe a fulufhedzisa. Nṋe ndo vha khosi vhudzuloni ha khotsi anga Dafita, ndo dzula kha khuluṋoni ya Israele, nga he Muṋe washu a fulufhedzisa, nahone ndo fhaṱa thembele ndi tshi fhaṱela dzina ḽa Muṋe washu Mudzimu wa Israele. 21Nda ita uri hu vhe na fhethu ha mbulungelo henefho thembeleni, ngomu hayo hu na mulanga wa Muṋe washu we a vhofha na vhokhotsi ashu musi a tshi vha pfulusa Egipita.”

Thabelo ya Solomoni

(2 Koron. 6:12-42)

22Solomoni a ima phanḓa ha aḽiṱari ya Muṋe washu, phanḓa ha tshivhidzo tshoṱhe tsha Israele, a imisela zwanḓa ṱaḓulu 23

8:23
Dot. 4:35,39
6:4-5
7:9
a rabela a ri, “Muṋe washu Mudzimu wa Israele, a hu na Mudzimu ane a nga Iwe ngeo ṱaḓulu kana fhano fhasi. A u vhofhololi mulanga wau we wa vhofha na vhalanda vhau vhane vha ḓi tshimbila nḓilani yau nga mbilu yoṱhe, lufuno lwau a lu fheli. 24Wo khunyeledza zwe wa fulufhedzisa khotsi anga mulanda wau Dafita, ṋamusi zwoṱhe zwe wa fulufhedzisa wo zwi ita zwa khunyelela.

25

8:25
1 Mah. 2:4
“Zwino-ha Muṋe washu Mudzimu wa Israele, khunyeledza zwe wa fulufhedzisa khotsi anga mulanda wau Dafita zwiḽa u tshi ri, ‘Arali vhana vhau vha londa zwoṱhe zwine vha ita vha tshila na Nṋe unga iwe, Nṋe ndi ḓo ita uri hu si kundwe u vha na muḓuhulu wau ane a dzula kha khuluṋoni ya Israele.’ 26Zwino-ha Mudzimu wa Israele, ngavhe hu tshi itea zwe wa amba u tshi fulufhedzisa khotsi anga mulanda wau Dafita.

27

8:27
2 Koron. 2:5-6
6:18
Yes. 66:1
“Hone vhukuma Mudzimu a nga dzula fhano fhasi naa? Ḽiṱaḓulu na musi ḽi ḽiṱaḓulu ḽa nṱha-nṱha a u koni u fhelela khaḽo. Zwino iyi thembele ye nda fhaṱa u nga fhelela hani khayo? 28Yawee Muṋe washu Mudzimu wanga, thetshelesa thabelo yanga ndi tshi u humbela uri u nkhathutshele. Thetshelesa tshililo na thabelo yanga ine nda rabela maṱoni au ṋamusi. 29
8:29
Dot. 12:5
Ngavhe maṱo au a tshi dzula o lavhelesa, wa linda thembele hei vhusiku na masiari, henefha fhethu he wa ri, ‘Dzina ḽanga ḽi ḓo vha henefha,’ wa thetshelesa thabelo ine nda rabela ndo livhana na henefha fhethu. 30Thetshelesa khumbelo yanga na ya vhathu vhau vha Israele vha tshi rabela vho livhana na fhethu afha. Thetshelesa u ṱaḓulu hune wa dzula hone, u tshi zwi pfa u ri hangwele.

31“Arali munna a khakhela muṅwe a pfi a ite muano, a ḓa a ana uyo muano phanḓa ha aḽiṱari yau thembeleni ino, 32thetshelesa u ṱaḓulu, u haṱule vhalanda vhau, u laṱe a re na mulandu, zwe a ita zwi vhe nṱha ha ṱhoho yawe, a si na mulandu u sumbedze uri o ṱamba.

33“Musi vhathu vhau vha Israele vha tshi kundwa nga maswina nge vha u khakhela, huno-ha arali vha rembulutshela ha Iwe vha ḓa thembeleni hei, vha renda dzina ḽau vha u rabela vha tshi ḓiṱukufhadza uri u vha hangwele, 34vha thetshelese u ṱaḓulu. Hangwela vhathu vhau vhuvhi havho, u vha vhuedzedze shangoni ḽe wa ḽi ṋea vhomakhulukhulu wavho.

35“Arali vhathu vhau vha u khakhela wa si tsha nisa mvula, vhone vha ḓisola vhó livha thembele hei, vha renda dzina ḽau vha u rabela nga u ḓiṱukufhadza, 36vha thetshelese u ṱaḓulu. Hangwela khosi vhuvhi hayo na ha vhathu vha Israele. Vha funze u ita zwi re zwone, u nise mvula shangoni heḽi ḽe wa ṋea vhathu vhau uri ḽi vhe ḽavho tshoṱhe.

37“Arali ha wa nḓala fhano shangoni kana dwadze kana zwiliṅwa zwa fhiswa nga muya kana zwa ḽiwa nga magerere kana vhathu vhau vha diwa nga maswina kana ha vha na vhulwadze kana vha farwa nga mudinyane, 38u thetshelese thabelo dzavho. Arali vhathu vhau vha Israele mbilu dzavho dzi tshi vhavha, vha rabela vho imisa zwanḓa zwavho zwo livha thembeleni hei, muṅwe na muṅwe a tshi ḓivha tshililo tshawe, 39

8:39
1 Sam. 16:7
thetshelesa thabelo yavho. Vha thetshelese u hayani hau ngeo ṱaḓulu, u vha hangwele, u vha farise. Ndi Iwe u woṱhe u no ḓivha mihumbulo ya mbilu dza vhathu. Ita muṅwe na muṅwe zwo mu fanelaho, 40uri vhathu vhau vha u thetshelese misi yoṱhe vha tshi dzula shangoni ḽe wa ḽi ṋea vhomakhulukuku washu.

41-42“Arali mutsinda ane a dzula shangoni ḽa kule a pfa bvumo ḽau na zwithu zwihulu zwe wa itela vhathu vhau, a ḓa a u luvha, a rabela thembeleni hei, 43thetshelesa thabelo yawe. Mu thetshelese u ṱaḓulu hune wa dzula hone, u ite zwine a u humbela, uri tshakha dzoṱhe dza ḽifhasi dzi u ḓivhe, dzi u hulise unga vhathu vhau vha Israele. Ndi hone vha tshi ḓo zwi ḓivha uri thembele hei ye nda fhaṱa ndi fhethu hune wa luvhiwa hone.

44“Arali u tshi ruma vhathu vhau uri vha yo lwa na maswina, vhone vha u rabela vho livha muḓi uno we wa u nanga na thembele hei ye nda u fhaṱela, 45thetshelesa thabelo dzavho u pfe mukosi wavho u ṱaḓulu, u vha fhe gundo.

46

8:46
Mir. 20:9
“Arali vhathu vhau vha u khakhela – ngauri a hu na a sa khakhi – Iwe wa sinyuwa wa litsha maswina a tshi vha kunda, a vha ita mathubwa, a vha hwalela kha ḽiṅwe shango, naho iḽo shango ḽi kule – 47vha ri vhe henefho vha ḓisola, vha ṱavha mukosi vha ri, ‘Ro tshinya, ri na mulandu, ro ita vhuvhi,’ thetshelesa thabelo yavho. 48Arali vha vhuelela ha Iwe vha sa hoyi, vha ḓisola nga mbilu yoṱhe, vhe shangoni ḽeneḽo he vha thubelwa hone vha u rabela vho livha shango heḽi ḽe wa ḽi ṋea vhomakhulukuku washu na muḓi hoyu we wa u nanga na thembele hei ye nda u fhaṱela, 49u thetshelese thabelo dzavho, u pfe mukosi wavho u hayani hau ṱaḓulu u vha khathutshele. 50Hangwela vhathu vhau vhuvhi havho, u vha hangwele zwe vha u khakhela na hoṱhe he vha pfuka, u ite uri vho vha thubaho vha vha khathutshele. 51
8:51
Dot. 4:20
Hufha vhe vhathu vhau vhukuma vhe wa vha pfulusa Egipita, wa vha bvisa shonḓoni i fhisaho.

52“Ngavhe u tshi ṱanganedza zwililo zwanga na zwa vhathu vhau Vhaisraele, wa thetshelesa thabelo dzavho musi vha tshi ṱavha mukosi. 53

8:53
Ek. 19:5
Wo vha nanga kha tshakha dzoṱhe uri vha vhe vhathu vhau nga he wa ḓivhadza nga Mushe muḓinḓa wau musi Iwe Muṋe wa zwoṱhe Muṋe washu u tshi pfulusa vhokhotsi ashu Egipita.”

Thabelo ya u fhedzisela

54Musi Solomoni o no fhedza u rabela Muṋe washu, a takuwa phanḓa ha aḽiṱari ya Muṋe washu, he a vha o gwadama hone o imisela zwanḓa ṱaḓulu. 55Solomoni a ima a shudufhadza tshivhidzo tsha Israele a tshi amba nga ipfi ḽihulu a tshi ri,

56

8:56
Dot. 12:10
Josh. 21:44-45
“Nga hu rendwe Muṋe washu we a ṋea vhathu vhawe Vhaisraele shango hune vha nga dzula nga mulalo nga he a fulufhedzisa. O khunyeledza zwivhuya zwe a fulufhedzisa nga muḓinḓa wawe Mushe, a hu na tshe tsha sala. 57Ngavhe Muṋe washu Mudzimu washu a tshi vha na riṋe unga zwe a vha na vhokhotsi ashu, ngavhe a sa vhuyi a ri litsha kana a ri ṱutshela. 58Ngavhe a tshi rembulusela mbilu dzashu khae, ra ita zwoṱhe zwine a funa, ra vhulunga ndaela na ndayo na pfanelo dze a ṋea vhokhotsi ashu. 59Ngavhe maipfi a thabelo hei yanga ye nda i bula phanḓa ha Muṋe washu a tshi vha tsini ha Muṋe washu Mudzimu washu vhusiku na masiari, nahone ngavhe a tshi khathutshela nṋe na vhathu vhawe Vhaisraele, nga hune vha zwi lila ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, 60
8:60
1 Mah. 18:39
uri tshakha dzoṱhe dza ḽifhasi dzi zwi ḓivhe uri Muṋe washu ndi Ene Mudzimu e eṱhe, a hu na muṅwe. 61
8:61
1 Mah. 11:3-4
15:3,14
Huno ngavhe mbilu dzaṋu dzi tshi dzula dzi kha Muṋe washu Mudzimu washu, na tshila nga u tevhedza ndayo dzawe, na thetshelesa ndaela dzawe unga zwino.”

Thembele i tshi kumedzwa Mudzimu

(2 Koron. 7:4-10)

62Ndi hone khosi na Vhaisraele vhoṱhe vhe a vha e navho vha tshi ṋekedza Muṋe washu zwiṱhavhelo. 63Solomoni a ṋekedza Muṋe washu tshiṱhavhelo tsha kholomo dza 22 000 na nngu dza 120 000 ya vha nduvho ya u konana na Mudzimu. Khosi na Vhaisraele vhoṱhe vha kumedza Muṋe washu thembele. 64

8:64
Ek. 27:1
Musi wonoyo khosi ya hangula tshipiḓa tsha vhukati tsha muṱa u re phanḓa ha thembele ya Muṋe washu, henefho ya ṋekedza tshiṱhavhelo tshi fhiswaho na nduvho ya thoro na mapfura a zwiṱhavhelo zwa u konana na Mudzimu, ngauri aḽiṱari ya musinaseṱha i re phanḓa ha Muṋe washu yo vha yo ṱukufhalesa, zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na nduvho dza thoro na mapfura a zwiṱhavhelo zwa u konana na Mudzimu zwi sa fheleli khayo.

65Solomoni na Vhaisraele vhoṱhe vhe a vha e navho vha ita vhuṱambo ha Mishasha musi wonoyo vha tshi hulisa Mudzimu Muṋe washu, vha fhedza maḓuvha maṱanu na mavhili, ngavhuya vha dovha vha fhedza maḓuvha maṱanu na mavhili, a ṱangana a vha maḓuvha a 14. Ho vha ho kuvhangana vhathu vhanzhi vha no bva Pharani ya Hamathi thungo ya devhula u vhuya u swika masakhani a Egipita thungo ya tshipembe. 66Hó no fhela vhege Solomoni a ri vhathu vha ḓiṱutshele. Vhone vha onesana na khosi vha i renda, vha humela hayani vha tshi khou pembela, mbilu dzo takalela zwivhuya zwoṱhe zwe Muṋe washu a itela mulanda wawe Dafita na vhathu vhawe Vhaisraele.