Tshivenda 1998 (VEN98)
15

U vuwa ha Khristo

151

15:1
1 Korint. 15:58
16:13
Vha hashu, ndi ni humbudza mafhungo maḓifha aḽa e nda ni ḓivhadza, inwi na a ṱanganedza na tou ima khao no khwaṱha. 2
15:2
Rom. 1:16
Ndi one ane na tshidzwa ngao arali no nambatela eneaḽa e nda ni ḓivhadza. Arali na bva khao, aiwa, lutendo lwaṋu lu ḓo vha lu lwa mahandana.

3

15:3
1 Korint. 11:23
Joh. 1:29
Mat. 20:29
Mar. 9:12
Mish. 3:18
One mahulwane e nda sielwa nga vhaṅwe, nda dovha nda a fhirisela kha inwi, ngea:

Khristo o fela vhutshinyi hashu,

u ralo hu u tevhedza Maṅwalo;

4

15:4
Mish. 2:24-31
13:33-35
a swiṱwa;

a dovha a vuwa nga ḓuvha ḽa vhuraru,

u ralo nahone hu u tevhedza Maṅwalo;

5
15:5
Luk. 24:34,36
a vhonwa nga Kefasi; a dovha a vhonwa nga vha 12. 6Ngavhuya a vhonwa nga vhatendi vha fhiraho 500. Vhenevho naho vhaṅwe vhavho vho no ri sia, vhunzhi havho vha tshee hone na ṋamusi. 7
15:7
Luk. 24:50
Mish. 1:3-4
Ndi hone a tshi vhonwa nga Jakopo, a dovha a vhonwa nga vhaapostola vhoṱhe, 8
15:8
Mish. 9:3-6
1 Korint. 9:1
lwa u fhiledza a vhonwa nga nṋe wa lumongwe.Lumongwe zwi amba ṅwana we a bebwa tshifhinga tshawe tshi sa athu swika. Paulo a tshi ḓiita lumongwe ndi ngauri ene ho ngo vha mutendi nga tshifhinga tsho fanelaho; a hu na we a vha a tshi humbula uri a nga vhuya a vha mutendi.

9

15:9
Ef. 3:8
Mish. 8:1,3
9:1-2
Ndi tshi ralo ndi uri nṋe ndi tou vha lupedzi kha vhaapostola, a zwo ngo vhuya zwa mpfanela na u tou pfi muapostola; hufha ndo vha ndi mutovholi wa tshivhidzo tsha Mudzimu. 10
15:10
Rom. 1:5
Ndi vhuthu ha Mudzimu fhedzi ni tshi mmbona ndo rali; nahone ho ngo nkhathutshela zwa guma henefho, nṋe ndo shuma u fhira vhoṱhe – hone hu si nṋe, ho shuma vhuthu ha Mudzimu he a nnyitela.

11Asizwo-ha, kana ndi nṋe, kana ndi vhenevhaḽa, e ra ḓivhadza ndi eneo, e na a tenda ndi eneo.

U vuwa ha vhafu

12

15:12
2 Tim. 2:18
Zwi ḓa hani vhaṅwe vhaṋu vha tshi hanedza vha ri zwa u vuwa ha vhafu a zwiho? Hufha zwi zwone zwine ra ḓivhadza, zwa uri Khristo o vuwa vhafuni! 13Arali hu si na u vuwa ha vhafu, izwo na Khristo ho ngo vuwa. 14Zwino-ha arali Khristo a songo vuswa vhafuni, izwo vhuṱanzi hashu a vhu farisi tshithu, na lutendo lwaṋu a lu farisi tshithu; 15nahone ri vho ḓo vhuya ra nga ri vha zwifhelelaho Mudzimu, ngauri ro ri o vusa Khristo vhafuni ngeno a songo mu vusa – ri amba arali zwi zwone zwauri u vuwa ha vhafu a zwiho. 16Huno arali vhafu vha sa vuwi, izwo na Khristo ho ngo vuwa. 17
15:17
Rom. 4:25
Hone-ha arali Khristo a songo vuswa vhafuni, izwo lutendo lwaṋu ndi lwa mahandana; no vha ni tshi ḓo vha ni tshee ngomu vhutshinyini haṋu! 18Ndi musi na vho ri siaho vhe vha Khristo vho lovha tshoṱhe. 19Arali u lavhelela hashu Khristo ho vha hu u itela zwa vhutshilo vhuno fhedzi, ho vha hu tshi ḓo vha khombo yashu i tshi fhira ya vhoṱhe fhano shangoni.

20

15:20
1 Pit. 1:3-4
Mathina ngoho ndi ya uri Khristo o vuwa vhafuni, a vha Ene mbali ya u vulela vho ri siaho nḓila. 21
15:21
Rom. 5:12
Vhunga lufu lwo ḓa shangoni nga muthu muthihi, sa zwenezwo u vuwa ha vhafu ho ḓa-vho nga muthu muthihi. 22
15:22
Rom. 5:14-18
Vhunga vhathu vhoṱhe vho vha vha faho nga vhuthihi havho na Adamu, sa zwenezwo vhoṱhe vha ḓo vuswa vhafuni nge vha vha vhathihi na Khristo. 23
15:23
1 Thes. 4:16-17
Hone vha ḓo vuswa nga u tevhekana: ho thoma Khristo, huno musi a tshi vhuya hu ḓo tevhela vha re vhawe, 24
15:24
Dan. 7:13-14,27
ha vha hone u khunyelela hazwo. Ndi hone Khristo a tshi ḓo lozwa vhahulwane vha mimuya i lwaho nae na vharangaphanḓa vhayo na vhavhusi vhayo, a konou kumedza muvhuso kha Mudzimu Khotsi. 25
15:25
Ps. 110:1
8:6
Khristo o fanela u vhusa Khotsi a vhuya a khothisa maswina awe oṱhe phanḓa ha khuluṋoni yawe a luvha. 26
15:26
Nzumb. 20:14
21:4
Lufu lu ḓo vha ḽone swina ḽa u fhedzisela u kundwa. 27
15:27
Ps. 8:6
Ef. 1:20-22
Filip. 2:9-11
Maṅwalo a ri,

“Mudzimu o mu kumedza zwoṱhe,

zwa tou vha vhukando ha milenzhe yawe.”

Zwi khagala uri hu tshi pfi “zwoṱhe” a zwi kateli na Mudzimu a re Ene we a kumedza Khristo zwoṱhe. 28
15:28
1 Korint. 11:3
Rom. 11:36
Huno musi zwoṱhe zwo no luvhiswa Murwa, ndi hone na Ene Murwa a tshi ḓo luvha Khotsi we a ita uri zwoṱhe zwi mu luvhe, Mudzimu a konou vhusa zwoṱhe e eṱhe.

29Zwino ni ri mini-ha nga avho vhane vha ḓilovhedzisela vhafu? Vha tshi ḓilovhedzisa vha itelani? Arali vhafu vha sa vuwi, zwino avho vha lovhedzelwani? 30Riṋe-ha ra ḓidzheniselani khomboni tshifhinga tshoṱhe? 31

15:31
2 Korint. 4:10
Vha hashu, nṋe ndi tou vha wa u ponyoka lufu ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Vhukuma nga dakalo ḽanga ḽa u kona u ni zuwa nge ra vha vhathihi na Khristo Yesu Muṋe washu, ndi ri zwo tou ralo. 32
15:32a
2 Korint. 1:8
15:32b
Yes. 22:13
Zwiḽa ndi tshi lwa na mavhanda fhano Efesa, ngavhe ndo lwa lwa vhathu fhedzi ndi musi ndo wanani? Arali vhafu vha sa vuwi, izwo-ha

“Kha ri ḓiḽele ri ḓinwele,

hufha matshelo ri tshi ḓo fa.”

33Ni songo fhurwa:

“Khonani mmbi dzi bvisa mvumbo.”

34Dzivhuluwani ni laṱe vhutshinyi haṋu. A si u shonisa hazwo vhaṅwe vhaṋu vha sa ḓivhi Mudzimu!

Muvhili wo vuwaho u ḓo tou ita hani?

35Muṅwe a nga ḓi ri, “Zwi ḓo tou ita hani vhafu vha tshi vuwa? Vha ḓo vuwa vhe kha muvhili-ḓe?” 36

15:36
Joh. 12:24
U tsilu ḽingafhani! A u ḓivhi uri u tshi gobela mbeu a i meli i songo thoma ya fa? 37Nahone tshine wa gobela a si tshimela i tou vha thoro zwayo, i nga ḓi vha ya goroi kana iṅwe-vho. 38I tshi vho simuwa ndi Mudzimu ane a ṋea iṅwe na iṅwe tshivhumbeo tshayo. 39Hu ḓi nga ṋama dza zwi tshilaho a dzi fani; vhathu vha na yavho, zwipuka zwi na yazwo, zwiṋoni zwi na yazwo, khovhe-vho dzi na yadzo. 40Ha dovha ha vha na zwisikwa zwa ngei ṱaḓulu, na zwa fhano fhasi. Vhugala ha zwisikwa zwa ngei ṱaḓulu ho fhambana na vhugala ha zwa fhano fhasi. 41Ḓuvha ḽi na vhugala haḽo, ngeno ṅwedzi u na hawo-vho, nga ngei ṋaledzi dzi na hadzo-vho; na dzone ṋaledzi a dzi penyi u fana.

42

15:42
1 Korint. 15:50
Rom. 8:21
2:7
Zwi ḓi nga vhafu vha tshi vuwa zwi ḓo tou ralo:

muvhili une ra u gobela ndi u tshinyalaho,

musi u tshi vho vuswa a u tsha tshinyala;

43

15:43
Filip. 3:21
muvhili une ra u gobela ndi u nyadzeaho,

musi u tshi vho vuswa u vha wa vhugala;

muvhili une ra u gobela u shaya nungo,

musi u tshi vho vuswa u vha wa nungo;

44muvhili une ra u gobela ndi une wa langwa nga tsiko yawo,

musi u tshi vho vuswa u vho ḓo langwa

nga Muya wa Mudzimu fhedzi.

Hu na muvhili une wa langwa nga tsiko yawo, ha dovha ha vha na muvhili u langwaho nga Muya wa Mudzimu. 45

15:45
Gen. 2:7
Rom. 5:14
Joh. 5:21
6:33,39,40,54,57
Rom. 8:10
Na Maṅwalo a ri, “Adamu muthu wa u thoma o vha tshisikwa tshi tshilaho”; hone Adamu wa u fhiledza a vha Muya a ṋeaho vhutshilo. 46Hone-ha muvhili wa u thoma a si uḽa u langwaho nga Muya wa Mudzimu, ndi hoyu une wa langwa nga tsiko yawo, ha konou tevhela u langwaho nga Muya wa Mudzimu. 47
15:47
Gen. 2:7
3:19
Joh. 3:31
Muthu wa u thoma o vhumbwa nga vumba, ndi wa shango; wa vhuvhili u bva ṱaḓulu. 48
15:48
Filip. 3:20-21
Vha shango vho dzhia khotsi avho wa shango, vha ṱaḓulu vho dzhia wa ṱaḓulu. 49
15:49
Gen. 5:3
Rom. 8:29
Unga ro vha ri tshi fana na uḽa o vhumbwaho nga vumba, ri ḓo fana na uḽa wa ṱaḓulu sa zwenezwo.

50

15:50
Joh. 3:3,5
Vha hashu, tshani ndi ni vhudze: muthu a nga si kone u dzhena muvhusoni wa Mudzimu o tou ralo; tshi tshinyalaho tshi nga si kone u vha tshithihi na zwi sa tshinyali.

51

15:51
1 Thes. 4:15-17
Filip. 3:21
Zwino-ha ndi ni phulela tshiphiri asitshi: a ri nga fi roṱhe; u shandukiswa ri ḓo shandukiswa roṱhe, 52
15:52
Mat. 24:31
kathihi fhedzi, nga u poidza ha iṱo, musi lufhalafhala lwa vhufhelo ha shango lu tshi lila. Lu tshi lila vhafu vha ḓo vuwa vhe kha mivhili i sa sini, riṋe vhapenyu ra mbo ḓi shandukiswa-vho. 53
15:53
2 Korint. 5:4
Ndi uri hezwino zwi lovhaho zwi fanela u ambadzwa muvhili u sa lovhi, zwi faho zwi fanela u ambadzwa muvhili u sa fi. 54
15:54
Yes. 25:8
1 Korint. 15:26
Zwenezwo musi hezwino zwi lovhaho zwi tshi ambadzwa muvhili u sa lovhi, zwi faho zwi tshi ambadzwa muvhili u sa tsha ḓo fa, ndi hone Maṅwalo a tshi ḓo vha o khunyelela ane a ri,

“Lufu lwo fa, gundo ḽo khunyelela!”

55

15:55
Hos. 13:14
“Lufu-wee, gundo ḽau ḽi ngafhi-ha?

Iwe lufu,

luvholela lwau lu ngafhi zwino?”

56

15:56
Rom. 4:15
7:7-25
Luvholela lwa lufu ndi vhutshinyi; vhutshinyi-vho vhu wana maanḓa kha Mulayo. 57
15:57
1 Joh. 5:4-5
Rom. 7:25
Kha ri livhuhe Mudzimu we a ita uri ri kunde nga Muṋe washu Yesu Khristo.

58Zwino-ha vha hashu, imani no khwaṱha ni sa dzinginyei, shumelani Muṋe washu tshifhinga tshoṱhe ni sa neti no tou ḓiṋekedza, vhunga ni tshi zwi ḓivha uri u ḓinetisela Muṋe washu a si mahandana.