Tshivenda 1998 (VEN98)
19

Elia a tshi shavhela Horebe

191Zwino khosi Ahaba a vhudza Jesebele zwoṱhe zwe Elia a ita na zwe a vhulaha vhaporofita vha Baali nga banga. 2Jesebele a ruma muḓinḓa ha Elia uri a swike a ri, “Arali matshelo nga tshifhinga tshenetshino nda vha ndi songo ni ita zwe na ita vhaḽa vhaporofita, midzimu nga i mmbulahe!”

3Elia a farwa nga nyofho, a shavha uri a si vhulawe, musi a tshi swika Bierisheba kha ḽa Juda, a sia mushumi wawe henefho. 4

19:4
Num. 11:14-15
Jonasi 4:3
Jer. 15:10,17-18
Jobo 3:11,20-21
Elia a ṱuwa a tshimbila ḓuvha ḽoṱhe o livha phangani. A awela murunzini wa tshiṱaka, a rabela uri ngavhe a tshi fa. Elia a ri, “Muṋe wanga, ndo zwi pfa, mmbulahe, hufha ndi si khwiṋe kha vhomakhulukuku wanga.”

5Ndi hone Elia a tshi lala henefho fhasi ha tshiṱaka a fara khofhe. Ha mbo ḓi bvelela muruṅwa a mu kwama a ri, “Vuwa u ḽe!” 6Elia a livha-livha, a vhona mukonde wa vhurotho wo gotshiwaho kha matombo a fhisaho, na mvuvhelo ya maḓi zwi henefho tsini ha ṱhoho yawe. Elia a ḽa, a nwa maḓi, a konou dovha a lala. 7Muruṅwa wa Muṋe washu a vhuya a mu kwama lwa vhuvhili a ri, “Vuwa u ḽe, lwendo ndi lulapfu.” 8

19:8
Dot. 9:9
19:8b
Ek. 3:1
Elia a vuwa, a ḽa, a nwa maḓi. Zwiḽiwa izwo zwa mu ṋea nungo, a tshimbila maḓuvha a 40 na vhusiku hao, a vhuya a swika Horebe, thavhani ya Mudzimu. 9A dzhena bakoni a lala henefho.

Muṋe washu a tshi ḓisumbedza Elia

Ipfi ḽa Muṋe washu ḽa ḓa ha Elia ḽa ri, “Elia, u khou itani fhano?”

10

19:10
1 Mah. 19:14
Elia a fhindula a ri, “Muṋe washu Mudzimu Mulangazwoṱhe, nṋe ndo ḓi vha wa u lwela Iwe nga nungo dzoṱhe. Vhaisraele vho laṱa mulanga we wa vhofha navho, vha phusukanya aḽiṱari dzau, vha vhulaha vhaporofita vhau nga pfumo. Ndi nṋe ndi ndoṱhe ndo salaho, zwino na nṋe vha khou linga u mmbulaha.”

11Muṋe washu a mu vhudza a ri, “Ibva u yo ima nṱha ha thavha phanḓa hanga ngauri ndi ṱoḓa u fhira henefho.”

Ha vuwa ḓumbu ḽihulu ḽa maanḓa ḽa fhandula thavha, ḽa phusukanya matombo Muṋe washu a tshi swika, hone Muṋe washu o vha e si kha iḽo ḓumbu. Ḓumbu ḽa ri u dzika, ha vuwa mudzinginyo wa shango, hone Muṋe washu o vha e si kha uyo mudzinginyo wa shango. 12Mudzinginyo wa shango wa ri u fhira, ha ḓa mulilo, hone Muṋe washu o vha e si kha uyo mulilo. Ha ri u fhira mulilo, ha ḓa u ṅuṅuna ha lumuya.

13

19:13a
Ek. 3:633:20-23
Musi Elia a tshi pfa uho u ṅuṅuna, a khurumela tshifhaṱuwo nga phuraphura yawe, a bva a ima mulomoni wa bako. Elia a pfa ipfi ḽi tshi amba nae ḽi tshi ri, “Elia, u khou itani fhano?”

14

19:14
1 Mah. 19:10
Rom. 11:3
Elia a fhindula a ri, “Muṋe washu Mudzimu Mulangazwoṱhe, nṋe ndo ḓi vha wa u lwela Iwe nga nungo dzoṱhe: Vhaisraele vho landula mulanga we wa vhofha navho, vha phusukanya aḽiṱari dzau, vha vhulaha vhaporofita vhau nga pfumo. Ho sala nṋe fhedzi, zwino na nṋe vha vho linga u mmbulaha.”

15

19:15
2 Mah. 8:7-13
Muṋe washu a mu vhudza a ri, “Huma nga nḓila ye wa ḓa ngayo, u livhe phangani ya Damasko, u dzhene muḓini u vhee Hazaele a vhe khosi ya Aramu. 16
19:16
2 Mah. 9:1-6
Na Jehu ṅwana wa Nimishi u mu vhee a vhe khosi ya Israele, na Elisha ṅwana wa Shafati wa Abele Mihola u mu vhumbe muporofita vhuimoni hau. 17Ane a ponyoka pfumo ḽa Hazaele, u ḓo vhulawa nga Jehu, ane a ponyoka pfumo ḽa Jehu, u ḓo vhulawa nga Elisha. 18
19:18
Rom. 11:4
Naho zwo ralo ndi ḓo sia vhathu vha 7 000 kha ḽa Israele vha si fe, vhenevho ndi vhe vha si gwadamele Baali, na vhoṱhe vhe vha si kuvhatedze Baali.”

U vhidzwa ha Elisha

19Elia a ṱuwa henefho, a wana Elisha ṅwana wa Shafati a tshi khou lima nga zwipano zwa 12 zwa phulu, ene muṋe a tshi khou tshaela tshipano tsha fumi na vhuvhili. Elia a ya kha Elisha, a mu ambadza phuraphura yawe. 20

19:20
Luk. 9:61-62
Ndi hone Elisha a tshi ṱutshela phulu dzawe, a gidima a tevhela Elia a ri, “Nga vha litshe ndi yo onesana na khotsi anga na mme anga, ndi konou ṱuwa navho.”

Elia a fhindula a ri, “Ndi zwone, humani. Thi khou ni dzivhisa.”

21Elisha a humela kha tshipano tsha phulu dzawe, a dzi ṱhavha, a bika ṋama yadzo, khuni dza mulilo dzi dzhogo dze a vhasa, a dzhia iyo ṋama a i fha vhathu vha ḽa. Ndi hone a tshi takuwa a tevhela Elia a vha mufunziwa wawe a mu shumelaho.