Tshivenda 1998 (VEN98)
3

31

3:1
1 Joh. 3:13
Joh. 16:2-3
15:18-21
Edzonu vhona uri Khotsi o ri funa hani: henefha hune ra vho tou pfi vhana vha Mudzimu. Nangoho ndi zwenezwo zwine ra vha zwone. Ndi zwine shango ḽi si ri ḓivhe ngazwo: ndi uri na Ene a ḽi mu ḓivhi.

2

3:2
Gal. 3:26
Joh. 17:24
Rom. 8:17-19,29
Filip. 3:21
Kol. 3:4
2 Korint. 3:18
Jobo 19:26
Nzumb. 22:4
Vhafunwa, zwino ro no vha vhana vha Mudzimu; naho zwo ralo a zwi athu vhonala tshoṱhe zwine ra ḓo vha zwone. Zwine ra zwi ḓivha ndi zwauri musi Khristo a tshi vhuya ri ḓo fana nae, ngauri ri ḓo mu vhona ra tou vhona zwenezwo zwine a vha zwone. 3
3:3
Mat. 5:8
2 Korint. 7:1
1 Pit. 1:15
Huno muṅwe na muṅwe a no mu ṱulutshela nga u ralo u a ḓikumulula unga na Ene Khristo a songo kumala.

4Ane a tshinya u nyadza mulayo wa Mudzimu; iṱali u tshinya hu u nyadza mulayo wa Mudzimu. 5

3:5
Joh. 1:29
Heb. 9:26
2 Korint. 5:21
Hufha ni tshi ḓivha uri Khristo a tshi ḓa o ḓela u hwala vhutshinyi ha vhathu.Dziṅwe ṱhanzi dzi ri, “vhutshinyi hashu.” Ene ha tshinyi. 6
3:6
1 Joh. 3:8-10
2:4
Zwenezwo ane a tshila e muthihi nae ha tsha endela u tshinya. Ane a endela u tshinya ha athu mu vhona, na u mu ḓivha ha athu mu ḓivha.

7Vhananga, ni songo tenda u fhurwa nga muthu na muthihi. Ane a ita zwine Mudzimu a funa ndi muvhuya, unga Khristo e muvhuya. 8

3:8
Gen. 3:15
Joh. 12:31
Mat. 4:1-11
12:25-29
Luk. 10:18
Nzumb. 12:7-12
20:1-3
Ane a endela u tshinya ndi wa diabolo, ngauri diabolo ndi ene a no endela u tshinya tsha kale na kale. Hone Murwa wa Mudzimu a tshi ḓa ho vha hu u ḓela u phusukanya mishumo ya diabolo.

9

3:9
1 Joh. 5:18
O bebwaho nga Mudzimu ha tsha endela u tshinya, ngauri mbeu ye Mudzimu a mu beba ngayo i dzula i ngomu hawe. Nahone a zwi tsha konadzea uri a endele u tshinya; hufha o bebwa nga Mudzimu. 10
3:10
1 Joh. 2:29
Zwine ra kona u ṱalukanya ngazwo vhana vha Mudzimu na vha diabolo khezwi: ane a si ite zwine Mudzimu a funa a si wa Mudzimu; zwi ḓi nga a sa funi vhatendi ngae e si wa Mudzimu.

U funana ha vhana vha Mudzimu

11

3:11
1 Joh. 3:10,14,23
4:7,11,12,20
2 Joh. 5
Joh. 13:34-35
15:12
Mafhungo e na a pfa u bva mathomoni a si enea a uri ni funane naa? 12
3:12
Gen. 4:8
Joh. 8:44
Ni songo nga Kaini. Ene o vha e wa Muvhi, ndi zwe a ponda murathu wawe. Hone a tshi mu vhulahelani-ha? Ndi uri ene Kaini o vha a tshi ita zwivhi, murathu a tshi ita zwivhuya.

13

3:13
Joh. 15:18-19
17:14
Zwenezwo-ha vha hashu, ni songo kanuka arali vha shango vha tshi ni vhenga. 14Zwine ra ḓivha ngazwo uri ro no ḓi bva lufuni ra rathela vhutshiloni ndi nge ra funa vhatendi nga riṋe. A sa funi mutendi ngae u tshee lufuni. 15A vhengaho mutendi ngae ndi phondi, huno hufha ri tshi zwi ḓivha uri phondi a i na vhutshilo vhu sa gumi. 16
3:16
Joh. 10:11
15:13
Yes. 53:10
Mar. 10:451 Joh. 4:11
Zwine ra ḓivha ngazwo uri lufuno ndi mini asizwi: Khristo o kumedza vhutshilo hawe lufuni a tshi itela riṋe, izwo na riṋe ri fanela u itelana zwenezwo. 17
3:17
Jak. 2:15-16
1 Joh. 4:20
Edzonu pfa: arali muthu e na ludzula, a vhona mutendi ngae a tshi shaya, a si mu khathutshele mbilu, ndi lwone lufuno lwa Mudzimu naa?

Luvalo lwo ṱambaho

18Vhananga, lufuno lwashu lu songo vha lwa u sokou amba fhedzi, kha lu vhe lwa vhukuma, lu vhonalaho nga zwiito. 19Ndi zwone zwine ra ḓivha ngazwo uri ri vha ngoho, ra rudza mbilu phanḓa ha Mudzimu 20

3:20
1 Korint. 4:3-5
naho mvalo dzashu dzi tshi ri rovhedza. Tenda Mudzimu e muhulwane, Ene u fhira mvalo dzashu, u ḓivha zwoṱhe.

21Zwino-ha vhafunwa, arali mvalo dzashu dzi sa ri rovhedzi ri nga si ofhe phanḓa ha Mudzimu. 22

3:22
Mat. 7:7
Joh. 14:14
15:16
16:23
1 Joh. 5:14
Nahone zwoṱhe zwine ra mu humbela ri ḓo zwi wana, ngauri ri tevhedza ndaela dzawe, ri ita zwi mu takadzaho. 23
3:23
Mish. 16:31
Joh. 6:29
Ndaela yawe ndi ya uri ri fulufhele Murwa wawe Yesu Khristo, na u funana roṱhe sa zwe Khristo a ri laya. 24
3:24
Joh. 6:56
1 Joh. 2:6
4:12,15-16
Joh. 14:20
17:21-23
1 Joh. 4:13
Rom. 5:5
8:14-16
Ane a tevhedza ndaela dza Mudzimu, u dzula e na vhuthihi nae, na Mudzimu e muthihi na onoyo. Zwine ra ḓivha ngazwo uri ri vhathihi nae ndi Muya wawe we a ri ṋea.