Tshivenda 1998 (VEN98)
6

Vha lutsinga lwa vhotshifhe vhahulu

(Ek. 6:16-27)

61Vhana vha Livi ndi Gerisoni na Kehathi na Mirari.

2Vhana vha Kehathi ndi Amuramu na Izhara na Hebroni na Uziele.

3Vhana vha Amuramu ndi Aroni na Mushe na Miriamu. Vhana vha Aroni ndi Nadaba na Abihu na Eliasara na Ithamara.

4Eliasara ndi khotsi a Finiasi, khotsi a Abishua, 5khotsi a Buki, khotsi a Uzi, 6khotsi a Zerahia, khotsi a Mirayotho, 7khotsi a Amaria, khotsi a Ahitubu, 8khotsi a Tsadoko, khotsi a Ahimaatsi, 9khotsi a Azaria, khotsi a Johanani, 10khotsi a Azaria (ndi ene we a vha e tshifhe thembeleni ye ya fhaṱiwa Jerusalema nga khosi Solomoni), 11khotsi a Amaria, khotsi a Ahitubu, 12khotsi a Tsadoko, khotsi a Shalumu, 13khotsi a Hilikia, khotsi a Azaria, 14khotsi a Seraya, khotsi a Jehotsadaka. 15

6:15
2 Mah. 25:11,18
Jehotsadaka o hwaliwa a iswa vhuthubwani musi Muṋe washu a tshi isa vhathu vha Juda na Jerusalema hone nga tshanḓa tsha Nebukhadnetsara.

Vhaṅwe vha lutsinga lwa Livi

(Num. 3:17-20)

16Vhana vha Livi ndi Gerisoni na Kehathi na Mirari. 17Vhana vha Gerisoni ndi Libini na Shimei. 18Vhana vha Kehathi ndi Amuramu na Izhara na Hebroni na Uziele. 19Vhana vha Mirari ndi Mahali na Mushi.

Ngei mitupo ya Vhalivi yo ṅwalwaho nga u tevhekana zwi tshi ya nga vhokhotsi avho: 20Vha lutsinga lwa Gerisoni ndi ṅwana wawe Libini, khotsi a Jahathi, khotsi a Zima, 21khotsi a Jua, khotsi a Ido, khotsi a Zera, khotsi a Jeatherai.

22Vha lutsinga lwa Kehathi ndi ṅwana wawe Aminadaba, khotsi a Kora, khotsi a Asiri, 23khotsi a Elikana, khotsi a Ebiasafu, khotsi a Asiri, 24khotsi a Thahathi, khotsi a Uriele, khotsi a Uzia, khotsi a Saulo.

25Vha lutsinga lwa Elikana ndi vhana vhawe Amasai na Ahimotho. 26

6:26-27,33-34
1 Sam. 1:1
Vha lutsinga lwa Ahimotho ndi ṅwana wawe Elikana, khotsi a Tsofai, khotsi a Nahathi, 27khotsi a Eliaba, khotsi a Jerohamu, khotsi a Elikana, khotsi a Samuele.

28

6:28
1 Sam. 8:2
Vhana vha Samuele ndi Juele wa tanzhe na Abia wa vhuvhili.

29Vha lutsinga lwa Mirari ndi ṅwana wawe Mahali, khotsi a Libini, khotsi a Shimei, khotsi a Uza, 30khotsi a Shimia, khotsi a Hagia, khotsi a Asaya.

Vhaimbi vha thembeleni

31Hu tevhela vhanna vhe khosi Dafita a vha vhea uri vha imbise vhathu thembeleni ya Muṋe washu musi mbulungelo ya mulanga yo no vhewa henefho. 32Vho vha vha tshi shuma zwa u imba phanḓa ha hukhethwa, denndeni ya u ṱangana na Muṋe washu, u swika khosi Solomoni a tshi fhaṱa thembele ya Muṋe washu Jerusalema. Vho vha vha tshi shuma mishumo yavho vha tshi tevhedza ndayo dze vha vhetshelwa dzone.

33

6:33
1 Koron. 25:1
Vhanna vhe vha vha vha tshi shuma khathihi na vhana vhavho ngevha:

Vha mutupo wa Kehathi ndi Hemani, ene musiki wa nyimbo, ṅwana wa Juele, ṅwana wa Samuele, 34ṅwana wa Elikana, ṅwana wa Jehoramu, ṅwana wa Eliele, ṅwana wa Thua, 35ṅwana wa Tsufu, ṅwana wa Elikana, ṅwana wa Mahathi, ṅwana wa Amasai, 36ṅwana wa Elikana, ṅwana wa Juele, ṅwana wa Azaria, ṅwana wa Tsefania, 37ṅwana wa Thahathi, ṅwana wa Asiri, ṅwana wa Abiasafu, ṅwana wa Kora, 38ṅwana wa Izhara, ṅwana wa Kehathi, ṅwana wa Livi, ṅwana wa Israele.

39Asafu khonani ya Hemani o vha a tshi ima thungo ya tshauḽa tshawe. Asafu o vha e ṅwana wa Berekia, ṅwana wa Shimia, 40ṅwana wa Mikaele, ṅwana wa Maaseya, ṅwana wa Malikhia, 41ṅwana wa Ethini, ṅwana wa Zera, ṅwana wa Adaya, 42ṅwana wa Ethani, ṅwana wa Zima, ṅwana wa Shimei, 43ṅwana wa Jahathi, ṅwana wa Gerisoni, ṅwana wa Livi.

44Khonani dzavho dza mutupo wa Mirari, vho vha vha tshi ima thungo ya tshanḓa tshawe tshamonde, malogwane wavho wa khwairi ya vhuraru e Ethani ṅwana wa Kishi, ṅwana wa Abudi, ṅwana wa Malukhu, 45ṅwana wa Hashabia, ṅwana wa Amatsia, ṅwana wa Hilikia, 46ṅwana wa Amitsi, ṅwana wa Bani, ṅwana wa Shemere, 47ṅwana wa Mahali, ṅwana wa Mushi, ṅwana wa Mirari, ṅwana wa Livi.

48Vhaṅwe Vhalivi vha havho vho vha vho ṋewa mishumo miṅwe yoṱhe ya hukhethwa, nḓuni ya Mudzimu.

Vha lutsinga lwa Aroni

49Aroni na vha lutsinga lwawe vho vha vha tshi ṋekedza zwiṱhavhelo kha aḽiṱari ya zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na kha aḽiṱari ya zwioro zwi tshi elana na zwoṱhe zwe zwa vha zwi tshi itwa Hukhethwakhethwa, vha tshi pfumelela Vhaisraele, zwi tshi tevhedza zwoṱhe zwe Mushe muḓinḓa wa Mudzimu a vha laya. 50

6:50-53
1 Koron. 6:3-8
Vha lutsinga lwa Aroni ndi ṅwana wawe Eliasara, khotsi a Finiasi, khotsi a Abishua, 51khotsi a Buki, khotsi a Uzi, khotsi a Zerahia, 52khotsi a Mirayotho, khotsi a Amaria, khotsi a Ahitubu, 53khotsi a Tsadoko, khotsi a Ahimaatsi.

He Vhalivi vha vha vha tshi dzula hone

(Josh. 21:1-42)

54Vhana vha Livi vho kovhelwa miḓi yavho na mafulo, hune vha ṱoka mishasha zwi tshi kovhelwa nga madeṅwa.

Ho ranga u mvakiwa vhotshifhe vhana vha Aroni vha mutupo wa Kehathi. 55Vho ṋewa Hebroni shangoni ḽa Juda na mashango a pfulo u mona naho. 56Hone masimu na miḓana u mona na uyo muḓi zwa ṋewa Khalebe ṅwana wa Jefune. 57Vha lutsinga lwa Aroni vho kovhelwa Hebroni, muḓi wa dzhavhelo, na miḓi ya Libina na Jathiri na Eshthemua 58na Holone na Debiri 59na Ashani na Bethe Shemeshe, khathihi na mashango ayo a pfulo. 60Shangoni ḽa tsinde ḽa Benyamini vho kovhelwa miḓi ya Geba na Alemethe na Anathotho, khathihi na mashango ayo a pfulo. Miḓi heyo yo kovhelwaho vha mitupo ya Kehathi yo vha i 13Miḓi ya 13: Nga hu sedzwe Josh. 21:11-19. yo ṱangana. 61Vhaṅwe vhoṱhe vha lutsinga lwa Kehathi vho kovhelwa miḓi ya fumi shangoni ḽa vha Manase vha vhukovhela.

62Vha lutsinga lwa Gerisoni zwi tshi ya nga mitupo yavho, vho kovhelwa miḓi ya 13 mashangoni a matsinde a Isakhara na Ashere na Nafuthali, na ḽa vha Manase vha vhubvaḓuvha kha ḽa Bashani. 63Vha lutsinga lwa Mirari, zwi tshi ya nga mitupo yavho, vho kovhelwa miḓi ya 12 mashangoni a matsinde a Rubeni na Gadi na Zebuloni. 64Ngauralo Vhaisraele vho kovhela Vhalivi miḓi heyo na mashango ayo a pfulo. 65Mashangoni a matsinde a Juda na Simioni na Benyamini vho kovha miḓi yo rangaho u bulwa, nga u ita madeṅwa.

66Vhaṅwe vha mitupo ya Kehathi vho kovhelwa miḓi shangoni ḽa tsinde ḽa Efraimi. 67Zwikwarani zwa Efraimi vho kovhelwa Shikheme muḓi wa dzhavhelo, na Gezere 68na Jokomiamu na Bethe Horoni 69na Ayaloni na Gathi Rimoni, khathihi na mashango ayo a pfulo. 70Shangoni ḽa vha Manase vha vhukovhela Vhaisraele vha kovhela vhaṅwe vhoṱhe vha mitupo ya Kehathi miḓi ya Anere na Ibiliamu, khathihi na mashango ayo a pfulo.

71Vha nnḓu ya Gerisoni vho kovhelwa miḓi heino:

Shangoni ḽa vha Manase vha vhubvaḓuvha vho kovhelwa Golani kha ḽa Bashani, vha kovhelwa na Ashtharotho, khathihi na mashango ayo a pfulo.

72Shangoni ḽa Isakhara vho kovhelwa miḓi ya Kedeshe na Daberathi 73na Ramotho na Eni Ganimu, khathihi na mashango ayo a pfulo.

74Shangoni ḽa tsinde ḽa Ashere vho kovhelwa miḓi ya Mashala na Abudoni 75na Hukoko na Rehobo, khathihi na mashango ayo a pfulo.

76Shangoni ḽa Nafuthali vho kovhelwa muḓi wa Kedeshe kha ḽa Galelia na Hamoni na Kiriathaimi, khathihi na mashango ayo a pfulo.

77Vhaṅwe Vhalivi vhoṱhe vha nnḓu ya Mirari vho kovhelwa miḓi heino:

Shangoni ḽa tsinde ḽa Zebuloni vho kovhelwa miḓi ya Rimoni na Thaboro, khathihi na mashango ayo a pfulo.

78Shangoni ḽa tsinde ḽa Rubeni seli ha Jorodani vhubvaḓuvha ha Jerikho vho kovhelwa muḓi wa Betsere phangani na Jahatsa 79na Kedemotho na Mifaathi, khathihi na mashango ayo a pfulo.

80Shangoni ḽa tsinde ḽa Gadi vho kovhelwa muḓi wa Ramotho kha ḽa Giliadi na Mahanaimi 81na Heshebono na Jazere, khathihi na mashango ayo a pfulo.