Tshivenda 1998 (VEN98)
28

Ndaela dza Dafita dza thembele

281Khosi Dafita a ramba vhahulwane vhoṱhe vha Israele uri vha kuvhangane Jerusalema. Ha kuvhangana vhahulwana vha matsinde oṱhe na vhalangi vha zwigwada zwi no shumela khosi na vhalangammbi na vhalangagomane na vhakoma vha no langa thundu yoṱhe na zwifuwo zwa khosi na vhana vhawe vha vhatuka, khathihi na vhakoma vha pfamo na vhahali na vhoṱhe vha no bva pfumo.

2

28:2-7
2 Sam. 7:1-16
Khosi Dafita a takuwa a ima nga milenzhe a amba navho a ri, “Inwi vha hashu, inwi vhathu vhanga, nthetsheleseni. Mbilu yanga yo vha i tshi zwi funa u fhaṱa nnḓu hune mbulungelo ya mulanga ya Muṋe washu ya ḓo dzula hone, ya vha maalo a Mudzimu washu, nahone ndo dzudzanya uri i fhaṱiwe. 3
28:3
1 Koron. 22:8
Huno Mudzimu o mmbudza a ri, ‘U songo fhaṱela dzina ḽanga nnḓu, ngauri iwe u muhali wa nndwa, wo shululesa malofha.’

4“Muṋe washu Mudzimu wa Israele o nanga nṋe kha muṱa wa hashu woṱhe uri ndi vhe khosi ya Israele lini na lini. O nanga Juda uri a vhe murangaphanḓa, kha nnḓu ya Juda a nanga muṱa wa hashu, kha vhana vha khotsi anga a takalela u vhumba nṋe uri ndi vhe khosi ya Vhaisraele vhoṱhe. 5

28:5
1 Koron. 29:23
Muṋe washu o nṋea vhana vhanzhi vha vhatuka, hone kha vhana vhanga vhoṱhe a nanga ṅwananga Solomoni uri a dzule kha khuluṋoni ya muvhuso wa Muṋe washu a vhuse Vhaisraele. 6Muṋe washu a mmbudza a ri, ‘Solomoni ṅwana wau ndi ene ane a ḓo fhaṱa nnḓu yanga na miṱa yanga, ndo nanga ene uri a vhe ṅwananga, nṋe ndi ḓo vha khotsi awe. 7Arali a tevhedza ndaela dzanga na milayo yanga, unga a tshi khou zwi ita zwino, a si vhuye a pambuwa nḓilani, ndi ḓo pfumbisa muvhuso wawe lini na lini.’

8“Zwino-ha ndi ni laya zwi tshi pfiwa nga Vhaisraele vhoṱhe tshivhidzo tsha Muṋe washu, zwi tshi pfiwa na nga Mudzimu washu, ndi ri, ni vhone uri ni tevhedze ndaela dzoṱhe dza Muṋe washu Mudzimu waṋu, uri shango heḽi ḽavhuḓi ḽi vhe ḽaṋu, ni ḽi siele vhana vhaṋu ḽi vhe ḽavho lini na lini.

9“Inwi Solomoni ṅwananga, ḓivhani Mudzimu wa khotsi aṋu, ni mu shumele nga mbilu yoṱhe, ni tshi tou zwi funa, ngauri Muṋe washu u ṱola mbilu dza vhathu vhoṱhe, u ḓivha mihumbulo yashu na zwine ra zwi tama. Arali na mu ṱoḓa, ni ḓo mu wana, hone arali na mu ṱamba, u ḓo ni landula lini na lini. 10Elekanyani zwino, ngauri Muṋe washu o nanga inwi uri ni fhaṱe thembele khethwa. Ivhani na nungo, ni shume uyo mushumo.”

11Ndi hone Dafita a tshi ṋea ṅwana wawe Solomoni pulani ya zwifhaṱo zwoṱhe zwa thembele na kamara dza mbulungelo na kamara dza tshitizi na Hukhethwakhethwa, fhethu ha u pfumelelwa. 12A mu ṋea pulani ya zwoṱhe zwe zwa vha zwi mbiluni yawe zwa miṱa ya thembele ya Muṋe washu na phera dzoṱhe u mona nayo, zwone zwisiku zwa thembele ya Mudzimu na mbulungelo ya zwithu zwo kumedzwaho Mudzimu. 13

28:13
1 Koron. 23:1 – 26:32

Dafita a mu ṋea na ndayo dza u dzudzanya vhotshifhe na Vhalivi na dza mushumo woṱhe wa u shuma thembeleni ya Muṋe washu, khathihi na dza thundu dzoṱhe dzine dza ḓo shuma khayo. 14Dafita a mu laya uri hu shumiswe musuku mungafhani wa midzio yoṱhe ya musuku ine ya ḓo shuma kha mishumo yo fhambanaho na uri hu shumiswe siliva nngafhani ya midzio yoṱhe ya siliva ine ya ḓo shuma kha mishumo yo fhambanaho, 15na musuku wa zwivheambone na mbone dzazwo na tshivheambone tshiṅwe na tshiṅwe na mbone dzatsho, zwi tshi ya nga kushumisele kwa tshivheambone tshiṅwe na tshiṅwe, 16na musuku wa ḓafula iṅwe na iṅwe ya vhurotho vhune ha ṋekedzwa Mudzimu, na siliva ya maḓafula a siliva, 17na musuku u songo vangiwaho wa dziforogo na ndilo dza u handulula na dzimvuvhelo na musuku wa ndilo iṅwe na iṅwe ya musuku na siliva ya ndilo iṅwe na iṅwe ya siliva, 18na musuku u songo vangiwaho wa aḽiṱari ya zwioro. A ita na u mu ṋea pulani ya kugoloi kwa vhakherube vha musuku vho ṱharamudza phapha vha tshi tsireledza mbulungelo ya mulanga ya Muṋe washu. 19Khosi Dafita o tou ṅwala hezwo zwoṱhe na zwidodombedzwa zwazwo, unga Muṋe washu o vha o mu funzedza.

20Khosi Dafita a vhudza ṅwana wawe Solomoni a ri, “Khwaṱhani, ni vhe na nungo, ni shume mushumo hoyo. Ni songo ofha, ni songo kulea nungo; Mudzimu Muṋe washu Mudzimu wanga u na inwi. A nga si ni laṱedze, a nga si ni ṱutshele ha vhuya ha vuledzea mushumo woṱhe wa thembele ya Muṋe washu. 21Zwigwada zwa vhotshifhe na Vhalivi zwo lindela mushumo woṱhe wa thembele ya Mudzimu. Ni na vhomakone vha mushumo muṅwe na muṅwe vhe vha ḓiimisela u ni farisa. Na vhahulwane na vhathu vhoṱhe vha ḓo thetshelesa ndaela dzaṋu dzoṱhe.”