Tshivenda 1998 (VEN98)
21

Dafita a tshi vhalisa vhathu

(2 Sam. 24:1-25)

211Saṱhane a vutshela Vhaisraele a ṱuṱuwedza Dafita uri a vha vhale. 2Dafita a laya mulangammbi Juaba na maṅwe magota a ri, “Iyani u vhala Vhaisraele u bva Bierisheba u swika Dani. No no fhedza ni ḓe ni mmbudze, ndi ḓivhe uri ndi vhangana.”

3Hone Juaba a fhindula a ri, “Ngavhe Muṋe washu a tshi andisa mmbi dzawe kaḓana! Thovhele muṋe wanga, vhathu avha vhoṱhe a si vhalanda vhavho naa? Izwi vha zwi itelani? Vha hweselani Vhaisraele mulandu?”

4Hone Dafita a si thetshelese mafhungo a Juaba. Ndi hone Juaba a tshi ṱuwa a buḓekanye ḽoṱhe ḽa Israele, a konou vhuya Jerusalema. 5Juaba a vhudza khosi Dafita tshivhalo tsha vhanna vho teaho u bva pfumo. Kha ḽoṱhe ḽa Israele ho vha hu na vhanna vha 1 100 000 vhe vha vha vha tshi kona u bva pfumo, kha ḽa Juda vhe 470 000. 6Hone Juaba ho ngo vhala vha tsinde ḽa Livi na Benyamini, nge a vha a sa funi ndaela.

7Ndaela iyo na Mudzimu o vhona yo vhifha, ndi zwe a rwa Vhaisraele. 8Ndi hone Dafita a tshi amba na Mudzimu a ri, “Ndo khakha zwihulu nga u ita hezwi! Zwino nkhangwele zwe nda tshinya. Ndo ita zwa vhutsilu.”

9Muṋe washu a vhudza Gadi muporofita wa Dafita a ri, 10“Tshimbila u yo vhudza Dafita u ri, ‘Yahavee u ri: Ndi na ṱhamu tharu. Iwe nanga nthihi ine nda nga u rwa ngayo.’ ”

11Gadi a ya ha Dafita a mu vhudza a ri, “Muṋe washu u ri, ‘Iwe u nanga zwifhio? 12U nanga miṅwaha miraru ya nḓala? Kana u nanga miṅwedzi miraru u tshi khou shavha maswina au a tshi khou u pandamedza o fara mafumo? Kana u nanga maḓuvha mararu Yahavee a tshi khou u tovhola nga pfumo ḽawe, a tshi ḓisa dwadze shangoni ḽau, muruṅwa wawe a tshi vhulaha vhathu shangoni ḽoṱhe ḽa Israele?’ Zwino-ha, nga vha elekanye zwine nda ḓo vhudza we a nthuma.”

13Dafita a fhindula Gadi a ri, “Ndo hanganea! Nga ndi wele zwanga zwanḓani zwa Muṋe washu, ngauri Ene u na khathutshelo khulu, hone ndi songo wela zwanḓani zwa vhathu.”

14Ndi hone Muṋe washu a tshi ḓisela Vhaisraele dwadze, ha fa Vhaisraele vha 70 000. 15Mudzimu a ruma muruṅwa u yo phusukanya Jerusalema. Hone musi muruṅwa e vhukati, Muṋe washu a zwi vhona, a pfa vhuṱungu nga mulandu wa iyo khombo, a vhudza muruṅwa we a vha a tshi khou lozwa vhathu a ri, “Zwo eḓana! Humisa tshanḓa tshau!” Muruṅwa wa Muṋe washu o vha o no ima luvhatani lwa u fhulela lwa Arauna wa Mujebusi.

16Dafita a tshi lilala a vhona muruṅwa wa Muṋe washu o ima vhukati ha ḽiṱaḓulu na ḽifhasi, o ṱomola banga o ḽi fara nga tshanḓa, ḽo sumba Jerusalema. Ndi hone Dafita na vhahulwane vha tshi wa nga zwifhaṱuwo vho ambara madzanganda. 17Dafita a rabela a ri, “Ndi nṋe we nda ri vhanna vho teaho u bva pfumo vha vhaliwe. Ndi nṋe we nda tshinya nda ita tshivhi. Vhathu havha vha tou vha dzinngu. Vho tshinyani? Yawee Muṋe washu Mudzimu wanga, lifhedza nṋe na muṱa wanga, hone dwadze heḽi ḽi songo dzula kha vhathu vhau.”

18Ndi hone muruṅwa wa Muṋe washu a tshi laya Gadi uri a yo vhudza Dafita a gonye a yo fhaṱela Muṋe washu aḽiṱari luvhatani lwa u fhulela lwa Arauna wa Mujebusi. 19Dafita a thetshelesa zwe Gadi a mu vhudza nga dzina ḽa Muṋe washu, a gonya a ya.

20Arauna o vha a tshi khou fhula goroi. A tshi rembuluwa a vhona muruṅwa, vhana vhawe vhaṋa vhe a vha e navho vha dzumbama. 21Ndi hone Dafita a tshi swika, Arauna a sedza a mu vhona, a ṱuwa luvhatani lwa u fhulela, a yo gwadama phanḓa ha Dafita tshifhaṱuwo tshawe tsha kwama fhasi.

22Dafita a mu vhudza a ri, “Nga vha nthengisele luvhata lwavho lwa u fhulela ndi fhaṱele Muṋe washu aḽiṱari uri dwadze ḽo faraho vhathu ḽi fhele. Vha nthengisele nga mutengo wo fhelelaho.”

23Arauna a vhudza Dafita a ri, “Nga vha lu dzhie! Thovhele muṋe wanga nga vha ite zwine vha funa. Nṋe ndi ḓo bvisa dziphulu dza tshiṱhavhelo tshi fhiswaho, zwifhulo zwa vha khuni, goroi ya vha nduvho ya thoro. Zwoṱhe hezwo ndi ḓo vha ṋea.”

24Huno khosi Dafita a fhindula Arauna a ri, “Aiwa nandi, nga vha litshe ndi renge nga mutengo wo fhelelaho. Ndi nga si ise ha Muṋe washu zwi re zwavho kana nda mu ṋekedza tshiṱhavhelo tshi fhiswaho ndi songo bvisa tshithu.”

25Ndi hone Dafita a tshi renga ulwo luvhata kha Arauna nga mangwende a musuku a 600. 26

21:26
Liv. 9:24
Dafita a fhaṱela Muṋe washu aḽiṱari henefho, a mu ṋekedza zwiṱhavhelo zwi fhiswaho na nduvho dza vhuthihi. Dafita a rabela Muṋe washu, Muṋe washu a mu fhindula nga u ḓisa mulilo u bvaho ḽiṱaḓulu wa wela kha aḽiṱari ya tshiṱhavhelo tshi fhiswaho.

27Ndi hone Muṋe washu a tshi amba na uḽa muruṅwa a vhuedzedza banga ḽawe kha tshilanda tshaḽo. 28Zwenezwo musi Dafita o vhona uri Muṋe washu o fhindula thabelo yawe luvhatani lwa u fhulela lwa Arauna wa Mujebusi, a ḓi ṋekedza zwiṱhavhelo henefho. 29

21:29
Ek. 36:8-38
2 Koron. 1:3-4
Dennde ya Muṋe washu ye Mushe a i akha phangani, na aḽiṱari ya tshiṱhavhelo tshi fhiswaho misi iyo zwo vha zwi zwikwarani zwa Gibioni. 30Hone Dafita o vha a sa koni u ya phanḓa hayo u yo vhudzisa Mudzimu ngauri o vha a tshi ofha banga ḽa muruṅwa wa Muṋe washu.

22

221Ndi zwe Dafita a ri, “Hafhano ndi hune nnḓu ya Mudzimu Muṋe washu ya fanela u vha hone, khathihi na aḽiṱari ya tshiṱhavhelo tshi fhiswaho tsha Vhaisraele.”

Hu tshi lugiselwa u fhaṱa thembele

2Ndi hone khosi Dafita a tshi bvisa ndaela ya uri vhatsinda vhoṱhe vha dzulaho kha ḽa Israele vha kuvhangane, kha vhenevho a vhea vhavhaḓi vha matombo vha vhaḓa matombo a u fhaṱa nnḓu ya Mudzimu. 3A ḓisa tsimbi nnzhi ya u ita zwibigiri zwa mahothi a miṋango na mikungelo na musinaseṱha u si na vhukono. 4A ḓisa na matanda manzhi a mukedara a sa vhalei, ngauri vhathu vha Sidoni na vha Tiro vho ḓisa matanda manzhi ha Dafita.

5

22:5
1 Koron. 29:1-2
Dafita a ri, “Ṅwananga Solomoni u tshee muṱuku, ha athu ḓivha tshithu, huno nnḓu ine ya ḓo fhaṱelwa Muṋe washu tshakha dzoṱhe dzi fanela u i vhona i khulu, i na bvumo, i na vhugala. Zwenezwo ndi ḓo mu lugisela.” Ndi zwe Dafita a wana thundu yayo nnzhi ya dzula yo lindela a sa athu dzama.

6Ndi hone Dafita a tshi vhidzisa ṅwana wawe Solomoni, a mu hwesa mushumo wa u fhaṱela Muṋe washu Mudzimu wa Israele nnḓu. 7

22:7-10
2 Sam. 7:1-17
1 Mah. 5:3
Dafita a vhudza Solomoni a ri, “Ṅwananga, nṋe ndo vha ndi tshi zwi funa u fhaṱela dzina ḽa Muṋe washu Mudzimu wanga nnḓu. 8Hone ipfi ḽa Muṋe washu ḽa ḓa kha nṋe ḽa ri, ‘Wo shululesa malofha, wa lwa nndwa nnzhi. A si iwe ane wa ḓo fhaṱela dzina ḽanga nnḓu, ngauri wo shululesa malofha fhano fhasi ndi tshi zwi vhona. 9Hone u ḓo vha na ṅwana ane a ḓo vha munna wa mulalo na vhudziki, ndi ḓo ita uri a vhuse ḽo dzika, maswina awe a re masia oṱhe a sa mu dini. U ḓo pfi Solomoni (Muladzashango), Vhaisraele ndi ḓo vha ṋea mulalo na vhudziki musi a tshi vhusa. 10Onoyo ndi ene ane a ḓo fhaṱela dzina ḽanga nnḓu. U ḓo vha ṅwananga, Nṋe nda vha khotsi awe. Ndi ḓo pfumbisa khuluṋoni ya muvhuso wawe a vhusa Vhaisraele lini na lini.’

11“Zwino ṅwananga, ngavhe Muṋe washu a tshi vha na inwi, ngavhe zwi tshi ni nakela na fhaṱela Muṋe washu Mudzimu waṋu nnḓu, unga o amba uri ni ḓo zwi ita. 12

22:12-13
Josh. 1:6-9
Ngavhe Muṋe washu a tshi ni ṋea nḓivho na vhuṱali musi a tshi ni vhea uri ni vhuse Vhaisraele uri ni vhulunge mulayo wa Muṋe washu Mudzimu waṋu. 13Arali ni tshi tevhedza ndayo na milayo ye Muṋe washu a i fha Mushe uri a fhe Vhaisraele na zwi vhulunga nga vhusedzi, ndi hone zwi tshi ḓo ni nakela. Khwaṱhani-ha, ni vhe na nungo. Ni songo ofha, ni songo kulea nungo. 14Nṋe ndo ḓidina nda wana thundu ya u fhaṱa thembele ya Muṋe washu, nda kuvhanganya musuku wa thani dzi fhiraho 3 400 na siliva ya thani dzi fhiraho 34 000 na musinaseṱha munzhi na tsimbi nnzhi zwi si na vhukono, na matanda na matombo. Inwi ni nga ḓi engedza zwiṅwe. 15Ni na vhashumi vhanzhi: vhavhaḓi vha matombo na vhafhaṱi na vhavhaḓi vha thanda khathihi na vhanna vha vhatsila kha mishumo yoṱhe, 16kha musuku na siliva, musinaseṱha na tsimbi, ndi vhatsila vha si na mbalo. Zwino thomani mushumo, ngavhe Muṋe washu a tshi vha na inwi.”

17Ndi hone Dafita a tshi laya vharangaphanḓa vhoṱhe vha Israele uri vha farise ṅwana wawe Solomoni. 18Dafita a vha vhudza a ri, “Muṋe washu Mudzimu waṋu ho ngo ḓi vha na inwi? Ho ngo ni ladzela shango masia oṱhe? O nkumedza vhadzulapo vha ḽino shango nda vha kunda, shango ḽino ḽa luvha Muṋe washu na vhathu vhawe. 19Ndi zwone, shumelani Muṋe washu Mudzimu waṋu nga mbilu yoṱhe na nga zwoṱhe zwine na vha zwone. Thomani u fhaṱa thembele ya Mudzimu Muṋe washu, uri ni kone u isa mbulungelo ya mulanga ya Muṋe washu na zwithu zwikhethwa zwa Mudzimu thembeleni ine ya ḓo fhaṱelwa dzina ḽa Muṋe washu.”

23

Mushumo wa Vhalivi

231

23:1
1 Mah. 1
Musi Dafita o no kalaha, o no ḓi vha wa maḓuvha, a vhea ṅwana wawe Solomoni a vha khosi ya Israele.

2Khosi Dafita a kuvhanganya vhahulwane vhoṱhe vha Israele, khathihi na vhotshifhe na Vhalivi. 3

23:3
Num. 4:3
1 Koron. 23:24
2 Koron. 31:17
Ha vhaliwa Vhalivi vha re na miṅwaha ya 30 kana u fhira, tshivhalo tshoṱhe tsha vhanna tsha ita 38 000. 4Dafita a ri, “Kha vhenevha, vha 24 000 vha lange mushumo wa thembele ya Muṋe washu, vha 6 000 vha vhe magota na vhahaṱuli vha milandu. 5Vha 4 000 vha vhe vhalindakhoro, vha 4 000 vha rende Muṋe washu nga zwilidzo zwe zwa itelwa zwenezwo.”

6Dafita a khethekanya Vhalivi nga zwigwada zwiraru, zwi tshi tevhedza vhana vha Livi: Gerisoni na Kehathi na Mirari.

7Gerisoni o vha e na vhana vhavhili, Ladani na Shimei. 8Ladani o vha e na vhana vhararu. Muhulwane wavho o vha e Jehiele, ha konou tevhela Zethamu na Juele. 9Shimei o vha e na vhana vhararu, Shelomithi na Haziele na Harani. Vho vha vhe vhone ṱhoho dza miṱa ya Ladani. 10Shimei o vha e na vhana vhaṋa, Jahathi na Zisa na Jeushi na Beria, 11vha tshi tevhekana nga u bebwa havho. Zisa na Jeushi a vho ngo vha na vhana vhanzhi, zwenezwo vho vha vha tshi vhaliwa sa muṱa muthihi.

12

23:12
1 Koron. 6:1-2
Kehathi o vha e na vhana vhaṋa, Amuramu na Izhara na Hebroni na Uziele. 13Ṅwana wawe wa tanzhe, Amuramu, o vha e khotsi a Aroni na Mushe. Aroni na vha lutsinga lwawe vho vha vho khethelwa thungo uri vha londole zwithu zwikhethwakhethwa lini na lini, vha fhise zwioro hu tshi luvhiwa Muṋe washu, vha mu shumele, vha shudufhadze vhathu nga dzina ḽawe. 14Huno vhana vha Mushe muḓinḓa wa Mudzimu vho vha vho baḓekana na Vhalivi. 15
23:15
Ek. 18:3-4
Mushe o vha e na vhana vhavhili, Gerisoni na Eliesere. 16Murangaphanḓa wa vhana vha Gerisoni o vha e Shubaele. 17Eliesere o vha e na ṅwana muthihi fhedzi, Rehabia, hone Rehabia a vha na vhana vhanzhi.

18Ṅwana wa Kehathi wa vhuvhili, Izhara, o vha na ṅwana we a vha a tshi pfi Shelomithi, ene ṱhoho ya uyo mutupo. 19Ṅwana wa Kehathi wa vhuraru, Hebroni, o vha e na vhana vhaṋa, Jeria na Amaria na Jehasiele na Jekamiamu. 20Ṅwana wa Kehathi wa vhuṋa, Uziele, o vha e na vhana vhavhili, Mika na Ishia.

21

23:21a
1 Koron. 6:19
Mirari o vha e na vhana vhavhili, Mahali na Mushi. Mahali na ene o vha e na vhana vhavhili, Eliasara na Kishi, 22hone Eliasara o fa a si na vhana vha vhatuka, e na vhananyana fhedzi. Vhananyana vhawe vha dzewa nga khaladzi dzavho vhana vha Kishi. 23Ṅwana wa Mirari wa vhuvhili, Mushi, o vha e na vhana vhararu, Mahali na Edere na Jeremotho.

24Ndi vhone vha lutsinga lwa Livi, zwi tshi ya nga mitupo na miṱa, muṅwe na muṅwe wavho o tou ṅwalwa dzina ḽawe. Muṅwe na muṅwe wa lutsinga lwawe, wa miṅwaha ya 20 na u fhira afho, o vha o kovhelwa mushumo wa thembele ya Muṋe washu.

25Dafita o vha o ri, “Muṋe washu Mudzimu wa Israele o ladzela vhathu vhawe shango nahone Ene nga dzawe u ḓo dzula Jerusalema lini na lini. 26

23:26
Num. 1:50
Dot. 10:8
Vhalivi a vha tsha ḓo hwala dennde ya Muṋe washu na zwithu zwoṱhe zwine zwa shumiswa hu tshi luvhiwa.” 27Vhalivi vha miṅwaha ya 20 na u fhira vho vha vha tshi vhaliwa, hu tshi tevhedzwa ndaela dza u fhiledza dza Dafita.

28

23:28-32
Num. 3:5-9
Mushumo wa Vhalivi wo vha u wa u farisa vha lutsinga lwa Aroni kha mushumo wa thembele ya Muṋe washu, vha tshi londola miṱa ya thembele na dzikamara dza nga ngomu na u kumulula zwithu zwikhethwa zwoṱhe na u shuma miṅwe mishumo nḓuni ya Mudzimu. 29Vho vha vha tshi vhona uri hu vhe na vhurotho vhune ha ṋekedzwa Mudzimu na vhukhopfu ha nduvho dza thoro na vhurotho vhu si na mbilisa na nduvho dzo bagiwaho na vhukhopfu ho vangwaho mapfura a muolivi na u kala na u ela nduvho dza thembeleni. 30Vho vha vha tshi ita na u ima matsheloni maṅwe na maṅwe vha tshi livhuha na u renda Muṋe washu, vha tshi ḓi ita zwenezwo nga madekwana 31na musi Muṋe washu a tshi ṋekedzwa zwiṱhavhelo zwi fhiswaho nga Sabatha na nga vhuṱambo ha Ṅwedzi muswa na nga vhuṱambo ho vhewaho. Ho vha ho vhewa ndayo dzine dza sumba tshivhalo tsha Vhalivi vhane vha fanela u shuma mushumo hoyo tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe. Vhalivi vho vha vho ṋewa mushumo wa u luvha Muṋe washu lini na lini. 32Vhalivi vho vha vha tshi shuma mushumo wavho wa dennde ya u ṱangana na Muṋe washu, vha tshi shuma fhethu hukhethwa, vha tshi langwa nga mashaka avho vha lutsinga lwa Aroni, vha tshi shuma thembeleni ya Muṋe washu.